آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

آیین دادرسی تجاری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰

لایحه آیین دادرسی تجاری


فصل یکم - تشکیلات دادگاه تجاری
ماده 1- به منظور افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به امور و دعاوی تجاری و اجرای آراء ناظر به آن؛ تقویت نقش عرف به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق تجارت در رسیدگی به این امور و دعاوی؛ اجرای سیاستهای مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد زمینه همکاری مؤثر میان دادگاه‌تجاری ایران با دادگاهها و مراجع رسمی خارجی در خصوص  اجرای آراء مربوط به این امور و دعاوی و به موجب این قانون، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود. آیین رسیدگی به امور و دعاوی مزبور برطبق مقررات این قانون و به شرح مواد آتی است.ماده 2- دادگاه تجاری متشکل از دو نفر قاضی بعنوان رئیس و مستشار و هیأت متشکل از سه  مشاور می‌باشد. ریاست جلسات دادگاه با رئیس و در غیاب وی با مستشار است.
ماده 3- دادگاه تجاری با حضور حداقل یکی از اعضای قضایی دادگاه و حداقل دو مشاور رسمیت می‌یابد. همچنین برای رسمیت جلسه دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در مواردی که نسبت به احکام دادگاه‌های تجاری رسیدگی پژوهشی یا فرجامی می‌کنند، حضور هیأت مشاوران الزامی است.
تبصره 1: هیأت مشاوران در دادگاه تجدیدنظر متشکل از 5 نفر مشاور و در شعب دیوان عالی کشور متشکل از 7 نفر مشاور می‌باشد.
تبصره 2: هیأت مشاوران در دادگاه تجاری دارای یک رأی می‌باشد و چنانچه بین اعضای هیأت مشاوران اختلاف باشد. رأی اکثریت آنان معتبر است. در صورت لزوم برای حصول اکثریت، مشاوران دیگری به آنان ضمیمه می‌شود.
ماده 4 - در مواردی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه در رابطه با امور و دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری قرار دارد تشکیل جلسه می‌دهد حضور هفت نفر مشاور دادگاه تجاری الزامی است. هریک از مشاوران حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حق رأی دارند. انتخاب مشاوران با رئیس دیوان عالی کشور است.
ماده 5 - دادگاه‌تجاری در حوزه‌قضایی مرکز هر استان‌تشکیل می‌شود و تأسیس این دادگاه در دیگر شهرستان‌ها به تناسب ضرورت و امکانات با تشخیص رئیس قوه قضائیه است.
تبصره: در هر حوزه قضایی که دادگاه تجاری تشکیل نشده است، به امور و دعاوی تجاری در دادگاه‌های حقوقی مطابق این قانون و با حضور مشاور رسیدگی می‌شود.
ماده 6- رئیس قوه قضائیه می‌تواند با توجه به نوع دعاوی، تجربه و تخصص قضات، برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل و نقل، بیمه، ورشکستگی و دعاوی تجاری بین‌المللی اختصاص ‌دهد.
ماده 7- رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی پژوهشی و فرجامی به آرای دادگاه‌های تجاری اختصاص خواهد داد.
تبصره: اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی پژوهشی یا فرجامی به آرای دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آنها نمی‌باشد.
ماده 8- قضات دادگاه تجاری از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.
1-    حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
2-    گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضائیه
تبصره: برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق خصوصی یا رشته‌های مرتبط دو سال سابقه قضایی در محاکم حقوقی و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های مزبور سه سال سابقه قضایی برای قضاوت در دادگاه تجاری کافی است.
ماده 9- مشاور دادگاه تجاری، با توجه به نوع مهارت از میان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که دارای حسن شهرت و  با قوانین و عرف و عادت تجاری آشنا هستند، با معرفی اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سوی قوه قضاییه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.
ماده 10- مشاوران دادگاه تجاری باید دارای شرایط زیر باشند.
1-    حداقل سی سال سن
2-    عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب
3-    فقدان سابقه مؤثر کیفری
تبصره: اشخاص ورشکسته عادی می‌توانند پس از اعاده اعتبار به عنوان مشاور انتخاب شوند.
ماده 11- رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مشاور واجد شرایط را از میان مشاوران حوزه قضایی مربوط و در صورت لزوم با ذکر علل و جهات از مشاورین سایر حوزه‌های قضایی انتخاب می‌کند.
ماده 12- اشخاصی که جهت تصدی سمت مشاور دادگاه تجاری معرفی می‌شوند، باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند.
ماده 13– خدمت مشاوران در دادگاه تجاری رایگان است لیکن به تناسب میزان فعالیت، پاداش مناسبی به آنها پرداخت می‌شود.
ماده 14 – احکام انتصاب مشاوران برای شرکت در جلسات هیأت عمومی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور توسط رئیس قوه قضائیه و احکام انتصاب مشاوران شعب دیوان عالی کشور توسط رئیس دیوان عالی کشور و احکام انتصاب سایر مشاوران توسط رئیس کل دادگستری استان مربوط صادر می‌‌شود.
ماده 15- سمت مشاور در موارد زیر زایل می‌شود.
1-    محکومیت به مجازات‌هایی که سابقه مؤثر کیفری ایجاد می‌کند.
2-    فوت، حجر، ورشکستگی
3-    عزل و استعفا
4-    انقضاء دوره مأموریت
ماده 16- قبول استعفای مشاوران و رسیدگی به تخلف ایشان در هیأتی مرکب از رئیس کل دادگستری استان مربوط، رئیس اتاق بازرگانی استان مربوط و یکی از تجار با معرفی اتحادیه صنف مربوط صورت می‌گیرد. تصمیم این هیأت قطعی است.
تبصره: موارد و مصادیق تخلف مشاوران و ضمانت اجرای آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از سوی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 17- قضات دادگاه تجاری مکلف‌اند تخلفات مشاوران را به هیأت موضوع ماده قبل اطلاع دهند.
ماده 18- مشاوران دادگاه تجاری از حیث جرایمی که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب می‌شوند و یا جرایمی که با وصف مزبور علیه آنها ارتکاب می‌یابد در حکم کارمند دولت محسوب می‌شوند.
ماده 19- جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون آئین دادرسی مدنی است.
ماده 20 – آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌های آموزشی و سایر موارد توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بازرگانی و اقتصاد و دارایی ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 21 - در کنار هر شعبه دادگاه تجاری دفتری مرکب از یک مدیر دفتر، یک منشی، یک کارمند دفتری، یک بایگان و یک مأمور ابلاغ انجام وظیفه می‌نماید. در صورتی که ضرورت ایجاب نماید، کارمندان دیگری نیز به آن اضافه خواهند شد.
فصل دوم - صلاحیت دادگاه‌تجاری
ماده 22- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است.
1-    امور یا دعاوی ناشی از اعمال تجاری ذاتی مذکور در قانون تجارت
2-    دعاوی مربوط به تشکیل، اداره (از قبیل تصمیمات مجامع عمومی، مدیریت، تغییرات سرمایه، نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه، منافع و سود سهام و صورت‌های مالی شرکت‌های تجارتی) بازرسی، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجارتی
3-    دعاوی توقف، بازسازی، تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها
4-    دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای تجاری بین‌المللی
5-    اختلافات راجع به اموال فکری صنعتی و تجاری
6-    امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی به شرط اینکه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
7-    امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در صورتی که رسیدگی به اصل دعوی به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
8-    امور و دعاوی ناشی از داوری و اجرای آرای آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
تبصره: چنانچه به موجب یک دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که رسیدگی به برخی از آنها خارج از صلاحیت دادگاه تجاری باشد. در صورتی که این دعاوی دارای ارتباط کامل باشند، دادگاه تجاری صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی اقامه شده را دارد.
ماده 23- دعوای توقف باید در دادگاهی اقامه شود که تاجر در حوزه آن اقامت دارد و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه می‌شود که تاجر در حوزه آن برای انجام معامله خود شعبه یا نمایندگی دارد. در غیر این صورت دعوی باید در دادگاه محل وقوع اموال تاجر اقامه شود.
تبصره: تاجری که فاقد اقامتگاه در ایران است، چنانچه شعب یا نمایندگی‌های متعدد در ایران داشته باشد یا اموال‌وی در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، خواهان می‌تواند حسب مورد در حوزه قضایی هریک از شعب یا محل‌های وقوع مال اقامه دعوی نماید.
ماده 24- کلیه دعاوی مالی علیه متوقف در دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم توقف را صادر کرده است.
ماده 25- رسیدگی به دعاوی که در ارتباط با عملیات تصفیه یا بازسازی مطرح می‌شود در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم توقف است.
ماده 26- دعاوی راجع به توقف شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء راجع به شرکت و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده 27- در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، اشخاص می‌توانند دعاوی خود را در دادگاهی اقامه نمایند که تعهد در حوزه آن واقع شده یا کالا باید در آنجا تسلیم یا پول باید در آنجا پرداخت شود، چنانچه شرکت دارای شعب متعدد باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاهی اقامه شود که شعبه طرف معامله در حوزه آن واقع است، مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعوی در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده 28- چنانچه محل اداره واقعی شرکت با اقامتگاه مندرج در شرکت نامه یا اساسنامه متفاوت باشند، دادگاه محل اداره واقعی شرکت صالح به رسیدگی است.
ماده 29- ثبت نشدن شرکت خارجی خوانده در ایران مانع اقامه دعوی علیه شرکت و رسیدگی به آن در دادگاه تجاری نمی­باشد.
ماده 30- در تمام دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، طرفین دعوی می‌توانند با توافق به دادگاه هم عرض دادگاه صلاحیتدار همان حوزه یا حوزه قضایی دیگر رجوع کنند. تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها نزد دادگاهی که دعوی خود را در آن اقامه کرده‌اند، بعمل آید. در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و به امضا آنان می‌رساند.
ماده 31- صدور قرار عدم صلاحیت محلی از سوی دادگاه تجاری منوط به ایراد عدم صلاحیت محلی از طرف خوانده در جلسه اول دادرسی است.
فصل سوم - اقامه دعوی، رسیدگی و صدور رأی
ماده 32- خواهان باید قبل از اقامه دعوی حق مورد ادعای خود را با ارسال اظهارنامه از شخصی که می‌خواهد علیه او اقامه دعوا نماید مطالبه کند، در غیر اینصورت حق مطالبه خسارت دادرسی را نخواهد داشت.
ماده 33- در دعوای توقف و دعاوی ناشی از آن، دعاوی طاری و درخواست‌دادرسی فوری و همچنین در مواردی که خوانده مجهول‌المکان یا اقامتگاه او خارج از ایران است، ارسال اظهارنامه الزامی نیست.
ماده 34- در صورتی که موضوع تعهد وجه نقد و مستند به سند عادی باشد چنانچه خواهان آن را به وسیله اظهارنامه مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد.
1-    در صورت تسلیم به ادعا چنانچه مدیون ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه، دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه ظرف 10 روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد،. به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، صادر خواهد شد. حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرا است.
در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می‌تواند ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی آن، دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید. در این صورت طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می‌شود در حدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
2-    چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه، ادعای طرف را انکار کند داین می‌تواند طبق مقررات اقامه دعوی کند. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه به مبلغ ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌کند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.
ماده 35- چنانچه خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر آدرس محل اقامت خواهان باید متضمن آدرس الکترونیکی خواهان باشد.  عدم قید آدرس الکترونیکی خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود.
ماده 36- ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی در خارج از کشور به وسیله مأمورین رایزنی یا سیاسی به عمل می­آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوست­های آن را به اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه ارسال و اداره مزبور مکلف است اوراق را از طریق وسایل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الکترونیکی به سفارت­خانه یا رایزنی ایران در کشور محل اقامت خوانده ارسال کند و مأمورین سفارت یا رایزنی باید ظرف ده روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور برای اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعاده کنند تا توسط آن اداره به دادگاه رسیدگی کننده ارسال گردد. دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به گونه­ای تعیین کند که مطمئن باشد اوراق اخطاریه تا تاریخ تعیین شده اعاده می­گردد.
تبصره: چنانچه در کشور محل اقامت خوانده مأموران رایزنی یا سیاسی نباشند، دادخواست یا سایر اوراق قضایی به درخواست دادگاه توسط اداره حقوقی از طریق پست سفارشی دو قبضه به آدرس خوانده ارسال می‌گردد.
ماده 37- در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضاییه آگهی می­شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد.
تبصره: در صورتی که ثابت شود خواهان برخلاف واقع خوانده را مجهول المکان اعلام نموده است، دادگاه رسیدگی کننده او را به پرداخت جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم می­نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده 38- در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسئول شعبه مربوط یا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.
ماده 39- در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه تجاری باشد، موضوع دعوی و وقت رسیدگی به دادستان ابلاغ می‌شود تا چنانچه ایراد یا دفاعی در موضوع خواسته خواهان دارد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی نیست. دادستان می‌تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.
تبصره: مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.
ماده 40- خوانده باید ظرف یک هفته پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم نماید. و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود