آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰

لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری


كلیات
فصل اول : دادخواست
فصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگی
فصل سوم : دستورموقت
فصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان
فصل پنجم : تجدید نظر خواهیفصل ششم : هیئت عمومی
فصل هفتم : اجرای احكام
فصل هشتم : سایر مقررات
فصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداری
لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
كلیات
ماده 1- رسیدگی به دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری ، بر اساس ترتیباتی است كه در این 1385 ، مقرر شده است . /11/ قانون و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25 ماده 2- هیچ یك از شعب دیوان نمی تواند به شكایتی رسیدگی كند ، مگر اینكه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نمایند ه قانونی آنان ، رسیدگی به شكایت را برابر قانون ، درخواست كرده باشند .
ماده 3- شعب دیوان مكلفند در مورد هر شكایت ، به طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به صورت عام و كلی ، حكم صادر كنند .
ماده 4- دیوان عدالت اداری در تهران مستقر میباشد و با دستور رئیس قو ه قضائیه برای تسهیل در حل مشكلات مردم میتواند ، دفاتر اداری در محل دادگستری یا استانداری و یا دفتر بازرسی كل كشور در هر یك از مراكز استانها ، تأسیس نماید .
این دفاتر عهده دار وظایف زیر میباشند :
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعین .
ب- پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهای شاكیان ، مطابق با مقررات ثبت دادخواست و درخواست مذكور در این قانون .
ج- ارجاع پرونده های متناسب با شوراهای حل اختلاف تخصصی ، به شعب حل اختلاف تخصصی مستقر در حوزه مربوطه و انجام وظیفه به عنوان دبیرخانه شورای حل اختلاف .
د- دریافت شكایات و تظلما ت قابل حل وفصل ، از طریق صدور دستورات و تذكرات ارشادی به ادارات طرف شكایت و اقدام در این مورد .
ه- انجام دستورات واحد اجرای احكام دیوان ، در حوزه مربوط به آن دفتر .
و- ابلاغ نسخه دوم شكایات یا آرای صادره از سوی دیوان در حوزه آن دفتر ، پس از دریافت آن از طریق نمابر یا پست الكترونیكی .
تفصیل این موارد ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه توسط رئیس دیوان ، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
ماده 5- در مواردی كه شكایت مطروحه در دیوان ، از موضوعاتی است كه از پیچیدگی كمتری برخوردار است و ممكن است با مذاكره و مصالحه بین شاكی و اداره طرف شكایت ، حل و فصل گردد ، دیوان ابتدا موضوع را در شوراهای حل اختلاف تخصصی متشكل از یك قاضی ، با حكم
رئیس قوه قضائیه و یك نفر از مدیران اجرایی شاغل و یك نفر از معتمدان صاحبنظر ، به انتخاب رئیس دیوان عدالت اداری ، مطرح می نماید . حدود صلاحیت شوراهای تخصصی ، منحصر به مصادیق مذكور در بندهای 1 و 3 ماده 13 قانون دیوان ، خواهد بود . شورای مزبور تلاش خواهد كرد تا بر اساس قوانین جاری و یا از طریق مصالحه ، اختلاف را حل و فصل و رأی خود را در موضوع ، صادر نماید .
این رأی در مواردی كه به اس تناد سازش بین طرفین صادر شده است ، قطعی و در غیر این موارد ، قابل اعتراض در شعب دیوان است .
ترتیب رسیدگی و تشكیل شوراهای مزبور ، بر اساس آئین نامه ای است كه توسط رئیس دیوان، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
فصل اول : دادخواست
ماده 6 – رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ، مستلزم تقدیم دادخواست است . دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص ، تنظیم شود .
تبصره : در پرونده هائی كه با صدور قرار عدم صلاحیت ، از محاكم قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود ، نیازی به تقدیم دادخواست نیست .
ماده 7 – دادخواست باید حاوی نكات زیر باشد :
الف : نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، اقامتگاه شاكی و تابعیت و در صورتی كه شاكی شخص حقوقی باشد ، نام ، شماره ثبت و اقامتگاه آن ، به نحوی كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد .
ب : مشخصات كامل واحد طرف شكایت ، در صورتیكه شك ایت به طرفیت اداره دولتی باشد و نام ، نام خانوادگی ، سمت و اقامتگاه ، در صورتی كه طرف شكایت ، مأمور دولت باشد .
ج : نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه وكیل یا نماینده قانونی شاكی ، در صورتی كه دادخواست از طرفآنان تقدیم شود .
د : موضوع شكایت و خواسته .
ه : شرح شكایت و اشاره به مدارك و دلایل مورد استناد .
و : امضاء یا اثر انگشت تقدیم كننده دادخواست و در صورتی كه دادخواست توسط شخص حقوقی تسلیم شده باشد ، علاوه بر امضاء ، مهر شخص حقوقی .
تبصره : شاكی میتواند به جای نشانی پستی ، نشانی پست الكترونیكی یا شماره نماب ر خود را اعلام نماید كه در اینصورت امر ابلاغ ، از طرق مزبور انجام میشود .
ماده 8- هزینه دادرسی در شعب عادی دیوان ، پنجاه هزار ریال می باشد .
تبصره : این مبلغ و مبلغ مندرج در ماده 49 این قانون هر دو سال یك بار و با پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه ، متناسب با نرخ تورم ، قابل افزایش می باشد .
ماده 9- شاكی باید رونوشت یا تصویر خوانا و مصدق اسناد و مدارك مورد استناد خود را ، پیوست دادخواست نماید . تصویر یا رونوشت مدارك ، باید به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان،دفاتر دادگاههای عمومی ، دفاتر اسناد رسمی یا وكیل شاكی و ادارات دولتی در مورد اسناد مربوط ، تصدیق شود . در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند ، خارج از كشور تهیه شده باشد ، مطابقت آن با اصل ، باید در دفتر یكی از سفارتخانه ها و یا كنسولگری های ایران ، گواهی شود .
ماده 10 - در صورتی كه سند به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل ، باید بوسیلة مترجمان رسمی یا مأموران كنسولی ایران ، گواهی شود .
ماده 11 - هرگاه دادخواست توسط وكیل یا نماینده قانونی تقدیم شده باشد ، باید رونوشت یا تصویر مصدق سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد .
ماده 12 - دادخواست و ضمائم آن ، باید به تعداد طرف شكایت به اضافه یك نسخه تهیه شود . این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تكمیل دادخواست ، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الكترونی كی ، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن، مستقر در مراكز استانها و سازمانهای اداری مركز ، تسلیم گردد . تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا تسلیم آن به پست یا دفاتر اداری دیوان ، تاریخ تقدیم محسوب می شود .
ماده 13 - دبیرخ انه دیوان مكلف است دادخواست های واصله را به ترتیب وصول ، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت ، نام شاكی و طرف شكایت ، به تقدیم كنندة آن ، تسلیم كند .
تبصره : دبیرخانه مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع ، با مراجعه به سوابق امر ، چنانچه موردی ح اكی از طرح قبلی شكایت وجود داشته باشد ، مشخصات آن را در برگ دادخواست قید نماید .
ماده 14 : دادخواستهای ثبت شده جهت ارجاع به شعب دیوان ، به نظر رئیس دیوان یا معاون وی ، میرسد .
ماده 15 - چنانچه دادخواست ، فاقد نام شاكی یا اقامتگاه وی باشد ، به موجب قرار مد یر دفتر شعبه، رد می شود . این قرار قطعی است . صدور این قرار ، مانع طرح مجدد شكایت نیست .
ماده 7 و نیز نقص « ه » تا « ب » ماده 16 - در صورت نقص هر كدام از موارد بندهای شرایط مقرر در مواد 8 الی 12 این قانون ، مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به تقدیم كننده دادخواست ، اعلام می كند . تقدیم كننده دادخواست 10 روز از تاریخ ابلاغ ، فرصت رفع نقص دارد ، و چنانچه در مهلت مذكور رفع نقص نكند ، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر ، رد می گردد . این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در ش عبه دیوان است . رسیدگی به این اعتراض ، توسط رئیس شعبه یا یكی از قضات شعبه بر حسب ارجاع رئیس ، انجام می شود و پس از اتخاذ تصمیم توسط قاضی مزبور ، مراتب توسط دفتر به معترض ابلاغ می گردد .
تبصره- دادخواست بدون امضاء ، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر ، بایگ انی می شود . مراتب به شخصی كه نام وی در ستون شاكی درج گردیده ، اعلام میشود . این امر نسبت به درخواست تقدیمی به هیئت عمومی و دادخواست تجدیدنظر نیز اعمال میشود .
فصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگی
ماده 17 – پس از تكمیل دادخواست ، مدیر دفتر شعبه مكلف ا ست پرونده را به نظر رئیس شعبه برساند . شعبه ابتدا در مورد صلاحیت و سپس در مورد ماهیت ، طبق مواد بعدی اقدام مینماید .
ماده 18 - اگر در ضمن یك دادخواست ، شكایات متعدد مطرح شود كه با یكدیگر ارتباط كامل نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یك دادرسی به آنها رس یدگی كند ، شكایات مطرح شده را از یكدیگر تفكیك و به هر یك در صورت صلاحیت ، جداگانه رسیدگی می كند و نسبت به آنچه كه صلاحیت ندارد ، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید .
ماده 19 - چنانچه اشخاص متعدد ، شكایت های خود را به موجب یك دادخواست مطرح نمایند ، در صورتیكه شك ایات مزبور ، منشأ و مبنای واحد داشته باشند ، شعبه دیوان به همه موارد ضمن یك دادرسی ، اتخاذ تصمیم نموده و الا قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ماده 20 - موضوع شكایت و خواسته باید بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام ، شاكی مكلف است ظرف 10 روز از تاریخ اب لاغ اخطاریه ، نسبت به رفع ابهام اقدام نماید و الا دادخواست در قسمتی كه مبهم است از طرف شعبه دیوان ، رد می شود .
ماده 21 – چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده 44 قانون دیوان باشد ، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون تبادل لوایح ، رسیدگی و رأی صادر می نماید و در سای ر موارد ، پرونده به دفتر اعاده می شود تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكایت ، در نوبت به نظر شعبه برسد .
فصل سوم : دستور موقت
ماده 22 - شاكی می تواند ضمن دادخواست خود ، تقاضای صدور دستور موقت نماید . در مواردی كه تقاضای دستور موقت پس از طرح شكا یت اصلی تقدیم می شود ، باید روی اوراق دادخواست با رعایت مقررات مربوط به دادخواست اصلی و پیوستهای آن ، تنظیم و تا قبل از ختم رسیدگی ، تقدیم دیوان شود .
ماده 23 - مدیر دفتر شعبه مكلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ تصمیم فوری است و در موارد ضروری ، شعبه می تواند مبادرت به اخذ توضیح از طرفین شكایت بنماید . طرفین مكلف به اعلام پاسخ ظرف 3 روز می باشند . عدم پاسخگوئی، مانع تصمیم گیری نمی باشد .
ماده 24 - در صورتی كه دلایل و مدارك شاكی ، فوریت و ضرورت دستور موقت را ایجاب نماید و موضوع عملیات نیز خاتمه نیافته یا دستور موقت مورد درخواست موضوعاً منتفی نشده باشد ، شعبه دیوان برابر مدت حداكثر 3 ماه ، دستور موقت صادر خواهد كرد . اثر این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست دستورموقت است .
ماده 25 - هرگاه به تشخیص شعبه صادر كننده دستورموقت ، ادامه آ ن ضرورتی نداشته باشد ، از دستور موقت رفع اثر می شود .
ماده 26 - شعبه پس از بررسی تقاضای دستور موقت ، اقدام به صدور رأی مینماید . در صورت قبول دستور موقت یا رفع اثر از آن ، دادنامه به طرفین شكایت و در صورت رد آن ، به شاكی ابلاغ می شود .
فصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان
ماده 27 – پس از ارجاع پرونده به شعبه ، چنانچه رئیس شعبه اخذ توضیح از هر یك از طرفین شكایت ، را لازم بداند با ذكر موارد و تعیین وقت ، آنها را برای حضور در جلسه رسیدگی ، دعوت مینماید . در صورت عدم حضور هر یك از طرفین ، شعبه آنها را اح ضار و حسب مورد وفق تبصره های ماده 31 قانون دیوان ، اقدام و نتیجه عدم حضور را اعلام می نماید .
ماده 28 - هرگاه رسیدگی به شكایت ، در صلاحیت سایر محاكم قضائی باشد ، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال می كند . و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند ، قرار رد شكایت صادر می نماید .
ماده 29 - شاكی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكایت ، مسترد كند . در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود و شاكی می تواند دادخواست خود را تجدید كند .
پس از وصول پاسخ ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود .
ماده 30 – شاكی می تواند قبل از صدور رأی ، از شكایت خود به كلی صرف نظر نماید . در این صورت قرار سقوط شكایت صادر می شود و شكایت ، مجدداً قابل طرح نخواهد بود .
ماده 31 - چنانچه شاكی یا طرف شكایت قبل از صدور رأی ، تقاض ای مهلت برای حصول سازش نماید ، شعبه دیوان ، دادرسی را به مدت یكماه متوقف می نماید و در صورتی كه طرفین تقاضای
مهلت برای مذاكرات اصلاحی داشته باشند ، دادرسی با توافق طرفین و برای حداكثر مدت 6 ماه ، به تأخیر می افتد و در صورت حصول سازش ، شعبه رأی مقتضی را صادر می كند .
همچنین شعبه دیوان می تواند پرونده را جهت حل اختلاف از طریق سازش ، به شورای حل اختلاف تخصصی ، ارجاع نماید . در اینصورت شورا نتیجه اقدامات خود را به شعبه گزارش می كند و شعبه بر حسب گزارش مزبور ، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .
ماده 32 - شاكی می توا ند تا قبل از صدور رأی ، تقاضای اصلاح خواسته كند . قبول این تقاضا پس از تبادل لوایح ، مشروط به این است كه به تشخیص شعبه ، ماهیت خواسته عوض نشده و شعبه بتواند بدون نیاز به تبادل لوایح مجدد ، بر اساس خواسته اصلاح شده ، رأی صادر نماید .
ماده 33 - هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری باشد ، رسیدگی تا اعلام نتیجه قطعی از طرف مرجع مزبور ، متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ می شود . ذینفع باید ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان ، به مرجع صلاحیتدار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور مبنی بر طرح مو ضوع را ، به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاكی ، قرار ابطال دادخواست ، صادر و در مورد طرف شكایت ، ادعای وی در آن قسمت ، بلااثر تلقی می شود .
ماده 34 - در مواردی كه در اجرای ماده 9 قانون دیوان ، نیاز به بررسی پرونده از سوی مشاور باشد ، رئیس شعبه پس از تبا دل لوایح ، نظر خود را كتبا اعلام و با ذكر جهات مورد مشاوره و تعیین زمان مناسب ، پرونده را به مشاور ارجاع می كند . مشاور ظرف مهلت مقرر نسبت به بررسی پرونده و اظهار نظر مستدل ، اقدام می نماید . مهلت تعیین شده با موافقت رئیس شعبه ، قابل تمدید است .
ماده 35 - شعب دیوان می توانند اسناد ، مدارك و پرونده های مورد نیاز را از واحدهای دولتی ، مطالبه و ملاحظه نمایند . واحد مربوط مكلف است اسناد ، مدارك و پرونده های مورد