آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

سوالات آزمون وکالت90

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

سوالات آزمون وکالت 90 به همراه پاسخنامه


باسمه تعالي
به موجب تصميم شوراي اجرايي اسكودا سوالات آزمون ورودي ۱۳۹۰ كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در سايت اسكودا منتشر مي شود.
گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)
•         حقوق مدني
۱ – در صورتي عقد به علت تفاسخ به هم مي‌خورد كه:
۱ ) عوضين موجود باشند.
۲ ) تغييري در عوضين داده نشده باشد.
۳ ) يكي از جهات قانوني براي فسخ وجود داشته باشد.
۴ ) عوضين موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند مثل يا قيمت آن تاديه مي‌شود.

۲ – كدام مورد صحيح است؟
۱ ) اقرار سفيه در امور مالي، موثر نيست.
۲ ) اقرار معلق، موثر نيست.
۳ ) اقرار ورشكسته نسبت به اموال خود به ضرر دُيان، نافذ نيست.        
۴ ) هر سه مورد صحيح است.

۳ – در عقود، اضطرار و اكراه به ترتيب .......... عقد مي‌شوند.
۱ ) موجب عدم نفوذ، بطلان        
۲ ) تاثيري در عقد ندارد، بطلان
۳ ) موجب عدم نفوذ، عدم نفوذ
۴ ) تاثيري در عقد ندارد، عدم نفوذ يا بطلان

۴ – اگر عقد به علت اقاله يا فسخ به هم بخورد:
۱ ) شرطي كه ضمن آن شده منفسخ مي‌شود.
۲ ) شرطي كه ضمن آن شده باطل مي‌شود.
۳ ) شرطي كه ضمن آن شده نيز اقاله يا فسخ مي‌شود.
۴ ) اگر به شرط عمل نشده باشد شرط باطل مي‌شود و الا اثري ندارد.


۵ – اگر مالك براي حق انتفاع مدت معين نكرده باشد:
۱ ) اثر ندارد چون بايد مدت معين شود.
۲ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود.
۳ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا بقاي مال خواهد بود.
۴ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود.


۶ – اتخاذ تصميم براي اداره بخش‌هاي مشترك مجتمع‌هاي آپارتماني اگر قراردادي بين مالكين وجود نداشته باشد:
۱ ) به آراي دو سوم مالكين آپارتمان‌ها است.
۲ ) به آراي اكثريت مالكين آپارتمان‌ها است.
۳ ) به آراي مالكيني است كه در عمل متصرف آپارتمان‌ها هستند.
۴ ) به آراي اكثريت مالكيني است كه مالك بيش از نصف مساحت تمام بخش‌هاي اختصاصي باشند.

۷ – موضوع اشاعه مي‌تواند:
۱ ) فقط عين باشد.
۲ ) عين يا حق باشد.
۳ ) عين يا منافع باشد.
۴ ) عين، منافع يا حق باشد.

۸ – متولي موقوفه عام براي اداره كردن موقوفه و مصرف درآمدهاي آن در جهت نيت واقف:
۱ ) مي‌تواند با ديگري شريك شود.
۲ ) فقط مي‌تواند موقوفه را اجاره دهد.
۳ ) نمي‌تواند با ديگري شريك شود مگر به اذن حاكم.
۴ ) تنها با موافقت اداره اوقاف مي‌تواند با ديگري شريك شود.


۹ – در يك شركت مدني (غير بازرگاني) مسئوليت شركا نسبت به بدهي شركت:
۱ ) به نسبت و به ميزان آورده است.
۲ ) مسئوليت شركا تضامني است.
۳ ) مسئوليت شركا به ميزان آورده آنها تضامني است.
۴ ) به نسبت سهم است ولي بايد همه بدهي را هر كدام به نسبت سهم خود بپردازند.

۱۰ – ماده ۶۱۹ قانون مدني مقرر داشته: «امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد» با توجه به اين ماده شخصي مبلغ پنج ميليون تومان چك پول ۵۰ هزار توماني براي گذاردن در حساب سپرده خود به بانك تسليم مي‌كند و شماره چك پول‌ها را يادداشت مي‌كند. آيا سپرده‌گذار مي‌تواند عين چك پول‌ها را مطالبه كند؟
۱ ) در صورتي كه بانك عين چك پول‌ها را پس ندهد مرتكب خيانت در امانت شده است.
۲ ) بانك موظف است در صورت مطالبه سپرده‌گذار، عين چك پول‌ها را به سپرده‌گذار رد كند.
۳ ) بانك تكليفي به رد عين چك پول‌ها ندارد و مي‌تواند معادل مبلغ ريالي را بازپرداخت كند.
۴ ) بانك تكليفي به رد عين چك پول‌هاي سپرده شده را ندارد ولي موظف است چك پول‌هاي پنجاه هزار توماني به سپرده‌گذار پس بدهد.

۱۱ – هرگاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزا مقصود بالاصاله جاعل باشد و جعاله در اثناي عمل از ناحيه عامل فسخ شود:
۱ ) عامل مستحق هيچ‌گونه اجرتي نيست.
۲ ) عامل استحقاق تمام اجرت‌المسمي را دارد.
۳ ) عامل مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود.
۴ ) عامل از اجرت‌المسمي به نسبت عملي كه انجام داده مستحق خواهد بود.

۱۲ – شخصي از مردي ضمانت كرده كه نفقه گذشته و نيز نفقه آينده همسر او را بپردازد. طبق قانون مدني عقد ضمان مزبور نسبت به نفقه معوقه .......... و نسبت به نفقه آينده ........... است.

۱ ) صحيح – صحيح
۲ ) باطل – باطل
۳ ) صحيح – باطل
۴ ) باطل – صحيح


۱۳ – اگر كسي مالي را مِن غير حق دريافت كرده باشد:

۱ ) ضامن عين و منافع است.
۲ ) در صورتي كه جاهل به ضمان باشد ضامن نيست.
۳ ) در صورتي كه عالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عين و منافع است.
۴ ) در صورتي كه عالم به عدم استحقاق خود نباشد ضامن عين است ولي ضامن منافع نيست.


۱۴ – در عقد بيع كدام يك از موارد ذيل مانع از انتقال مالكيت به مشتري است؟
۱ ) موجل بودن مبيع
۲ ) موجل بودن ثمن
۳ ) وجود خيار فسخ براي يكي از متبايعين
۴ ) هيچ‌كدام

۱۵ - «تحقق ارث» و «استقرار مالكيت ورثه» نسبت به تركه متوفي به ترتيب منوط است به:
۱ ) موت حقيقي يا فرضي مورث، قبول تركه از ن