آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

سوالات آزمون وکالت 89 به همراه پاسخنامه


حقوق مدنی

۱- در ملك مشاع، هر یك از مالكان:
۱ ) حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند.
۲ ) حق هیچ‌گونه تصرف و انتفاع را ندارند.
۳) برای تصرف، نیازمند اذن دیگران هستند.
۴ ) مجاز به تصرف هستند ولی باید به دیگر مالكان اجرت‌المثل تصرف خود را بدهند.


۲- در كدام‌یك از موارد زیر واقف می‌تواند از وقف منتفع گردد؟
۱ ) واقف خود را موقوف‌علیه قرار دهد.
۲ ) واقف خود را جزء موقوف‌علیهم نماید.
۳ ) در وقف بر مصالح عامه، خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود. ۴ ) واقف پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، اعم از اینكه راجع به حال حیات باشد یا بعد از وفات.

۳- شخصی خودرو متعلق به دیگری را سرقت و رادیویی روی آن نصب كرده است، در این صورت پس از رد خودرو به مالك:
۱ ) خودرو و رادیو متعلق به مالك است.
۲ ) مالك باید بهای رادیو را به سارق بپردازد.
۳ ) سارق حق دارد رادیو را از روی خودرو بردارد.
۴ ) مالك می‌تواند با پرداخت بهای رادیو از استرداد آن خودداری كند.

۴- معامله نسبت به مال غیر در حضور مالك و سكوت وی، ................ است.
۱ ) باطل
۲ ) نافذ
۳ ) غیرنافذ
۴ ) قابل فسخ.

۵- شرط تاخیر در انتقال ملكیت به خریدار در عقد بیع عین معین:
۱ ) صحیح است
۲ ) باطل است، اما عقد بیع صحیح است.
۳ ) چون موجب تعلیق در عقد است، باطل و مبطل عقد است.
۴ ) چون مخالف مقتضای ذات عقد است، باطل و مبطل عقد است.

۶- در عقد بیع، حق حبس اختصاص دارد به مبیعِ:
۱ ) كلی در معین
۲ ) عین معین
۳ ) كلی فی‌الذمه
۴ ) همه موارد
۷- اگر مالك عین مستاجره را به دیگری بفروشد:
۱ ) عقد اجاره باطل می‌شود.
۲ ) عقد بیع منفسخ می‌شود.
۳ ) عقد بیع و عقد اجاره به حال خود باقی است
۴ ) هم عقد بیع منفسخ و هم عقد اجاره باطل می‌شود.

۸- مغازه‌ای در سال ۱۳۷۵ اجاره داده شده است. در اثنای مدت اجاره، مستاجر مرتكب تعدی و تفریط شده است:
۱)موجر حق فسخ و تخلیه دارد، بدون آنكه حق كسب و پیشه پرداخت كند ۲ ) موجر در صورتی حق فسخ دارد كه قادر به منع مستاجر از تعدی و تفریط نباشد.
۳ ) موجر فقط می‌تواند از طریق مراجعه به دادگاه از تعدی و تفریط مستاجر جلوگیری كند.
۴ ) موجر حق فسخ دارد و می‌تواند با تادیه حق كسب و پیشه و تجارت تخلیه عین مستاجره را از دادگاه بخواهد.

۹- در سند قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان كه برای یك سال به اجاره داده شده، شخص ثالثی از مستاجر ضمانت تضامنی كرده است كه در صورت تخلف مستاجر، اجاره‌بها را به موجر پرداخت كند. در این مورد كدام گزینه درست است؟
۱ ) بستانكار باید نخست به ضامن رجوع كند.
۲ ) بستانكار باید نخست به مستاجر (بدهكار اصلی) رجوع كند.
۳ ) بستانكار می‌تواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع كند و هر یك از آنان مسئول پرداخت نصف اجاره‌بها می‌باشند.
۴) بستانكار می‌تواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع كرده یا پس از رجوع به یكی از آنها و عدم وصول طلب برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع كند.

۱۰- در قرارداد جعاله عامل تعهد كرده است چاهی به عمق یكصد متر در برابر دریافت ده میلیون تومان حفر كند. شخصی در این قرارداد ضامن جاعل می‌شود كه در صورت انجام دادن عمل، مبلغ مزبور را به عامل پرداخت كند. در این مورد، تعهد ضامن از كدام‌یك از موارد زیر است؟
۱ ) دین ثابت و مستقر است.
۲ ) دین ثابت و متزلزل است.
۳ ) دینی است كه فقط سبب آن ایجاد شده است.
۴ ) دینی است كه نه اصل آن و نه سبب آن ایجاد شده است.

۱۱- در صورت تلف عین مرهونه:
۱ ) اگر عین مرهونه تلف شود، راهن باید بدل آن را به رهن گذارد.
۲ ) اگر عین مرهونه به واسطه عمل راهن یا دیگری تلف شود، تلف‌كننده باید بدل آن را بدهد و بدل آن خود به خود رهن خواهد بود.
۳ ) اگر عین مرهونه توسط شخص ثالث تلف شود، عقد رهن منحل می‌شود ولی اگر از سوی راهن تلف شود بدل در رهن قرار می‌گیرد.
۴ ) اگر عین مرهونه به واسطه عمل راهن تلف شود، رهن باطل می‌شود، ولی اگر از سوی شخص ثالث تلف شود، بدل آن رهن قرار می‌گیرد.

۱۲- در صورتی كه وكالتی كه موكل به وكیل می‌دهد مطلق باشد:
۱ ) اختیارات وكیل محدود به اداره اموال موكل است. ۲ ) وكیل می‌تواند هر قراردادی را از سوی موكل منعقد كند.
۳ ) وكیل می‌تواند تنها وكالت در دعاوی را از سوی موكل انجام دهد.
۴ ) وكیل اختیار اداره اموال موكل و انعقاد هر گونه قراردادی را از سوی موكل دارد.

۱۳- شخصی برای وصول طلب خود به دیگری وكالت داده است، اگر با مراجعه وكیل بدهكار بدهی را نپردازد:

۱) وكیل حق طرح دعوی به طرفیت بدهكار را ندارد. ۲ ) وكیل می‌تواند به طرفیت بدهكار طرح دعوی كند.
۳ ) اگر دلایل موكل قوی باشد وكیل حق طرح دعوی را به طرفیت بدهكار دارد.
۴ ) وكیل باید به بدهكار اظهارنامه بدهد، اگر نپرداخت می‌تواند به طرفیت بدهكار طرح دعوی كند.

۱۴- صلح بلاعوض:
۱ ) عقد جایز است.
۲ ) عقد باطل است.
۳ ) عقد لازم است.
۴ ) در حكم هبه است و تمامی احكام هبه بر آن جاری می‌شود.

۱۵- در قرارداد ودیعه، پس از مطالبه مال از سوی مالك و امتناع سپرده‌گیر از رد مال، اگر مال تلف شود:
۱ ) سپرده‌گیر در صورت تعدی و تفریط ضامن است.
۲ ) سپرده‌گیر امین است و در هیچ صورت ضامن نیست.
۳ ) سپرده‌گیر تنها در صورت اتلاف عمدی مال ضامن است.
۴ ) سپرده‌گیر در هر حال ضامن است ولو آنكه تلف مستند به فعل او نباشد.

۱۶- شخصی فوت نموده و ماترك وی معادل یكصد میلیون تومان و بدهی وی ده میلیون تومان است. ورثه بدون پرداخت بدهی، اموال را میان خود تقسیم كرده‌اند:
۱ ) در صورتی تقسیم درست است كه ورثه از وجود بدهی ناآگاه باشند.
۲ ) بستانكار در صورت امتناع ورثه از پرداخت بدهی، حق دارد از دادگاه ابطال تقسیم را درخواست كند.
۳ ) بستانكار در هر حال می‌تواند ابطال تقسیم را از دادگاه درخواست كند و طلب خود را از ماترك به دست آورد.
۴ ) خواه ورثه از وجود طلب آگاه باشند یا بعد از تقسیم معلوم شود كه بر متوفی دینی بوده است، تقسیم درست است و بستانكار باید برای دریافت طلب خود به هر یك از ورثه به نسبت سهم او رجوع كند.

۱۷- شخصی فوت كرده و یك قطعه زمین ۱۵۰۰ متری به ورثه او كه سه نفر هستند رسیده و یكی از سه وارث صغیر است :
۱ ) تقسیم با حضور سرپرست صغیر در دادگاه انجام می‌شود.
۲ ) تقسیم این قطعه زمین تا رسیدن صغیر به سن رشد ممنوع است.
۳ ) اداره ثبت محل وقوع ملك با درخواست سرپرست صغیر و دو وارث دیگر زمین را تقسیم می‌كند.
۴ ) دادگاه بدون نیاز به نصب سرپرست برای صغیر با حضور دیگر ورثه حكم به تقسیم این ملك می‌دهد.

۱۸- اگر زن از شوهر متوفای خود فرزندانی داشته باشد، به میزان زیر ارث می‌برد :
۱ ) یك هشتم از بهای اموال منقول و غیرمنقول.
۲ ) یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از بهای اموال غیرمنقول.
۳ ) یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از عین اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان.