آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۲۰

شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری


فصل اول : کلیات و تعاریف

ماده  ۱) در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است:

الف ) اتحادیه : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران.

ب ) صندوق :‌صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.


ج )‌پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری.

د ) کانون یا کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادرکننده پروانه.

ه ) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت.

و ) کارآموز : دارنده پروانه معتبر از کانون.

ز ) کمیسیون : کمیسیون کار آموزی کانون مربوط.

ح ) دوره یا کارآموزی : مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی.

ط ) پروانه معتبر : پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و در موعد مقرر تمدید اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

ی ) محل اشتغال : شهری که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود.

ک ) محل کارآموزی : شهری که از سوی کانون برای طی دوره ، تعیین می شود.

ل ) وظایف یا تکالیف :‌کلیه تکالیفی که کارآموز باید در طی دوره انجام دهد.

م ) پایان یا ختم دوره : اتمام انجام کلیه تکالیف ، طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون.

ن ) مدارک : آنچه که نشان دهنده انجام تکالیف است.

س ) اختبار : امتحان کتبی و شفاهی پایان دوره.

ماده ۲ ) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد، لذا باید حق  بیمه مقرر را در مهلت معین بپردازد.

ماده ۳‌) ملاک تعیین محل اشتغال ، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون ، صرفنظر از سهمیه قبولی خواهد بود.

فصل دوم : شروع کارآموزی و مدت آن

ماده ۴ ) پذیرفته شده آزمون و متقاضی پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیئت مدیره ، مدارک زیر را از دفتر کانون دریافت می کند:

الف ) اصل پروانه و کارنامه مطابق نمونه اتحادیه.

ب ) سه برگ معرفی نامه ( نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رؤیت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کانون. )

ج ) دو نسخه معرفی نامه ( نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به دادگاه ها ، نسخه دوم برای کارآموز )

د )‌ شرح وظایف

تبصره ) کارآموز مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اخذ مدارک ، در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند  ( ب ) را پس از گواهی وکیل سرپرست به کانون ارائه دهد.تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت فوق ، تکالیف کارآموزی را شروع کند.

ماده ۵ ) از تاریخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام ( به استثنای مواردی که در قانون مدت دیگری تعیین شده باشد ) تکالیف را بلاانقطاع انجام دهد.

تبصره ) در صورتی که به عللی مانند بیماری ، زایمان ، فوت اقربای درجه اول نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول ، سفر حج واجب و تحصیل ، وقفه ای در کارآموزی ایجاد شود ، کارآموز باید کتبا تقاضای مرخصی خود را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهد.

ماده ۶ ) در صورتی که کارآموز بدون اخذ مرخصی از انجام بلاانقطاع تکالیف خودداری ورزد ، مدت زمان توقف به انضمام تمام یا قسمتی از کارآموزی قبل از آن ، قابل پذیرش نخواهد بود.

ماده ۷ ) کارآموز مکلف است صرفا در محلی که توسط کانون برای کارآموزی تعیین شده ، وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاه های همان محل شرکت کند.در مواردی که شهر محل کارآموزی خارج از مرکز استان باشد ، کارآموز می تواند تا یک چهارم حد نصاب تکلیف شرکت در جلسات دادگاه را با موافقت کمیسیون در جلسات دادگاه های  کیفری استان و تجدیدنظر استان متبوع شرکت کند.

ماده ۸ ) در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع تغییر کند ، نظریه کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کارآموزی قبلی به کانون دوم ارسال می شود .پذیرش تمام یا قسمتی از مدت مذکور با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.

ماده ۹ ) در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در آیین نامه انتقال ، کارآموز می تواند دوره خود را به صورت مهمان در غیر از کانون متبوع طی کند.کانون ها (‌متبوع و میزبان ) در رد یا قبول درخواست انتقال مختارند.

ماده ۱۰ ) در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر انجام می شود:

الف ) امور تحت نظر کانون متبوع

۱ ) صدور و تمدید پروانه

۲ ) موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان.

۳ ) بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار.

۴ ) برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تجدید دوره.

۵ ) هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند ب خواهد آمد.

ب ) امور تحت نظر کانون میزبان .

۱ ) موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان.

۲ ) تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.

۳ ) صدور کارنامه.

۴ ) معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.

۵ ) تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی.

۶ ) تعیین عنوان کار تحقیقی ، دریافت ، بررسی ، تایید یا رد آن.

۷ ) اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده ۶.

۸ ) بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز.

۹ ) تشخیص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز ، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله در خصوص اعمال تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.

۱۰ ) رسیدگی به سایر تخلفات انتظامی کارآموز در طول دوره.

تبصره ۱ ) انتقال محل کارآموزی به کانون میزبان برای یک دوره کامل است . در صورت تجدید یا تمدید دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون های متبوع و میزبان است.

تبصره ۲‌) پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می شود.

فصل سوم : تکالیف کارآموزی

ماده ۱۱ ) کارآموز موظف است وظایف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام دهد.

۱-۱۱ ) انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می شود ، مانند کار در دادسرا ، دادگاه ، شعبه معاضدت و غیره.

۲-۱۱ ) طی دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون و ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون.

۳-۱۱ ) مطالعه قوانین و متون حقوقی، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی، تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی.

نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی می شود.

تبصره ۱ ) کارآموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع می شود، مانند تنظیم وکالت نامه ، دادخواست ، شکواییه ، لایحه و ...با نظارت وکیل سرپرست انجام دهد، به گونه ای که در هر مورد رسیدگی به امور وکالتی کارآموز به وسیله وکیل سرپرست و مقامات کانون به سهولت امکان پذیر باشد.

تبصره ۲ ) کارآموز از تاسیس هرگونه دفتر یا موسسه ، منفردا یا متفقا با کارآموزان دیگر و وکلا ممنوع بوده و مکلف است در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود. تخطی از این امر تخلف انتظامی محسوب می شود.

تبصره ۳ ) نشانی کارآموز منحصرا نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ هرگونه اوراق ارسالی از کانون یا اوراق قضایی ، در وکالتنامه ، سربرگ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید.

تبصره ۴ ) کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه ، سخنرانی و کارگاه آموزشی و دفتر است ، در پایان هر سه ماه ، به وکیل سرپرست ارائه دهد.وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور ، حداکثر ظرف یک هفته ، نظر خود را به کمیسیون اعلام کند.

۴-۱۱ ) شرکت در جلسات سخنرانی ، کلاس ها و کارگاه های آموزشی که از طرف کانون برگزار می شود.

تبصره ۱ ) عدم حضور کارآموز در بیش از یک پنجم مجموع جلسات سخنرانی یا کارگاه های آموزشی ، نقصان محسوب و برابر ماده ۱۶ عمل می شود.

تبصره ۲ ) عدم حضور در بیش از یک دوم جلسات موجب تجدید دوره خواهد شد.

تبصره ۳ ) جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.

تبصره ۴ ) همراه نداشتن کارنامه ، تاخیر بیش از پانزده دقیقه یا ترک جلسه پیش از اتمام به منزله غیبت خواهد بود.

۵-۱۱ ) ایراد سخنرانی با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون.

۶-۱۱ ) تهیه و ارائه کار تحقیقی.

تبصره ۱ ) کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، هفت عنوان کار تحقیقی به کمیسیون پیشنهاد کند . موضوع کار تحقیقی با تصمیم کمیسیون از بین عناوین پیشنهادی یا خارج از آن تعیین و به کارآموز ابلاغ می شود.

تبصره ۲ ) کار تحقیقی تحت نظر وکیل سرپرست ، حداقل در چهل صفحه تهیه و به همراه لوح فشرده در موعد مقرر از سوی کمیسیون و نهایتا  سه ماه قبل از پایان دوره به کمیسیون ارائه می شود.

تبصره ۳ ) کار تحقیقی باید حاصل مطالعات شخصی کارآموز ، با توجه به مباحث مطروحه و آموزش های کاربردی بوده ، با رعایت دقیق اصول نگارش و ذکر منابع استنادی ، تهیه شود.

تبصره ۴ ) عدم ارائه کار تحقیقی در موعد مقرر موجب تجدید دوره و عدم تایید نه