آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار تيرماه ۱۳۸۳کانون وکلا - حقوق تجارت

سئوال يكم :
بازرگاني به شما مراجعه ميكند و اظهار ميدارد كه دادگاه بدوي در يك دعوي به ضرر او راي داده است و اكنون ميخواهد تجديد نظر خواهي كند با توجه به اينكه تمبر دادخواست در مرحله تجديد نظر خواهي زياد است و او قادر به پرداخت اين هزينه نيست درخواست تقديم دادخواست اعسار براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي را دارد۰۱ - آيا دادخواست اعسار مي دهيد ؟
۲ - اثباتا يا نفيا بطور مستدل نظرات خود را بيان نمائيد۰ ۲ نمره
سئوال دوم -
يك شركت سهامي عام در يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري اعلام ميكند سهامداراني كه داراي سهام بي نام هستند ظرف سه ماه به شركت مراجعه و سهام بي نام خود را تبديل به سهام با نام كنند در غير اينصورت سهام آنها باطل ميگردد۰
يكي از سهامداران چهار ماه بعد از انتشار آگهي به شركت مراجعه ميكند و متوجه ميشود كه شركت سهام وي را باطل اعلام كرده و برابر آن سهام با نام صادر و به يكي از سهامداران شركت فروخته اند از لحاظ حقوقي استدلال كنيد :
۱ - آيا عمل شركت قانوني است يا نه ؟
۲ - به عنوان وكيل سهامدار مارالذكر براي وي چه مي توانيد بكنيد ؟ مثبت يا منفي آنرا استدلال كنيد و راه حل قانوني و قضائي آنرا بنويسيد۰ ۵ نمره
سئوال سوم -
يك شركت ساختماني ( سهامي خاص ) به نام الف ساخت هزار دستگاه آپارتمان به مردم را پيش فروش كرده و با خريداران قرارداد منعقد ميكند براي تامين درها و پنجره هاي آپارتمان هاي مزبور شركت با مسئوليت محدود به نام ب تاسيس ميشود۰ مديرعامل شركت الف به عنوان يكي از اعضاي هيات مديره شركت ب مشغول به كار ميشود۰
آيا عمل مديرعامل شركت الف قانوني است ؟ مثبت يا منفي آنرا به طور كامل با توجه به قانون تجارت به ويژه قانون شركتهاي سهامي استدلال كنيد۰ ۵ نمره
سئوال چهارم :
شركت سهامي خاصx به حكم دادگاه ورشكسته ميشود در بين طلبكاران و مدعيان حق آن شركت كه به اداره تصفيه امور ورشكستگي مراجعه ميكنند شخصي وجود دارد بنام A كه با ارائه يك فقره چك به مبلغ پنجاه ميليون تومان تقاضا دارد در عداد طلبكاران قرار داده شود۰ چك مزبور را الف و ب دو نفر از اعضاي هيات مديره شركت كه امضاي آنان به بانك محال عليه معرفي شده صادر كرده اند۰A علاوه بر مراجعه به اداره تصفيه دعوائي نيز به طرفيت دو مدير امضا كننده در محكمه حقوق طرح نموده و با اين ادعا كه مسئوليت مديران مزبور نيز تضامني است صدور حكم بر محكوميت آنان را به پرداخت وجه چك بنحو تضامن تقاضا نموده است مديران در پاسخ اين ادعا دفاع كرده اند كه چك موضوع دعوي بابت قسمتي از ثمن معامله اي در وجه دارنده آن صادر شده و مشخصات چك در مبايعه نامه ذكر گرديده و تاريخ مبايعه نامه به ماه قبل از تاريخ چك ميباشد و قرار بوده كه اقدام به صدور سفته به نفع طرف معامله بشود ليكن به علت قابل ملاحظه بودن قيمت تمبر مالياتي مربوط به سفته پنجاه ميليون توماني چك صادر شده است و نتيجه گرفته اند كه چك به حساب شركت صادر شده و آنان نبايد مسئول پرداخت آن باشند اداره تصفيه تقاضاي A را در خصوص قرار گرفتن وي در شمار غرما رد كرده با اين استدلال كه مطابق اساسنامه شركت مديران حق انجام معامله اي كه برا ي آن چك صادر شده نداشته اند وشركت مسئوليتي در مورد پرداخت آن ندارد۰
با عنايت به مقررات موضوعه و اصول و قواعد مسلم حقوق تجارت مستدلا بطور مشروح پاسخ دهيد تصميم اداره تصفيه در مورد مردود دانستن ادعاي A درست است يا نه ؟ دادگاه مورد مراجعه A در باب دعاوي بايد چگونه مبادرت به صدور راي نمايد۰ ۸ نمره
موفق باشيد