آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار تيرماه ۱۳۸۳کانون وکلا -حقوق مدني

مدت ۲ ساعت
سئوال اول – در پرونده كيفري بين طرفين به شرح سندي عادي توافق ميشود كه متهم با حضور در دفترخانه رسما به شاكي وكالت بلاعزل تفويض نمايد تا شاكي با بهره از وكالت مزبور ملك متهم را براي وصول ضرر و زيان ناشي از جرم بفروشد۰ شاكي نيز متعهد ميشود به محض تنظيم وكالتنامه رضايت و انصراف خود را از تعقيب كيفري متهم به دادگاه اعلام كند ولي تعهد شاكي درمتن وكالتنامه رسمي ذكر نميشود شاكي از اعلام رضايت به دادگاه ميفري امتناع مينمايد و در نتيجه به مجازات و پرداخت ضرر و زيان در حق شاكي محكوم ميگردد در حالي كه شاكي نيز تاكنون از اختيار خود مندرج دروكالتنامه استفاده نكرده است متهم با توضيح مراتب فوق دادخواستي به دادگاه حقوقي تقديم ابطال و فسخ وكالتنامه را درخواست ميكند۰


دادگاه ابتدا به خواهان ابلاغ ميكند تا تصريح نمايد۰ ابطال وكالتنامه را تقاضا دارد يا فسخ آنرا تا بر مبناي درخواست او دعوي رسيدگي شود۰ توضيح دهيد تكليف دادگاه به خواهان صحيح بوده يا خير و استدلال شما چيست ؟ خواهان در مقام توضيح خواسته خود اعلام بطلان وكالتنامه را تقاضا ميكند بنظر شما دادگاه با فرض اينكه خواسته اعلام بطلان وكالتنامه است چه رائي بايد صادر كند و با چه استدلالي ؟ بارم ۱۰
سئوال دوم -
درمبايعه نامه اي مقرر شده هرگاه خريدار چكهاي مربوط به ثمن معامله را در سررسيد معين نپردازد معامله فسخ است از پنج فقره چكهاي مزبور سه فقره در سررسيد توسط فروشنده وصول شده است چك چهارم توسط بانك محال عليه بلامحل اعلام و پس از آن چك پنجم نيز فاقد موجودي بوده و fبرگشت شده است فروشنده به منظور وصول دو فقره چك اخير از طريق اجراي اداره ثبت اقدام نموده ولي اموالي از خريدار جهت فروش و وصول و ايصال وچه چكها بدست نميايد۰ فروشنده ضمن اعلام آمادگي براي استرداد وچه سه فقره چكهاي وصولي بشرح دادخواست تقديمي اعلام انفساخ مبايعه نامه را از دادگاه حقوقي تقاضا ميكند نظر مستدل خود را در مورد قبول يا رد دعوي فوق بيان نمائيد۰ بارم ۵
سئوال سوم –
مردي ملكي را كه طبق مبايعه نامه عادي خريداري كرده با اين عبارت در ظهر مبايعه نامه به همسر خود انتقال ميدهد " كليه حقوق خود نسبت به مورد معامله را واگذار كردم به همسر خود خانم۰۰ " مشاراليها نيز حقوق خود را باهمان عبارت به پدر خويش منتقل مينمايد ملك مزبور آپارتماني است كه هنوز از طرف فروشنده به خريدار تحويل نشده است ۰ با اوصاف فوق زوج به شما مراجعه و از شما درخواست ميكند با طرح دعوائي مناسب ملك را به او بازگردانيد نظر شما چيست اگر زوج را محق بدانيد دادخواستي حداكثر در ۱۵ سطر براي زوج تنظيم نمائيد و اگر زوج را محق تشخيص نميدهيد توضيح مستدل خود را بيان نمائيد بارم ۵

طراح – دكتر غلامرضا طيرانيان۰ فقط استفاده ازمتن قوانين ( بدون هرگونه توضيح و زيرنويس ) مجاز است