آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار آذرماه ۱۳۸۲ کانون وکلا - ثبت و امور حسبي

حقوق ثبت وامور حسبي - آذرماه ۱۳۸۲ وقت دو ساعت
به چهار سئوال زير پاسخ دهيد۰

الف - حقوق ثبت
۱ - ازديد گاه حقوقي دو معامله در چه صورتي معارض محسوب ميشود ؟ براي احتراز از وقوع تعارض يا تقليل آن چه تمهيد قانوني وجود دارد ؟
۲ - درهنگام تحديد حدود ملكي متقاضي ثبت حضور نداشته است و ملك با حدود اظهارشده از طرف مجاورين تحديد شده است۰

۱ - ۲ ) آيا متقاضي ثبت حق اعتراض به تحديد حدود دارد يا نه ؟
۲ - ۲ ) در صورتيكه حق اعتراض داشته باشد مدت اعتراض و زمان شروع آن را بنويسيد۰
۳ - ۲ ) مرجع و نحوه اعتراض و چگونگي رسيدگي به آنرا بنويسيد۰

ب - امور حسبي
۱ - مالكيت ورثه نسبت به ماترك متوفي با وجود طلبكاران از نظر حقوقي چه وضعي دارد ؟ براي اينكه ورثه در مقابل اشخاص ثالث ( مازاد بر تركه ) عملا مسئوليتي نداشته باشند درقانون چه تمهيداتي پيش بيني شده است۰

۲ - پدري به ولايت از فرزند صغير خودآپارتمان متعلق به اورا ميفروشد فرزند مزبور پس از رسيدن به سن رشد متوجه ميشود كه آپارتمان متعلق به او را با قميتي كمتر از قميت واقعي فروخته شده است۰
آيا ميتواند اقدامي بنمايد ؟ چگونه و به چه نحو ؟

استفاده از قانون آزاد است۰