آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار آذرماه ۱۳۸۲ کانون وکلا - حقوق تجارت

آذر ماه۱۳۸۲ - استفاده از قانون تجارت مجاز است

اداره تصفيه امور ورشكستگي كه امر تصفيه شركت سهامي x ورشكسته را عهده دار گرديده با موضوعات زير مواجه شده است۰

الف - بانك y ، ۵ فقره سفته به اداره ارائه كرده كه z آنها را صادر كرده بوده و x پشت آنها را امضاء نموده و z با دادن سفته ها به بانك y از تسهيلاتي بر خوردار گرديده است ۰ سفته ها عندالمطالبه و در وجه حامل بوده و بانك ۱۸ ماه پس از تاريخ صدور اقدام به واخواست سفته ها كرده خواسته y اين است كه وجه سفته ها به آن پرداخت شود۰
ب - x قبل از ورشكستگي براتي بعهده ب و در وجه ج صادر كرده كه مورد قبول قرار گرفته ولي قبل از سررسيد x ورشكسته شده است آيا اداره تصفيه مي تواند از ب بخواهد كه طلب x را كه باعتبار آن برات صادر كرده به اداره تصفيه بپردازد كه مورد استفاده همه طلبكاران قرار گيرد .

ج - x ظهرنويس چكي است كه دارنده آن A ميباشد . A ۱۴ روز بعد از تاريخ مندرج در چك به بانك محال عليه مراجعه كرده ، ولي بعلت عدم موجودي پرداخت صورت نگرفته است . A بتصور آنكه ميتواند وجه چك را از صادر كننده دريافت كند تقاضاي صدور گواهي عدم پرداخت نكرده ، اما از مراجعه به صادر كننده نتيجه اي نگرفته و ۲۰ روز بعد از تاريخ مندرج در چك مجددا به بانك محال عليه رجوع كرده و بتقاضاي او گواهي عدم پرداخت صادر شده است آيا اين گواهي در مهلت مقرر صادر شده است ؟

د - طبق مصوبه هيات مديره شركت x صدور اسناد تعهد آور شركت با امضاي مديرعامل و رياست هيات مديره داراي اعتبار است الف چكي در اختيار دارد كه فقط داراي امضاي مديرعامل است و بانك محال عليه از پرداخت آن خودداري كرده است .

آيا اين چك عليه شركت قابل استفاده است ؟ با توجه به مقررات موضوعه و اصول مسلم پذيرفته شده در حقوق تجارت مستدلا تشريح كنيد اداره تصفيه در مورد موضوعات فوق الذكر چگونه بايد اتخاذ تصميم نمايد ؟