آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار اسفند ۱۳۸۱ کانون وکلا - آئین دادرسی کیفری

لطفا - چهار سوال ذيل پاسخ تشريحي و استدلالي دهيد مراجعه به مجموعه قوانين مجاز است - مدت زمان جهت اداي پاسخ جمعا دو ساعت تمام مي باشد .
سوال اول : در پرونده اي ل ي حسين باتهام تعليف غير مجاز ۶۰ راس گوسفند در مرتع ملي شده تحت تعقيب قرارمي گيردمتهم مرتبا به چراي غير مجاز گوسفندان خود در مرتع ملي اقرار مينمايد . صورت مجلس تنظيمي با مامورني اداره منابع طبيعي جنگلداري نيز دلالت آشكار بر ارتكاب بزه توسط متهم دارد .


ضمن رسيدگي و قانوني دادخواست مطالبه ضرر و زيان از طرف اداره ذينفع تقديم دادگاه ميشود . دادگاه در مورد اتهام متهم به استناد ماده ۴۴ مكرر قانون جنگلها و بلحاظ جرم نمودن عمل حكم بر برائت صادر اعلام مينمايد . در مورد دادخواست مطالبه ضرر و زيان مستندا باقرار متهم حكم محكوميت متهم پرداخت وجه مورد ادعاي اداره جنگلداري صادر مينمايدبا تجديد نظر خواهي محكوم عليه مرجع تجديد نظر با دين استدلال كه : مستبط از مفهوم ماده ۱۲ قانون قانون آئين دارسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب اين است كه دادگاه در صورت محكوميت كيفري متهم ميتواند درباره زيان وي نيز او را محكوم نمايد راي بر درخواست اداره خواهان صادرمينمايد .
با تهيه معوقه فوق تشريح صورت مسئله فرضي در پاسخ مرقوم فرمائيد .
آيا راي دادگاه تجديد نظر استان بنظر شما صحيح است يا خير ؟
پاسخ خود را اعم در اينكه مثبت يا منفي باشد با توجه قانوني ارائه استدلال توام فرمائيد .
سوال دوم :
در پرونده اي متهمي باتهام حفاري غير مجاز تحت تعقيب قرار مي گيرد و با حكم قطعي مرجع قضائي به تحمل ۹۱ روز حبس تعزيري محكوم ميشود . اخطار دايره اجراي احكام دادگاه محكوم عليه جهت اجراي حكم حاضر ميشود مراتب نوشته كه در اخطار و ابلاغ ميشود كه چون وي نيز در مهلت قانوني محكوم عليه را مغرفي نمي نمايد دستور ضبط وثيقه صادر و دادگاه نيز دستور ضبط وثيقه را تاييد مينمايد . حكم صادره دادگاه نيز ( مبني بر تحمل ۹۱ روز حبس ، بموقع اجرا در مي آيد . اينك با توجه بماده ۱۴۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و در اموركيفري در پاسخ مرقوم فرمائيد :
آيا با وجود اجراي دادنامه قطعي صادره صدور دستور ضبط وثيقه ، قانوني صحيح است يا خير
مافي قانوني و توجيهي نظر خود را همراه با استدلال مرقوم داريد .

سوال سوم
در پرونده اي ل ي حميدرضا - ب و عليرضا - د باتهام سرقت مهمات نظامي تحت تعقيب دادسراي ناظمي قرار مي گيرند پس در طي مراحل مقدماتي تحقيق و تعقيب پرونده با صدور كيفرخواست و مستندا بمواد ۶۷ و ۶۳ قانون مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دادگاه ارسال مي گردد . دادگاه نظامي مستندا بماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و باستدلال اينكه : از زمان وقوع جم بيش از ده سال تمام سپري شده است باعتبار حصور مرور زمان تعقيق قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام يمدارد . در پاسخ مرقوم داريد آيا نظر راي دادگاه نظامي صحيح است ياخير ؟
دلايل و مافي قانوني و توجيهي نظرخود را نيز منعكس فرمائيد .

سوال چهارم
در پروندهي اي ل ي عبدالرضا - د باتهام شرب خمر و ايراد جرح عمدي با چاقو منتهي نبوت ل ي حسن –ف - تحت تعقيب قرار مي گيرد پزشك قانوني با معاينه حسب مقتول علت مرك را پارگي قلب و خونريزي وسيع بعلت ورود جسم تيز و برنده اعلام كرده است . پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست ( حادثه در زمانيكه دادسرا ها فعاليت قانوني داشته از اتفاق افتاده است ، موضوع در دادگاه كيفري يك ذيصلاح مطرح گرديده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفي وكيل در اجراي ماده ۹ قانون تشكيل محاكم جنائي به تعييين وكيل تسخيري براي وي مساعدت نموده است پس از مداخله وكيل تسخثري و اعلام ختم رسيدگي از بزهكاري متهم ، مرتكب را باستناد صريح وي شرب خمر و جرع عمدي ، با چاقو و نظريه پزشك قانوني در مورد علت اصلي فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محكوم نموده است . وكيل تسخثري حكم صادره اعتراض نموده از پرونده وي تجديد نظر به شعبه ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به كيفيت زير اتخاذ تصميم نموده است .
« نظر به اينكه وكيل تسخيري فقط براي دفاع از موكل خود در دادگاه وكالت دارد پس از ختم رسيدگي وكالت » « خاتمه يافته و سمتي در پرونده ندارد . لذا اقراض ايشان قابل طرح نبوده و با رد تقاضي تجديد نظر خواه پرونده » « اعاده ميشود »
باعنايت به فوق اولا مرقوم فرمائيد : به نظر شما راي شعبه ديوان عالي كشور صحيح است يا خير
ثانيا : نظريه خود را در ارتباط با مواد ۱۸۵ – ۱۸۶ – ۱۸۷ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مرقوم داريد - مافي قانوني و توجيهي نظريات خود را در هردو مرود منعكس فرمائيد .