آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید

اختبار تير ۱۳۸۰ کانون وکلا - آئين دادرسي مدني

سئوالات آئين دادرسي مدني اختبار نوبت اول سال ۱۳۸۰
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد
سئوال اول - مدير عامل يكم شركت تجارتي به دفتر شما مراجعه كرده و با ارائه يك فقره سند عادي مدعي است كه مبلغ يكصد ميليون تومان از شركت ساختماني طلبكار است و از شما ميخواهد وكالت شركت را براي طرح دعوي عليه بدهكار بعهده بگيريد پس از تفويض وكالت دادخواست مطالبه وجه مذكور به دادگاه تقديم ميگردد موكل بشما اعلام ميدارد كه خوانده بابت صورت وضعيت و كسور حسن انجام كار و ضمانت نامه هاي بانكي مبالغي از شركت طرف قرارداد طلبكار است با اين ترتيب شما در اجراي قرار تامين خواسته چه اقداماتي ميتوانيد انجام دهيد مشروحاً بيان كنيد . بارم ۵ نمره


سئوال دوم - در يك دعوي حكمي بزيان موكل شما صادر شده است و با قطعيت حكم مذكور محكوم له تقاضاي صدور اجرائيه نموده و پس از صدور اجرائيه طبق قانون وحدت رويه قضائي رائي از هيئت عمومي ديوانعالي كشور صادر شده است كه بر عدم صحت حكم فوق دلالت دارد آيا بنظر شما با صدور راي هيئت عمومي اجراي احكام بايد از اجراي حكم موصوف خودداري نمايد يا خير ؟ مباني استدلال خود را از هر دو جنبه بيان كنيد .
بارم ۵ نمره
سئوال سوم - آقاي الف با درجه نظامي در يكي از سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران بكار اشتغال داشته در حين كار به اموال سازمان محل كار خود خساراتي وارد ميكند قبل از آنكه خسارات وارده به اموال را جبران نمايد بعلت بيماري فوت مينمايد شما كه بعنوان مشاور حقوقي سازمان مذكور فعاليت داريد توضيح دهيد آيا متوفي از نظر جبران خسارت بري الذمه ميشود يا نه ؟ در صورت عدم برائت ذمه آيا ميتوان بطرفيت وراث او اقامه دعوي نمود و آيا ميتوان از مطالبات حقوقي متوفي ميزان خسارت را برداشت كرد ؟ مشروح نظريه خود را مستدلاً بيان فرمائيد . بارم ۵ نمره
سئوال چهارم - در تاريخ ۸/۱۰/۷۵ آقاي جعفر ششدانگ منزل مسكوني خود را به موجب سند عادي به آقاي منصور مي فروشد آنگاه در تاريخ ۱/۸/۷۷ عمان خانه را به موجب سند عادي ديگر به رضا مي فروشد . منصور دادخواستي به خواسته الزام جعفر به حضور در دفتر اسناد رسمي جهت انتقال رسمي به دادگاه هاي عمومي تهران تقديم كه جهت رسيدگي به شعبه ۱۲ دادگاه عمومي تهران ارجاع مي گردد . سرانجام حكم دادگاه براساس دادخواست صادر مي شود كه منجر به صدور اجرائيه عليه جعفر مي گردد . رضا نيز جداگانه دادخواست مشابهي عليه جعفر به دادگاه عمومي تهران تقديم مي نمايد كه به شعبه ۲۵ ارجاع مي شود . نتيجه اين رسيدگي نيز صدور دادنامه و سپس اجرائيه عليه جعفر است . اكنون رضا و منصور در برابر دو راي دادگاه و دو اجرائيه قرار دارند . شما حق را به جانب منصور مي دانيد يا رضا و چه اقدام يا اقداماتي در جهت منافع آن انجام مي دهيد ؟
اگر نيازي به دادخواست مي دانيد دادخواست آنرا بنويسيد و اعلام نمائيد اين دادخواست را به كدام دادگاه مي دهيد و خواندگان شما چه فرد يا افرادي هستند . خواسته شما چيست و به كدام ماده يا مواد استناد مي نمائيد ؟ بارم ۵ نمره