آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار آبان ۱۳۸۰ کانون وکلا - ثبت و امور حسبي

سوالات ثبت و امور حسبي اختبار دوم سال ۱۳۸۰
پاسخ سوالات زير را بطور خلاصه و مستدل در چهارچوب خود سوال بيان داريد :
سوال اول - ملكي با مساحت مشخص از طرف دو شريك بالمناصفه تقاضاي ثبت شده ، يكي از شركاء در حين انجام تشريفات مقدماتي ثبت سهام مالكانه خود را بدون استعلام از ثبت بشريك ديگر فروخت ولي خلاصه معامله به اداره ثبت ، تسليم نشد و اداره ثبت دو فقره سند ( هر يك سه دانگ ) براي مالكين مشاعي صادر كرد و سپس شريك فروشنده ، همان سهام مالكيت فروخته شده را با سند عادي تصديق امضاء شده از خريدار ( شريك خود ) اجاره ۴ ساله مي نمايد و بعداً در اثر فوت خريدار ، از طرف ورثه او ( شريك خريدار ) ادعاي مالكيت كل زمين ميگردد حال شما بگوئيد اولاً طبق ماده ۲۴ قانون ثبت بعد از صدور سند مالكيت هيچگونه اعتراضي پذيرفته نمي شود آيا امكان احقاق حق براي خريدار نسبت به كل زمين وجود دارد يا نه و اگر پاسخ شما مثبت است با چه استدلال و در كدام مرجع احقاق حق مي نمائيد . ثانياً : تنظيم اجاره نامه و تصديق امضاء آن از طرف سردفتر تخلف انتظامي سردفتر محسوب ميشود يا خير ؟ ( بارم ۸ نمره )


سوال دوم - بستانكاري عليه احمد اجرائيه اي دائر به مطالبات رسمي خود صادر كرده كه منجر به توقيف و بازداشت سرقفلي يكي از مغازه هاي بدهكار گرديده و بعداً بمرحله مزايده و صورتجلسه اتمام مزايدته بنفع بستانكار گرديده است كه در اثر اعتراض بدهكار عمليات اجرائي ابطال شده است در صورتيكه ابطال عمليات اجرائي را قابل توجه مي دانيد مرجع صالح به رسيدگي و علت ابطال عمليات اجرائي را تعيين و بيان داريد . ( بارم ۶ نمره )
سوال سوم - پدري براي فرزند مجنون خود كه جنون او متصل به صغر مي باشد وصي تعيين نموده و بعد از آن فوت نموده و وصي نيز محجور مي گردد با توجه به اينكه قانون مدني براي چنين موردي ساكت و تعيين تكليف صريح ننموده است چه اقدام قانوني براي امور صغير مجنون قابل اجرا مي باشد و استدلال شما با كدام مباني حقوقي قابل توجيه بوده و از كدام قاعده اصول استنباط استفاده مي نمائيد . ( بارم ۶ نمره )