آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار آبان ۱۳۸۰ کانون وکلا - آئين دادرسي مدني

بسوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد :
سوال ۱ - در اختلافي كه بين فروشنده و خريدار يك قطعه زمين حادث گرديده ، موضوع در دادگاه حقوقي مطرح و پس از چندين جلسه رسيدگي منتهي به نظم سازمان در كلانتري محمل شده ، كه با ارائه شناسنامه تنظيمي دادگاه ، راي به سقط دعوا صادر گرديده است : فروشنده از اين تصميم دادگاه تجديد نظرخواهي كرده و انگيزه تجديدنظرخواهي خود را عدم ايفاء تعهد خريدار به پرداخت وجه مورد توافق ذكر نموده است . و براي اثبات دعواي خود به آميان كرده كه تجديد نظر با توجه به سازشنامه و قبول ضمني آن در ظرف فروشنده ( خواهان ) راي بون تاييد نموده است حال شما بگوييد دادگاه تجديدنظر چگونه و با چه استدلالي راي صادره را تاييد و استدلال شما در مورد تاييد دادگاه بر كدام مباني قانوني استوار است و در صورت عدم قبول راي تجديدنظر دلائل مخالف خود را بيان داريد . ( بارم ۸ نمره )


سوال ۲ - چنانچه در دعوائي كه بنا بدرخواست طرفين آن در دادگاه ، ارجاع امر بداوري داور مرخصي الطرفين گرديده ، و طرفين حق اعتراض خود را نسبت به راي داور ساقط كرده اند ، داور انتخابي طرفين در مهلت قانوني راي مورد صادره و بدادگاه تسليم داشته است . كه تامين مذكور مورد قبول يكي از طرفين دعوا قرار نگرفته است . با توجه باينكه طرفين حق اعتراض خود را ساقط كرده اند . بنظر شما طرف معترض مي تواند قانوناً اعتراض خود را مطرح نمايد يا خير و در چه صورت مثبت بودن به كدام مرجع بايد اعتراض خود را تسليم نموده و شما چيست . در صورت منفي بودن پاسخ ، دلائل خود را مستدلاً بيان داريد و نهايتاً اعلام داريد آيا رجايست ماده ۳۲۶ قانون آئين دادرسي مدني و تبصره آن قابليت اجرا دارد يا نه ؟ ( بارم ۶ نمره )
سوال ۳ - در دعواي اختلاف مالكيت يك نفر و تعدادي از اهالي يك منطقه كه نامبرده ۵۰ مقصر مي باشند ، خواهان با استناد به ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني كه تعرز خواندگان را از طريق ابلاغ در درخواست معمولي و الباقي را از طريق روزنامه دعوت برسيدگي كرده است . در جلسه رسيدگي وكيل احراز خواندگان ايراد نموده ، با توجه باينكه اغلب خواندگان داراي سوابق و پرونده قبلي و نشاني و اقامتگاه معلوم بودند : خواهان مي بايست بقيه خواندگان را از طريق استخراج اقامتگاه آ‎نان از پرونده هاي دستي دعوت مي نمود . چون اين عمل انجام نگرفته است قانوناً جلسه رسيدگي موجه نبوده و نهايتاً تقاضاي صدور قرار ابطال دادخواست را كرده با توجه به مفاد ماده ۷۴ قانون مذكور و ايراد وكيل احراز خواندگان در مورد عدم قبول ابلاغ اغلب خواندگان از طريق درج آگهي در روزنامه ، مستدلاً بيان داريد كه او شما ايراد وكيل احراز خواندگان موجه مي باشد يا خير و دادگاه در مورد اين ايراد چه تصميم مقبول بايد اتخاذ نمايد . ( بارم ۶ نمره )