آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار آبان ۱۳۸۰ کانون وکلا - حقوق مدني

اختبار حقوق مدني نوبت دوم سال ۱۳۸۰
كانون وكلاي دادگستري مركز
سئوال اول « قيمت واقعي اتومبيلي در بازار مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال است . مالك بدون اطلاع از اين قيمت ، اتومبيل خود را بمبلغ يكصد ميليون ريال بيكي از بنگاههاي معاملات اتومبيل به بيع قطعي فروخته و تمام ثمن را دريافت و اتومبيل را نيز تسليم خريدار كرده است . خريدار روز بعد اتومبيل را به قيمت واقعي يعني بمبلغ يكصد و چهل ميليون ريال به ديگري ميفروشد و اتومبيل را به خريدار جديد ضمن صورتجلسه اي تحويل ميدهد . مالك اوليه بمحض اطلاع از معامله اخير به غبن فاحش خود در معامله واقف شده و فوراً بشما مراجعه تا بعنوان وكيل او بطرح دعوي پرداخته و از مقام قضائي بخواهيد ، ضمن ممانعت از نقل و انتقال بعدي اتومبيل حكم محكوميت خريدار دوم را به رد اتومبيل كه در اختيار او موجود است صادر نمايد . چنانچه درخواست مالك اتومبيل ( فروشنده اول ) را موجه و قانوني ميدانيد چه اقداماتي را انجام ميدهيد ؟ دلايل خود را ذكر كنيد ، در غيراينصورت استدلال شما چيست ؟ بارم ۶ نمره


سوال دوم ”صاحب يك باشگاه سواركاري بشرح دادخواستي كه به دادگاه عمومي تقديم نموده توضيح داده است“ خوانده كه يكي از سواركاران ماهر باشگاه است با استفاده از يكي از بهترين اسبان تيزرو متعلق به باشگاه مخفيانه و بدون اطلاع باشگاه در مسابقه اسب دواني شركت كرده و موفق به دريافت مبلغ پنجاه ميليون ريال جايزه اول اين مسابقه شده است . خواهان ( مالك اسب ) مدعي است اين جايزه تماماً متعلق اوست و از دادگاه صدور حكم بر محكوميت سواركار را بپرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال را بنفع خود درخواست نموده است . شما صدور چه حكمي را در اين دعوي قانوني ميدانيد و استدلال شما در توجيه آن حكم چيست ؟ بارم ۶ نمره
سئوال سوم ”مبايعه نامه اي بشمنا از جانب خريدار بمنظور تقديم دادخواست بخواسته الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله ارائه ميشود كه منحصراً شامل اين عبارات است“ فروشنده - الف - خريدار - ب - مورد معامله ششدانگ يك باب خانه بپلاك ثبتي شماره ۱۸۱۰/۳۵۱ كه برويت خريدار رسيده است .
قيمت - مبلغ دويست ميليون ريال كه مبلغ شصت ميليون ريال آن بعنوان بيعانه به فروشنده پرداخت و مقرر شد كه بقيه ثمن مورد معامله در تاريخ ۱/۵/۸۰ همزمان با تنظيم سند انتقال قطعي در دفترخانه شماره ۳۲ اسناد رسمي بفروشنده پرداخت و خانه مورد معامله نيز در همان تاريخ تخليه و تحويل خريدار شود . بسئوالات زير با دقت پاسخ دهيد“
۱ - بمنظور اينكه در آينده در پيشبرد دعوي با هيچ مانع قانوني مواجه نشويد چه اموري را بايد پيش بيني كنيد و چه نوع اطلاعاتي را از خريدار كسب نمائيد و نيز هو اقدامي را كه قبل از طرح دعوي لازم است بيان كنيد ؟ بارم ۴ نمره
۲ - موكل از شما انتظار دارد دعوي را چنان با دقت و بنحوي اقامه كنيد كه در آينده بطرح دعواي ديگري نياز نداشته باشد در اينصورت خواسته يا خواسته هاي شما چه اموري خواهد بود ؟ بارم ۴ نمره