آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار بهمن ۱۳۸۰ کانون وکلا - ثبت و امور حسبي

سوالات اختبار سوم بهمن ماه سال ۱۳۸۰ ثبت و امور حسبي كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز
سوالات زير را دقيقاً بررسي و پاسخ صحيح و دقيق آنرا با استدلال كوتاه و پرهيز از زياده نويسي را بدهيد :
سوال اول - در يكي از شهرستانهاي كشور كه آگهي ثبت عمومي اعلام گرديده بود آقاي فرامرز نسبت به يك قطعه زمين بي سند خود تقاضاي ثبت نموده و نام وي در دفتر توزيع اظهارنامه ثبت گرديد و بعد از چندي فوت نمود و تنها فرزندش ادامه اقدامات ثبتي را بنام خود ادامه داد . در زمان بررسي تصرفات متقاضي ثبت معلوم گرديد ، شخص بنام جمشيد ، در ملك مذكور خانه ساخته و مدعي است كه زمين را از فرامرز با سند عادي خريداري كرده است ، ولي سند در اختيار او نيست و استشهاديه اي كه او دارد وقوع معامله و تصرفات فعلي او را ثابت مي كند . فرزند آقاي فرامرز شهادت شهود و معامله را تكذيب نمود ، اكنون شما بعنوان وكيل فرزند فرامرز در اين مرحله چه اقدامات ثبتي و حقوقي در جهت حفظ حقوق او مي توانيد ارائه دهيد و بنظر شما اقدامات شما با چه استدلالي در چه مرجعي قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم مي باشد ؟ ( بارم : ۷ نمره )


سوال دوم - طلبكاري براي وصول طلب خود در سند رسمي بمبلغ ۵ ميليون تومان با احتساب خسارات مبادرت به صدور اجرائيه نمود كه با ارسال اجرائيه باداره اجراي ثبت و قبل از ابلاغ اجرائيه ، مديون اعلام كرد كه تغيير اقامتگاه داده و در جيرفت زندگي ميكند و در جيرفت شناخته نشد و مجدداً نشاني ديگري معرفي كرد كه شناخته نشد و سرانجام بعد از اعاده آن به اجرا ، دستور ابلاغ اجرائيه طبق مفاد سند رسمي مقررات قانوني در تهران صادر شد كه با ابلاغ اجرائيه در تهران ، يكباب خانه مالك كه در اجاره ثالث بود توقيف گرديد و آگهي مزايده براي وصول طلب صورت گرفته كه بدهكار به عمليات اجرائي اعتراض كرد و در اعتراضنامه خود نوشت كه اولاً : اجراي ثبت با قبول محل اقامتگاه او در جيرفت و ديگر شهرها موافقت نموده كه بايد در آن محل ابلاغ مي گرديد و ثانياً : توقيف خانه بازداشتي و وجود مستاجر در آن در آگهي مزايده قيد نگرديده است كه اداره ثبت اعتراض را وارد دانست و بعد از اعتراض طلبكار به نظريه اداره ثبت ، هيات نظارت نظريه اداره ثبت را قانوني ندانست و با نقض نظريه و قبول عمليات ثبتي ، با اعتراض بدهكار ، پرونده به شورايعالي ثبت اراسل گرديد . اگر شما مورد مشورت و يا وكيل بدهكار باشيد آيا وكالت بدهكار را قبول مي نمائيد يا نه ، استدلال شما چه خواهد بود . ( بارم : ۷ نمره )
سوال سوم - صديقه خانم با در دست داشتن يك برگ قرارداد رسمي كه در آن نوشته شده است : ( بعلت اينكه در زندگي مشتركمان فرزندي و وارث ديگري نداريم اينجانبان با يكديگر قرار بسته ايم كه هر يك از ما زودتر فوت نمائيم كليه اموال منقول و غيرمنقول از متوفي متعلق به ديگري خواهد بود ) بعد از يكسال از تنظيم سند رسمي زوج فوت نموده و صديقه خانم با سند رسمي نزد شما آمده تا اموال منقول و غيرمنقول او را تملك و باو تسليم نمائيد در اين وضعيت اقدامات قانوني وكالتي شما چه خواهد بود ؟ و حقوق زوجه چيست ؟
( بارم : ۶ نمره )