آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار تير ۱۳۸۰ کانون وکلا - آئين دادرسي كيفري

سئوالات آئين دادرسي كيفري
به سوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد :
۱ - موكل شما در مرحله بدوي از اتهام انتسابي برائت حاصل نموده ، شاكي خصوصي از راي صادره تجديدنظر خواهي نموده ، در نتيجه پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال گرديده ، شما با مراجعه به پرونده احراز مينمائيد كه تجديدنظر خواهي خارج از مهلت مقرر قانوني تقديم گرديده است . بهمين جهت مراتب را بموجب لايحه اي به دادگاه تجديدنظر اعلام مي داريد . دادگاه در قبال اعلام شما ، عنوان ميكند اگر چه تجديدنظر خواهي خارج از مهلت است ولي دادگاه حق دارد بعلت اشتباه قاضي به درخواست شاكي رسيدگي كند . و بهمين علت از موكلشما تحقيق بعمل آمده و در صدد صدور قرار تامين براي موكل شما است . در اين وضعيت چنانچه شما اقدامات دادگاه را صحيح ميدانيد دلايل و مستندات و استدلال خود را مشروحاً بيان و اگر عمل دادگاه را منطبق با قانون نمي دانيد اقداماتي را كه براي حفظ حقوق موكل خود معمول ميداريد مشروحاً و مستدلاً بيان و مستندات قانوني را خود را نيز ذكر نمائيد . بارم هشت نمره


۲ - آقاي رحيمي كارمند راه آهن به اتهام اختلاس اموال عمومي تحت تعقيب قرار گرفته و با قرار قانوني آزاد مي گردد . به لحاظ شناخته نشدن در آدرس معينه نامبرده جهت انجام دادرسي بوسيله درج آگهي در مطبوعات احضار در سال ۱۳۷۳ محاكمه انجام و غياباً به يك سال زندان و پنج ماه انفصال از خدمات دولتي و چهارصد ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميگردد . اكنون وراث نامبرده به شما مراجعه و با ارائه گواهي فوت و گواهي انحصار وراثت اظهار مي دارند آقاي رحيمي در سال ۷۲ به رحمت ايزدي پيوسته و در تاريخ محاكمه در قيد حيات نبوده و تقاضا دارند بعنوان وكيل آنان اقدامات قانوني در جهت الغاء حكم دادگاه معمول داريد حاليه چنانچه شما وكالت نامبردگان را نمي پذيريد دليل توجيهي خود را بيان ، و در صورت قبول وكالت وراث ، اقدامات خود را مشروحاً بيان و دلايل خود را توضيح و مرجع يا مراجع مورد مراجعه را ذكر نمائيد .
بارم هفت نمره
۳ - آقاي رحمت گودرزي در دادگاه عمومي تهران تعقيب قرار گرفته و براساس نظريه كارشناس به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال به عنوان ارش در حق مصدوم محكوم گرديده ، دادنامه به متهم ابلاغ نامبرده قبل از انقضاء مهلت تجديدنظرخواهي به شما مراجعه و تقاضا مي كند به وكالت از جانب او اقدام به تجديدنظر خواهي نمائيد . نظر خود را پيرامون اينكه راي صادره قابل تجديدنظر مي باشد يا خير ، مستدلاً بيان نمائيد .
بارم پنج نمره