آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار آبان ۱۳۸۰ کانون وکلا - حقوق تجارت

اختبار حقوق تجارت نوبت دوم سال ۱۳۸۰
كانون وكلاي دادگستري مركز
كجاست صوفي دجال فعل ملحد شكل بگو بسوز كه مهدي دين پناه رسيد
به سئوالات زير پاسخ دهيد :
سئوال ۱ - بانك ”الف“ بابت تسهيلات بانكي اعطائي ( وام ) به شركت ”ب“ به لحاظ امتناع شركت از بازپرداخت بدهي ، اقدام به صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك نموده و در نتيجه عمليات اجرائي ، به لحاظ نبودن خريدار ، اموال مورد وثيقه به تملك بانك درآمده است .


متعاقباً بر اثر اقامه دعوي از سوي اشخاص ذينفع مبني بر توقف و ورشكستگي شركت ”ب“ دادگاه مرجع رسيدگي ، حكم ورشكستگي شركت را صدر و در متن راي صادره ، تاريخ توقف را يك سال قبل از تاريخ پايان عمليات اجرائي مذكور در فوق تعيين نموده است . با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال ۱۳۱۸ ”بستانكاراني كه داراي وثيقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه . . . . مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي شوند . . . . باقيمانده طلب هايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات مندرج در اين ماده بر يكديگر مقدمند“ و ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۲۰ ”در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۳ و كليه معاملات شرطي و رهني راجعه به اموال منقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در مدت مقرر از حق خود استفاده نكند بستانكار مي تواند با درخواست صدور اجرائيه طلب خود را درخواست كند . هر گاه بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور معوقه و زيان دير كرد نسبت به اصل از تاريخ انقضاء مدت استرداد نپردازد ، آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده بعلاوه اجور معوقه و يا زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده و . . . منتشر ميشود و . . . . و چنانچه مال مزبور ، خريدار نداشته باشد پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ آگهي شده واگذار ميگردد“ و ماده ۴۱۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي . . . داشته باشد بايد بر مدير تصفيه و يا به طرفيت او تعقيب كند ، كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود .

نظر خود را در خصوص موارد زير مستدلا بيان نمائيد .
۱ - اثر حكم ورشكستگي در عمليات اجرائي .
۲ - ميزان خسارت تاخير تاديه استحقاقي يانك .
۳ - مرجع صالح براي اقدامات اجرائي بارم ۸ نمره
سوال ۲ - شركت A تبعه خارجي در ايران شركتي تاسيس ميكند كه ۹۰% سهام معتلق به او شد و ده درصد متعلق به يكي از بانكهاي ايراني . با پيروزي انقلاب اسلامي شركت A ايران را ترك كرده و شركت B در كنار شركت A شركت C را تاسيس كردند تا ضمن تامين قطعات و لوازم شركت A با آن به معامله بپردازند . شركت A پس از پانزده سال به ايران برگشته و از طريق وكيل خود راي هيئت پنج نفره در دادگاه هاي انقلاب اسلامي را به نفع خود دريافت كرد . طبق راي هيئت پنج نفره شركت A مي بايست به سهامدارن خارجي عودت داده شود . مديران شركت B از طريق ديوان عدالت اداري دستور موقت مبني بر توقف اجرائيه شركت A را دريافت كردند .
سوال
۱ - آيا تاسيس شركت C توسط مديران شركت B قانوني است ؟
۲ - آيا ديوان عدالت اداري حق صدور دستور موقت عليه دادگاه انقلاب اسلامي را دارد ؟
۳ - شما بعنوان وكيل شركت A چگونه از حقوق موكل خود ( اين شركت ) دفاع مي كنيد و يا به عنوان وكيل شركت C چه دفاعي در مقابل شركت A خواهيد داشت ؟
بارم ۸ نمره
سوال ۳ –
كيفيت استفاده از دفاتر تجاري تاجر بر له يا عليه او را به اختصار شرح دهيد ؟
بارم ۴ نمره