آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید

اختبار آبان ۱۳۸۰ کانون وکلا - حقوق جزا

اختبار درس حقوق جزاي عمومي و اختصاصي كانون مركز ، آبان ۱۳۸۰
۱ - سوال حقوق جزاي عمومي
بخش اول ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامي كه در باره تكرار جرم است مي گويد : « چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا مرتكب جرم قابل تعزير گردد . . . » تبصره ماده مذبور مي گويد : « هر گاه حين صدور حكم محكوميت هاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود . . . » ظاهرا بين ماده و تبصره آن تعارض وجود دارد . ماده شرط تحقق ( تكرار جرم ) را اجراي حكم محكوميت اول مي داند در حالي كه تبصره در مقام بيان حكم محكوميت سابق است و كاري به اجراي آن ندارد . نظر شما در اين باره چيست ؟ آيا بين ماده و تبصره تعارض وجود دارد يا خير ؟ اگر وجود ندارد دليل يا دلائل توجيهي آن را بيان كنيد و اگر قائل به تعارض هستيد راه حل رفع تعارض را بيان نمائيد . نمره ۵ 


۲ - سوال حقوق جزاي اختصاصي

رضا بدون داشتن پروانه وكالت دادگستري خود را وكيل دادگستري معرفي كرده و با تنظيم وكالتنامه از آقاي محسني در دادگاه عمومي تهران حاضر شده و به دفاع از حقوق محسني پرداخته و مبلغ ده ميليون ريال حق الوكاله دريافت داشته است . كانون وكلاي دادگستري در مقام شكايت از آقاي رضا بر آمده و وي را تحت تعقيب قرار داده است . دادگاه عمومي تهران به موضوع رسيدگي كرده و با توجه به دلائل موجود از جمله اقرار متهم آقاي رضا را به استناد ماده ۵۵ قانون وكالت وي را به ۶ ماه حبس تعزيري محكوم كرده و مقرر داشته كه مبلغ ده ميليون ريال به صندوق دولت واريز نمايد . شما اين راي را به نقد حقوقي درآوريد و در فرض اثبات دلائل جرم اعلام داريد راي دادگاه در مورد محكوميت رضا به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال به خزانه عمومي درست است يا نه ؟ در صورت درستي راي دلائل درستي آن را بيان كنيد و در صورتيكه راي دادگاه را نادرست مي دانيد دلائل نادرستي آن را بيان كيند . نمره ۵
۳ - سوال مشترك حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
سه نفر از متهمين كه دو نفر از آنها وكيل دادگستري هستند به اتهام شركت در افترا و نشر اكاذيب موضوع مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب قرار گرفته اند دادگاه به موضوع رسيدگي و سرانجام حكم محكوميت هر سه نفر را صادر كرده است . راي دادگاه با حذف اسامي متهمين به شرح ذيل است :
( . . . و با توجه و عنايت دقيق به اظهارات و دفاعيات و اقارير و اعترافات صريح و ضمني مهمان در تمامي مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي و اظهارات و لوايح وكلاي محترم شكات و متهمان و غير موجه دانستن دفاعيات متهمان و وكلاي محترم آنها بزه هاي انتسابي شركت در ايراد افترا و نشر اكاذيب و با رعايت مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مذكور آقاي . . . با توجه به سابقه محكوميت قطعي قبلي به تحمل ۲ سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي در زندان يزد و به صورت تبعيد ( به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي ) و دو نفر ديگر ( كه وكيل دادگستري هستند ) را هر يك به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم و ممنوعيت دو نفر وكيل دادگستري را به مدت ۵ سال از شغل وكالت صادر و اعلام مي نمايد . دادگاه با توجه به ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و اوضاع و احوالي كه دو نفر متهم مرتكب شده اند و با حصول شرايط مندرج در قسمت الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي و به استناد و رعايت مواد ۲۵ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۲ قانون مجازات اسلامي قرار تعليق مجازات ( حبس تعزيري ) دو نفر اخير ( وكلاي دادگستري ) به مدت ۴ سال صادر و اعلام مي نمايد تا چنانچه متهمان مذكور در طول مدت ۴ سال مرتكب جرائم مزيور و يا جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي نشوند ، محكوميت فوق الذكر بلااثر گردد . راي ظرف مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي است . )
اينك شما راي دادگاه را به نقد حقوقي درآوريد و اعلام داريد آيا راي دادگاه با توجه به مواد استنادي درست صادر شده است يا خير ؟ درصورتيكه درستي راي دادگاه به نظر شما محرز است دلائل درستي آن را بيان داريد و در صورتيكه راي دادگاه به نظر شما نادرست است موارد نادرستي آن را بيان نمايد . نمره ۱۰