آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار تير ۱۳۸۰ کانون وکلا - حقوق جزا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۲۰

اختبار تير ۱۳۸۰ کانون وکلا - حقوق جزا

اختبار كتبي درس حقوق جزاي عمومي و اختصاصي كانون وكلاي دادگستري مركز تيرماه ۱۳۸۰ مدت ۲ ساعت و نيم
۱ - سئوال حقوق جزاي اختصاصي
قطار مسافربري تهران - تبريز به رانندگي آقاي رمضان بيگي با خانم ”مدينه“ تصادف مينمايد كه منجر به مرگ وي ميگردد موضوع از طرف بازماندگان خانم ”مدينه“ پيگيري ميشود براي تعيين علت واقعي اين برخورد موضوع هيئتي از كارشناسان رسمي ارجاع ميگردد . هيئت كارشناسان به موضوع رسيدگي و اعلام ميدارند در اين موضوع پنجاه درصد عابر متوفي و پنجاه درصد راننده مقصرند . سرانجام دادگاه به موضوع رسيدگي و راي دادگاه بشرح زير صادر مي شود .


راي دادگاه : در اين پرونده آقاي رضمان بيگي آزاد به لحاظ معرفي كفيل متهم است به يك فقره قتل غيرعمدي به ميزان پنجاه درصد مرحومه خانم مدينه كه در اثر برخورد قطار مسافربري در گذشته است با وجه به جميع جهات و نظر هيئت كارشناسان رسمي دادگستري كه صراحتاً اعلام نموده اند بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي از سوي راننده قطار به ميزان پنجاه درصد بوده است در اثر شكايت اولياي دم و دفاع غيرموثر متهم و ساير قرائن و امارات موجود بزهكاري وي محرز و مسلم است و عملش منطبق است با مواد بند يك از ماده ۲۹۷ و بند ب ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي . دادگاه متهم را به پرداخت ميزان ۵۰ نفر شتر سالم و بدون عيب به اولياي دم محكوم مينمايد . راي صادره حضوري و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجديدنظر است .

اينك شما راي دادگاه را به نقد حقوقي در آوريد و درباره درستي يا نادرستي آنها اظهارنظر نمائيد . توجه داشته باشيد كه فرض مسئله بر توجه اتهام دور ميزند و اتهام از هر نظر محرز و مسلم است . ( نمره ۴ )
۲ - سئوال حقوق جزاي عمومي
آقايان : ۱ - مجيد ۲ - حسين به اتهام سرقت اموال از نيروگاه شهيد رجائي تحت تعقيب كيفري قرار گرفته اند . موضوع از اين طريق پاسگاه انتظامي پيگيري شده و دادگاه نيز موضوع را تعقيب نموده است . سرانجام با تشكيل دادگاه دفاع متهمان دادگاه عمومي قزوين به شرح زير مبادرت به صدور راي بدون هيچ تغييري به شرح زير است .
راي دادگاه ”آقايان مجيد و حسين متهمند به سرقت اموال از نيروگاه شهيد رجائي با عنايت به شكايت اوليه و كشف اموال مسروقه از متهمين و گزارش نيروي انتظامي و اعترافات متهمين و ساير محتويات پرونده اتهام انتسابي به متهمين از نظر دادگاه محرز و عمل ارتكابي منطبق با ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامي ميباشد . عليهذا مستنداً به ماده مرقوم و رعايت بندهاي ۱ و ۵ و ۶ ماده ۲۲ از قانون مرقوم حكم به محكوميت هر يك از متهمين به تحمل ۶ ماده حبس و تحمل ۱۵ ضربه شلاق صادر و اعلام مينمايد . راي صادره حضوري ظرف ۲۰ روز قابل تجديدنظر در دادگاه استان قزوين است . اين راي را مورد بررسي و نقد حقوقي قرار دهيد .
۳ - سئوال مشترك حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
آقاي سعيد در يكي از مجتمع هاي قضائي تهران به اتهام قتل غيرعمدي خانم پروين و ايراد صدمه بدني غيرعمدي به ايمان يگانه نژاد تحت تعقيب قرار ميگيرد مندرجات پرونده حاكي است كه متهم ارتكاب قتل غيرعمدي و ايراد صدمه بدني غيرعمدي را مورد پذيرش قرار داده و قبول دارد كه گواهي نامه رانندگي ندارد . پزشك قانوني ميزان نقص عضو ايمان يگانه نژاد را ده درصتد تعيين كرده كه ازش آن ۵ درصد ديه كامله است كارشناس دادگستري علت اصلي حادثه را : بي مبالاتي راننده سواري به علت تخلف از نظامات دولتي - تخطي از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو و رانندگي بدون پروانه دانسته است .
دادگاه به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور راي كرده است . راي دادگاه وسيله يكي از كارآموزان وكالت جهت گزارش به كميسيون كارآموزي ارائه گرديده كه به شرح زير است :
راي دادگاه - در خصوص اتهام آقاي سعيد هجده ساله فرزند اكبر داير بر قتل غيرعمدي ناشي از تصادف رانندگي منجر به فوت مرحومه پروين و رانندگي بدون گواهي نامه و ايراد صدمه بدني غيرعمدي به ايمان نژاد و توجه به شكايت اولياي دم مقتول و همچنين شكايت مصدوم به شرح منعكس در پرونده و اقرار صريح متهم و گزارش پزشكي قانوني در خصوص علت مرگ و كارشناسي فني تصادفات درباره علت تصادف و گزارش مرجع انتظامي مبني بر انجام تحقيقات و شهادت گواهان حادثه و وقوع جرم از سوي متهم به نظر اين دادگاه محرز و مسلم است لذا دادگاه متهم را در مورد قتل غيرعمدي مقتول ”پروني“ مستنداً به مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۳۰۰ و ۳۰۲ و ۳۰۴ از قانون مجازات اسلامي به پرداخت نصف ديه كامله در حق اولياي دم مقتول ظرف دو سال از تاريخ وقوع قتل غيرعمدي و به استناد مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۳ از قانون مذكور به جهت عدم رعايت نظامات دولتي و بي احتياطي و فرار از صحنه تصادف و رانندگي بدون گواهي نامه به ۲۵ ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و در مورد ايراد صدمه بدني به ”ايمان يگانه نژاد“ از ناحيه ران چپ به پرداخت خمس ديه يك پا و پنج درصد از ديه كامل به عنوان ارش در حق مصدوم محكوم مينمايد . راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر درمحاكم تجديدنظر استان تهران است .
اينك شما راي دادگاه را به نقد حقوقي درآوريد و نظرات خود را درباره آن اعلام داريد . به نظر شما راي دادگاه ايرادي دارد يا نه ؟ اگر ايرادي ندارد دليل يا دلايل درستي آن را بيان داريد . اگر ايرادي دارد دلائل نادرستي را بنويسيد . فرض مسئله بر اين پايه استوار است كه دلائل اتهام مورد پذيرش است . ( نمره ۸ )
لطفا به نكات ذيل توجه داشته باشيد :
۱ - خوش خط و خوانا بنوسيد
۲ - جواب هر سوال را حداكثر در يك صفحه جاي دهيد