آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار شهريور ۱۳۷۸ کانون وکلا - آئين دادرسي كيفري

سئوالات اختبار آئين دادرسي كيفري كارآموزان وكالت دادگستري مورخ ۲/۷/۱۳۷۸
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد
۱ - آقاي منصور دادخواستي به خواسته مبلغ بيست و يك ميليون ريال بطرفيت آقاي ابراهيم تقديم دادگاه عمومي نموده كه بشعبه ۴ ارجاع ، و در ضمن دادخواست توضيح داده كه مبلغ خواسته بابت خسارتي است كه در اثر اقدامات بدون مجوز خوانده به ديوارخانه متعلق به وي وارد شده است خواهان در جريان رسيدگي به دعوي حقوقي فوق شكايت كيفري نيز با عنوان تخريب عليه آقاي ابراهيم تقديم دفتر دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه ۷ دادگاه ارجاع و ضمن آن توضيح داده كه متقاضي صدور حكم محكوميت كيفري آقاي ابراهيم باتهام تخريب ميباشد . شعبه ۷ دادگاه عمومي به موضوع شكوائيه رسيدگي و سرانجام باستناد اينكه آقاي منصور ابتدا ”دادگاه حقوق را مرجع دعوي خصوصي خود قرار داده ( با تقديم دادخواست حقوقي ) باستناد ماده ۱۵ قانون آئين وي را مي پذيريد يا خير ؟ در صورت مثبت بودن جهات و موجبات تجديدنظر خواهي را با استناد به مواد قانوني مشروحاً بيان نمائيد و در صورتي كه دفاع از حقوق آقاي منصور را بعهده نمي گيريد دلايل عدم قبول وكالت را با توجه به قوانين كيفري مشروحاً بيان نمائيد .بارم هشت نمره


۲ - يكي از مامورين دولتي باتهام اينكه برخلاف قانون آزادي فردي از افراد جامعه را سلب نموده تحت تعقيب قرار ميگيرد . دادگاه به موضوع رسيدگي مستنداً به ماده /۵۷۰ قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) وي را به شش ماه زندان محكوم مينمايد . متهم از راي صادره تجديدنظرخواهي نموده ، دادگاه تجديد نظر استان به موضوع رسيدگي ، ضمن تاييد حكم صادره بدوي وي را به استناد همان ماده قانوني به مدت پنجسال محروميت از مشاغل دولتي نيز محكوم نموده است . محكوم عليه به شما مراجعه و اظهار ميدارد كه باستناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگاه تجديدنظر حق تشديد مجازات را ندارد و از شما راهنمائي و نظرخواهي حقوقي مينمايد . حاليه با توجه به استدلال محكوم عليه نظر شما در اين مورد چيست ؟
الف - آيا موافق تشديد مجازات هستيد يا خير ؟ در صورت نظر مستدل خود را بيان كنيد .
ب - آيا عمل دادگاه تجديد نظر تشديد مجازات است يا اجراي قانون ؟
ج - در قبال نص صريح قانوني تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بعنوان وكيل دادگستري چه اقدامي براي وي انجام مي دهيد ؟
نظريات خو درا مشروحاً بيان نمائيد . بارم هفت نمره
۳ - يكي از دادگاهها طي اخطاريه اي به كفيل اخطار كرده است كه مكفول خود را طرف مدت بيست روز به دادگاه معرفي كند و در متن اخطاريه توضيح داده شده ( در غيراينصورت وجه الكفاله كه مبلغ بيست ميليون ريال است از روي مطالبه خواهد شد ) . اين اخطاريه در اقامتگاه كفيل به همسر او ابلاغ ميشود ولي كفيل در مهلت مقرره ( بيست روز ) قادر به معرفي مكفول خود به دادگاه نمي شود دادگاه پس از انتقضاء مدت دستور وصول وجه الكفاله را از كفيل به مبلغ بيست ميليون ريال صادر مي نمايد . كفيل به شما مراجعه و از شما بعنوان وكيل مدافع استمداد مي طلبد . در اين خصوص الف - چه اقدامي براي او انجام مي دهيد تا از پرداخت وجه الكفاله بري شود ؟
ب - دادگاه صلاحيت دار براي مراجعه و اقدام كدام دادگاه است ؟
ج - عنوان حقوقي و قانون درخواستي كه از دادگاه مينمائيد را ذكر نمائيد . و اگر به مواد از قانون استناد مينمائيد آن مواد را نيز ذكر نمائيد . بارم ۵ نمره