آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

سئوالات كيفري اختيار كار آموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس ۱۸/۸/۸۶

سئوال (۱) : اسفنديار به شما مراجعه و اظهار ميدارد : سند خانه مسكوني خودرا جهت مرخصي يك از بستگانش از زندان به وثيقه گذاشته است . زنداني پس از اتمام مرخصي به زندان مراجعت ننموده ، اخطاريه اي از اجرا احكام كيفري دادگستري مبني بر معرفي زنداني ظرف مدت ۲۰ روز به نشاني اسفنديار به عنوان وثيقه گذار ارسال كه به همسر وي ابلاغ شده و به اسفنديار تعهد ابلاغ نموده ا ست ولي اسفنديار ظرف مدت مقرر نتوانسته زنداني را معرفي و تحويل دهد . داستان دستورضبط وثيقه را صادر نموده است و حالا اسفنديار مي خواهد در موعد قانوني موضوع ماده ۱۴۳ قانون آئين دادرسي در امور كيفري نسبت به دستور ضبط وثيقه اعتراض نمايد .حال با توجه به شرح سئوال :


۱-        آيا مقررات آئين دادرسي كيفري در باب آثارقرار تامين نسبت به محكومٌ عليه احكام قطعي كيفري نيز قابل اعمال است يا خير ؟ مستند به مقررات ورويه قضائي توضيح دهيد ؟
۲-        به عنوان وكيل اسفنديار اعتراض خودرابه چه مرجعي تقديم مي نماييد و چه دفاعي بعمل مي آوريد ؟ مستدل و مستند به مواد قانوني ورويه قضايي توضيح دهيد ؟
سئوال (۲)‌:ايرج شكايتي مبني بر ايراد ضرب و جرح عمدي عليه مازيار مطرح و اعلام نموده بر اثر ايراد ضرب با چوب ، دست راست او شكسته و مبلغ بيست ميليون ريال هزينه درمان دست خود نموده است . در دادسرا قرار وثيقه به مبلغ يكصد ميليون ريال براي مازيار صادر و با تقاضاي ايرج ، قرار تامين خواسته مبني بر توقيف اموال مازيار بمبلغ بيست ميليون ريال صادر و يك دستگاه اتومبيل او توقيف شده است .
مازيار با معرفي شهودي كه بر صحت ادعاي وي گواهي داده اند اعلام داشته ايرج با چاقو به وي حمله و چاقو را به سمت وي نشانه گرفته و اوبراي دفاع از خود چوب به دست ايرج زده تا نتواند با چاقو اورابزند و چاقوي ايرج نيز در صحنه كشف شده است .

مستنداٌ و مستدلاٌ‌پاسخ دهيد :
۱-        آيا عمل مازيار قابل مجازات است ؟
۲-        آيا مازيار مسئوليتي در پرداخت ديه و ضررو زيان ناشي از جرم دارد ؟
۳-        آيا بازپرس تكيلف به اخذ خسارت احتمالي از شاكي در زمان صدور قرار تامين خواسته داشته وآيا
اصولاٌ‌بازپرس حق صدور قرار تامين خواسته داشته است ؟
۴-        آيا قرار وثيقه كه قبل از بررسي دفاعيات متهم صادر شده در زمان صدور متناسب با جرم انتسابي است؟


سئوال(۳): اكبر متوجه مي شود تقي با خواهر او رابطه نامشروع داشته ، لذا با مراجعه به وي ، اوراتهديد به شكايت و پيگيري قانوني مي نمايد . تقي جهت جلوگيري از ورود ضرر حيثيتي و مجازات قانوني ، حاضر مي شود يك فقره چك بملغ يكصد ميليون ريال از حساب شخصي خود در وجه اكبر صادر و به وي تسليم نمايد . اماتقي روز بعد به بانك مراجعه ، دستور عدم پرداخت مي دهد اكبر با مراجعه به بانك ، گواهي عدم پرداخت به علت كسر موجودي و دستور عدم پرداخت اخذ نموده ولي شكايتي مطرح نكرده است .
تقي به شما مراجعه و ضمن شرح ماجرا اظهار ميدارد دستور عدم پرداخت چك را سه روز پيش به بانك داده و هيچگونه معامله اي با اكبر نداشته تا او بتواند ادعا كند چك بابت بدهي بوده و دونفر شاهد در زمان صدور چك حضور داشته اند و حاضر به گواهي هستند .
مستندلاٌ و مستند به مواد قانوني پاسخ دهيد :

۱- وكالت تقي را ميپذيريد ؟ چه اقداماتي انجام مي دهيد ؟
۲- آيا عمل اكبر جرم محسوب مي شود ؟(در صورت اثبات )‌نوع جرم و مجازات آن چيست ؟
۳- اگر اكبر شكايت كيفري چك بي محل نمايد چه دفاعي از تقي بعمل مي آوريد ؟
سئوال (۴): زهرا شكايتي در خصوص يك دستگاه اتومبيل پرايد عليه رضا مطرح ودر دادسرا توضيح داده اتومبيل پرايد خود رادر شيراز بر اساس اعتماد جهت رفتن به مسافرت دو روزه به جهرم به رضا امانت داده ولي رضا آن را در كازرون به حسن فروخته است . شكايت در دادسراي كازرون مطرح و دستور توقيف اتومبيل صادروپس از ابلاغ دستور به حسن در اجراي آن اتومبيل در پاركينگي در كازرون توقيف شده است –سپس حسن به پاركينگ مراجعه و پخش صوت اتومبيل را باز و لاستيكهاي آن رابا لاستيك مستعمل تعويض نموده است .

مستدلاٌ و مستنداٌ توضيح دهيد :
۱-كدام دادسرا و دادگاه صالح به رسيدگي است؟
۲- رضا مرتكب چه جرمي شده است ؟ اگر نظرياتي وجود دارد مستدلاٌتوضيح دهيد .
۳- آيا حسن نيز مرتكب جرم شده است ؟ مستنداٌ ومستدلاٌ‌توضيح دهيد ؟


سئوال (۵): مسعود بدفتر وكالت شما مراجعه نموده اظهار ميدارد ، مادرش بنام زهرا درسال گذشته فوت نموده است برادر مسعود به ( بهنام ) از غيبت وي كه در خارج از كشور بسر ميبرده استفاده كرده و با مراجعه به دادگاه حقوقي شيراز و ارائه مدارك و اسناد لازمه بدون ذكر نام مسعود بعنوان ورثه مرحومه زهرا ، گواهي انحصار وراثت خود وديگر وراث باستثناء‌مسعود را گرفته و براساس گواهي مذكور اموالي را از مورث به اشخاص ثالث فروخته است . اكنون مسعود از شما ميخواهد وكالت وي را پذيرفته از حقوق وي دفاع نمائيد . ۱- آيا بهنام مرتكب جرمي شده است ؟۲- در صورت قبول وكالت دلائل و مستندات ، طرف شكايت مراجع رسيدگي و.... همراه با ذكر دلائل و مستندات قانوني مرقوم داريد .


سئوال(۶): بهرام چكي در وجه بهزاد صادر مي نمايد . بهزاد قبل از حلول اجل ششماهه از تاريخ تحرير چك فوت مي نمايد . سياوش كه بازمانده منحصر وي بوده ، چك را با شبيه سازي امضاي پدر و جهت وصول ظهر نويسي و به بانك واگذار تا وجه چك پس از وصول به حساب پدرش واريز گردد. چك به علت كسرموجودي ، منجر به صدور گواهي عدم پرداخت ميگردد. سياوش در موعد قانوني بهرام را تحت تعقيب قرار ميدهد ولي بهرام در قبال دعواي كيفري مطروحه عليه خود باتهام صدور چك بلامحل ، مبادرت به تقديم شكوائيه كيفري تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول ( به علت ظهر نويسي )‌عليه سياوش مي نمايد .

آيا وكالت سياوش را ميپذيريد يا خير ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه دفاعي در قبال ادعاي جعل و استفاده از سند مجعول به عمل مي آوريد ؟ اگر پاسخ شما منفي است ، دلايل عدم پذيرش رابيان كنيد .


سئوال (۷): ورثه مرحوم محمد ، عليه جعفر به ارتكاب قتل عمدي مورث خود شكايت كرده اند . اوراق پرونده حاكي است ،‌محمد كه ميهمان جعفر بوده ، پس از مصدوميت به بيمارستان انتقال يافته ، ليكن معالجات موثر واقع نشده و پس از چند روز كه در حال اغماء بوده فوت شده است . جعفر اظهار داشته به اتفاق مرحوم محمد و ديگري بنام احمد كه باغبان وي مي باشد ، پشت بام منزل استراحت مي كرده اند كه حدود ساعت ۲ بعد از نيمه شب صدائي شنيده ، از خواب برخاسته ، متوجه شده محمد در رختخواب خودنيست و صداي ناله وي پاي ديوار در حياط منزل به گوش ميرسد . توضيحات احمد نيز بهمين نحواست . اطرافيان جعفر و چند نفر از همسايگان وي شهادت داده اند كه در حدود ساعت ۲بعد از نيمه شب محمد راكه سروصورتش خون آلود بوده و فقط ناله مي كرده ، پاي ديوار خانه ( خانه جعفر ) مشاهده كرده اند . گواهي پزشكي قانوني حاكي است محمد بر اثر ضربه مغزي بعلت برخورد سرش با جسم سخت فوت شده است . قرار مجرميت مبني بر انتساب قتل عمدي به جعفر از باب لوث بجهت حضورش در محل واقعه صادر، پرونده با صدور كيفر خواست به دادگاه كيفري استان ارسال شده است . با استناد به قانون به موارد زير به ترتيب و به تفكيك پاسخ دهيد .


الف – آيا مورد را از موارد لوث ميدانيد ؟ چرا ؟
ب – چنانچه دادگاه مورد را از موارد لوث بداند ،
۱- چنانچه اولياء دم ( پدر ، مادر و همسروفرزند متوفي )‌تعداد ده نفر واجد شرايط براي قسم در دادگاه حاضر كنند ، آيا آنها با همين تعداد حالفين مي توانند اجراي قسامه نمايند ؟
۲- چنانچه اولياء دم از متهم مطالبه قسامه نمايند و متهم خودداري كند ، حكم دادگاه چه خواهد بود .
۳- در صورتيكه متهم ،‌صحيحاٌ به قسامه عمل نمايد ، حكم صادر ه در مورد او چه خواهد بود ؟
۴- آيا پدر همسر مرحوم محمد مي تواند يكي از حالفين اولياء دم باشد ؟


سئوال (۸):‌احمد صندوقدار بانك ملي و محسن به فعاليت در امور تجاري مشغول است . احمد به محسن پيشنهاد مي كند ، با دريافت مبلغ پانصد هزار تومان اقداماتي انجام مي دهد تا چك صادره توسط محسن بمبلغ سي ميليون تومان كه در دست ديگري است ، عليرغم فقدان وجه در حساب وي پاس شود . محسن پيشنهاد احمد را ميپذيرد ، مبلغ پانصد هزار تومان را به او ميپردازد .احمد وجه يك فقره چك تضميني سي ميليون توماني يكي از مراجعين بانك كه به حساب دارنده چك واريز ميكرده به حساب محسن واريز نموده و به اين ترتيب چك صادره توسط محسن پاس مي شود . محسن مطابق قرار قبلي فيمابين پس از ۱۵ روز مبلغ سي ميليون تومان را تهيه كرده و به احمد ميدهد و احمد وجه مذكور را به حساب دارنده چك تضميني مورد بحث واريز مي نمايد . بانك پس از آگاهي از اين موضوع ، از احمد در مرجع قضائي شكايت مي كند . پس از آن ، احمد خسارات مورد نظر بانك از حيث سود پانزده روزه مبلغ سي ميليون تومان و جريمه متعلقه را به بانك مي پردازد و به اتفاق محسن مراتب فوق را در مرجع قضائي تائيد مي كنند . با ذكر مستندات قانوني پاسخ دهيد :

۱- چه جرم يا جرائمي رامتوجه احمد ( صندوقدار بانك) ميدانيد ؟۲- چه جرم يا جرائمي رامتوجه محسن ميدانيد ؟ ۳- اگر محسن ادعا كند ، براي جلوگيري از صدور گواهينامه عدم پرداخت چك صادره توسط وي و تعقيب و مجازات خود ، ناچار به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان به احمد بوده است دفاع وي راقابل بررسي ميدانيد ؟ ۴- تكليف پانصد هزار تومان وجه دريافتي توسط احمد چه ميشود ؟ ۵- قرار تامين كيفري مناسب در مورد احمد پس از تفهيم اتهام به وي چه خواهد بود ؟