آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

سوالات اختبار كتبي دوره دوم سال 1386

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۲۰

سوالات اختبار كتبي دوره دوم سال 1386

به نام خدا
سوالات اختبار كتبي دوره دوم سال 1386 درس حقوق تجارت -تاريخ 23/9/86
در عدالت گشايش است و آن كه عدالت را برنتابد, ستم را سخت تر يابد. (از سخنان مولاي متقيان علي بن ابيطالب ًع ً )
به دو سوال زير پاسخ دهيد:
سوال اول:آقاي (الف) دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي يكدستگاه آپارتمان به طرفيت شركت x سهامي خاص تقديم دادگاه عمومي نموده و اعلام داشته آپارتمان مزبور را از مديرعامل وقت شركت به موجب يك برگ مبايعه نامه عادي خريداري كرده است.
وكيل شركتx در جلسه دادرسي حاضر و ضمن ايراد عدم توجه دعوي به دلايل ذيل تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده است:
الف) وكيل شركت اعلام داشته آقاي (د) مدير عامل سابق شركت, مبايعه نامه را شخصاً و به نام خود تنظيم نموده و بيع نامه قائم به شخص ايشان است. ذكر عبارت (مديرعامل) در داخل پرانتز و ذيل امضاء نشانگر شغل ايشان بوده و شركت طرف معامله نمي باشد.
ب) مبايعه نامه فاقد مهر شركت است.
ج) چك ثمن معامله توسط خود مديرعامل وصول و به حساب شركت واريز نشده و در دفاتر قانوني شركت عمل نشده است.
د)آپارتمان متنازع فيه جزء آورده غير نقدي شركاء و دارايي شركت مي باشد. لذا فروش آن از مصاديق كاهش و تغيير سرمايه شركت است كه برابر اساسنامه و قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. بنابراين به فرض كه مديرعامل به نام شركت هم عمل كرده باشد در اين خصوص صالح نبوده, نهايتاً معامله مرقوم فضولي است.
اگر شما وكيل خواهان باشيد چه دفاعي در رد اظهارات وكيل خوانده به عمل خواهيد آورد؟
سوال دوم:
احمد دلال كاغذ در شهر تهران مي باشد. آقاي (الف) يك محموله كاغذ وارداتي را در اختيار وي قرار مي دهد تا از روي نمونه براي آنها خريدار پيدا كند.
با وساطت احمد , آقاي (ب) كه اقامتگاه وي در شهر تهران است كاغذها را خريداري و به عنوان ثمن معامله يك قطعه چك به تاريخ 15/8/85 عهده حساب جاري خود در بانك تجارت تبريز به احمد مي دهد.
احمد چك مزبور را ظهرنويسي كرده و به (الف) (( مالك كالا )) تحويل مي دهد.
(الف) چك مزبور را در تاريخ 15/10/85 به بانك ارائه مي دهد ولي به علت فقدان موجودي , چك برگشت مي خورد.
(الف) به شما مراجعه نموده و از شما مي خواهد به عنوان وكيل وي براي احقاق حقوق او اقدام قضايي نماييد.
شما به عنوان وكيل, دعوي را به طرفيت چه شخصي و تحت چه عنواني و در كدام مرجع قضايي (تهران يا تبريز) اقامه مي نماييد.
موفق باشيد
به نام خدا
وقت يك ساعت و نيم
اختبار كتبي آئين دادرسي كيفري كارآموزان وكالت كانون وكلاي مركز 22/9/86

به دو سؤال زير مستنداً به مواد قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381) و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)مصوب 1378 پاسخ دهيد:
سئوال 1- مدير مسئول روزنامه الف در شهرستان رفسنجان (واقع در استان كرمان) به اتهام برهم زدن امنيت كشور و نشر اكاذيب در روزنامه خود عليه مقامات كشور تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرد و دادستان شهرستان مذكور راًسا تحقيقات مقدماتي نسبت به اتهامات فوق الذكر را عهده دار مي شود پس از اصدار كيفر خواست پرونده به دادگاه عمومي جزايي رفسنجان جهت رسيدگي و صدور حكم ارسال مي گردد. نهايتا مدير مسئول مذكور، از طرف دادگاه مورد بحث به دو سال حبس در مورد اتهام برهم زدن امنيت كشور و به شش ماه حبس نسبت به اتهام نشر اكاذيب محكوم مي شود. پس از ابلاغ حكم محكوم عليه در فرجه قانوني از حكم صادره تقاضاي تجديد نظر مي نمايد. مستندا به مواد قانوني ذيلا پاسخ دهيد:
الف- آيا موازين قانوني در ارتباط با تحقيقات مقدماتي انجام شده توسط دادستان رعايت گرديده است يا خير؟
ب- چنانچه احكام صادره را قابل تجديد نظر مي دانيد مرجع تجديد نظر آن كدام است؟
ج- در صورت تاييد و يا نقض حكم صادره از سوي مرجع تجديد نظر، جهات تاييد و يا نقض حكم صادره را توضيح دهيد.
د- متعاقبا چه اقدامي (پس از تاييد يا نقض) بايد از طرف مرجع مذكور به عمل آيد.
سئوال 2- شخصي به اتهام صدور چك بلا محل و شرب خمر تحت تعقيب كيفري قرار گرفته است ولي در هيچ يك از جلسات رسيدگي شركت ننموده و وكيل نفرستاده است و لايحه دفاعيه نيز ارسال نداشته است پاسخ دهيد:
1- آيا دادگاه جزايي مجاز است نسبت به اتهامات فوق الذكر رسيدگي و مبادرت به صدور راي نمايد؟
2-در صورت صدور راي آيا آراي صادره از قابليت اجرا برخوردار است؟
3-آيا آراي مذكور قابل اعتراض و رسيدگي مجدد است؟
4-اگر پاسخ مثبت است، رسيدگي مجدد تحت چه عنواني مطرح مي گردد و چه شخص يا اشخاصي مي توانند تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند؟
توجه : لطفا از نوشتن مطالبي كه مستقيما با سئوال ارتباطي ندارد جدا اجتناب نماييد.
موفق باشيد.

به نام خدا
وقت يك ساعت و نيم(90 دقيقه)
سئوالات حقوق مدني- اختبار كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز آذر ماه سال 1386

به پرسش هاي ذيل پاسخ دهيد: استفاده از قانون بدون شرح و حاشيه نويسي آزاد است.
1-A به موجب قولنامه اي تَعهد مي كند كه ملك خود را به مبلغ معين سه ماه ديگر به B بفروشد، و قسمتي از ثمن را نيز دريافت مي كند. قبل فرار رسيدن مدَت، آن را طبق سند رسمي به بيع قطعي به" "C مي فروشد. معامله دَوم از لحاظ حقوقي چه وصفي دارد، B براي احقان حقوق خود چه اقدام قانوني مي تواند انجام دهد، نظرات مختلف را توضيح دهيد.
2-در ضمن يك بيع قطعي شرط مي شود كه خريدار مادام العمر پدر فروشنده ماهيانه مبلغ يك ميليون ريال به او بپردازد؛ شرط و عقد از لحاظ حقوقي چه وضعي دارد، در فرض صحت، اگر مشروط عليه پس از مدتي از پرداخت اقساط خودداري كند، چه اقدام قانوني و از طرف چه شخص يا اشخاصي عليه وي ميسور است؛ فروض مختلف را بررسي و نظرات گوناگون را توضيح دهيد.
استفاده از قانون بدون شرح و حاشيه نويسي آزاد است

به نام خدا
1-ماده 87 ق .آ.د.م. اشعار مي دارد: ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد....
الف) اگر ايراد بعد از اولين جلسه دادرسي مطرح گردد چه اثر و نتيجه اي را به دنبال خواهد داشت؟ (مشخصاً اعلام نماييد تكليف دادرس در برخورد با ايراد مطروحه بعد از جلسه اول چيست؟).
ب) اگر اساساً ايرادي از طرف خوانده مطرح نگردد و دادرس راساً به وجود يكي از ايرادات مندرج در ماده 84 واقف گردد تكليف چيست؟
2- اگر در دعواي بين دو نفر گزارش اصلاحي صادر شده و شخص ديگري بعد از اصلاع از صدور گزارش اصلاحي مدعي حقي در موضوع گزارش اصلاحي باشد چگونه مي تواند استيفاي حق كند؟
3-اگر در مقام ادعاي طلب و بعد از صدور قرار تامين خواسته باغ خوانده دعوي كه ارزش تقريبي آن برابر طلب خواهان است توقيف گرديده و بعد از آن توسط خواهان ديگر و در پرونده اي ديگر همان باغ به عنوان عين معين موضوع دعوي توقيف گردد و در هر دو پرونده حكم قطعي بر عليه خوانده صادر گردد عمليات اجرايي باغ توقيف شده به نفع كدام يك از محكوم لهما ادامه خواهد يافت؟
4- خواهان، دعوايي را مستنداً به قرارداد و به خواسته الزام به انجام تعهد بر عليه خوانده كه مجسمه ساز معروف و صاحب سبك خاصي است مطرح مي نمايد. موضوع تعهد و خواسته دعوا مكلف نمودن خوانده به ساختن مجسمه موضوع قرار داد است. بعد از صدور حكم به نفع خواهان و علي الرغم قطعيت حكم‎، محكوم عليه از اجراي آن و ساختن مجسمه استنكاف مي نمايد.
به عنوان وكيل محكوم له و براي اجراي حكم چه اقدامي خواهيد كرد؟
موفق باشيد-ع.آ

به نام خدا
سؤال اختبار حقوق جزاي كانون وكلاي دادگستري مركز چهارشنبه 21/9/86
كارآموزان محترم به 2 سوال ذيل پاسخ دهيد:
سوال 1-‹‹الف›› منشي مديركل يكي از وزارت خانه ها مي باشد.‹‹ب›› كه دوست اوست در يكي از روزها به ديدن وي مي رود. چون مدير مربوطه آن روز در مرخصي بسر مي برده است.‹‹الف›› دوست خود را براي نشان دادن دكوراسيون به اطاق مدير كل مي برد.‹‹ب›› ضمن بازديد متوجه اوراق سفيد امضاء مهر اداره كل و فرمهاي مخصوص مجوز ورود ماشين آلات مي گردد. مشاراليه مهر اداره را برداشته و ذيل فرمهاي مخصوص مجوز زده و يك ورقه سفيد امضاء نيز بر مي دارد.‹‹ب›› تا اين مرحله ‹‹الف›› را در جريان اين اقدامات قرار مي دهد و توافق مي كنند با هم فكري اين دو فرم را تكميل و به عنوان مجوز مورد استفاده قرار دهند. اما بعداً اين شخص بدون اطلاع ‹‹الف›› و بعد از پيدا كردن يك مشتري،‹‹ج›› دو فرم سفيد مهر را با درج مشخصات ماشين آلات مورد تقاضاي مشتري و با يك امضاي ساختگي به نام وي تكميل و در قبال پول زيادي به او مي فروشد و شخص ‹‹ج›› بعد از مدتي براي استفاده از مجوزهاي مذكور آنها را ارايه كه دستگير مي شود.
با توجه به داده هاي فوق به نظر شما:
1- اقدام‹‹ب›› در برداشتن مخفيانه مهر، ورقه سفيد امضاء و فرم هاي مربوط به مجوز جرم است يا خير، چرا؟
2- اقدام‹‹ب›› در زدن مهر ذيل دو برگ فرم داراي عناوين كيفري است يا خير؟
3- عمل‹‹ب›› در تكميل فرم هاي مجوز كه بدون اجازه برداشته و مورد استفاده قرار داده و بعد از تكميل كردن و با امضاي ساختگي مجهول و ناشناخته به شخص‹‹ج›› (مشتري) مي فروشد تحت كدام عنوان كيفري قابل تعقيب است. چرا؟
4- آيا به نظر شما ‹‹الف›› و ‹‹ج›› قابل تعقيب هستند چرا، در صورت مثبت بودن پاسخ عناوين جزايي را نام ببريد؟
سوال2-‹‹الف›› باتفاق همسر خود در پارك در حال قدم زدن هستند كه دو جوان مدتي آنها را تعقيب و سپس نسبت به آنها متلك پراكني مي نمايند.‹‹الف›› در مقام پاسخگويي برآمده كه در نتيجه كار به خشونت كلامي و بعد به نــــزاع مي كشد. دو جوان به‹‹الف›› حمله مي كنند.‹‹الف››كه مربي ورزش رزمي است دفع حمله مي كند. يكي از دو جوان ناگهان چاقويي از جيب در آورده به ‹‹الف›› حمله ور مي شود؛ كه اين بار نيز با فنون ورزشي چاقو از دست جوان خارج مي گردد.‹‹ الف››كه بشدت از توهين و مزاحمت هاي دو جوان عصباني شده بود جوان مذكور را شديداً مورد ضرب و جرح قرار مي دهد. جوان ديگر كه دچار ترس گرديده تصور مي كند كه دوست وي در خطر آني است. تحت تأثير اين شرايط و براي خلاصي دوست خود سنگي را برداشته و به طرف‹‹ الف››پرتاب كه تصادفاً به سر وي اصابت و وي را مجروح كه بعد از انتقال به بيمارستان به علت شدت جراحات فوت مي نمايد.
با توجه به متن سوال پاسخ دهيد:
1- چه جرايمي در اين ماجرا اتفاق افتاده است، چرا؟
2- مرتكبين جرايم را معرفي و مجازات آنها را تعيين نمانيد؟
3- در اين حادثه مي توان اقدامات جوان ضارب را در قالب دفاع مشروع توجيه نمود يا خير، چرا؟
پاسخ بايد مستدل و مستند به قانون و مختصر و خوانا باشد.
موفق باشيد دكتر علي نجفي توانا

به نام خدا

(اختبار حقوق ثبت و امور حسبي نوبت دوم سال 86)
مدت پاسخگويي : يك ساعت و نيم
*- استفاده از قانون مجاز ميباشد.

الف- حقوق ثبت
1)- از نظر مقررات وضوابط قانوني‎، تشخيص و تميز سند مالكيت معارض از غير آن چه مبنائي دارد؟ (5/2 نمره).

2)- عمليات مقدماتي ثبت ملك را تا ثبت در دفتر املاك به ترتيب نام ببريد.(5/2 نمره)

3)- عدم تبعيت از حدود ثبت شده مجاورين كه معلول بي توجهي مامور مربوط يا تغييرات تعاريف جغرافيايي (به علت فاصله زماني طولاني بين دو تحديد حدود) مي باشد منشاء حدوث كدام مشكل ثبتي است؟ مساله را بطور مستدل تحليل و توجيه نمائيد. (5 نمره)

ب- امور حسبي
1)- بالحاظ اصل13 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، افراد غير مسلمان، غير زرتشتي، غير كليمي و غير مسيحي بعنوان اقليت هاي مذهبي ساكن كشور از جهت احوال شخصيه قانوناً تابع چه ضوابطي خواهند بود؟ موضوع را بر پايه اصول حقوقي تحليل نمائيد. (5 نمره)

2)- در فرض وجود يك وارث مسلمان بين ورثه متوفي غير مسلمان (في المثل مسيحي) امر تركه و تصفيه و تقسيم آن چه صورتي خواهد داشت؟ مباني حقوقي وفقهي قضيه را توضيح دهيد.(5 نمره)
به نام خدا
سوالات اختبار كتبي دوره دوم سال 1386 درس حقوق تجارت -تاريخ 23/9/86
در عدالت گشايش است و آن كه عدالت را برنتابد, ستم را سخت تر يابد. (از سخنان مولاي متقيان علي بن ابيطالب ًع ً )
به دو سوال زير پاسخ دهيد:
سوال اول:
آقاي (الف) دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي يكدستگاه آپارتمان به طرفيت شركت x سهامي خاص تقديم دادگاه عمومي نموده و اعلام داشته آپارتمان مزبور را از مديرعامل وقت شركت به موجب يك برگ مبايعه نامه عادي خريداري كرده است.
وكيل شركتx در جلسه دادرسي حاضر و ضمن ايراد عدم توجه دعوي به دلايل ذيل تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده است:
الف) وكيل شركت اعلام داشته آقاي (د) مدير عامل سابق شركت, مبايعه نامه را شخصاً و به نام خود تنظيم نموده و بيع نامه قائم به شخص ايشان است. ذكر عبارت (مديرعامل) در داخل پرانتز و ذيل امضاء نشانگر شغل ايشان بوده و شركت طرف معامله نمي باشد.
ب) مبايعه نامه فاقد مهر شركت است.
ج) چك ثمن معامله توسط خود مديرعامل وصول و به حساب شركت واريز نشده و در دفاتر قانوني شركت عمل نشده است.
د)آپارتمان متنازع فيه جزء آورده غير نقدي شركاء و دارايي شركت مي باشد. لذا فروش آن از مصاديق كاهش و تغيير سرمايه شركت است كه برابر اساسنامه و قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. بنابراين به فرض كه مديرعامل به نام شركت هم عمل كرده باشد در اين خصوص صالح نبوده, نهايتاً معامله مرقوم فضولي است.
اگر شما وكيل خواهان باشيد چه دفاعي در رد اظهارات وكيل خوانده به عمل خواهيد آورد؟
سوال دوم:
احمد دلال كاغذ در شهر تهران مي باشد. آقاي (الف) يك محموله كاغذ وارداتي را در اختيار وي قرار مي دهد تا از روي نمونه براي آنها خريدار پيدا كند.
با وساطت احمد , آقاي (ب) كه اقامتگاه وي در شهر تهران است كاغذها را خريداري و به عنوان ثمن معامله يك قطعه چك به تاريخ 15/8/85 عهده حساب جاري خود در بانك تجارت تبريز به احمد مي دهد.
احمد چك مزبور را ظهرنويسي كرده و به (الف) (( مالك كالا )) تحويل مي دهد.
(الف) چك مزبور را در تاريخ 15/10/85 به بانك ارائه مي دهد ولي به علت فقدان موجودي , چك برگشت مي خورد.
(الف) به شما مراجعه نموده و از شما مي خواهد به عنوان وكيل وي براي احقاق حقوق او اقدام قضايي نماييد.
شما به عنوان وكيل, دعوي را به طرفيت چه شخصي و تحت چه عنواني و در كدام مرجع قضايي (تهران يا تبريز) اقامه مي نماييد.
موفق باشيد
به نام خدا
وقت يك ساعت و نيم
اختبار كتبي آئين دادرسي كيفري كارآموزان وكالت كانون وكلاي مركز 22/9/86

به دو سؤال زير مستنداً به مواد قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381) و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)مصوب 1378 پاسخ دهيد:
سئوال 1- مدير مسئول روزنامه الف در شهرستان رفسنجان (واقع در استان كرمان) به اتهام برهم زدن امنيت كشور و نشر اكاذيب در روزنامه خود عليه مقامات كشور تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرد و دادستان شهرستان مذكور راًسا تحقيقات مقدماتي نسبت به اتهامات فوق الذكر را عهده دار مي شود پس از اصدار كيفر خواست پرونده به دادگاه عمومي جزايي رفسنجان جهت رسيدگي و صدور حكم ارسال مي گردد. نهايتا مدير مسئول مذكور، از طرف دادگاه مورد بحث به دو سال حبس در مورد اتهام برهم زدن امنيت كشور و به شش ماه حبس نسبت به اتهام نشر اكاذيب محكوم مي شود. پس از ابلاغ حكم محكوم عليه در فرجه قانوني از حكم صادره تقاضاي تجديد نظر مي نمايد. مستندا به مواد قانوني ذيلا پاسخ دهيد:
الف- آيا موازين قانوني در ارتباط با تحقيقات مقدماتي انجام شده توسط دادستان رعايت گرديده است يا خير؟
ب- چنانچه احكام صادره را قابل تجديد نظر مي دانيد مرجع تجديد نظر آن كدام است؟
ج- در صورت تاييد و يا نقض حكم صادره از سوي مرجع تجديد نظر، جهات تاييد و يا نقض حكم صادره را توضيح دهيد.
د- متعاقبا چه اقدامي (پس از تاييد يا نقض) بايد از طرف مرجع مذكور به عمل آيد.
سئوال 2- شخصي به اتهام صدور چك بلا محل و شرب خمر تحت تعقيب كيفري قرار گرفته است ولي در هيچ يك از جلسات رسيدگي شركت ننموده و وكيل نفرستاده است و لايحه دفاعيه نيز ارسال نداشته است پاسخ دهيد:
1- آيا دادگاه جزايي مجاز است نسبت به اتهامات فوق الذكر رسيدگي و مبادرت به صدور راي نمايد؟
2-در صورت صدور راي آيا آراي صادره از قابليت اجرا برخوردار است؟
3-آيا آراي مذكور قابل اعتراض و رسيدگي مجدد است؟
4-اگر پاسخ مثبت است، رسيدگي مجدد تحت چه عنواني مطرح مي گردد و چه شخص يا اشخاصي مي توانند تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند؟
توجه : لطفا از نوشتن مطالبي كه مستقيما با سئوال ارتباطي ندارد جدا اجتناب نماييد.
موفق باشيد.

به نام خدا
وقت يك ساعت و نيم(90 دقيقه)
سئوالات حقوق مدني- اختبار كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز آذر ماه سال 1386

به پرسش هاي ذيل پاسخ دهيد: استفاده از قانون بدون شرح و حاشيه نويسي آزاد است.
1-A به موجب قولنامه اي تَعهد مي كند كه ملك خود را به مبلغ معين سه ماه ديگر به B بفروشد، و قسمتي از ثمن را نيز دريافت مي كند. قبل فرار رسيدن مدَت، آن را طبق سند رسمي به بيع قطعي به" "C مي فروشد. معامله دَوم از لحاظ حقوقي چه وصفي دارد، B براي احقان حقوق خود چه اقدام قانوني مي تواند انجام دهد، نظرات مختلف را توضيح دهيد.
2-در ضمن يك بيع قطعي شرط مي شود كه خريدار مادام العمر پدر فروشنده ماهيانه مبلغ يك ميليون ريال به او بپردازد؛ شرط و عقد از لحاظ حقوقي چه وضعي دارد، در فرض صحت، اگر مشروط عليه پس از مدتي از پرداخت اقساط خودداري كند، چه اقدام قانوني و از طرف چه شخص يا اشخاصي عليه وي ميسور است؛ فروض مختلف را بررسي و نظرات گوناگون را توضيح دهيد.
استفاده از قانون بدون شرح و حاشيه نويسي آزاد است

به نام خدا
1-ماده 87 ق .آ.د.م. اشعار مي دارد: ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد....
الف) اگر ايراد بعد از اولين جلسه دادرسي مطرح گردد چه اثر و نتيجه اي را به دنبال خواهد داشت؟ (مشخصاً اعلام نماييد تكليف دادرس در برخورد با ايراد مطروحه بعد از جلسه اول چيست؟).
ب) اگر اساساً ايرادي از طرف خوانده مطرح نگردد و دادرس راساً به وجود يكي از ايرادات مندرج در ماده 84 واقف گردد تكليف چيست؟
2- اگر در دعواي بين دو نفر گزارش اصلاحي صادر شده و شخص ديگري بعد از اصلاع از صدور گزارش اصلاحي مدعي حقي در موضوع گزارش اصلاحي باشد چگونه مي تواند استيفاي حق كند؟
3-اگر در مقام ادعاي طلب و بعد از صدور قرار تامين خواسته باغ خوانده دعوي كه ارزش تقريبي آن برابر طلب خواهان است توقيف گرديده و بعد از آن توسط خواهان ديگر و در پرونده اي ديگر همان باغ به عنوان عين مع