آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

آزمون اختبار كتبي حقوقي اسفند 1386- کانون فارس

سوال يك - امير يكباب خانه مسكوني را به قيمت يكصد ميليون تومان ازمهدي خريداري نموده و جهت پرداخت ثمن ؛طي نامه اي مهدي را به محمود معرفي كرده است تا محمود مبلغ يكصد ميليون تومان به مهدي بپردازد.محمود با قبول اين درخواست با مهدي توافق ميكند كه پنجاه ميليون تومان از اين وجه را نقدا وبه جاي پنجاه ميليون تومان باقيمانده يك دستگاه اتومبيل سواري متعلق به خود را به مهدي بدهد.محمود عليرغم اين توافق به تعهدات خود عمل نميكند .در نتيجه مهدي دادخواستي به طرفيت امير و محمود به خواسته مطالبه پنجاه ميليون تومان و تسليم اتومبيل به دادگاه تقديم مينمايد.
حال با توجه به شرح سوال
الف: نوع و وضعيت معاملات و توافقات انجام شده را با ذكر عناوين حقوقي مستدلابيان نماييد؟
ب:اگر وكيل اميرباشيد چه دفاعي از او بعمل مياوريد؟
ج : تصميم دادگاه در مورد هر يك از خواندگان چه خواهدبود؟
د:بر فرض محكوميت محمود و اجراي حكم ؛ محمود چه اقدامي جهت احقاق حق خود ميتواند انجام دهد؟
ه: بر فرض كه محمود مديون امير بود و بر اين مبنا دستور پرداخت را قبول كرده و پس از حكم دادگاه مطالبات مهدي را داده باشد ؛ اگر كشف شود كه بيع خانه مسكوني مذكور باطل بوده دعوي استرداد ثمن عليه مهدي را چه كسي ميتواند اقامه نمايد ؟ مستدلا توضيح دهيد ///////////////////////////////////////////////////////////////////


سوال دوم _ حسن وفق قرارداد باغبان باغي است كه متعلق به علي ميباشد. مدت قرارداد تمام شده و علي طي اظهارنامه اي از حسن درخواست تسليم و تحويل باغ خود را مينمايد ؛ حسن پس از ابلاغ و رويت اظهارنامه بدون اذن و اطلاع علي باغ را براي مدت سه سال به حسين اجاره داده و باغ را تحويل نامبرده ميدهد . جند ماه پس از تصرفات حسين در باغ به علت خودداري حسين از آبياري درختان تعداددي از درختان خشك ميشوند حال مستند و مستدل به موارد ذيل پاسخ دهيد:
الف: به عنوان وكيل علي ( مالك باغ ) براي احقاق حقوق نامبرده چه دعوايي تحت چه عنوان يا عناويني ؛ به طرفيت چه شخص يا اشخاصي و به چه مرجعي تقديم مينماييد ؟
ب : در رابطه بين حسن و حسين مسئوليت نهائي جبران خسارت به عهده چه كسي است ؟ توضيح دهيد//////////////////////////////////////////////////////////////////////


سوال سوم :سينا كه مقيم شيراز است سيمين را كه ساكن جهرم است به موجب نكاحنامه رسمي تنظيمي در دفتر ازدواج شماره... جهرم با صداق يكصد سكه طلاي تمام بهار ازادي به عقد خود در مياورد ؛ يك هفته پس از عقد؛ سيمين جهت ابراز علاقه خود به همسرش؛ به اتفاق سينا در يكي از دفاتر اسناد رسمي شيراز حاضر و تمام مهريه را به سينا هبه ميكند . يك ماه بعد از تنظيم اين هبه نامه ؛ زوجه متوجه رفتار نامتعارف همسر خود شده و به موجب اظهارنامه اي به سينا اعلام و ابلاغ ميكند كه از هبه رجوع كرده است . سپس دعوي مطالبه مهريه در دادگاه مطرح مينمايد. سينا نيز متقابلا دعوي طلاق اقامه مينمايد. در شرايطي كه هنوز رابطه زناشويي فيمابين زوجين برقرار نشده ؛ و با توجه به شرح و فرض سوال به پرسشهاي ذيل مشروح و مستدل پاسخ دهيد:
الف : هزينه دادرسي دعوي اصلي و متقابل چگونه تعيين ميشود ؟
ب : در فرض سوال زوجه استحقاق مطالبه مهريه را دارد يا خير ؟ توضيح دهيد.
ج : برفرض بطلان هبه و وقوع طلاق قبل از نزديكي تكليف صداق سيمين چيست ؟
د : بر فرض بطلان هبه و عدم تقاضاي طلاق ؛ تكليف مهريه زوجه چيست ؟
ه : مرجع ذيصلاح جهت رسيدگي به دعاوي مذكور چه دادگاهي است ؟
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

سوال چهارم : مرجان به شما مراجعه و اظهار ميدارد : اخيرا دو نفر به نامهاي جمشيد و فرشيد دعوايي در دادگاه در خصوص مالكيت پلاك دو فرعي از هشت اصلي بخش سه شيراز مطرح نموده اند كه دادگاه پس از رسيدگي حكم به مالكيت جمشيد نسبت به پلاك موصوف صادر نموده است در حاليكه طبق سند رسمي موچود ملك مذكور متعلق به من ( مرجان ) است . دادنامه ده روز قبل به محكوم عليه ابلاغ شده وتا امروز نسبت به حكم تجديد نظر خواهي ننموده است . حالا از شما ميخواهد وكالت وي را بپذيريد و از حقوق او دفاع كنيد . با توجه به شرح سوال در صورت قبول وكالت مرجان چه اقدامي ؛در چه زماني و نزد چه مرجعي ( حسب مورد ) به عمل مياوريد ؟
سوال پنجم : محمد به دفتر وكالت شما مراجعه و اظهار ميدارد : پدرش شش ماه پيش فوت نموده و وراث حين الفوت وي با احتساب خود او عبارتند از (مادر و چهار فرزند پسر و دو دختر ؛و زوجه) حالا قصد تحصيل گواهي حصر وراثت دارد تا با استفاده از ان خانه مسكوني را كه به نام پدرش ثبت شده به وراث منتقل و ثبت نمايد.اما به استثناي مادرش ساير وراث از ارايه مدارك سجلي خودداري مينمايند؛ و از شما ميخواهد با قبول وكالت وي اقذامات لازم را انجام دهيد . حال با توجه به شرح سوال به موارد ذيل پاسخ دهيد :
الف: چه مداركي جهت اخذ گواهي حصروراثت لازم است؟
ب : با توجه به عدم همكاري ساير وراث چه اقدامي جهت تهيه مدارك مورد نياز ميسر است ؟
ج : مرجع تسليم دادخواست چه دادگاهي است ؟
د : سهم الارث هريك از وراث از خانه مسكوني مقرر در سوال چقدراست و چگونه به نام انها ثبت ميشود ؟
ه : نوع دعوي به اعتبارتقسيم دعاوي به( ترافعي و غير ترافعي) چيست و دعواي ترافعي چه مفهومي دارد؟
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

سوال ششم : احمد به شما مراجعه و اظهار ميدارد : در تاريخ بيستم مرداد هشتادوپنج يك دستگاه خودرو سواري پژو از محسن خريداري نموده و بابت ثمن معامله تعداد دو فقره چك هر يك به مبلغ پنجاه ميليون ريال به تاريخ بيستم مهر ماه همان سال صادر و تحويل فروشنده داده است و قبل از سرسيد چكها با مراجعه به محسن مبلغ مذكور را طي چند فقره چك مسافرتي كه شماره ها و برگ خريد آنها موجود است ؛به وي پرداخت نموده و رسيد دريافت كرده اما لاشه دو فقره چك ياد شده چون در ان روز همراه محسن نبوده به احمد مسترد نشده است . اخيرا محسن با مراجعه به اجراي ثبت نسبت به دو فقره چك مورد بحث اجراييه صادر و نتيجتا كارگاه نجاري وي را توقيف نموده است . اكنون با ملاحظه مدارك احمد و صدق گفتار وي چه اقداماتي براي حفظ حقوق وي بعمل مياوريد مستدل و مستند به مواد قانوني شرح دهيد ؟
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

سوال هفتم : : وجوه تشابه و تفاوت اعتراض ثالث به احكام و اعتراض ثالث اجرايي را از كليه جهات بيان نماييد%

سوال هشتم :فرزاد كه به خريد و فروش اتومبيل اشتغال دارد از تير ماه هشتاد و پنج به علت صدور چكهاي بلامحل متعدد دچار بحران مالي شده و به علت عدم پرداخت اقساط وام دريافتي از بانك تجارت ؛طبق شرايط مقرر در سند رهني كليه ديون و تعهدات وي از مهر ماه هشتاد و چهار حال گرديده است.بر همين اساس اجراييه اي به تقاضاي بانك از دفترخانه تنظيم كننده سند رهني به مبلغ دويست و پنجاه ميليون تومان بابت اصل وام( كه مبلغ يكصد و هشتاد ميليون تومان بوده) و مابقي به عنوان سود و خسارات تاخير تاديه محاسبه و صادر و به فرزاد ابلاغ گرديده است .

از سوي ديگر همسر فرزاد نيز مبادرت به طرح دعواي حقوقي جهت مطالبه مبلغ يكصد وپنجاه ميليون تومان بابت مهريه اش را نموده است. تنها مايملك و دارايي فرزاد يك باب خانه مسكونيست كه حدود پانصد ميليون تومان ارزش دارد كه آن هم به ازاي وام مذكور در رهن بانك بوده و مازاد ان نيز در اجراي قرار تامين خواسته مورد تقاضاي همسر فرزاد از ناحيه اجراي احكام حقوقي توقيف گرديده است .حال فرزاد به شما مراجعه و ميخواهد وكالت وي را بپذيريد و در حدود قانون و مقررات از حقوق وي دفاع نماييد . اينك با توجه به شرح سوال ؛
الف : در قبال اقذامات بانك و همسر فرزاد كه تنها دو تن از ديان وي بوده اند و از اين طريق قادر به تصاحب بخش عمده اي از اموال وي هستند چه اقداماتي براي حفظ حقوق قانوني فرزاد به عمل مياوريد ؟ با ذكر نوع و عنوان تقاضا و مراجع ذيصلاح ؛ مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهيد/

ب : اقدام بانك در تقاضاي صدور اجراييه جهت وصول مطالبات مورد ادعاي بانك اعم از اصل وام و سود و خساسرات تاخير تاديه را موجه و قانوني ميدانيد يا خير ؟ مستدل و مستند پاسخ دهيد /////////////////////////////////////


سوال نهم : بهمن يك فقره چك از حساب جاري خود در بانك .... به مبلغ پانصد ميليون ريال در وجه بهرام صادر نموده ؛ بهرام با ظهرنويسي چك را به پرويز انتقال داده پرويز نيز ضمن ظهر نويسي با ضمانت خسرو ان را به برديا انتقال داده و نهايتا جك مذكور از سوي برديا به دارا واگذارشده كه نامبرده در موعد قانوني به بانك مراجعه و به علت كسر موجودي گواهي عدم پرداخت اخذ نموده است سپس به پرويز مراجعه و جون او وجه چك را نپرداخته با مراجعه به خسرو وجه چك را از خسرو وصول نموده است.اكنون خسرو به شمامراجعه و ميخواهد با قبول وكالت وي احقاق حق نماييد.حال با توجه به شرح سوال

الف : به وكالت از خسرو عليه چه اقدامي و عليه چه شخص يا اشخاصي به عمل مياوريد مستدل و مستند توضيح دهيد.
ب : بر فرض اينكه افراد مسئول در چند شهر اقامت داشته باشند ؛ در چه دادگاهي اقامه دعوا مينماييد ؟/////////////////////////////////////////////


سوال دهم : كاوه كه مالك يك قطعه زمين مسكونيست با كامران كه پيمانكار ساختمانيست قراردادي ميبندد كه به موجب ان يكمجتمع آپارتماني چهار طبقه و در هر طبقه دو واحد بسازد و تحويل كاوه دهد . كامران با استفاده از مصالح بسيار ضعيف و بر خلاف ايين نامه۲۸۰۰بااخذ تاييديه مهندس ناظر و پايان كار از شهرداري ؛ اپارتمانها را ساخته و تحويل كاوه ميدهد .كاوه چهار واحد از اپارتمانها را به چهار نفر فروخته و سه واحد را به خريداران تحويل ميدهد اما بهاي هر چهار واحد را دريافت مينمايد .سپس در اثر زلزله خفيفي كه رخ ميدهد و نوعا تاثيري بر ساختمانهايي كه بر اساس اصول فني و ايين نامه ۲۸۰۰ ساخته شدهاند ندارد ؛ مجتمع اپارتماني كلا تخريب ميشود .

اينك خريداران با مراجعه به شما قصد استيفاي حقوق قانوني خود را دارند حال با توجه به شرح سوال به موارد ذيل مستدل و مستند پاسخ دهيد.

الف : در خصوص معاملات خريداران با كاوه چه اقداماتي ميسر است ؟
ب : چه كساني را ميتوان به عنوان مسئول جبران خسارات ناشي از اين حادثه طرف دعوي قرار داد ؟
ج : بر فرض كه دادگاه كاوه وكامران را محكوم به پرداخت خسارت نمايد مبناي حقوقي چنين حكمي چيست ؟
د : اگر در اثر ريزش اپارتمانها رهگذري اسيب ديده باشد و قصد طرح دعوي عليه مالك
و پيمانكار را داشته باشد مبناي حقوقي چنين دعوايي چيست ؟
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


سوال يازدهم :احمد وصيت نموده پس از فوتش فلان ملك از املاك وي به عنوان ثلث باقي منظور و تحت تصدي و توليت محمود ؛ يك عشر از منافع آن همه ساله صرف خيرات براي احمد شود و مابقي به مصرف دانش اموزان مستمند برسد .

پس از فوت احمد ؛ وصي و ورثه با عمل به وصيت؛ سند ثلثيه تنظيم نموده اند . پس از چند سال نسل دوم اولاد احمد با طرح دعوي در دادگاه به طرفيت محمود واداره اوقاف به اين دليل كه ملك مورد بحث زايد بر ميزان ثلث اموال حين الفوت احمد بوده و از طرفي اختصاص عشر درامد و منافع ملك به خيرات براي احمد از مصاديق وقف بر نفس است ؛ تقاضاي ابطال سند ثلثيه و اعلام بطلان ثلث باقي را نموده اند. دادگاه با احراز موارد و قبول دلايل خواهانها حكم به نفع انها صادر نموده كه همزمان به محكوم عليهما ابلاغ شده ؛ اكنون با گذشت مدت ده روز از انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي؛ محمود به شما مراجعه و ميخواهد با قبول وكالت وي احقاق حق نماييد .

در صورت قبول وكالت محمود چه اقدامي به عمل مياوريد و در رد دلايل خواهانها و مستندات دادنامه چه دفاعياتي خواهيد داشت؟ مستدل و مستند به مواد قانوني شرح دهيد ////


سوال دوازدهم : ماندانا به موجب قرارداد عادي اجاره تير ماه هفتاد وشش يك باب مغازه ملكي خود و فرزندان صغير تحت قيمومتش به نام هاي ( پوريا و پوران ) را به منظور شغل لوازم خرازي به امير اجاره داده است .

امير اخيرا تغيير شغل داده و مغازه را به ميوه فروشي تبدبل نموده است . ماندانا كه مترصد فرصتي براي تخليه ملك بوده ؛ دادخواستي به طرفيت امير تحت عنوان تخليه ملك مورد اجاره به علت تغيير شغل به دادگاه عمومي تقديم و امير نيز قبل از جلسه اول دادرسي دعوي تقابل تحت عنوان الزام به تنظيم سند رسمي اجاره مطرح نموده و قصد وي از اين كار اين بوده كه موقعيت شغلي جديد را از اين طريق در سند رسمي اجاره تثبيت نمايد .

حال ماندانا با مراجعه به شما ميخواهد وكالت وي و فرزندانش را در دعاوي مطروحه بپذيريد.با تو جه به شرح سوال ؛ مستدل و مستند به مواد قانوني به موارد ذيل پاسخ دهيد .
الف : دعاوي مطروحه مالي است يا غير مالي ؟
ب : در صورتي كه دعواي ماندانا و فرزندانش مورد قبول دادگاه واقع شود ؛ حكم دادگاه چيست و چه آثاري خواهد داشت ؟
ج : در پاسخ به دعوي امير چه دفاعياتي به عمل مي اوريد ؟
د : بر فرض كه دادگاه با رد دعوي تخليه ماندانا حكم به تنظيم سند رسمي اجاره بر اساس شرايط اجاره نامه عادي سابق صادر نمايد و باقطعي شدن حكم؛و گذشت مواعد قانوني امير از اجراي آن صرفنظر نمايد ؛ در چنين شرايطي چه اقدام قانوني براي حصول خواسته مورد نظر مالكين ميسر است ؟
ه : وكالتنامه پيوست را متناسب با شرح سوال و اختيارات مورد نياز تنظيم نماييد///////

موفق باشيد
بالا
فهرست اصلي


* آزمون اختبار كيفري اسفند ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش كانون وكلاي دادگستري فارس

سوال يك : بر اسا س نظريه پزشكي قانوني و كارشناس اسلحه ؛ خسرو با اسلحه اي كه متعلق به فرهاد است از فاصله سه متري به قتل رسيده است. فرهاد پس از شكايت اولياء دم در دفاع اعلام داشته هنگام شليك تير ؛ اسلحه در دست او بوده اما بدون اينكه قصد شليك داشته باشد سهوا دست او روي ماشه رفته و تير شليك شده و قصد قتل يا تيراندازي به مقتول را نداشته است و انگيزه يا خصومتي نيز در بين نبوده ضمن اينكه پس از حادثه شخصا به نيروي انتظامي خبر داده است.

اولياء دم شكايت قتل عمدي نموده اند دادسرا نيز با توجه به قتاله بودن الت قتل و اقرار فرهاد به مالكيت اسلحه و شليك تير توسط وي و نظريات پزشكي قانوني و كارشناس اسلحه و تقاضاي اولياء دم مستند به مواد قانوني مربوط به قتل عمد طي كيفرخواستي تقاضاي قصاص فرهاد را نموده است . حال با توجه به شرح مذكور مستدلا و مستندا پاسخ دهيد
الف : ايا وكالت فرهاد را ميپذيريد ؟ در صورت پذيرش يا عدم پذيرش دلايل و دفاعيات خود را بيان نماييد
ب : آيا دادگاه ميتواند براي اثبات نوع قتل مورد را از موارد لوث تشخيص و قسامه را اجرا نمايد ؟
ج : در صورتيكه اولياء دم قبل از صدور كيفرخواست از شكايت خود صرفنظر نموده باشند مرجع رسيدگي به جنبه عمومي جرم چه دادگاهي است ؟ مستندا بيان نماييد .


سوال دوم : رامين كه مدير عامل يك شركت خصوصي سهامي خاص است از حساب شخصي خود چكي در وجه بابك صادر و بابك با مراجعه به بانك و اخذ گواهي عدم پرداخت به علت كسر موجودي شكايت كيفري چك بلا محل تنظيم و به دادسرا مراجعه نموده است. از شعبه بازپرسي دادسرا احضاريه اي مقيد به مهلت سه روزه صادر گرديده ؛ بابك در معيت مامور ابلاغ به منظور رساندن احضاريه به رويت مخاطب به دفتر شركت مراجعه نموده اما منشي شركت اعلام داشته مدير عامل در شركت حضور ندارد .

بابك عليرغم اظهار و ممانعت منشي وارد اتاق مدير عامل شده و رامين را پشت ميز كارش مشاهده مينمايد .يا وقوع مشاجره لفظي بين رامين و بابك ؛ مامور ابلاغ متوجه حضور رامين ميشود و مفاد احضاريه را شفاها به وي اعلام مينمايد . رامين از گرفتن احضاريه خودداري ميكند و در وقت مقرر در شعبه بازپرسي نيز حاضر نميشود بعد عليه بابك به عنوان ورود به عنف طرح شكايت مينمايد. اينك با توجه به شرح سوال مستدل و مستند پاسخ دهيد :
الف : ايا دفاع از بابك را درقبال اتهام ورود به عنف ميپذيريد يا خير ؟ در صورت پذيرش چه دفاعي از وي به عمل مياوريد ؟
ب : در خصوص كيفيت ابلاغ احضاريه در فرض سوال و تكليف مامور ابلاغ توضيح دهيد .
ج : در صورت گزارش ابلاغ احضاريه توسط مامور و عدم حضور رامين در شعبه بازپرسي ؛ چه اقدام يا اقداماتي از ناحيه بازپرس متصور است ؟


سوال سوم : در يك تصادف رانندگي ؛ فرشيد كه راننده موتورسيكلت بوده با خانم مهشيد كه عابر پياده بوده تصادف نموده است .فرشيد فاقد گواهينامه رانندگي موتور سيكلت است اما داراي گواهينامه پايه دو شخصي است .
كارشناس تصادفات علت تامه تصادف را بي احتياطي (عدم توجه كافي به جلو) از سوي فرشيد دانسته است . پزشكي قانوني صدمات وارده به مهشيد را شكستگي ساق پاي راست / شكستگي بيني/ پارگي مينسكهاي زانو ي راست/ و يك فقره حارصه در ناحيه گردن اعلام و در نظريه نهايي اظهار نموده است شكستگيها بدون عيب درمان گرديده اما پارگي مينسك باعث محدوديت دايمي در حركات پا شده .

همچنين در نظريه مذكور آمده است : بابت پارگي مينسك پنج درصد و بابت محدوديت در حركات پاي راست پانزده درصد ديه كامل ( ديه يك مرد مسلمان ) به عنوان ارش و در ساير موارد ديه مقدر بايد پرداخت شود. با وصفي كه متهم به نظزيه كارشناس تصادفات و پزشكي قانوني تسليم بوده ؛ در دادنامه صادره توسط دادگاه بدوي ؛ صرفنظر از درست يا نادرست بودن مستندات قانوني ؛ حكم به محكوميت متهم به پرداخت ( بهاي هشت شتر بابت شكستگي استخوان پاي راست / بهاي هشت شتر بابت شكستگي استخوان بيني / بهاي يك شتر بابت حارصه گردن / پانزده درصد ديه كامل بابت نقص در حركات پاي راست به عنوان ارش / پنج درصد ديه كامل بابت ارش پارگي مينسك وهمچنين چهار ماه حبس بدون استناد به كيفيات مخففه به علت ايراد ضرب و جرح غير عمدي ناشي از بي احتياطي در امر ر انندگي و نيز مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي بابت رانندگي بدون پروانه با قيد فوريت پرداخت ارش و مهلت دو ساله پرداخت ديه( از تاريخ تصادف ) صادر گرديده است . حا ل با توجه به شرح سوال حد اقل پنج مورد ايراد و اشكال اسا سي وارد بر راي را با استناد به مواد قانوني بيان نماييد


سوال چهارم : حامد كه كارمند اداره ... استان بوشهر است ماموريت داشته به شيراز عزيمت و از محل تنخواه گرداني كه نزد وي بوده مقدار چهارصد متر كابل برق فشار قوي خريداري و تحويل بگيرد و در بوشهر تحويل اداره دهد .لذا نامبرده به فروشگاه لوازم تاسيسات برقي محسن در شيراز مراجعه و چهارصد متر كابل مورد نظر را به بهاي بيست ميليون ريال خريداري مينمايد ؛ بنا به تقاضاي حامد ؛ محسن فاكتوري به مبلغ بيست و دو ميليون ريال صادر مينمايد .

حامد هنگام مراجعت به بوشهر بيمار ميشود و به توصيه پزشك معالج در بيمارستان بستري ميگردد .ناچار كابلهاي خريداري شده را به يكي از اشنايانش به نام غلام ميدهد كه به بوشهر برده و تحويل اداره نمايد. غلام در مسير خود در برازجان توقف مينمايد و كابلها را به فريد ميفروشد و با دريافت وجه ان به شيراز برميگردد و ضمن عيادت از حامد ماجرا را شرح ميدهد و نصف وجوه دريافتي را يه حامد ميدهد و قرار ميگذارند با هم به بوشهر رفته و ادعا ي سرقت كابلها را بنمايند.

به همين منوال نيز عمل مينمايند مدتي بعد جريان فاش ميشود و حامد و محسن و غلام و فريد دستگير ميشوند . حال با توجه به شرح سوال در صورتيكه فعل ارتكابي نامبردگان مذكورداراي وصف چزايي باشدمجرمانه باشد نوع بزه انتسابي به هريك ازانها چيست و چه مرجع يا مراجعي صلاحيت رسيدگي به اتهامات نامبردگان را دارند ؟

سوال پنجم :امير به شما مراجعه و اظهار ميدارد در قبال فروش يك دستگاه اتومبيل و به عنوان ثمن معامله يك فقره چك از فيروز دريافت داشته كه به علت كسر موجودي از بانك برگشت خورده است . امير به قصد مطالبه طلبش به فيروز مراجعه نموده اما فيروز در حين بحث ومشاجره ناگهان چك و گواهي عدم پرداخت آنر از دست امير ميكشد و پاره و معدوم مينمايد و بعد هم منكر بدهي خود ميشود .