آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

سوالات آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری سال1386

جمهوري اسلامي ايران
سازمان سنجش آموزش كشور
عنوان مواد امتحاني،تعداد و شماره سؤالات
رديف مواد امتحاني تعداد سؤال از شماره تا شماره
1 حقوق مدني 20 1 20
2 آيين دادرسي مدني 20 21 40
3 حقوق جزا 20 41 60


4 آيين دادرسي كيفري 20 61 80
5 حقوق تجارت 20 81 100
6 اصول استنباط حقوق اسلامي 20 101 120

توجه:
1- هر سؤال منحصراَ يك پاسخ صحيح دارد.
2- به پاسخ هاي غلط، نمرة منفي تعلق مي گيرد.
3- پاسخ ها را فقط در برگ پاسخنامه و با مداد مشكي نرم و پررنگ مشخص نماييد.
4- دفترچه آزمون و پاسخنامه را پس از اتمام وقت، به طور جداگانه به مراقبين تحويل دهيد.
حقوق مدني صفحه 1


1-اگر كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي كند و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده استْ، وضع اين معامله چگونه است؟
1) معامله باطل است. 2) معامله موكول به اجازة معامل است.
3) معامله صحيح و نافذ است. 4) معامله براي مالك قابل فسخ است.
2-اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب درآيد، مستأجر چه مي تواند بكند؟
1)مستأجر مي تواند ابطال اجاره را بخواهد.
2)مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.
3)مستأجر فقط حق مطالبة تبديل عين داده شده را دارد.
4)مستأجر حق فسخ ندارد و مي تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
3-در مورد كه ثالثي پيش از قبض عين مستأجره مانع انتفاع از آن شود، مستأجر چه مي تواند بكند؟
1)مستأجر مي تواند به مزاحم رجوع كند و رفع مزاحمت بخواهد.
2)مستأجر مي تواند به مزاحم رجوع كند و اجرت المثل بگيرد.
3)مستأجر تنها حق فسخ اجاره را دارد.
4)مستأجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به مزاحم رجوع كند و رفع مزاحمت بخواهد و اجرت المثل بگيرد.
4-مالي كه حق انتفاع از آن به ديگري تعلق دارد از طرف مالك فروخته مي شود، اين انتقال چه اثري دارد؟
1)انتقال غير نافذ و موكول به اجازة صاحب حق انتفاع است.
2)انتقال باطل است.
3)انتقال درست و در همه حال لازم است.
4)انتقال درست است ، ولي اگر انتقال گيرنده جاهل به وجود حق انتفاع باشد اختيار فسخ معامله را دارد.
5-مالي فروخته مي شود، بدون اينكه محل تسليم مبيع در آن تصريح شود يا عرف اقتضاي تسليم در محلي را داشته باشد، مبيع در كجا بايد تسليم شود؟
1) در محل وقوع عقد بيع 2) در محل وقوع مال 3)در محل اقامت فروشنده 4)در محل اقامت خريدار
6-چه اموالي در حكم غير منقول است؟
1)بنايي كه برروي زمين احداث مي شود.
2)معدني كه در زمين حفر مي شود.
3)حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده است، از نظر صلاحيت محاكم و توقيف اموال.
4)مطلق اشجار و شاخه هاي آن، مادام كه بريده يا كنده نشده.
7-دارنده اتومبيلي آن را به دوست خود را براي سفري كوتاه به امانت مي دهد. دوست او در اثر سرعت زياد با اتومبيل ديگري تصادم مي كند و به آن خسارت مي زند. صاحب اتومبيل زيان ديده خسارت خود را از چه كسي مي تواند بگيرد؟
1) از دارندة اتومبيل و از راننده مقصر، از هر كدام كه بخواهد. 2) از رانندة مقصر به تنهايي
3) از دارنده به تنهايي 4) از راننده مقصر نصف و از دارنده نصف ديگر
8-هر گاه بعد از تقسيم ما ترك بين ورثه معلوم شود كه متوفي مديون به اشخاص ثالث بوده است:
1)تقسيم باطل مي شود.
2)تقسيم معتبر و صحيح بوده، لكن طلبكاران حق فسخ تقسيم را دارند.
3)تقسيم معتبر بوده و طلبكاران مي توانند به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كنند.
4)تقسيم معتبر و صحيح بوده، لكن ورثه تا قبل از اداء ديون متوفي، مجاز به فروش و يا اعمال تصرف مالكانه نسبت به مقسومه خود نمي باشند.
9-تصرف كدام يك از اشخاص زير اماني نيست؟
1) قرض گيرنده 2) عاريه گيرنده 3) وديعه گيرنده 4) مستأجر
10-در تبديل تعهد تضمينات دين سابق:
1) به دين جديد تعلق مي گيرد. 2) به دين جديد تعلق مي گيرد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
3) به دين جديد تعلق نمي گيرد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد. 4) هيچ كدام
11-ورثه متوفي عبارتند از پدر و مادر و وارث ديگري ندارد سهم الارث هر يك عبارتند از:
1) سهم الارث هر كدام 6/1 از ماترك است به فرض و مابقي تركه كه به قرابت بين آنها تنصيف مي شود.
2) به طول كلي سهم الارث مادر 3/1 و پدر 3/2 از ماترك است. 3) هر كدام 3/1 از ماترك را به فرض ارث مي برند و مابقي به قرابت بين آنها به طور مساوي تقسيم مي شود.4)سهم الارث مادر و پدر هر كدام 6/1است به فرض و مابقي به قرابت به پدر مي رسد.
12- صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است اما ............
1)به وسيلة كلية خيارات مي توان آن را فسخ كرد.
2)فقط به وسيله خيار غبن مي توان آن را فسخ كرد.
3)فقط به وسيله خيار تدليس مي توان آن را فسخ گرد.
4)فقط به وسيله خيار شرط و خيار تخلف از شرط و خيار تدليس مي توان آن را فسخ كرد.
13-چنانچه قاب عكسي به عنوان طلا فروخته شود و بعد از معامله معلو م شود كه نقره بوده و روي آن آب طلا داده شده است:
1) براي خريدار حق فسخ ايجاد مي شود. 2) خريدار مي تواند معامله را فسخ كند يا اينكه مطالبه ارش نمايد.
3) معامله باطل است. 4) معامله غير نافذ است.
14- در نكاح دائم در صورت فوت زوج قبل از مواقعه، هر گاه مهر معين شده باشد:
1) هيچ مهري به زوجه تعلق نمي گيرد. 2)نصف مهر المسمي به زوجه تعلق مي گيرد.
3) تمام مهريه به زوجه تعلق مي گيرد. 4)مهر المتعه به زوجه تعلق مي گيرد.
15- در صورتي كه كسي خانه اي را به مبلغ معين بفروشد و قرار بگذارند كه مشتري ثمن را پس از فوت پدرش به بايع بپردازد شرط و عقد چه حكمي دارند؟
1) شرط و عقد هر دو صحيح هستند. 2) شرط مزبور باطل و فروشنده حق فسخ دارد.
3) فقط شرط باطل است. 4)شرط باطل است و موجب بطلان عقد مي شود.
16- كدام عبارت در مورد ‹‹عقد ضمان›› صحيح است؟
1) تعليق در ضمان صحيح ولي التزام به تأديه معلق باطل است. 2) تعليق در ضمان باطل و التزام به تأديه معلق صحيح است.
3) تعليق در ضمان و التزام به تأديه باطل است. 4) تعليق در ضمان و التزام به تأديه صحيح است.
17- در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و يكي از دو شريك از تجديد بنا و اجازة تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند:
1)در مبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد و نصف هزينه هاي انجام شده را از شريك ممتنع مطالبه كند.
2)در مبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد لكن حق مطالبه هزينه هاي مصرف شده را از شريك ممتنع نخواهد داشت.
3)در حصة خاص خود تجديد بناي ديوار نمايد.
4)در مبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد و تمامي هزينه هاي انجام شده را از شريك ممتنع مطالبه كند.
18-كدام يك از خيارات زير فوري نيست؟
1)خيار تأخير ثمن 2)خيار عيب 3)خيار غبن 4)خيار تدليس
19- هر گاه يكي از دو شريك مال مشاع غير منقول، سهم مشاع خود را با موافقت قبلي شريك خود به ثالث بفروشد:
1) براي شريك حق شفعه ايجاد نمي شود. 2) براي شريك حق شفعه ايجاد مي شود.
3) با وجود ساير شرايط حق شفعه براي شريك ايجاد مي شود. 4) حق شفعه با پرداخت نيمي از ثمن مأخوذه ايجاد مي شود.
20-از نظر قانون مدني ايران دعوي نفي ولد:
1)هرگز مسموع نيست.
2)قبل از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع است.
3)قبل از انقضاء پنج ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع است.
4)هميشه مسموع است.
آئين دادرسي مدني صفحه 3
21- آيا وكيل دادگستري مي تواند بدون داشتن عذر موجه در دادگاه حاضر نشود؟
1) نمي تواند 2)اگر عدم حضورش به تجديد وقت دادگاه منجر نشود مي تواند
3) در صورتي كه موكلش در دادگاه حاضر شود مي تواند 4) در همه حال مي تواند
22- دعوي اعتراض ثالث:
1) بايد ظرف بيست روز از تاريخ قطعي شدن رأي مورد اعتراض اقامه شود.
2) بايد ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع ازصدور رأي مورد اعتراض اقامه شود.
3) بايد ظرف سه ماه از قطعي شدن رأي مورد اعتراض اقامه شود.
4)اقامه اين دعوي مقيد به مهلت معين نيست.
23-در صورتي يكي از طرفين دعوي دو نفر وكيل داشته باشند:
1)هر يك از دو نفر وكيل مكلف به ابطال تمبر كامل مالياتي هستند.
2)با ابطال تمبر كامل مالياتي از ناحيه هر يك تكليف از ديگري ساقط مي شود.
3)هر يك از دو نفر وكيل مجاز در اقدام انفرادي مكلف به ابطال تمبر مالياتي خود هستند.
4)براي هر دو نفر وكيل بدون دارا بودن اختيار اقدام فردي يك فقره تمبر كامل مالياتي كافي است.
24- در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه عمومي حقوقي در سطح يك استان:
1)حل آن با دادگاه تجديد نظر مركز استان است و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي است.
2)حل آن با دادگاه تجديد نظر مركز استان است و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي نبوده پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور مي فرستد.
3)حل آن با رئيس كل دادگستري مركز استان است.
4)حل آن با ديوان عالي كشور است.
25- در دعاوي كه براي اقامه آنها مدت معيني در قوانين پيش بيني شده است از قبيل دعاوي اعتراض بر ثبت يا تحديد حدود، اشخاص ثالث:
1)مي توانند به عنوان ثالث در دعوي بين معترض و متقاضي ثبت مطروحه در مراجع قضايي وارد شوند ولي نمي توانند به رأي قطعي بين آنان اعتراض كنند.
2)مي توانند به عنوان ثالث در دعواي مطروحه بين آنان وارد شوند و يا برراي قطعي بين آنان اعتراض كنند.
3)نمي توانند وارد ثالث شوند، لكن مي توانند بر حكم يا قرار قطعي بين آنان در اين نوع دعاوي اعتراض كنند.
4)نمي توانند به عنوان ثالث در دعواي مطروحه بين آنان وارد شوند يا بر حكم يا قرار قطعي بين آنان در اين نوع دعاوي اعتراض نمايند.
26- اخذ تأمين يا خواستن ضامن از محكوم له حكم غيابي:
1) اصولاَ لازم نيست. 2) در مرحله ي صدور دستور ضدور اجرائيه لازم است.
3) در مرحله اجراي حكم لازم است. 4) هم زمان با ابلاغ دادنامه ي غيابي به محكوم له لازم است.
27-كدام يك از دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست؟
1) دعوي ورشكستگي و نسب 2) دعاوي راجع به اموال غير منقول ثبت شده
3) دعاوي مربوط به مهريه و نفقه 4) دعاوي كه يك طرف آن دولت باشد.
28- صدور اجرائيه با كدام دادگاه است؟
1)با دادگاه نخستين
2)با دادگاه صادر كننده حكم قطعي
3)با دادگاه تجديد نظر
4)اگر دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تأييد كرده باشد با دادگاه بدوي و اگر نقص كرده باشد با دادگاه تجديد نظر
29- كدام يك از موارد زير از دعاوي طاري محسوب نمي شود؟
1) ورود ثالث 2) جلب ثالث 3) اعتراض شخص ثالث 4) دعوي متقابل
30- رأي دادگاه در چه مواردي غيابي است؟
1)در مواردي كه وقت رسيدگي ابلاغ واقعي نشده و خوانده و نماينده ي او در هيچ جلسه دادگاه حاضر نشده و كتباَ هم دفاع نكرده باشد.
2)در مواردي كه خوانده در دادگاه حاضر نشده باشد.
3)در مواردي كه خوانده يا نماينده قانوني او در دادگاه حاضر نشده باشد.
4)در مواردي كه اخطاريه وقت رسيدگي ابلاغ واقعي نشده باشد.
31- تحقيقات محلي جزء كدام يك از ادله محسوب مي شود؟
1) اماره ي قضايي 2) اسناد كتبي 3) شهادت 4) اماره قانوني


آئين دادرسي مدني صفحه 4
32- دعوي اضافي، يعني افزايش خواسته يا تغيير نحوه دعوي يا خواسته، كه از ناحيه ي خواهان اقامه مي شود بايد:
1)پس از تقديم دادخواست و قبل از جلسه ي اول رسيدگي مطرح شود.
2)تا جلسه اول رسيدگي و در اين جلسه اقامه شود.
3)تا قبل از ختم مذاكرات اصحاب دعوي مطرح گردد.
4)پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوي و قبل از صدور حكم عنوان شود.
33- كدام يك از تصميمات قضايي ذيل از اعتبار امر مختومه برخوردار نمي باشد؟
1) گزارش اصلاحي 2) حكم قطعي دادگاه بدوي
3) حكم قطعي دادگاه تجديد نظر 4) قرار سقوط دعوي
34- كدام يك از گزينه هاي ذيل دعوي متقابل محسوب مي شود؟
1) دعوي تهاتر 2) دعوي صلح 3) دعوي فسخ 4) هيچ كدام
35-در احتساب مواعد:
1)چنانچه از مواعد قانوني باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود.
2)چنانچه از مواعد قضايي باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود.
3)هم در مواعد قانوني و هم در مواعد قضايي روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود.
4)در مواعد قانوني روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود و در قضايي مي شود.
36-احكام مستند به اقرار در دادگاه.........
1) قابل فرجام است. 2)قابل تجديد نظر و فرجام نيست.
3) قابل تجديد نظر است. 4) قابل تجديد نظر و فرجام است.
37-هرگاه مدعي پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوي، دعوي خود را مسترد كند و خوانده هم راضي باشد دادگاه كدام يك از تصميمات ذيل را اتخاذ خواهد كرد؟
1) قرار رد دعوي 2) قرار ابطال دادخواست 3) قرار عدم استماع دعوي 4) قرار سقوط دعوي
38-آراي صادر شده از شوراهاي حل اختلاف:
1) در كليه موارد قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي هستند.
2) در همه ي موارد چنانچه اعضاي شورا با تجديد نظر موافق باشند در دادگاه عمومي قابل تجديد نظر است.
3) در بعضي از موارد چنانچه اعضاي شورا با تجديد نظر خواهي موافق باشند در دادگاه تجديد نظر قابل تجديد نظر هستند.
4) در هيچ موردي قابل تجديد نظر نيستند.
39-به موجب دادنامه اي غير قطعي ‹‹الف›› كه مقيم خارج از كشور است و ‹‹ب›› كه مقيم داخل كشور است به انجام تعهدي محكوميت يافته اند و حكم صادره قابل تجديد نظر مي باشد مهلت تجديد نظر خواهي از حكم مزبور:
1)براي هر دو نفر دو ماه است.
2)براي هر كدام از آن دو بيست روز است.
3)براي محكوم عليه مقيم ايران 20 روز و براي مقيم خارج از كشور دو ماه است.
4)براي ‹‹الف›› دو ماه و بيست روز و براي ‹‹ب›› 20 روز است.
40-حكم نهايي در كدام يك از عبارت هاي ذيل تعريف شده است؟
1)حكمي كه به صورت قطعي از دادگاه بدوي صادر شده باشد.
2)حكمي كه از مرجع تجديد نظر به صورت قطعي صادر شده باشد.
3)حكمي كه به جهت عدم تجديد نظر خواهي قطعيت يافته است.
4)حكمي كه به واسطه ي طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاي مدت اعتراض، تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي دعوايي، كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.


حقوق جزا صفحه 5
41-ماده 11 قانون مجازات اسلامي گويد:‹‹ در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ قعل يا ترك فعلي را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود...›› منظور قانون گذار از ‹‹ مقررات و نظامات دولتي›› چيست؟
1) قوانين مربوط به تخلفات اداري 2) قوانين مربوط به تعزيرات حكومتي
3) مجازات هاي بازدارنده 4) كليه قوانين كيفري غير از مقررات مربوط به حدود و قصاص ديات
42-دادگاه اجراي مجازات محكوم عليه را تعليق كرده است. متعاقباً معلوم مي شود كه محكوم عليه قبلاَ يك فقره محكوميت قطعي به لحاظ ارتكاب جرم سرقت داشته است. تكليف مجازات تعليق شده اخير چيست؟
1)مجازات تشديد مي شود.
2)مجازات قبلي با مجازات اخير جمع مي شود و قرار تعليق باقي مي ماند.
3)دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را الغاء خواهد كرد.
4)اجراي مجازات قبلي هم معلق مي شود.
43-دفاع مشروع در رديف كدام يك از عناوين ذيل قرار مي گيرد؟
1) معاذير معاف كننده از مجازات 2) عوامل رافع مسئوليت كيفري
3) عوامل موجهه ي جرم 4) كيفيات مخففه
44-در صورت استفاده زوجه از حق حبس بابت مهريه، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه:
1)جرم است.
2)حتي با وجود تمكن مالي جرم نيست.
3)در صورتي جرم است كه زوجه قسمتي از مهريه اش را دريافت كرده باشد.
4)در صورتي ترك انفاق جرم است كه زوج با وجود تمكن مالي مهريه ي زوجه را نپردازد.
45-اگر مباشر جرم بنا به معاذير قانوني و جهات شخصي قابل تعقيب و مجازات نباشد:
1)معاون جرم قابل تعقيب است.
2)معاون جرم قابل تعقيب نيست.
3)معاون جرم قابل تعقيب نيست مگر آن كه اقوي از مباشر باشد.
4)معاون جرم قابل تعقيب نيست مگر آن كه قرار موقوفي تعقيب فاعلي اصلي صادر شده باشد.
46-كدام يك از قوانين زير همواره عطف به ما سبق مي شود؟
1) قانون تفسيري 2) قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
3) قانون مربوط به امنيت ملي 4) قانون شكلي مربوط به هزينه دادرسي
47-نشر اكاذيب:
1)براي شروع تعقيب نيازمند شاكي خصوصي نيست، ولي براي بقاء تعقيب نيازمند شاكي خصوصي است.
2)نه براي شروع و نه براي بقاء تعقيب به شاكي خصوصي نياز ندارد.
3)هم براي شروع تعقيب و هم براي بقاي تعقيب نيازمند شاكي خصوصي است.
4)براي شروع تعقيب نيازمند شاكي خصوصي است.
48-هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد:
1)قصاص ساقط مي شود و ديه مستقر مي گردد و بر عهده وراث جاني است.
2)قصاص ساقط مي شود و پرداخت ديه بر عهده عاقله است.
3)قصاص و ديه هر دو ساقط مي شود.
4)قصاص ساقط مي شود اما پرداخت ديه منوط به تقاضاي اولياء دم است.