آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

سئوالات حقوقي اختبار كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس ۱۷/۸/۸۶

سئوال (۱): حسن بدفتر وكالت شما مراجعه نموده اظهار ميدارد ، يكسال قبل حسين با جعل يك فقره قولنامه عادي به امضاء وي –(حسن) – عليه ايشان در دادگاه حقوقي شيراز اقامه دعوي نموده و مدعي شده است موازي ده هكتار زمين از پلاك ۸ بخش ۳ شيراز را از حسن خريداري نموده است . دادگاه حقوقي عمومي شيراز به موضوع رسيدگي كرده حسن ايراد جعل نموده و دادگاه ضمن ردايراد جعل ، حكم به الزام حسن به تنظيم سند رسمي ملك موصوف به نفع حسين صادر و در پي تجديدنظر خواهي حسن پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال و دادگاه اخيرالذكر راي صادره بدوي را عيناٌ تاييد نموده است . حسن از شما ميخواهد وكالت وي را قبول نموده ازطرق قانوني از حق وي دفاع كنيد. آيا وكالت وي را ميپذيريد در صورت پذيرش يا عدم پذيرش وكالت حسن پاسخ خودو اقدامات لازم را مستدلاٌ‌و با استناد به مواد قانوني مرقوم فرمائيد.


سئوال (۲):علي به دفتر شما مراجعه و اظهار ميدارد بعنوان وكيل پدر خود (محمد) و حسب اختيارات وكالتنامه بموجب يك فقره مبايعه نامه عادي مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۸۵ سهم زراعي پدرش در پلاك ۱۴۶۲ بخش ۴ شيراز را به مبلغ سي ميليون تومان به آقايان حسن و حسين كه خود مالكين مشاعي پلاك مذكور بوده فروخته و ثمن معامله را نقداٌ‌طي چند فقره چك دريافت نموده و در مبايعه نامه اسقاط كافه خيارات بعمل آمده است . پس از گذشت چند ماه از انجام معامله خريداران دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ سي ميليون تومان بابت استرداد ثمن معامله مذكور و خسارات به طرفيت علي مطرح و عنوان نموده اند كه چون زمين مذكور در طرح فضاي سبز قرار داشته ، بنابراين خواهانها استحقاق مطالبه و دريافت ثمن را دارند – شعبه دادگاه عمومي شيراز با اين استدلال كه حسب پاسخ شهرداري شيراز زمين مورد نظر در طرح فضاي سبز قرار داشته حكم به محكوميت علي به پرداخت ثمن از اموال پدرش صادره نموده است . حال از شما ميخواهد كه در موعد قانوني نسبت به دادنامه تقاضاي تجديد نظر خواهي نماييد .

با توجه به شرح سئوال : ايرادات شكلي و ماهيتي وارد بر نحوه طرح دعوي و دادرسي و دادنامه صادره را با ذكر استدلال و مستندات قانوني توضيح دهيد .


سوال (۳):در تاريخ ۱/۳/۸۴ طي سند رسمي ، خسرو شش دانگ يك باب منزل مسكوني به پلاك ثبتي ۱۷۶ بخش يك شيراز را به مبلغ دوميليارد ريال به پرويز مي فروشد .مبلغ يك ميليارد ريال از ثمن معامله نقداٌ‌و طي يك فقره چك تضميني پرداخت و مقرر مي گردد كه مبلغ يك ميليارد ريال مابقي ثمن در تاريخ ۱/۳/۸۵ پرداخت گردد، مورد معامله به تصرف خريدار داده ميشود . هوشنگ شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي ۱۲/۱۹۲۵ بخش چهار شيراز را وثيقه مابقي ثمن ( يك ميليارد ريال )‌قرار ميدهد . بعد از انجام معامله و رهن مذكور ، خسرو و پرويز طي يك سند رسمي جداگانه توافق مي نمايند كه يك ميليارد ريال مابقي ثمن معامله به عنوان قرض بر عهده پرويز باشد و پرويز متعهد مي گردد كه در تاريخ ۱/۱۱/۸۵ مبلغ يك ميليارد ريال را بپردازد . با حلول اجل، پرويز از اداي دين خود خودداري ميكند . خسرو جهت استيفاء طلب خود اقدام به صدور اجرائيه نسبت به سند رهني نموده و اجراي ثبت شيراز بعد از جري تشريفات قانوني و مضي مدت مقرر اقدام به صدور آگهي مزايده و تاريخ انجام مزايده را ۱۵/۷/۸۶ اعلام نموده است . هوشنگ در تاريخ ۱۱/۷/۸۶ به شما مراجعه و از شما مي خواهد كه وكالت او را بپذيريد و در جهت حفظ حقوق او اقدام نماييد . آيا وكالت او را ميپذيريد و چنانچه جواب مثبت است چه اقدام و يا اقداماتي و از طريق چه مرجع و يا مراجعي به عمل مي آوريد ، مستنداٌ و مستدلاٌ توضيح دهيد .


سئوال (۴): فريدون و فرامرز بالسويه در پلاك ثبتي ۱۷۴۵ فرعي از ۱۲ اصلي بخش يك كازرون مشاعا ٌ شريك بوده اند. فريدون سهم خودرا از ملك مشترك به فريبرز فروخته .سه روز بعد فرامرز فوت كرده و وراث منحصر حين الفوت وي فريده و فريد هستند ، فريده با اطلاع از موضوع فوراٌ ثمن معامله را به تنهايي در صندوق توديع و مراتب راطي اظهار نامه اي به فريدون اعلام و اخذ به شفعه نموده است . سپس فريدون معامله را اقاله نموده و با قرارداد ديگري مورد معامله را به فرهاد صلح كرده است .بعداٌ فريده نيز اصالتاٌ و با اخذ وكالت رسمي از برادرش ( فريد ) ششدانگ پلاك موصوف را طي مبايعه نامه عادي به پرويز منتقل نموده است . حال با توجه به شرح سئوال : الف – عقود و قراردادهاي مورد اشاره در سئوال از حيث صحت –بطلان – قابليت و يا عدم قابليت استناد ، چه وضعيتي دارند . مستنداٌ‌به مواد قانوني توضيح دهيد ؟ب- در صورتي كه پرويز به شما مراجعه و بخواهد وكالت وي را جهت تحويل ملك و انتقال سند رسمي آن بپذيريد چه اقداماتي براي استيفاء‌حقوق پرويز بايد بعمل آيد ؟.به تفكيك و به ترتيب با ذكر عنوان دعوي ، مرجع رسيدگي و اشخاصي كه ميبايست طرف دعوي قرار گيرند توضيح دهيدسئوال (۵):آقاي خسرو كمالي به موجب قراردادعادي مورخه ي ۲۰/۱۰/۸۵ يك دستگاه كاميون را به بيع نقد به مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰ ريال ( نود وپنج ميليون تومان )‌به آقاي حسن عباسي فروخته و مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ( سي وپنج مليون تومان )‌از ثمن را ازخريدار دريافت نموده و نسبت به مابقي ، برادر خريداراز او ضمانت كرده است . با اين وجود با گذشت بيش از يك ماه از تاريخ معامله ،‌نه مشتري و نه ضامن مابقي ثمن را پرداخت نكرده اند و بايع (خسرو كمالي) هم كاميون را تحويل نداده است . فروشنده به دفتر وكالت شما مراجعه و ضمن توضيح ماجراي فوق اعلام مي نمايد كه دعوي فسخ اقامه كرده است واز شما مي خواهد كه با قبول وكالت او اقدام قانوني نمائيد .درصورت پذيرش وكالت او چه اقداماتي به عمل مي آوريد ؟بطور مستدل و مستند پاسخ دهيد .


سئوال (۶): احسان كه مردي ايراني وشيعه بوده در سال ۱۳۸۵ در شيراز فوت نموده و بازماندگان او عبارتند از دو دختر ، يك همسر دائمي و يك برادر ومادر . اموال متوفي عبارت است از يكباب منزل مسكوني كه عرصه آن ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ريال و اعياني آن ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ريال جمعاٌ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ريال ارزيابي شده و سرقفلي يكباب مغازه به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ريال و مقداري وجه نقد و اموال منقول جمعاٌ معادل ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ريال .
با استناد به مواد قانوني ضمن ذكر عنوان و جهت تعلق اراث به هريك از بازماندگان از نظر اينكه به فرض است يا قرابت يا به رد ، نسبت سهم الارث هر يك از بازماندگان را تعيين و مبلغ ارثيه هركدام را به ريال اعلام نمائيد .


سئوال ( ۷):بهمن در مقام خريدار ملكي را با قيمت مناسب از جمشيد خريداري نموده و جمشيد نيز با اعتماد به حسن شهرت مالي بهمن ، پرداخت ثمن را بطور موجل پذيرفته است . مبيع تسليم شده و بافرارسيدن اجل تاديه ثمن ، به علت استنكاف خريدار از پرداخت ثمن ، فروشنده ،دعوي به خواسته مطالبه ثمن بطرفيت بهمن تقديم دادگاه نموده است . بهمن در جلسه دادرسي مدعي مي شودكه معامله را به نمايندگي از برادرش بهرام انجام داده و با ارائه يك فقره وكالتنامه كه با اختيارات كافي ولازم چند روز قبل از انعقاد بيع توسط بهرام به بهمن تفويض و موضوع خريد ملك موصوف در آن تصريح گرديده است ،استدلال مي نمايد كه به استناد ماده ۱۹۶ قانون مدني چون معامله براي خودش نبوده و اوبه عنوان نماينده عمل كرده نتيجتاٌ تعهدي به پرداخت ثمن ندارد .
بعنوان وكيل جمشيد در مقابل اظهارات خوانده چه دفاعياتي بعمل مي آوريد ؟سئوال (۸):تاجري به دفتر وكالت شما مراجعه و اظهار مي دارد : به حكايت قرار داد و بارنامه هاي موجود در تاريخ پنجم دي ماه هشتادو پنج به شركت باربري(سفير ساحل )‌در بوشهر مراجعه و حمل يك محموله بزرگ شكر را ازگمرك آن شهر به مقصد انبار كالاي او در تهران به آن باربري محول نموده است ليكن باربري فوق ، حمل بخشي از محموله يادشده را به علت در اخيتار نداشتن وسايل نقليه كافي به يك بنگاه حمل ونقل در شيراز تحت نام (دراك ) واگذار كرده و متاسفانه پس از تخليه محموله ارسالي، مشخص گرديده كه دوتن از محموله يكي از كاميونهاي تحت اجاره باربري دراك كمتر از ميزان تحويل و بارگيري در گمرك بوشهر است . مالك كالا تصميم به پيگيري موضوع جهت احقاق حقوق خود داشته و از شما تقاضاي قبول وكالت مي نمايد ،

اولاٌ- اگر كسري كالاي موضوع دعوي بواسطه آن باشد كه محموله به علت بارش ناگهاني باران تضييع شده باشد در اينصورت در رابطه با مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني بطرفيت چه شخص يا اشخاصي و با استناد به چه مقرراتي طرح دعوي مي نماييد ؟ مستدل و مستند پاسخ دهيد .

ثانياٌ- اگر كسري كالاي موضوع ترافع ناشي از حيف و ميل راننده كاميون باشد در اينصورت دعوي را به طرفيت چه شخصي و مستند به چه قانوني مطرح مي كنيد ؟

ثالثاٌ- شركت سفير ساحل يك فقره چك از مالك كالا بابت كرايه حمل اخذ و با ظهر نويسي آن در وجه بنگاه دراك ، وكالت در وصول چك و برداشت قسمتي از وجه آن بابت كرايه را به آن بنگاه واگذار نموده و مقرر بوده است كه مابقي وجه چك مسترد گردد ليكن شخص يادشده ( بنگاه دراك‌)‌دچار توقف و حكم ورشكستگي آن صادر گرديده است . براي ايصال حقوق شركت سفير بابت باقيمانده وجوه چك فوق چه اقدامي به عمل مي آوريد ؟


سئوال (۹):آقاي بهرامي منزل مسكوني خودرادر تاريخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ در قبال مبلغ سي ميليون تومان بموجب سند رسمي به‌آقاي محمودي صلح نموده است . ضمن عقد شرط مي شود كه آقاي بهرامي مي تواند ظرف مدت شش ماه از تاريخ عقد ، وجه المصالحه را به آقاي محمودي رد كرده و عقد را فسخ كند . در همان سند ، عقد اجاره اي بين آنها تنظيم و مقرر ميشود كه آقاي بهرامي در خانه به ازاء ماهي چهار صد هزار تومان براي مدت شش ماه سكونت كند . در تاريخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ آقاي بهرامي فوت ميكند . ورثه وي عبارتند از (رضا و جواد) . جواد در تاريخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ به دفتر خانه تنظيم كننده سند مراجعه و با واريز پانزده ميليون تومان(۰۰۰/۰۰۰/۱۵) در صندوق ثبت ، تقاضاي آزاد كردن سه دانگ از منزل را كه در حصه او بعنوان ارث قرار مي گيرد مي نمايد . دفترخانه به اين دليل كه كل وجه المصالحه بايد پرداخت شود تا كل ملك آزاد شود درخواست جواد را نميپذيرد . جواد نيز بناچار و بدون اطلاع برادرش كل سي ميليون تومان را پرداخت مي كند . دفترخانه نيز ازطريق اداره ثبت شش دانگ سند ملك را آزاد مي نمايد . آقاي محمودي با اين استدلال كه اقدام جواد به پرداخت مال الصلح خارج از مهلت شش ماهه مقرر در سند رسمي بوده تقاضاي رفع اثر از اقدام دفترخانه و تثبيت مالكيت خود را نموده است . ضمناٍ آقاي بهرام و فرزندانش اجاره بها منزل را نيز پرداخت نكرده اند . حال با توجه به شرح سئوال مستنداٌ و مستدلاٌ پاسخ دهيد :

الف – آيا استدلال دفترخانه مبني بر ضرورت پرداخت كل وجه المصالحه صحيح است ؟

ب- آيا استدلال آقاي محمودي صحيح است ؟

ج- آيا استدلال ديگري بنفع آقاي محمودي مي توانيد مطرح كنيد ؟

د- بر فرض اينكه آزاد ساختن سند از سوي ادار ثبت و دفترخانه صحيح باشد آيا جواد براي استرداد وجهي كه بابت سهم رضا پرداخته مي تواند به رضا مراجعه كند ؟

ه- آيا جواد مي تواند به صرف همين پرداخت و بدون مراجعه به دادگاه مدعي حقي بر حصه رضا از منزل مذكور باشد ؟


سئوال (۱۰): رامين با دردست داشتن يكفقره سند رسمي اصلاحات ارضي بدفتر وكالت شما مراجعه نموده اظهار ميدارد : زمين موضوع سند مذكور را طي مبايعه نامه عادي در سال ۱۳۵۶ از شاهين خريداري نموده است . ودر طي ساليان گذشته اقدام به احداث بنا و غرس اشجار كرده است . اكنون اداره اوقاف زمين مذكور را بعلت نداشتن مجوز شرعي تبديل به احسن ، وقف اعلام و سند مالكيت وي را باطل نموده است . رامين به شاهين مراجعه نموده و از وي خواسته نزد مراجع ذيصلاح حاضر و پاسخگو در اين خصوص –(وقفيت )–باشد ليكن شاهين به ادعاي اينكه مال وقف قابل خريد و فروش نيست حاضر به اقرار به حق رامين نيست . رامين از شما ميخواهد وكالت وي را قبول نموده و از حقوق او دفاع نمايد . آيا حقي براي رامين متصور است ؟ در صورت قبول وكالت اقدامات خودرا مشروحاٌ و مستند به قوانين و مقررات مرقوم نماييد .


سئوال (۱۱) : محمد با دردست داشتن يك جلد سند رسمي مالكيت پلاك ۶ فرعي از ۸ اصلي شيراز بدفتر وكالت شما مراجعه نموده اظهار ميدارد : زمين موضوع سند مذكور راكه بيست هكتار ميباشد ده سال قبل از داريوش خريداري نموده است . هشت ماه پيش اداره منابع طبيعي شيراز ضمن اعلام ملي بودن زمين موصوف مراتب را درهمان زمان در روزنامه خبر جنوب آگهي كرده است . محمد از شما مي خواهد وكالت وي را پذيرفته از حقوق قانوني او دفاع كنيد . مشروح اقدامات خودرا در مراحل مختلف با تعيين طرف دعوي ، مرجع رسيدگي كننده ، خواسته دعوي ومدارك و مستندات با استناد به قوانين و مقررات مرقوم فرمائيد .


سئوال (۱۲): بهزاد و فرهاد بالسويه مالك مشاع شش دانگ ملكي با كاربري تجاري بوده اند – بهزاد در سال ۱۳۶۷ سه دانگ سهم خودرا با قرار داد عادي براي مدت يكسال به فرهاد اجاره داده و قرار داد در خصوص تمديد و انتقال ساكت است . فرهاد با اخذ پروانه كسب و اقدام به تاسيس كارگاه تعمير لوازم الكترونيكي تا سال ۱۳۸۵ در آن محل مشغول به كار بوده است . فرهاد اخيراٌ فوت نموده ووراث وي مشتمل بر همسر- پدرو مادر و دوفرزند دختر ۸ ساله و ۱۴ ساله وي قصد فروش و انتقال حقوق ملك و كارگاه مذكور را به طور كلي دارند اما بهزاد حاضر به همكاري نيست . اكنون وراث فرهاد با مراجعه به شما مي خواهند وكالت آنها را بپذيريد و ازطرق مقتضي كليه حقوق قانوني فرهاد وورثه وي را استيفاء نماييد حال باتوجه به مراتب فوق :
الف : چه اقداماتي براي احقاق حقوق قانوني وراث فرهاد ضرورت دارد ؟ با ذكر مراجع ذيصلاح نحوه رسيدگي و مدارك و مستندات مورد نياز را مشروحاٌ توضيح دهيد و مستندات قانوني اقدامات خودرا ذكر نمائيد .

ب : وكالتنامه پيوست را با انتخاب نامهاي فرضي براي وراث فرهاد حسب موضوع وكالت و اختيارا ت مورد نياز بطور كامل تنظيم و تكميل نماييد ؟