آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید

کارنامه برخی از قبولشدگان آزمون قضاوت 90


رتبه 199 آزمون قضاوت 90           معدل:     14.25

آدک:93          جزای عمومی:66          جزای اختصاصی:73       آدم:73             مدنی:86

تجارت:60         حقوق اساسی:70      قواعد فقه:40         اصول فقه:80    آیات الاحکام:80

ادبیات عرب:10    نگارش:10         احکام دین:50      معارف اسلامی:40   خلاقیت و هوش:40 

رتبه 292 آزمون قضاوت 90           معدل:     13.95

آدک:100       جزای عمومی:66         جزای اختصاصی:53       آدم:80                 مدنی:86

تجارت:60          حقوق اساسی:20     قواعد فقه:70           اصول فقه:60     آیات الاحکام:60

ادبیات عرب:40      نگارش:30       احکام دین:20         معارف اسلامی:40   خلاقیت و هوش:73

 

 

رتبه 325 آزمون قضاوت 90           معدل:     13.89

آدک:93          جزای عمومی:86        جزای اختصاصی:53         آدم:86              مدنی:60

تجارت:10        حقوق اساسی:50        قواعد فقه:70            اصول فقه:40      آیات الاحکام:60

ادبیات عرب:40    نگارش:80        احکام دین:40         معارف اسلامی:40     خلاقیت و هوش:60

 

 

 

رتبه 359 آزمون قضاوت 90           معدل:     13.77

آدک:93        جزای عمومی:60      جزای اختصاصی:66           آدم:66               مدنی:73

تجارت:50      حقوق اساسی:60        قواعد فقه:40         اصول فقه:40      آیات الاحکام:50

ادبیات عرب:70  نگارش:70      احکام دین:70         معارف اسلامی:80       خلاقیت و هوش:66

 

 

رتبه 395 آزمون قضاوت 90           معدل:     13.71

آدک:93         جزای عمومی:66        جزای اختصاصی:66          آدم:86             مدنی:66

تجارت:80       حقوق اساسی:80       قواعد فقه:40          اصول فقه:70      آیات الاحکام:50

ادبیات عرب:0   نگارش:40       احکام دین:60        معارف اسلامی:0       خلاقیت و هوش:46

 

رتبه 471 آزمون قضاوت 90           معدل:     13.59

آدک:93        جزای عمومی:73   جزای اختصاصی:60          آدم:66                   مدنی:86

تجارت:80      حقوق اساسی:20       قواعد فقه:40         اصول فقه:60       آیات الاحکام:40

ادبیات عرب:40  نگارش:50         احکام دین:60    معارف اسلامی:40        خلاقیت و هوش:46

 

رتبه 502 آزمون قضاوت 90           معدل:     13.53

آدک:100     جزای عمومی:66        جزای اختصاصی:66           آدم:86               مدنی:86

تجارت:60     حقوق اساسی:90    قواعد فقه:10           اصول فقه:50       آیات الاحکام:20

ادبیات عرب:20  نگارش:50      احکام دین:20       معارف اسلامی:30       خلاقیت و هوش:46

 

 

رتبه 526 آزمون قضاوت 90           معدل:     13.47

آدک:86       جزای عمومی:73          جزای اختصاصی:53          آدم:66            مدنی:66

تجارت:70      حقوق اساسی:80       قواعد فقه:40           اصول فقه:50     آیات الاحکام:80

ادبیات عرب:40   نگارش:40      احکام دین:50        معارف اسلامی:60     خلاقیت و هوش:66

 

 

 

رتبه 530 آزمون قضاوت 90           معدل:     13.47

آدک:93           جزای عمومی:73      جزای اختصاصی:66          آدم:40              مدنی:66

تجارت:70      حقوق اساسی:100     قواعد فقه:70         اصول فقه:40      آیات الاحکام:60

ادبیات عرب:30  نگارش:70      احکام دین:20       معارف اسلامی:90      خلاقیت و هوش:33

 

 

 

رتبه 559 آزمون قضاوت 90           معدل:     13.41

آدک:63       جزای عمومی:73      جزای اختصاصی:33           آدم:73               مدنی:86

تجارت:40     حقوق اساسی:50     قواعد فقه:80          اصول فقه:70      آیات الاحکام:80

ادبیات عرب:40    نگارش:80    احکام دین:40       معارف اسلامی:50     خلاقیت و هوش:66

 

 

 

رتبه 642 آزمون قضاوت 90           معدل:     13.29

آدک:86       جزای عمومی:66         جزای اختصاصی:40          آدم:66              مدنی:93

تجارت:52     حقوق اساسی:90      قواعد فقه:40         اصول فقه:70      آیات الاحکام:40

ادبیات عرب:50  نگارش:50       احکام دین:50      معارف اسلامی:10     خلاقیت و هوش:80