آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

قبولی های وکالت 94

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

 کسب هفت   رتبه ۱   در سطح ایران ... 
 
 

امسال درخشش افتخارآفرینان موسسه در سطح ایران بی نظیر است...

 
اسامی افتخار آفرینان فقط بر مبنای شرکت آنها در کلاس ها و یا آزمون های مفهومی مهارتی درج شده است و افرادی که صرفا از مشاوره مشاورین این موسسه و یا جزوات و منابع مطالعاتی موسسه استفاده نموده اند در این لیست قرار نمی گیرند. در صورتیکه از داوطلبان کلاس و یا آزمون های مفهومی مهارتی موسسه بوده اید و نام شما در این لیست درج نشده است با موسسه تماس بگیرید. 
 

رتبه ۱
خراسان
رتبه ۱
خراسان (سهمیه)
رتبه ۱
اصفهان
رتبه ۱
همدان
رتبه ۱
لرستان
رتبه ۱
قم(سهمیه)
رتبه ۱
لرستان(سهمیه)
رتبه ۲
گلستان
رتبه ۲
لرستان
رتبه ۳
لرستان
رتبه ۳
قم
رتبه ۴
خراسان
رتبه ۵
خراسان
رتبه ۵
گلستان
رتبه ۶
البرز
رتبه ۶
همدان
رتبه ۶
گلستان
رتبه ۶
قم
رتبه ۷
خراسان
رتبه ۷
لرستان
رتبه ۸
زنجان
رتبه ۸
البرز
رتبه ۹
آذربایجان شرقی
رتبه ۹
گلستان
رتبه ۱۰
زنجان
رتبه ۱۰
کرمان
رتبه ۱۱
لرستان
رتبه ۱۱
خوزستان
رتبه ۱۲
همدان
رتبه ۱۲
البرز
رتبه ۱۳
همدان
رتبه ۱۳
قم
رتبه ۱۳
قزوین
رتبه ۱۴
گلستان
رتبه ۱۵
کردستان
رتبه ۱۷
همدان
رتبه ۱۷
خوزستان
رتبه ۱۸
خراسان
رتبه ۱۸
لرستان
رتبه ۱۹
خراسان
رتبه ۲۰
خراسان
رتبه ۲۰
آذربایجان شرقی
رتبه ۲۰
گلستان
رتبه ۲۱
زنجان
رتبه ۲۲
خراسان
رتبه ۲۲
خوزستان
رتبه ۲۳
مرکز
رتبه ۲۳
لرستان
رتبه ۲۳
گلستان
رتبه ۲۴
خراسان
رتبه ۲۴
لرستان
رتبه ۲۵
خراسان
رتبه ۲۵
لرستان
رتبه ۲۶
خراسان
رتبه ۲۶
گلستان
رتبه ۲۸
خراسان
رتبه ۲۸
همدان
رتبه ۲۸
قزوین
رتبه ۲۹
همدان
رتبه ۲۹
گلستان
رتبه ۲۹
لرستان
رتبه ۳۰
خراسان
رتبه ۳۰
کردستان
رتبه ۳۱
خراسان
رتبه ۳۱
کرمان
رتبه ۳۱
گلستان
رتبه ۳۲
لرستان
رتبه ۳۳
خراسان
رتبه ۳۳
لرستان
رتبه ۳۴
کرمان
رتبه ۳۵
اصفهان
رتبه ۳۵
خراسان
رتبه ۳۷
خراسان
رتبه ۳۷
گلستان
رتبه ۳۸
آذربایجان شرقی
رتبه ۳۹
خراسان
رتبه ۴۰
گلستان
رتبه ۴۰
خراسان
رتبه ۴۱
خراسان
رتبه ۴۱
گلستان
رتبه ۴۲
خراسان
رتبه ۴۳
قزوین
رتبه ۴۳
خراسان
رتبه ۴۳
کرمان
رتبه ۴۵
گلستان
رتبه ۴۶
بوشهر
رتبه ۴۶
خراسان
رتبه ۴۸
خراسان
رتبه ۴۸
گیلان
رتبه ۴۹
خراسان
رتبه ۵۱
خراسان
رتبه ۵۲
خراسان
رتبه ۵۳
خراسان
رتبه ۵۵
خراسان
رتبه ۵۶
مرکز
رتبه ۵۷
مرکز
رتبه ۵۸
آذربایجان شرقی
رتبه ۵۸
فارس
رتبه ۵۹
خراسان
رتبه ۶۱
البرز
رتبه ۶۳
مرکز
رتبه ۶۵
اصفهان
رتبه ۷۰
اصفهان
رتبه ۷۰
اصفهان
رتبه ۷۲
آذربایجان شرقی
رتبه ۷۸
آذربایجان شرقی
رتبه ۸۰
البرز
رتبه ۸۶
البرز
رتبه ۸۷
مرکز
رتبه ۸۹
اصفهان
رتبه ۱۰۱
مرکز
رتبه ۱۱۱
اصفهان
رتبه ۱۳۵
مرکز
رتبه ۱۳۹
مرکز
رتبه ۱۷۱
مرکز
رتبه ۱۸۸
مرکز
رتبه ۲۲۹
مرکز
رتبه ۲۴۰
مرکز
رتبه ۲۴۷
مرکز
رتبه ۲۵۶
مرکز
رتبه ۲۷۳
مرکز
رتبه ۲۷۶
مرکز
رتبه ۲۹۳
مرکز
رتبه ۲۹۹
مرکز
رتبه ۳۰۵
مرکز
رتبه ۳۳۱
مرکز
رتبه ۳۵۲
مرکز
رتبه ۳۶۰
مرکز
رتبه ۳۶۲
مرکز
رتبه ۳۶۸
مرکز
رتبه ۳۹۱
مرکز
رتبه ۴۱۳
مرکز
رتبه ۴۳۶
مرکز
رتبه ۴۴۵
مرکز
رتبه ۴۵۵
مرکز
رتبه ۴۶۲
مرکز
رتبه ۴۸۸
مرکز
رتبه ۵۱۰
مرکز
رتبه ۵۲۰
مرکز
رتبه ۵۲۸
مرکز
رتبه ۵۲۹
مرکز
رتبه ۵۴۱
مرکز
رتبه ۵۵۴
مرکز
رتبه ۵۷۳
مرکز
رتبه ۵۸۴
مرکز
رتبه ۵۹۱
مرکز
رتبه ۶۱۹
مرکز
رتبه ۶۶۱
مرکز
رتبه ۶۶۱
مرکز
رتبه ۶۸۸
مرکز
رتبه ۶۹۰
مرکز
رتبه ۶۹۲
مرکز
رتبه ۷۰۱
مرکز
رتبه ۷۰۵
مرکز
رتبه ۷۱۸
مرکز
رتبه ۷۵۰
مرکز
رتبه ۷۷۰
مرکز
رتبه ۷۸۱
مرکز
رتبه ۸۰۵
مرکز
رتبه ۸۲۳
مرکز
رتبه ۸۳۸
مرکز
رتبه ۸۴۷
مرکز
رتبه ۸۴۸
مرکز
رتبه ۸۵۰
مرکز
رتبه ۸۵۷
مرکز
رتبه ۸۷۰
مرکز
رتبه ۹۱۸
مرکز
رتبه ۹۲۴
مرکز
رتبه ۹۸۰
مرکز
رتبه ۹۸۹
مرکز
رتبه ۹۹۹
مرکز