آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

به نام خدا

آییــن نامــه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستري


 


جھت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون اخبار و مقالات حقوقی، به سایت ما مراجعه کنید:
www.Dadestan.com

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستري
در اجراي تبصره 2ماده 30قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستري، "آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستري" به شرح مواد آتی است:
فصل اول- تعاریف
ماده -1واژگان به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد؛
الف ـ ضابطان دادگستري: کلیه فرماندهان، افسران، درجه داران نیروي انتظامی آموزشدیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند.
ب- کارت ویژه ضابط دادگستري : کارتی است متحد الشکل که حاوي عکس و هویت، شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان می باشد و معرف آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستري می باشد.
پ- دوره هاي آموزشی : مجموعه آموزش هایی است که براي کسب مهارت هاي لازم و انجام وظایف قانونی براي ضابطان دادگستري برگزار می شود.
پ- دادستان : دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان.
ماده-2فرماندهان و افسران و درجه داران نیروهاي انتظامی با یک برنامهریزي تعیین شده از سوي فرمانده نیروي انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستري باید به دادستان و در بخشها به رئیس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دورههاي آموزشی تعیین شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستري را در صورتی که واجد شرایط مقرر در ماده 30قانون مذکور باشند، دریافت کنند.
ماده -3مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستري است از قبیل مأموران شهرداري و مأموران جهاد کشاورزي و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستري به آنها محول گردیده، نظیر بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، مشمول این آیین نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می باشند.
ماده -4نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی براي انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگانهاي تابعه در استانها و شهرستانهاي سراسر کشور قرار دهد. دادستانهاي حوزههاي قضائی مرکز استانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان،کمبودها و نیازهاي آنان را براي انعکاس به فرماندهی نیروي انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیري لازم اقدام نمایند.
فصل دوم: آموزش
ماده -5معاونــت منابع انسانی قوه قضائیه دوره هاي آموزش خاص ضابطان دادگستري را با لحاظ اهداف ذیل طراحی می نماید:
1ـ ارتقاء دانش حقوقی.
2ـ توانمند سازي و افزایش مهارت شغلی.
3ـ کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفري.
4ـ کمک به سرعت و دقت در رسیدگی هاي کیفري.
5ـ آموزش مهارتهاي رفتاري از قبیل رعایت حقوق شهروندي و کرامت انسانی اشخاص.
6ـ آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی )سمپ( در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی.
ماده -6از طریق دوره هاي آموزشی مربوط، دانش آموختگان باید به توانایی هاي لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:
1ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفري ماهوي.
2ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان هاي کیفري.
3ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیر مشهود.
4ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیر مشهود.
5ـ توانایی تشخیص مسئولیت هاي کیفري و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان.
6ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاري و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفري.
7ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.
تبصره ـ تعیین مواد درسی و سرفصل هاي آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می باشد.
ماده -7آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت براي آنان، بر اساس آیین نامه موضوع تبصره ماده 604قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است.
ماده -8دادستان مکلف است به طور مستمر دوره هاي آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارتهاي لازم و ایفاء وظایف قانونی براي ضابطان دادگستري برگزار نماید. دادستان می تواند دوره هاي آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید.
ماده -9هریک از دستگاهها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان بر اساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می نمایند.
تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان می تواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد.
ماده -10معاونت منــابع انسانی قـوه قضائیه می تواند براي کسانی که به معرفی دادستان، به صورت حضوري و یا مجازي در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید.
ماده -11مرجع آموزش ضابطان دادگستري می تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را براي آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهآزمون )سوم( معرفی شوند.
فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستري
ماده -12صدور کارت ویژه ضابط دادگستري منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تایید دادستان خواهد بود.
ماده -13نمونه متحد الشکل کارت ویژه ضابط دادگستري توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسرا هاي کل کشور ابلاغ خواهد شد.
ماده -14مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستري از تاریخ صدور سه سال است. سازمانهاي متبوع ضابطان براي تمدید کارت مذکور، باید حداقل دو ماه قبل از انقضاي اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادر کننده پیشنهاد، تا کارت جدید صادر شود.
تبصره 1ـ تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دوره هاي آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره می باشد.
تبصره 2ـ در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود.
ماده 15ـ چنانچه ضابطانی که براي آنان کارت ویژه ضابط دادگستري صادر گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند، به تشخیص دادستان و پس از تایید رییس کل دادگستري استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد.


www.Dadestan.com


تبصره ـ کارت مذکور در مواردي از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت )حسب نظر سازمان متبوع( و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازي به ضابط بودن آنان نباشد، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد.
فصل چهارم ـ مسائل اجرایی
ماده -16در راستاي تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجراي دقیق و صحیح این آیین نامه، واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستري در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاري نیروي انتظامی و نهادهاي مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده و اثر بخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده -17مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههاي مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستري را به گونه اي که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی )cms ( پیش بینی و ایجاد می نماید.
تبصره ـ ارسال اطلاعات،گزارش ها و مکاتبات ضابطان دادگستري با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
ماده -18به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستري، دادستان کل کشور با همکاري دستگاههاي اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران، پلیس فضاي تبادل اطلاعات )فتا(، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاه هاي متبوع آنان، در چارچوب قوانین و مقررات جاري و مفاد این آیین نامه، دستورالعملی که تامین کننده جنبه هاي حفاظتی و امنیتی امــور ضابطان و دستگاه هاي متبــوع آنان باشد، تهیه و به رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کنند تا پس از تصویب بر اساس آن اقدام گردد.
ماده -19هزینه دوره هاي آموزشی نظیر حق التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجراي ماده 567قانون آیین دادرسی کیفري، مصوب ،1392همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردي قوه قضاییه اقدام می شود.
ماده -20نظارت بر حسن اجراي این آیین نامه بعهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه هاي ذیربط در خلال اجراي این آیین نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجراي تبصره 2ماده 30قانون آیین دادرسی کیفري، مصوب 1392به وزیر دادگستري اعلام می کند.
ماده 21ـ این آیین نامه در 21ماده و 6تبصره در تاریخ 94/6/31به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. صادق آملی لاریجانی


www.Dadestan.com