آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید

نظريه شماره1452/92/7 - 5/8/92

1067-1/186-92

نظريه مشورتي:

 

با توجه به اينكه در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 قانونگذار باپيش بيني تأسيسات جديدي مانند تعويق صدور حكم و صدور حكم معافيت از كيفر و مجازاتهاي جايگزين در پي اصلاح بزهكاران بدون تحمل كيفر و يا تحمل مجازات سبك تر و مناسب تر بوده و نظام آزادي مشروطنيزاين هدف راپس از صدور حكم تأمين مي كند و با توجه به اينكه واژه «مجازات» مذكور در ماده 58 قانون ياد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مجازات» مطلق است و مجازاتي را كه مرتكب بايد تحمل كند در بر مي گيرد و هيچ تصريحي به اينكه فرد بايد نصف يا يك سوم مجازات مقرر در حكم را تحمل نمايد وجود ندارد و النهايه در مقام شك بايد نصوص جزايي را به نفع متهم تفسير كرد و تفسير مخالف، اين نتيجه را درپي دارد كه در بسياري موارد كساني كه مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادي مشروط محروم شوند، در حالي كه بر اين محروميت نص صريح مورد نياز است كه مفقود مي باشد، بنابراين ملاك برخورداري از آزادي مشروط مجازات تقليل يافته پس از عفو است ،با اين نظر از نظريه هاي قبلي به شماره هاي 1210/92/7 در كلاسه 837-1/186-92 و 1116/92/7 در كلاسه677-233-92عدول مي شود.

 

سؤال:

ملاك آزادي مشروط محكوميت دردادنامه مي­باشد يا محكوميت پس ازعفو كه به مناسبت اعياد به يك سوم يا يك دوم وغيره تقليل مي يابد مراتب ازطريق فاكس به شماره 05422243806 اعلام گردد.

 

نظريه شماره 1467/92/7 - 6/8/92

1065-1/186-92

نظريه مشورتي:

با توجّه به اینکه مقنّن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهائی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجّه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیّه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سؤال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.

آيا قانونگذار درماده 122 قانون مجازات اسلامي جديد مواد خاصي كه سابقا شروع به جرمشان را جرم­انگاري كرده بوده را نسخ كرده يا آن مواد همچنان به قوت خود باقي است؟ برفرض ناسخ بودن آيا مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را در مورد شروع به كلاهبرداري ارتشاء و اختلاس نيز مي تواند نسخ كند يا خير.

کد: 79351

--

-   انتساب اتهام به تنهايي نمي تواند موجب لغو قرار تعويق صدور حكم شود، زيرا ممكن است متهم پس از محاكمه تبرئه گردد . فقط در صورت صدور حكم محكوميت قطعي مي توان قرار تعويق صدور حكم را لغو نمود.

2-   با لغو قرار تعويق صدور حكم، دادگاه صادر كننده قرار مبادرت به صدور حكم مي نمايد. پس از قطعيت چنين حكمي بايد با توجه به ماده 184 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام نمايد.

 

 

1-    آيا صرف ارتكاب جرم موجب حد و ...... براي لغو قرار تعليق و صدور حكم محكوميت كفايت مي كند يا اينكه دادگاه پس از محكوميت متهم به جرم موجب حد و .... مكلف به لغو قرار تعليق است؟

2- پس ازلغو قرارتعويق آيا دادگاه بايد با رعايت قاعده تعدد جرم حكم صادر نمايد.

کد: 79349-----

-ظريه شماره 1454/92/7 - 5/8/92

1034-1/186-92

نظريه مشورتي:

 

براساس ماده 1آئین نامه سجل قضائی مصوب 2/11/84 در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل ومستقّر می شود، این دفتر تابع اداره کل عفو و بخشودگی وسجل قضائی است ودادستان بر نحوه انجام وظایف آن نظارت دارد و براساس تبصره 1این ماده دفتر یاد شده مستخرجه امور ذکر شده در ماده 3را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در شهرستان صادر شده جمع آوری وحفظ می کند واستعلام ازاین دفتر برابر ماده 17امکان پذیراست در مقرّرات موضوعه متن قانونی که برای ارسال سوابق به اداره تشخیص هویت تکلیفی مقرّر نموده باشد وجود ندارد، بدیهی است اگر این اداره برابر ماده 17یاد شده سوابقی را استعلام نماید برهمین اساس اقدام می شود ودر هر حال اعزام محکومان پس از محکومیت صرفاً برای درج سوابق وانگشت نگاری وجهی ندارد.

 

سؤال:

آيا درجرايم عمدي اجراي احكام كيفري مي بايست محكومان را جهت درج درسوابق به اداره­ي تشخيص هويت معرفي واعزام كند يا خير.

 

 

نظريه شماره 1431/92/7- 29/7/92

1032-1/186-92

نظريه مشورتي:

تعریز مقرر د رماده401 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614قانون فوق الذکر فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر « نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجی علیه گردد» است و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده 614قانون مجازات اسلامی سال 1392نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614قانون مذکور وتبصره آن باشد.

 

سؤال:

با توجه به مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ايراد ضرب وجرح­هايي كه منجربه صدمات فوق نمي گردد براساس كدام مواد واجد جنبه عمومي است؟ و مواردي كه منجربه صدمات فوق مي­گردد براساس كدام مواد واجد جنبه عمومي است.

کد: 79346

 

نظريه شماره 1407/92/7 - 22/7/92

1029-1/186-92

نظريه مشورتي

با توجه به ماده 278 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تنها رأي قطعي قابليت اجراء دارد و هرگونه تغيير در اجراي حكم صادره از جمله اعمال مقررات آزادي مشروط نيز بايد ناشي از تصميم دادگاه صادر كننده آن رأيباشد.‌بنابراين منظور از « دادگاه صادر كننده حكم» در ماده 58 قانون مجازات اسلامي دادگاهي است كه رأي لازم الاجراء را صادر كرده است.‌بديهي است در صورتي كه رأي دادگاه بدوي ذاتاً قطعي باشد يا به علت عدم طرح در دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته باشد ( احكام موضوع بند الف - ب ماده 278 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري) دادگاه صادر كننده رأي قطعي، ‌دادگاه بدوي است و چنانچه رأي دادگاه بدوي پس از رسيدگي به اعتراض عيناً در دادگاه تجديدنظر تأييد و يا اينكه اين مرجع با نقض رأي دادگاه بدوي رأساً مبادرت به صدور حكم نمايد،‌دادگاه تجديدنظر مرجع صادر كننده رأي قطعي محسوب مي شود.

 

سؤال:

1- عده اي معتقدند ماده 38 قانون مجازات اسلامي سابق كه وفق ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 نسخ وماده 58 جايگزين آن گرديده است در ماده اخير به جاي دادگاه صادركننده حكم قطعي دادگاه صادركننده حكم آمده و كلمه قطعي عمدا حذف گرديده است زيرا مراقبت­هاي مندرج در موارد 58 و 60 با رعايت موارد مربوط به تعليق اجراي مجازات آزادي مشروط را در زمره اجراي حكم قرارداده وهمانگونه كه اجراي حكم وفق ماده281 قانون آئين دادرسي كيفري برعهده دادگاه صادركننده حكم دادگاه نخستين است آزادي مشروط نيز به دادگاه نخستين واگذار شده است و دليل عمدي بودن حذف كلمه قطعي را اولا مقايسه مواد 38و58 قوانين فوق دانسته ثانيا درج دادگاه صادركننده حكم قطعي در مواد 46 و50 و57 نشان مي دهد كه قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامي دچار سهو نگرديد و به آن عنايت داشته است.

2- درمقابل عده­اي ديگر معتقدند قانونگذار در ماده مذكور دچارسهو شده است و عمده دليل آنها اين است كه اگر بپذيريم آزادي مشروط درصلاحيت دادگاه نخستين است بايد راي دادگاه تجديدنظر توسط دادگاه داني نقض و راي جديد صادر شود كه اين خلاف اصل است ودادگاه نخستين چنين اختياري ندارد لذا مستدعي است نظريه مشورتي آن اداره را جهت بهره­برداري به اين دادگاه اعلام فرمائيد.

کد: 79345

-

نظريه شماره 1435/92/7 - 29/7/92

1009-1/186-92

نظريه مشورتي:

در مورد اين كه آيا قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با تصويب قانون اخيرالتصويب نسخ شده است يا خير، بايد گفت مطابق بند يك ماده 3 در هر مورد كه در قوانين، حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد، به جاي حبس، حكم به جزاي نقدي صادر مي شود و اين امر تكليف قانوني است. امّا طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مجازات جايگزين حبس موقعي قابل اعمال است كه محكومٌ­عليه واجد شرايط تخفيف باشد، در غير اين صورت مجازات جايگزين اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتكاب جرمي كه حداكثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد. بايد اجباراً به جزاي نقدي تبديل كند، اما به مجازات جايگزين حبس نمي تواند محكوم نمايد. در نتيجه بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت از مقررات مجازاتهاي جايگزين حبس خفيف تر و نسخ نشده است.

 

سؤال:

آيا با وجود قانون مجازات اسلامي جديدالتصويب به خصوص قسمت مجازاتهاي جايگزين آن قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت درجرائم رانندگي قابل استنادمي باشد يا نسخ شده است.

کد: 79344
نویسنده خبر: edarehoquqy admin

-

نظربه شماره 1419/92/7 - 23/7/92

1009-1/186-92

نظريه مشورتي

1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیف تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجّه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجّه به این که طبق ماده 47قانون مجازات اسلامی 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی ومشخص گردد چنانچه مجموع مجازات های تعیین شده درحکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن درماده 134قانون مجازات اسلامی 1392پیش بینی نموده است، باید مطابق بند ب ماده 10قانون مؤخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء‌ می شود.

2- منظور از" تناسب مجازات" قید شده درمواد 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجّه به مقدار ودفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن وشخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می گردد.

3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 24/7/1372شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.

4- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است.‌ همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید.

5- طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد. بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامی 1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79همین قانون،مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود وتا زمانی که آئین نامه موضوع ماده 79به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.

 

سؤال:

1- درپرونده­اي كه قبل ازلازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي مصوب1392 دادگاهها در مورد تعدد مادي مختلف طبق قانون سابق مبادرت به اصدار راي نموده اند اينك در مقام اجرا تكليف اجراي احام در خصوص تعدد وعمل به ماده 134 قانون اخيرالتصويب چيست؟ آيا بايد همه مجازات هاي مندرج در دادنامه اجرا شده يا اينكه صرفا مجازات اشد اجرا شود؟

2- در قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از كلمه تناسب مندرج در مواد 4 و5 و 8 قانون مذكور چيست؟ آيا تناسب مواد و مجازات مد نظر بوده كه به تناسب رياضي تعبير مي شود يا اينكه تناسب مجازات با شخصيت متهم تناسب عرفي؟

3- آيا مقررات تعدد مادي مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد 4 و5 و 8 قابليت اجرا دارد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد 4 و5 و8 قانون كه مجازات براساس تناسب تعيين مي شود حداكثر مجازات چگونه تعيين خواهد شد؟

4- آيا حداقل وحداكثر مجازات در جرايم مواد مخدر در سه ماه فوق­لذكر متصور است ياخير؟

5- با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 كه اعلام نموده عمل به مقررات اين فصل مجازات­هي جايگزين حبس پس از تصويب آيين نامه موضوع اين ماده خواهد بود در بحث تبديل حبس به جزاي نقدي آيا مي توان به مقررات اين فصل عمل كرد يا خير؟ درحاليكه در صدر ماده 79 آمده تعيين انواع خدمات عمومي ..... به موجب آيين نامه خواهد بود كه به نظر مي رسد ارتباطي با جزاي نقدي نداشته باشد و مقنن كه با سياست حبس زاديي اين قانون را وضع كرده در تنظيم اين ماده دچار اشتباه شده مي بايست لازم ا­لاجرا شدن مسائل مربط به خدمات عمومي و ... را پس از تصويب آيين نامه اعلام كند.

 

ظريه شماره 1373/92/7 - 14/7/92

1001-1/186-92

نظريه مشورتي:

درفرض سؤال چنانچه باتحقیقات معموله با تشخیص قاضی رسیدگی کننده

معاونتی در کا ر باشد، در جرائمی که مقنن برای معاون جرم مجازات خاصی

برای آن جرم پیش بینی نکرده باشد اگر قبل از حاکمیت قانون مجازات

اسلامی 1392باشد، به استناد ماده 726قانون مجازات اسلامی سابق می

توان برای معاون مجازات تعیین کرد اما اگر بعد از حاکمیت قانون مجازات

اسلامی مصوب 1392اتهامی متوجه معاون باشد بر اساس بند ت وتبصره

ذیل ماده 127این قانون عمل خواهد شد.

 

سؤال:

مجازات جرم موضوع ماده576 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات انفصال از خدمات دولتي 1 تا5 سال مي باشد انفصال موقت مجازات معاون جرم موضوع ماده مذكور چيست.

کد: 79340

 

ظريه شماره 1506/92/7 - 12/8/92

 

980-75-92

 

1- درصورتی که متعهدٌ له پس از اطلاع از متعذر بودن انجام تعهد با گرفتن خسارت به معامله رضایت داده باشد، دیگر حق فسخی برای وی ایجاد نخواهد شد.

2- با توجه به اینکه مالکیت خریدار به لحاظ حق فسخ فروشنده متزلزل بوده است، انتقال مبیع به دیگری در حق فسخ معامله تأثیری ندارد./الف