آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

ماده 1 به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.( با نسخ صریح آن نسبت به امورکیفری، عملاً صلاحیت عام دادگاه های حقوقی هم منسوخ است. این ماده تنها نسبت به دادگاه های عمومی بخش در جرایم غیر ماده 302 ق.م.ا. 1392 نسخ نشده است.)

‌ماده 2 - تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

‌ماده 3 اصلاحی 1381 نسخ شد.

‌تبصره 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی ازشهرهای بزرگ.

‌تبصره 2  تا 6 اصلاحی و الحاقی 1381 نسخ شد.

‌ماده 5 نسخ شد.

ماده 6 - طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

‌ماده 7 - نسبت به امور کیفری نسخ صریح شد و نسبت به امور مدنی ‌ با مقررات قانون آدم نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 8 - نسبت به امور کیفری نسخ صریح شد و نسبت به امور مدنی ‌ با مقررات قانون آدم نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 9 - قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود. .(نسبت به امور کیفری نسخ شد.)

‌ماده 10 -  اصلاحی 1381 است و نسخ شده است.

‌ماده 11 - رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم‌معاون داشته باشد.

‌ماده 12 - اصلاحی 1381 است و نسخ شده است.

‌ماده 13 و تبصره های آن- اصلاحی 1381 است و نسخ شده است..

‌ماده 14 و تبصره 1 آن اصلاحی 1381 است و نسخ شده است.

‌تبصره 2 - هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

‌ماده 15 - اصلاحی 1381 است و نسخ شده است.

‌ماده 16 - ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود. .(نسبت به امور کیفری نسخ شد.)

‌ماده 17 - قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأی می‌باشد. .(نسبت به امور کیفری نسخ شد.)

‌ماده 18  و تبصره های آن  اصلاحی 1381 و 1385 است و نسخ شده است.

‌ماده 19  با ماده 529 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 20 - به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره 1 تا 7 الحاقی 1381 ماده 20 نسخ شده است.

‌ماده 21 - اصلاحی 1381 است و نسخ شده است.

‌ماده 22 وتبصره های آن اصلاحی 1381 است و نسخ شده است.

‌ماده 23 - با ماده 529 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 24 - با ماده 529 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 25 - با ماده 529 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 26 نسبت به امورکیفری نسخ صریح شده و نسبت به امور مدنی بخاطر تعارض‌ با مقررات قانون آدم نسخ ضمنی شده است.


‌ماده 27 - با ماده 529 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 28 -  و تبصره 2 و 3 آن با ماده 529 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.

‌تبصره 1 - دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. .(نسبت به امور کیفری نسخ شد.)

‌ماده 29 - با ماده 529 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 30 - با ماده 529 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.


‌ماده 31 - با ماده 529 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 32 - با ماده 29 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 33 - با ماده 529 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 34 - با ماده 529 آدم و مقررات قانون سابق آدک تعارض داشته و نسخ ضمنی شده است.

ماده 35 - دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام‌کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.

‌ماده 36 - دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه‌و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

‌ماده 37 - آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

‌ماده 38 اصلاحی 1381 و نسخ شده است.

‌ماده 39 الحاقی 1381 و نسخ شده است.

‌قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 22/4/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری