آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373

ماده 1-

‌الف - نصاب‌های مذكور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30)‌در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر می‌یابد.

‌تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانكی و تأمین اجتماعی به تعاونی‌های ایثارگران (3) در هزار و برای‌بخش‌های تولیدی (‌صنعتی، كشاورزی، معدنی، مسكن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی (‌امور فیلم‌سازی و‌احداث تالارهای نمایش) (5) در هزار تعیین می‌شود.
ب - كلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به دو برابر افزایش می‌یابد.
ج - كلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه -) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 كل كشور به میزان‌پنجاه درصد (50%) افزایش داده می‌شود.
‌د - حق‌الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
1 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12000) ریال.
2 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یكصد هزار (100000) ریال.
3 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (28000) ریال.
4 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً یك میلیون و دویست هزار (1200000) ریال.
5 - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (5000) ریال.
6 - برای طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سی هزار (30000) ریال.
7 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
ه - حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:
1 - حق‌الثبت پلمب به ازاء هر یكصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ریال.
2 - درآمد صندوق "ب" موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب تیر ماه 1318 به ازاء هر یكصد صفحه دفتر تجارتی یك‌هزار و پانصد (1500) ریال كه به حساب اداره كل تصفیه امور ورشكستگی واریز می‌شود.
3 - كسر یكصد صفحه دفتر یكصد صفحه دفتر یكصد صفحه محاسبه می‌شود.
‌و - حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه‌اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 1365.9.18 و مواد 47 و 66 آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح‌زیر تعیین می‌شود.
1 - حق‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (35000) ریال.
2 - حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال.
3 - حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال.
4 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
5 - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی‌ها چهل هزار (40000) ریال.
6 - حق‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی‌ها چهل و پنج هزار (45000) ریال.
7 - حق‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ریال.
‌ز - حق‌الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و‌بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 1365.9.18 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار(40000) ریال.
ح - هزینه تفكیك موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 51.10.18 و بند "ث" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به‌قرار هر ده هزار ریال (200) ریال.
ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354 به شرح زیر‌اصلاح می‌شود:
1 - برای ثبت اسنادی كه تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممكن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.
2 - حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 200 ریال.
3 - برای تصدیقاتی كه از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یك هزار (1000) ریال.
4 - برای المثنی سند مالكیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال.
ی - ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 - برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (500) ریال.
2 - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
ك - حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود.
ل - حق حراج موضوع ماده (10) آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331.12.21 به شرح زیر تعیین‌می‌گردد:
1 - در اموال منقول شش درصد (6%).
2 - در اموال غیر منقول از یك ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6%) و از ده هزار و یك (1001) ریال به بالا چهار درصد (4%).
3 - دستمزد چوب زن حراج تا یكصد هزار (100000) ریال مبلغ فروش ده درصد (10%) به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.
4 - دستمزد چوب زن حراج از یكصد هزار و یك (100001) ریال تا دویست هزار (200000) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یكصد هزار ریال‌یك شصتم به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.
5 - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یك (200001) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (200000) ریال یك صدم به مأخذ حق‌حراج صدی صد وصولی.
م - حق‌الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند "ب" تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 كل كشور برای هر بسته‌ممهور دویست و پنجاه (250) ریال در ماه تعیین كه حق‌الودیعه شش ماه قبلا" دریافت می‌شود و برای اسناد و اوراقی كه به طور دائم به ادارات ثبت‌امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا" دریافت می‌شود.
ن - حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند "پ" و "ت" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای‌اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یكصد و پنجاه (150) ریال تعیین می‌شود.
س - برای ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت كلا" به ازاء هر ده هزار ریال یك هزار ریال دریافت می‌شود.‌ملاك محاسبه حق‌الثبت املاك، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی كه قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ع - مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاك، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد و در‌نقاطی كه ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ف - تعرفه‌های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هائی است كه در مواد دیگر‌قانون ثبت اسناد و املاك و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه‌حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو می‌شود.
‌ماده 2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذكور ده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون‌ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده‌در ماده مذكور دریافت و به درآمد عمومی كشور واریز نماید.
‌الف - معادل سه و نیم درصد (3.5%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری كه به همین منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب‌نیروی انسانی هزینه شود.
ب - علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یك دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذكور از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حداكثر تا‌مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌ای كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و‌املاك كشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارك واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن كه جمع مبالغی كه از محل این‌اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذكور تجاوز ننماید.
‌ماده 3 - قوه قضائیه موظف است كلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز‌نماید:
1 - در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از نود و یك روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حكم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك (70001) ریال تا یك میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.
2 - هرگاه حداكثر مجازات بیش از نود و یك روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یك (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
3 - در صورتی كه مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.
4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب كیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یك هزار (1000)‌ریال می‌باشد.
5 - تقدیم شكایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یك هزار (1000) ریال خواهد بود.
6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احكام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یكصد (100) ریال تعیین می‌گردد.
7 - درآمد صندوق "‌الف" اداره كل تصفیه و امور ورشكستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می‌شود.
8 - درآمد صندوق ب اداره كل تصفیه و امور ورشكستگی تثبیت می‌گردد.
9 - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یك هزار
(1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.
10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.
‌الف - پروانه وكالت درجه (1) یكصد هزار (100000) ریال.
ب - پروانه مترجم رسمی، كارشناس رسمی، وكالت درجه (2) كارگشائی مقیم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.
ج - پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.
‌د - پروانه كارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.
ه - - پروانه وكالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.
11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.
12 - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
‌الف - مرحله بدوی:
‌دعاوی كه خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یك و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حكمی كه بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به.
ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی كشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حكم:
- احكامی كه محكوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محكوم به.
- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لكن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در كلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین‌می‌شود.
14 - در صورتی كه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حكم دریافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم‌مشخص نماید.
15 - هزینه اجرای موقت احكام در كلیه مراجع قضائی پانصد (500)‌ریال تعیین می‌شود.
16 - هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی كشور یك هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.
17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر كلیه مراجع مذكور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین كه به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.
18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یك هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.
19 - هزینه شكایت كیفری علیه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ یك میلیون (1000000) ریال یك هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال تعیین می‌شود.
20 - هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه كیفری برای نسخه اول یك هزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین‌می‌شود.
21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احكام كیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.
22 - هزینه اجرای احكام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یك ماهه و هزینه اجرای احكام دعاوی غیر مالی و احكامی كه‌محكوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
23 - در مواردی كه دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده كرده باشند‌چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مكلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محكوم علیه در صورتی كه مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی كشور، از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین كسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مركز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشكیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه‌نماید.

تذکر:این ماده چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته است و متقاضیان شرکت در آزمون های حقوقی می بایست از آخرین تغییرات این ماده اطلاع کسب نمایند.