آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

نيروي انساني نخبه به عنوان نخبه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

 افرادي كه قبل از تصويب آئين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه به عنوان نخبه شناخته شده‌اند از تاريخ تصويب آئين‌نامه از مزاياي مندرج در آن بهره‌مند مي‌گردند


تاريخ: 6/2/1389             

       شماره دادنامه: 17          
       کلاسه پرونده: 89/13     
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: آقاي حسن دولابي.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
       گردشکار: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1896 موضوع شکايت آقاي حسن دولابي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته برخورداري از فوق‎العاده ويژه نخبگان به شرح دادنامه شماره 1023 مورخ 29/4/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است، نظر به اينکه فوق‎العاده ويژه نخبگان ناشي از آيين‎نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه است که تاريخ اجراي آن 24/2/1384 مي‎باشد و با عنايت به اينکه تاريخ استخدام و اخذ مدرک ليسانس توسط شاکي و احراز رتبه اول توسط وي در کنکور مربوطه پيش از تاريخ اجراي آيين‎نامه مزبور بوده و توجهاً به مفاد نامه شماره 143604/2 مورخ 17/8/1384 سازمان مديريت مبني بر نکات مربوط به اجراي آيين‎نامه مارالذکر تخلفي از حيث نقض قوانين و مقررات از ناحيه مشتکي‎عنه ملحوظ نبوده لذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/256 موضوع شکايت آقاي محمدرضا دهقاني به طرفيت مرکز نوسازي و تحول اداري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي تهران به خواسته استفاده از فوق‎العاده ويژه نخبگان به شرح دادنامه شماره 2201 مورخ 23/10/1386 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه آيين‎نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه مصوب 29/6/1383 هيأت وزيران منطوقاً و مفهوماً به کارکنان شاغل در دستگاههاي دولتي که قبل از تاريخ تصويب آن استخدام شده باشند، شمول دارد و هيچ يک از مواد آن دلالت بر انصراف آيين‎نامه مذکور از مستخدمين قبل از تصويب آن ندارد و ازطرفي مشتکي‎عنه هم دفاع موجهي که مبين منع قانوني شمول آيين‎نامه موصوف نسبت به شاکي باشد، ارائه و ابراز ننموده است و مکاتبات سازمان مديريت و برنامه‎ريزي هم موثر در مقام به نظر نمي‎رسد، لذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به الزام خوانده به اجراي آيين‎نامه مذکور و برقراري فوق‎العاده ويژه نخبگان در حـق شاکي از تاريخ اجتمـاع شرايط قانوني صـادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اينکه ماده2 آيين‎نامه جذب و نگهداري نيروي‌انساني نخبه در مقام بيان ويژگيهاي افراد نخبه و تعيين مصاديق آن صرف نظر از زمان احراز ويژگي مزبور مي‎باشد و مآلاً بنابه مقتضاي تاثير فوري مقررات، کليه افرادي که داراي يکي از خصوصيات ذکرشده در آيين‎نامه فوق‌الاشعار باشند از جمله افراد و نخبه و مشمول آيين‎نامه مذکور تشخيص مي‎گردند. بنابه مراتب، افرادي که قبل از تصويب آيين‎نامه يادشده در تاريخ 12/7/1383 از شرايط و ويژگي مذکور برخوردار بوده‎اند، به‌عنوان نخبه شناخته‌شده و از تاريخ‌تصويب آيين‎نامه از مزاياي‌مندرج در آن بهره‎مند مي‎گردند. لذا دادنامه شماره2201 مورخ23/10/1386 شعبه سوم ديوان‌عدالت‌اداري داير بر ورود شکايت شاکي در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.