آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

تفسیر اصل 167

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۱۰

تفسیر اصل 167 قانون اساسی


فرض كنید شخصی مرتكب یك عمل ضد اخلاقی می‌شود كه در قانون مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده است.
آیا قاضی می‌تواند براساس اصل 167 قانون اساسی مبتنی بر اینكه «قاضی موظف است كوشش كند هر دعوا را در قوانین مدّونه ببید واگر نیاید با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر كند» در صورتی كه در قانون جزا فعل یا ترك فعلی كه مجازت پیش‌بینی نشده باشد جرم نیست؟


ج: اصل «167» قانون اساسی تصریح دارد به اینكه قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا
فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانة سكوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدّونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد این اصل بیانگر یك حكم تكلیفی است زیرا طبق این اصل یافتن حكم برای تمام قضات دادگاه یك تكلیف است مستنداً بر مادّه 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 4 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر دادرس دادگاه به عذر اینكه قوانین موضوعه كشوری كامل یا صریح نیست یا متناقص است یا به نوعی قانونی وجود ندارد از رسیدگی و حل و فصل دعوی استینكاف ورزد یا امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد. زیرا قانون گذار در قانون مجازات اسلامی فصل 12 «دوازدهم» در باب امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقامات قانونی به استناد ماده 597 قانون مجازات اسلامی تصریح به اینكه هر یك از مقامات قضایی كه شكایات و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجوداینكه رسیدگی به آن از وظایف بوده به هر عذر و بهانه اگر چه بر عذر و سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایت یا رسیدگی به آن امتناع كند یا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار كند دفعة اول شش ماه «6» تا یكسال «1» در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائی محكوم می‌شود و در هر صورت به تأدیة خسارت وارده نیز محكوم خواهد شد این ماده «579» ضمانت اجرا اصل 167 «ق.ا» و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی است و مجازات قاضی مستنكف از احقاق حق را مشخص كرده است جرم مندرج در این ماده ترك فعل است.
چنانچه قاضی به بهانه اینكه در پرونده كیفری در خصوص موضوع معنون شده برای صدور حكم و مختومه كردن پرونده وجود نداشته باشد به پرونده رسیدگی نكرده و پرونده را مختوم و بلا اقدام بگذارد عمل قاضی موجب تخلف انتظامی است مستنداً به رأی شماره 344، مورخ 23/7/79، شعبه 3 آراء دادگاه عالی انتظامی قضات در امور كیفری، احمد كریم زاده، «ص 249»
به موجب ماده 8 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 قضات دادگاههای عمومی موظف هستند به دعاوی و شكایت و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل 167«ق. ا» رسیدگی كند و حكم قضییه محكومه را صادر نماید اصل مذكور به قضات اجازه داده است هر گاه حكم هر دعوا را در قوانین مدوّنه نیافتد با استناد به اصل «167» «ق.ا» حكم قضییه را صادر كند.
مثال: بعنوان مثال در امور كیفری در خصوص صدمات وارده به اعضا ناشی از ضرب و جر عمدی و غیرعمدی نسبت به اعضائی كه در قانون مجازات اسلامی و درباب دیات برای آن عضو دید معیّن تعیین نشده باشید به استنا ماده 367 و 495 قانون مجازات اسلامی برای آن عضور «ارش» تعلق می‌گیرد كه ارش از جمله مواردی است كه با مراجع بر اصل 167 «ق.ا» این نقض را از بین برد چون درقوانین كیفری كشور ما ماهیّت ارش مشخص نشده است و معلوم نیست تعیین میزان از چیست و برای رفع این نقیضه به اصل 167«ق.ا» مراجع می‌شود.
مثال: قانون گذار در قوانین كیفری و مجازات در كشور ما ماهیّت بلوغ شرعی را تعریف نكرده است و معلوم نیست طفل چه كسی است قانون‌ها دراین خصوص ساكت است. پس قاضی موظف است در این خصوص به اصل 167«ق.ا» مراجع كند.
ماده 214 قانون آیین دادرسی كیفری در امور دادگاههای عمومی و انقلاب صراحت دارد به اینكه رأی دادگاه باید مستدل و موّجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن صادر شده باشد.
دادگاه موظف و مكلف است حكم هر قضییه را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به اصل 167«ق.ا» حكم قضییه را صادر نماید. دادگاهها نمی‌تواند به بهانه سكوت یا نقض و اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدّونه از رسیدگی به شكایات و دعاوی از صدور حكم امتناع ورزد در صورتی كه رأی دادگاه مستند، مستدل و موجه نباشد رأی مذكور در مراجع عالی نقض می‌شود.
مثال: ورود و اقامت غیر مجازات اتباع بیگانه و به كارگیری آنها و اصولاً هر جرمی كه توسط اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد طبق قوانین جزاء ایران قابل تعقیب هستند و اگر هم در این خصوص قانونی نباشد به دستور اصل «167» «ق.ا» و مادة «214» «ق.ا.د.ك» مصوب 1378 مكلف هستند به استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبرحكم قضییه را صادر نماید. به عذر و بهانه اینكه قانون ما ساكت است یا اینكه نص صریح بر جرم و مجازات آن وجود ندارد نمی‌تواند از صدور رأی امتناع ورزند.
نتیجه: اصل 167 «ق.ا» و ماده «9» قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و 214 «ا.د.ك» در واقع متضمّن اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز است زیرا مقررات یاد شده رجوع به منابع معتبر اسلامی و منابع فقهی معتبر را در امور كیفری در مواردی كه قانون ساكت است ولی شرع مجازات خاصی برای آن مقرر شده است تجویز كرده است. بنابراین قضات مأذون براساس مقررات یاد شده می‌توانند عملی را كه فاقد مجازات در قانون است لكن در شرع مجازات خاصی برای آن مقرر گشته است مثل ارتداد طبق مقرّرات شرعی مجازات نمایند.تعاریف:
1-اصلی: مجازات یا مجازاتهایی هستند كه برای اعمال مجرمانه در موارد قوانین جزایی پیش‌بینی شده است
2-تبعی: مجازاتهایی كه برای یك عمل مجرمانه پیش‌بینی میشود قانون گذار ممكن است مجازات دیگری را هم بر حسب نوع جرم ارتكابی و درجه اهمیت آن برای مرتكب جرم تعیین شده باشد بر این مجازات اضافی و به تبع مجازات اصلی تحمیل می‌گردد.
3- تكمیلی: مجازات تبعی گاه اجرای آن بسته به این است كه در حكم دادگاه قید شده باشد.
در سال 1352 مجازات عمومی در ماده 10 درباره‌ی «مجازاتها و اقدامات تأمینی، تربیتی تبعی و تكمیلی» چنین مقرر گشته است.
1-محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی
2-اقامت اجباری در محل معین
3-ممنوعیت از اقامت در محل معین
4-محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه یا كار معین و یا الزام با امر معین
5-بستن مؤسسه
6-محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت
پس بر اساس مطالب بالا ماده (10) چنین می‌گوید و تصریح دارد به اینكه:
«این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی كه در حكم دادگاه قید شود تكمیلی است و در مواردی كه قانوناً و بدون قید شود تبعی است.
پس با مطالبی كه گفته شد سه نوع مجازات داریم كه به بررسی تفضیلی آنها می‌پردازیم.

1-مجازاتهای اصلی:
برای هر جرم قانونگذار یك یا چند مجازات تعیین كرده كه اجرای آنها فقط به موجب حكم قطعی دادگاه ممكن است مجازاتهای اصلی در واقع ضمانت اجرایی امر و نهی قانونگذار هستند و به مجازات دیگری تابع نیستند اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حكم محكومیّت به آن خواهد بود.
مثال: ماده 502 «ق. م . ا» تصریح دارد به اینكه اگر كسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانة دیگر در حكمرو ایران مرتكب یكی از جرایم جاسوسی شود به نحوی كه به امنیت ملی صدمه نمایند به یك «1» تا پنج «5» سال حبس محكوم می‌شود و باید میزان آن را در دادنامه قید كند. قانونگذار ممكن است مجازاتهای اصلی متعددی در قانون پیش بینی كند كه در این موارد قاضی یا قانونگذار را به صدور حكم محكومیت به هر دو یا هر سه مجازات ملزم می‌كند.
مثال: مادّه 618 «ق.م.ا» تصریح دارد به اینكه هر كس با هیاهو و جنجال یا حركات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه«3» ماه تا یك «1» سال و تا «74» ضربه شلاّق محكوم خواهد شد.
و یا در اجرای همه یا انتخاب یك یا دو مجازات مغیّر است.
مثال: مادّه 640 «ق.م.ا» اشخاص ذیل به حبس از سه«3» ماه تا یك «1» سال و جزای نقدی یك میلیون تا 6 میلیون ریال تا «74» ضربه شلّاق یا به یك یا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1-هركس نوشته یا طرح، گرامر، نقاشی، اعلانات، مطبوعات و ... را كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.
2-هر كس اشیاء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصاً یابد به وسیله دیگری وارد یا صادر كند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطة تجارت و یا هر قسم معاملة دیگر شود و یا از كرایه دادن آنها تحصیل مال نمایند.
3-هركس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
4-هر كسی برای تشویق به معاملة اشیای مذكور در فوق یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یكی از اعمال ممنوعه آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
تبصره 1: مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود كه با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلانی دیگر تهیّه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار گیرد.
تبصرة 2: اشیای مذكور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده‌ی لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد در جرایمی كه تعیین تعزیر به اختیار قاضی واگذار شده است، چون قاضی نمی‌تواند بزهكار را بیش از یك مجازات محكوم كند این محكومیت مجازات اصلی به حساب می‌آید.
پس مطالب گفته شده را به طور خلاصه و مجمل توضیح می‌دهیم.
همانگونه كه گفتیم قانونگذار برای عمل مجرمانه مجازات یا مجازاتهایی تعیین كرده است در صورتی كه برای یك جرم چند مجازات تعیین شده است كه برای تشخیص نوع جرم باید مجاز است سنگین‌تر را ملاك عمل قرار داد و در صورتی كه یك مجازات تعیین شده باشد قاضی مكلّف است كه همین مجازات را اعمال كند مگر اینكه كیفیات مخفف مصداق پیدا كند كه به حكم قانون دلیل تخفیف مجازات خواهد شد.
مثال: مجازات قبل عمدی در ماده 170 «ق.م.ع» تصریح دارد به اینكه سرقت ساده مطابق ماده 227 همین قانون حبس جنعه‌ای از دو ماه تا دو سال تعیین شده است.
مجازاتهای تبعی:
مجازات تبعی یعنی اینكه مجازات به تبع محكومیّت و بدون نیاز به ذكر شدن در حكم دادگاه بر محكومٌ علیه بار می‌شوند. انواع مجازات تبعی در ماده 15 قانون مجازات عمومی قید شده است تحمیل مجازاتهای تبعی بصورت حكم و فرمول كلی در ماده 19 قانون مجازات عمومی سال 1352 پیش‌بینی شده است به همین دلیل بدون ذكر می‌تواند در حكم محكومیت در مورد محكوم به مجازات اصلی اجرا شود و قاضی نمی‌تواند جز در مورد پیش‌بینی شده در تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی سال 52 محكوم علیه را از تحمل این مجازاتها معاف بدارد قسمت اوّل ماده 19 قانون جدید تصریح دارد به اینكه: هر كس بعلت ارتكاب جرم عمومی بموجب حكم قطعی به حبس جنائی محكوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنائی تبدیل شود تبعاً از كلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد در قسمت اول تبصره 11 ماده 19 قانون مجازات عمومی مقرر شده است. هركس بعلت ارتكاب جرم یكی از جنبه‌های زیر یا بعلت ارتكاب جنایت عمدی با رعایت تحفیف به حبس جنحه‌ای محكوم گردد مدّت «5» سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شركت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌ مملكتی و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر و وكالت در دعاوی و محروم خواهد شد.
سوالی كه در اجرای حكم قانون در محروم ساختن بعضی از محكومین از حقوق اجتماعی چیست: كه قانون در ماده 15 و تبصره 2 همین ماده به حقوق اجتماعی را تعریف و عواقب آن را پیش‌بینی كرده است.
مجازاتهای تكمیلی:
مجازات تكمیلی مجازاتی هستندكه با مجازات اصلی جمع می‌گردد و باید در حكم دادگاه قاضی پرونده قید گردد در این صورت اینگونه مجازات تنها در صورتی قابل اجرا است كه قانون گذار قاضی در تحمیل مجازات خاص ممیز كرده باشد.
مثال: ماده 19 قانون مجازات عمومی سال 1352 تصریح دارد به اینكه:
«هر كس بعلت ارتكاب جرم عمدی به موجب حكم قطعی به حبس جنائی محكوم شود یا مجازات او در نتیجه عفو به حبس جنائی تبدیل گردد تبعاً از كلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه می ‌تواند مقرر دارد كه محكوم علیه پس از اتمام كیفر حبس در مدتی كه از سه سال تجاوز نكند از اقامت در نقطه معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد همانطور كه ملاحظه می‌كنید قسمت دوّم كه قاضی اعمال كند یك حكم تكمیلی است.
در مورد مجازاتهای تكمیلی كه اشاره كردیم و با مثال مطالب گفته شده از روشن كردیم این نتیجه‌ را می‌گیریم كه مجازات تكمیلی علی‌الاصول باید اختیاری باشد ولی بعضی از حقوق دانان چنین استدلال نكرده و میگویند كه مجازات تكمیلی هم می‌تواند اجباری باشند.
در صورت پذیرفتن مجازات تكمیلی اجباری دچار یك مشكل اصولی می‌شویم و آن اینست كه بین مجازات اصلی و تكمیلی اجباری چه فرقی وجود دارد فرق بین این دو مجازات چیست و چگونه بین این و و نوع مجازات تمایز قائل شد.
ج: می‌دانیم كه در قانون مجازات عمومی سال 1352 مجازاتهای اصلی، جنابت و جنحه در موارد 8 و 9 ذكر شده‌اند در حالیكه در موارد 8 و 9 قانون مجازات سال 1304 قید اصلی بدنبال مجازاتهای تعیین شده برای این دو نوع جرم آور نشده بود در این صورت آیا ما می‌توانیم استدلال كنیم كه هر مجازاتی كه در صورت مجازاتهای پیش‌بینی شده موارد 8 و 9 ذكر شده باشد علاوه بر این از مصادیق مجازاتهای تكمیلی اختیاری هم نباشد مجازات تكمیلی اجباری داشت اگر قانونگذار در تعیین مجازاتهای اصلی جنایت و جنحه رعایت جامعیت و مانعیت را كرده بود، ضابطه فوق می‌توانست وسیله مفیدی برای تعیین مجازاتهای تكمیلی اجباری باشد ولی میدانیم كه صورت مجازاتهای اصلی و تبعی و تكمیلی كه در قانون جدید آمده است حصری نیست در صورتی می‌توانیم این مورد را قبول كنیم و بپذیریم هر عملی كه مجازات تعیین شده برای آن در زمره مجازاتها و اقدامات تبعی و تكمیلی قانون جدید نباشد جرم نخواهد بود.
از طرف دیگر در قانون جدید «جزای نقدی از «5001» به بالا جزء مجازاتهای اصلی جنحه پیش‌بینی شده است پس در این صورت نمی‌توانیم بگوییم كه مجازاتهای مالی در صورتیكه به دنبال مجازات دیگر قید شده باشد تكمیلی و از مصادیق مجازات تكمیلی اجباری است.
با توجه به مطالب گفته شده آیا در قانون ما صادق و مواردی از مجازات تكمیلی اجباری پیش‌بینی كرده‌اند در بعضی از موارد جزائی و توفیق وسایل جرم پیش‌بینی شده است.
مثال: در ماده واحده قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر مصوب اسفند 1346 تصریح دارد به اینكه از وسائل نقلیه آبی اعم از موتوری و غیر موتوری و وسایل دیگر صید كه برای حمل و صید غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته از طرف وزارت منابع طبیعی توقیف و در صورت محكومیت محكومه علیه بنفع دولت مصادره خواهد شد این مجازات، علاوه بر مجازاتهایی است كه در قسمت اوّل ماده برای مجروم در نظر گرفته شده است بعلاوه در صورت مجازاتهای اصلی (و تبعی و تكمیلی) قانون جدید نیامده است و چون اجرای آن در صورت محكومیت محكوم علیه اجباری است، باید آنرا از مصادیق مجازاتهای تكمیلی اجباری بدانیم.

نتیجه:
1-مجازات اصلی ضمانت اجرایی حكم است.
2-هرمجازات مطالب حقوق اجتماعی و مدنی «به حكم قانون را كه ناشی از محكومیت جزائی و از آثار آن باشد حكم مجازات بدنی است.
3-مجازات تبعی: نیازی ندارد كه در حكم دادگاه قید شود.
4-مجازات تكمیلی:
1-عمدی بودن جرم
2-محكومیت بزهكار به مجازات تعزیری یا مجازات بازدارنده
3-تبدیل مجازات تكمیلی به جزای نقدی یا زندان

 

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس