آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 21/12/1387 لغايت 30/12/1387

 رأي شماره 799 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به اينكه اشتغال مجدد مشمولين تبصره6 حالت اشتغال به خدمت موجد حق برخورداري از حقوق و مزاياي ديگري نيست

آراء وحدت رويه
 
الف ـ‌ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
  ##############
 
ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي شماره 799 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به اينكه اشتغال مجدد مشمولين تبصره6 حالت اشتغال به خدمت موجد حق برخورداري از حقوق و مزاياي ديگري نيست
منتشره در روزنامه رسمي شماره 18651 مورخ 21/12/1387
شماره هـ/87/757 ۱۳۸۷/۱۲/۱۳
تاريخ دادنامه: 13/11/1387 شماره دادنامه: 799 کلاسه پرونده:/87/757
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: بنياد شهيد و امور ايثارگران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1610 موضوع شکايت آقاي عبدالسلام دوستي به طرفيت بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام به خواسته تقاضاي الزام خوانده به برقراري حقوق پرسنلي به شرح دادنامه شماره 1779 مورخ 16/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، خوانده در لايحه دفاعيه با استناد به اينکه شاکي دو حقوق دريافت مي‎نمايد و بايد از يک حقوق استفاده نمايد تقاضاي رد شکايت را دارد. با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شکايت و اسناد ابرازي با توجه به اينکه پرداخت حقوق به شاکي از سوي خوانده به اقتضاي رأي کميسيون ماده16 رسيدگي به شکايات جانبازان بوده است که رأي مذکور از سوي هيچ مرجع قانوني نقض نگرديده است، لذا شکايت شاکي را قرين به صحت تشخيص و رأي به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1611 موضوع شکايت آقاي عزالدين علي محمدي به طرفيت بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام به خواسته، برقراري حقوق پرسنلي به شرح دادنامه شماره 1365 مورخ 7/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، طرف شکايت اعلام نموده است، شاکي از کارکنان رسمي مي‎باشد که به واسطه رأي ازکارافتادگي کلي از تاريخ 1/3/1384 مشمول تبصره 6 قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنياد شهيد و امور ايثارگران حقوق حالت اشتغال دريافت مي‎نمايد و از طرفي کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايات جانبازان با اين استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل بوده و از کارکنان نهادهاي غيردولتي مي‎باشد ايشان را مشمول تبصره يک قانون مارالذکر قرار داده است و شاکي دو حقوق بابت اشتغال دريافت مي‎نمايد. به همين دليل ديوان محاسبات کشور و ديوان محاسبات استان ايلام به اين موضوع ايراد گرفته و آن را مشمول دريافت دو حقوق از صندوق دولت و خلاف قانون دانسته و سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام حساب بانکي تبصره6 را مسدود کرد. لذا با عنايت به اينکه موضوع مورد اعتراض ديوان محاسبات قرار گرفته و دريافت دو حقوق بابت حالت اشتغال بر خلاف قانون مي‎باشد، رد دادخواست را تقاضا نموده است. عليهذا با توجه به تصوير نامه شماره 1386/200/2 مورخ 15/11/1384 معاون حقوقي امور مجلس و تفريغ بودجه، تصوير نامه ديوان محاسبات کشور، دريافت دو حقوق بابت حالت اشتغال بر خلاف قانون مي‎باشد و لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيئت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به مندرجات لايحه جوابيه و ساير محتويات پرونده، شاکيان در زمره کارکنان رسمي بنياد شهيد و امور ايثارگران بوده‎اند که به واسطه ازکارافتادگي کلي مشمول تبصره 6 قانون حالت اشتغال قرارگرفته و بدون حضور در محل کار از بنياد مزبور حقوق حالت اشتغال دريافت داشته‎اند. نظر به اينکه اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداري از حقوق و مزاياي ديگري نيست و رأي کميسيون ماده16 مورد استناد در اين باب با توجه به صلاحيت آن کميسيون متضمن تکليف الزام‌آوري در خصوص پرداخت دو حقوق و مزايا از يک صندوق نمي‎باشد، بنابراين دادنامه شماره 1365 مورخ 7/9/1386 شعبه بيست وسوم مبني بر رد شکايت شاکي در اين خصوص صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
 
رأي شماره 836 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه‎هاي شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382سازمان امور مالياتي
منتشره در روزنامه رسمي شماره 18651 مورخ 21/12/1387
شماره هـ/87/105 ۱۳۸۷/۱۲/۷
تاريخ دادنامه: 27/11/1387 شماره دادنامه: 836 کلاسه پرونده:/87/105
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مهران لرکي ارددارابي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 سازمان امور مالياتي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در اجراي ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و جهت کسر هزينه‎هاي درماني پرداختي از درآمد مشمول ماليات و با عنايت به فتوکپي برابر با اصل پرونده پزشکي و هزينه‎هاي درماني و نامه مجتمع خدمات بيمه‎اي و نامه ذيحساب وزارت دارايي مراتب به اداره امور مالياتي اداره کل امور مالياتي مرکز تهران و دفتر فني مالياتي اعلام گرديد و اداره مالياتي مزبور طي نامه مورخ 2/7/1385 و به استناد بخشنامه شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1/2/1381 رئيس کل وقت سازمان امور مالياتي کشور و بخشنامه شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 دفتر فني مالياتي ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکي مودي را جهت استفاده از معافيت ماده 37 قانون فوق ضروري مي‎داند. با توجه به اينکه کليه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بيمه تکميلي، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکي خود را به بيمه تحويل نمايند و مبلغ قابل توجهي از هزينه‎هاي درماني توسط اداره بيمه پرداخت مي‎شود و تحت هيچ شرايطي بيمه اصل مدارک را عودت نمي‎نمايد. ليکن سازمان امور مالياتي با استناد به بخشنامه‎هاي فوق‎الذکر اينجانب و ساير کارکنان را از حق مسلم و قانوني خود محروم نموده، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه‎هاي ذکر شده را که عملاً مغاير با ماده137 قانون مالياتهاي مستقيم مي‎باشد و امکان اجراي اين ماده را غيرممکن مي‎نمايد، دارم. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور مبني بر ابطال بخشنامه فوق‎الذکر طي نامه شماره 81202/212 مورخ 15/8/1387 اعلام داشته‎اند، همانگونه که در حکم ماده137 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده در هزينه‎هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي به شرط اينکه اگر دريافت‌کننده موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران باشد، دريافت وجه را گواهي نمايد از درآمد مشمول ماليات مودي کسر مي‎گردد.» مراد مقنن بر اين بوده که هزينه‎هاي درماني انجام شده طي يک سال مالي جزو هزينه‎هاي قابل قبول مودي محسوب و از درآمد مشمول ماليات وي کسر گردد و تنها شرط مقرر براي برخورداري اين قبيل موديان از تسهيلات مالياتي ماده 137 قانون ياد شده ارائه گواهي دريافت وجه توسط موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران مي‎باشد. در نتيجه ارائه گواهي دريافت وجه ظهور در اين معنا دارد که مودي الزام دارد، صرفاً اصل و عين گواهي مذکور را براي اعمال مقررات قانوني به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايد تا امکان کسر هزينه‎هاي درماني از درآمد مشمول ماليات فراهم گردد. همچنين سازمان امور مالياتي کشور نيز به جهت نحوه عمل رايج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و يا فاکتور خدمات ارائه شده در سربرگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درماني را به منزله ارائه گواهي تلقي نموده است و اين امر تسهيل‌کننده درخواست بخش عمده‎اي از متقاضيان است لکن مانع از ارائه گواهي موسسات درماني نخواهد  بود. از سوي ديگر در هر مورد که موديان مالياتي براي احراز مدارک تسليمي با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبي ماموران مالياتي ذيربط موضوع از طريق هيئتهاي حل اختلاف مالياتي قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد  بود. لذا شاکي اصول اسناد و مدارک پزشکي را جهت دريافت هزينه‎هاي درماني تحت پوشش بيمه‎اي را به بيمه ايران ارائه و بخشي از هزينه‎‌ها را از بيمه دريافت نموده است و بر اين اساس مقررات حاکم در صنعت بيمه اصول اسناد پزشکي نزد شرکت بيمه بوده و در پرونده متشکله ضبط مي‎گردد، ليکن اين امر مانع از آن نخواهد  بود که موسسات درماني دريافت‌کننده وجه نتوانند حسب درخواست بيماران مجدداً براي آنان گواهي دريافت وجه هزينه‎هاي درماني را صادر نمايند و لذا شايسته است به منظور برخورداري موديان از تسهيلات مالياتي ماده 137 گواهي مجدد اخذ و به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه نمايند. هيئت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيئت عمومي
به صراحت ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم، کسر هزينه‎هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود و ساير افراد مذکور در اين ماده از درآمد مشمول ماليات، منحصراً منوط بـه ارائه گواهي مؤسسه درماني يـا پزشک مقيم ايران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعايت شرايط قانوني مربوط موکول به ارائه گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران با تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. بنابراين بخشنامه‎هاي مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذاري برآمده و ارائه نسخ اصلي اسناد و مدارک تاييد شده مربوط به هزينه‎هاي درماني مودي و افراد تحت تکفل او را نيز در خصوص مورد ضروري اعلام داشته و موجد تکليف خاصي براي مؤديان مالياتي مشمول اين ماده گرديده است، مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور