آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

ايرادات شوراي نگهبان به لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري

شورای نگهبان با بررسی لایحه ی آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی شصد و سه ایراد به آن وارد دانست (فعلا) لذا این لایحه مجدد به مجلس عودت داده خواهد شد تا مورد بررسی و تصویب دوباره قرار گیرد

 


لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب نوزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي كه براساس اصل ۸۵ قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اين شورا نيز ۶۳ مورد ايراد خلاف قانون اساسي و شرع به آن گرفته است

به گزارش ايسنا، متن كامل ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه به اين شرح است:

۱- واژه «جرم» در ماده (۸) از اين حيث كه آيا مراد از آن، جرم قانوني است يا اعم از جرم شرعي و قانوني، روشن نيست و ابهام دارد پس از بيان مراد اظهارنظر مي‌گردد.

۲- با توجه به اينكه كليه جرايم در نظام اسلامي داراي جنبه الهي هستند و حقوق الهي در بسياري از آنها ملحظ نظر قرار گرفته است، بنابراين حقوق جامعه و نظم عمومي را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهي قرار دادن در ماده (۸) نادرست است و بايد دو بند اين ماده اصلاح شوند.

۳- بند (الف) ماده (۹) همان اشكال بند (الف) ماده (۸) را دارد بايد اصلاح گردد.

۴- اطلاق متوقف شدن تعقيب در تبصره (۲) ماده (۱۳)، در مواردي كه ثابت شود مرتكب در حال ارتكاب جرم عاقل بوده است، به نحوي كه اگر در حال تعقيب و صدور حكم عاقل هم بود، نمي‌توانست از خود رفع اتهام كند، خلاف موازين شرع است.

۵- منافع ممكن‌الحصول اختصاص به مواردي دارد كه صدق اتلاف كند مانند كسي كه از قبل براي كاري اجير شده باشد، بنابراين در ماده (۱۴) اطلاق آن در غير موارد مذكور خلاف موازين شرع است. همچنين در مواردي كه از جهت شرعي و قانوني براي آن ديه تعيين شده ولو اينكه منافع ممكن‌الحصول دارد، شمول حكم منافع ممكن‌الحصول به آن خلاف موازين شرع است.

۶- در تبصره (۱) ماده (۱۴) با قبول اصل جبران خسارت معنوي، حكم به خسارت مالي در مواردي كه از نظر شرع يا قانون، تعزير و ديه تعيين و در دادگاه در مورد آن حكم صادر شده، خلاف موازين شرع است.

۷- در تبصره (۲) ماده (۱۴) پرداخت خسارت‌هاي مازاد بر ديه، خلاف موازين شرع است.

۸- در مورد ضرر و زيان مذكور در ماده (۱۵) مبنيا بر ايرادات معموله در ماده (۱۴) و تبصره‌هاي آن اشكال دارد.

۹- در بند (ب) ماده (۲۹)، تعيين ضابط با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، مغاير اصول ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسي شناخته شد.

۱۰- تبصره ماده (۲۹) ابهام نفي مسووليت از كاركنان وظيفه در فرض وقوع تخلف از ناحيه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.

۱۱- شرايط مقرر در ماده (۳۰) براي ضابطين كافي نمي‌باشد؛ بايد شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضي بودن ملحوظ گردد و الا خلاف موازين شرع است.

۱۲- در تبصره (۲) ماده (۳۰)، تصويب آيين‌نامه در اين خصوص طبق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي از وظايف رييس قوه قضاييه و سلب حق از رييس قوه و اعطاء آن به قوه مجريه مغاير اصول مذكور شناخته شد.

۱۳- اطلاق واگذاري تهيه لايحه در ماده (۳۱)، در مواردي كه لايحه قضايي مربوط به ضابطين امور قضايي است به هيات وزيران و سلب اختيار از رييس قوه‌قضاييه، مغاير بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي است.

۱۴- اطلاق عدم اختيار اخذ تامين از متهم در ماده (۴۱)، در مواردي كه مستلزم نگهداري و بازداشت او باشد و در صورتي كه بيم فرار و تباني و با مفسده ديگرين باشد و بتوان وي را با اخذ تامين مناسب تا مراجعه بعدي آزاد نموا، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۱۵- در ماده (۴۴)، با توجه به ذيل (۴۶) در مواردي كه احتمال يا محتمل قوي نبوده و نيز قرائن مذكور به نظر ضابط كافي نباشد، نگهداري متهم خلاف موازين شرع است.

۱۶- در ماده (۵۰)، تحديد ضرورت به خصوص تحقيقات، اشكال دارد.

۱۷- ماده (۶۳)، مبنيا بر ايرادات معموله در مواد مذكور ايراد دارد.

۱۸- در ماده (۶۵)، صرف ادعاي ناظر بودن در صورتي كه شاهد متهم به كذب و دشمني باشد و مستلزم محدوديتي براي طرف باشد، اشكال دارد؛ اگر مانند ماده (۶۷) اصلاح شود، اشكال رفع مي‌شود. همچنين اطلاق قسمت اخير در مواردي كه محتمل مهم است نظير كودتا يا وقوع جرايم تروريستي اشكال دارد.

۱۹- انحصار به طفل در تبصره (۱) ماده (۶۶)، چون مفهوما مجنون و سفيه را خارج نموده است، اشكال ندارد.

۲۰- تبصره (۳) ماده (۶۶) از حيث مرجع تصويب، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي است.

۲۱- اطلاق موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم در غيرمحجور در ماده (۷۱)، خلاف موازين شرع است.

۲۲- در ماده (۹۶)، در صورتي كه راه اقدا»، منحصر به امور مذكور در اين ماده و به قدر لزوم نه بيشتر نباشد، خلاف موازين شرع است.

۲۳- اطلاق ماده (۱۰۰)، درخصوص اسناد و مطالب و مداركي كه اطلاع شاكي از آنها حرام است، خلاف موازين شرع مي باشد همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه شرعا يا قانونا ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.

۲۴- حصر ممنوع بودن به موارد مذكور در ماده (۱۱۴) كه موجب تعطيلي مشاغل ديگري از قبيل امور تجاري تجارتخانه، يا كشاورزي و خدماتي مي‌شود، وجه شرعي ندارد.

۲۵- در ماده (۱۲۷)، اطلاق الزام به حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردي كه «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع است.

۲۶- تبصره ماده (۱۳۰) ابهام دارد؛ اگر منظور آيين‌نامه اجرايي است، تصريح شود. همچنين در صورتي كه منظور آيين نامه اجرايي مي‌باشد تصويب آن توسط هيات وزيران مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۲۷- در مواد (۱۳۱) و (۱۳۲) رعايت ضوابط شرعي الزامي است.

۲۸- در ماده (۱۳۳)، درخصوص ممنوعيت ورود بايد موارد ضرورت استثناء شود.

۲۹- در ماده (۱۴۵) در مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد و حي موضوع به مجرميت و محكوميت منتهي شود بايد تكليف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود.

۳۰- در ماده (۱۴۷)، چنانچه آلات و ادوات و... با جرم ارتباط نداشته باشد، نياز به دستور قضايي دارد. همچنين در تبصره اين ماده تصويب آيين‌نامه توسط هيات وزيران مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۳۱- اطلاق ماده (۱۴۹) نسبت به مواردي كه مالك مشخص است و امكان دسترسي به وي وجود دارد، فروش مال خلاف موازين شرع است و همچنين در مواردي كه مدعي مالكيت همان قيمت را پرداخت مي‌كند نيز در خريد اولويت دارد.

۳۲- تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران در تبصره ماده (۱۷۵) و نيز ماده (۱۷۶)، مغايرا صول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۳۳- در ماده (۱۷۸) در صورتي كه عذر ديگري غير از موارد مذكور در اين ماده عرفا موجه تلقي گردد، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر كند و الا خلاف موازين شرع است.

۳۴- اطلاق موارد مذكور در ماده (۱۹۰) درخصوص امور امنيت و منافي عفت، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۳۵- در ماده (۱۹۳) اطلاق بيان «سابقه كيفري» چون شامل مواردي مي شود كه تحقيق منوط به آن موارد نمي‌باشد، اشكال دارد.

۳۶- در ماده (۲۰۰)، مترجم بايد مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امكانف رسمي هم باشد. علاوه بر اين چنانچه شخص مذكور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمه‌اش پذيرفته مي‌شود.

۳۷- در ماده (۲۰۲)، چون تكليف موردي را كه مجازات آن ديه است، مشخص نكرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳۸- تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران در تبصره ماده (۲۰۲) مغايرا صول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۳۹- در تبصره (۱) ماده (۲۰۴)، اشكال ذيل ماده (۱۲۷) جاري است.

۴۰- در ماده (۲۱۱)، چنانچه شاهد واجد شرايط شرعي شهادت باشد، در صورت عدم اداء سوگند نيز، شهادت وي معتبر است.

۴۱- تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران در تبصره (۱) ماده (۲۱۴)، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۴۲- در ماده (۲۴۱) قيد «فورا و حداكثر پنج روز» جايگزين «ظرف پنج روز» گردد والا اشكال دارد.

۴۳- در ماده (۲۵۲) تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۴۴- در ماده (۲۶۱)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۴۵- عبارت «بنا به تقاضاي رييس دادگستري استان» در ماده (۲۹۷) از حيث ايجاد محدوديت براي رييس قوه قضاييه، مغاير بند يك اصل ۱۵۸ قانون اساسي شناخته شد.

۴۶- در ماده (۲۹۹) و تبصره‌هاي آن نيز عبارت «به پيشنهاد رييس كل دادگستري استان»، از حيث ايجادم حدوديت براي رييس قوه قضاييه، مغاير بند يك اصل ۱۵۸ قانون اساسي شناخته شد.

۴۷- در ماده (۳۲۰)، همانند ماده (۱۲۷) اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردي كه حضور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع است.

۴۸- ماده (۳۵۸) مبنيا بر اشكال ماده (۱۹۳) بايد اصلاح گردد.

۴۹- ماده (۳۶۷)، بايد به اين مضمون اصلاح شود: «مترجم بايد مورد وثوق قاضي و در صورت امكان رسمي هم باشد چنانجه فرد مورد وثوق قسم نخورد و باز هم مورد وثوق باشد، ترجمه وي قبول مي‌شود.» همچنين بايد ماده (۲۰۰) هم به اين نحو اصلاح گردد.

۵۰- ماده (۳۷۰)، همان ابهام ماده (۲۰۲) را دارد.

۵۱- در ماده (۳۸۰)، علاوه بر ايراد شورا درخصوص ماده (۱۰۰) مبني بر اينكه «درخصوص اسناد و مطالب و مداركي كه اطلاع شاكي از آنها حرام است، خلاف موازين شرع است همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه شرعا يا قانونا ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردي كه محظورات امنيتي وجود داردف دادن رونوشت مصدق اشكال دارد. البته در اين خصوص ذي‌نفع بايد از مفاد كامل راي مطلع و خودش مي‌تواند از آن استنساخ نمايد.

۵۲- ماده (۳۹۶)، مبنيا براشكال ماده (۱۹۳) بايد اصلاح گردد.

۵۳- اطلاق ماده (۴۱۴) درخصوص حضوري محسوب نمودن راي دادگاه، در صورتي بالغ شرعي در تمام دادرسي حضور نداشته باشد، اشكال دارد.

۵۴- ماده (۴۷۷)، درخصوص تشخيص خلاف بين شرع، در صورتي موجب پذيرش اعاده دادرسي مي‌شود كه رييس قوه قضاييه شخصا با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخيص دهد و يا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وي چنين تشخيص بدهند والا خلاف موازين شرع است.

۵۵- در تبصره (۱) ماده‌(۴۷۷) با توجه به ايرادي كه در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخيص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مفيد نمودن به «فقط براي يك بار» اشكال دارد.

۵۶- قسمت اخير تبصره (۲) ماده (۴۷۷) اشكال دارد و بايد حذف گردد.

۵۷- در ماده (۴۷۸) تكليف اجراي حكم در مواردي كه رييس قوه‌قضاييه به لحاظ خلاف بين شرع بودن اعاده دادرسي را تجويز نمايد، روشن نيست بايد اين ابهام رفع گردد.

۵۸- قسمت اخير ماده (۴۸۲)، از جهت اينكه چنانچه تشخيص رييس قوه قضاييه نسبت به خلاف بين شرع بودن حكم بعدي، به علت مخالفت با مسلمات فقهي ديگري باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵۹- در تبصره (۲) ماده (۴۸۴)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۶۰- اطلاق ماده (۴۸۵) درخصوص نحوه استخدام، چگونگي فعاليت، وظايف و اختيارات مددكاران اجتماعي و ماموران مراقبتي از اين حيث كه جنبه تقنيني داردف مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد. همچنين صلاحيت‌هاي اخلاقي و ديني در نحوه استخدام مددكاران بايد ملحوظ نظر قرار گيرد. علاوه بر اين درخصوص قسمت اخير ماده در مورد تصويب آيين‌نامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهارنظ خواهد شد.

۶۱- در تبصره (۱) ماده (۴۸۸)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۶۲- در قسمت اخير ماده ۴۹۶ پس از عبارت «در مقام اجراي راي» بايد عبارت «در مواردي كه مرتبط با اجراي راي باشد» اضافه گردد.

۶۳- ماده (۴۹۷) بايد مقيد به رعايت موازين شرعي و قانوني شود والا اشكال دارد.

لازم به ذكر است اشكالات عديده و ابهامات ديگري بر اين مصوبه وارد است كه متعاقبا اعلام خواهد شد.

توضيحا لايحه مذكور قبلا به صورت غيررسمي به اين شورا واصل گرديده كه طي جلسات متعدد مورد بررسي قرار گرفت.