وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

1395/05/20

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ر‌یزی کشور (سابق) و به استناد ماده (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:


۱ـ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ اضافه و عنوان تبصرهقبلی به تبصره(۲) اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ در صورتی که دستگاه‌های یادشده دارایی‌های مذکور را تا آبان ماه هر سال معرفی ننمایند، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد لازم را برای تصویب هیأت وزیران ارایه می­کند.

۲ـ آیین‌نامه یادشده به عنوان «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره» با رعایت مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به شرح زیر برای اجراء در سال ۱۳۹۵ تنفیذ می‌شود:

الف ـ تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی طرح تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا سقف یکصد و چهل و دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴۲) ریال. سهم هر یک از دستگاه­های اجرایی از اوراق صکوک اجاره این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تعیین می‏شود.

ب ـ تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی جزء (۱۱) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا سقف هفت هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۷) ریال.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیریثبت نام