وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رأي وﺣﺪت روﯾﮥ 820 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرخ 1401/1/16

رأي وﺣﺪت روﯾﮥ 820 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرخ 1401/1/16

1401/02/26


 

رأي وﺣﺪت روﯾﮥ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

  ﺗﻮ اﯾﻨ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﻫﯽ دادﺎن ﺿع ﺑﻨﺪ پ ـده 433 ﻗـﻧﻮن آﯾـﯿ دادرـ ﮐﯿﻔـي ـﻮب 1392 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي، ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آراء ﺻـﺎدر ﺷـﺪه در ﺟـﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮف ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از ﺳﻮي ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﮔﺬﺷـﺖ وي ﻧﯿﺴـﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮا، در ﺟﺮا ﮔﺬﺷﺖ، دام ﮔﺬ د را اﻋﻼم ـﺮده اﺳـ، ـ ﺪﯾـ ﻧﻈـﻮاﻫﯽ دادـن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأي ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأي ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 471 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺬﮐﻮر، درﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

 

ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر


جایزه ویژه حقوق دادن برتر