وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

شرایط ثبت نام آزمون دفاتر خدمات قضایی

شرایط ثبت نام آزمون دفاتر خدمات قضایی

1401/09/02


شرایط ثبت نام و راهنماي ثبت نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال 1401

مقدمه:

مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائیه در نظر دارد بر اساس ماده 47 آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات

الکترونیک قضایی مصوب سال 1401 و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه، از طریق برگزاري آزمون تخصصی، انجام

مصاحبه و بررسی صلاحیت نسبت به صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی براي افراد واجد شرایط

اقدام نماید. لذا متقاضیان، میتوانند در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و

فراهم نمودن مدارك و اطلاعات موردنیاز، نسبت به ثبتنام جهت شرکت در آزمون فوق اقدام نمایند.

نکته بسیار مهم: با اختیار حاصل از اصل 158 قانون اساسی و بر اساس نیاز حوزه هاي قضائی، قوه قضائیه

میتواند محل تاسیس دفتر را با توجه به رتبه پذیرفته شدگان به شهر دیگر از همان استان یا شهرهاي مجاور از

استان دیگر تغییر دهد.

بخش اول: شرایط عمومی متقاضیان

رعایت شرایط و الزامات زیر براي متقاضیان تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضائی ضروري است:

الف تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران؛

ب- پایبندي به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران؛

پ- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛

ت- دارا بودن مدرك کارشناسی یا بالاتر در رشتههاي مرتبط با حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم

قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرك سطح دو یا بالاتر از حوزه هاي علمیه؛

ث داشتن حداقل بیست و چهار سال سن

ج- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه براي داوطلبان مرد؛

چ- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛

ح- دارا بودن مدرك مهارت کار با رایانه از مراجع معتبر؛

خ نداشتن سوء پیشینه موثر کیفري؛

د- عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

ذ ـ عدم وابستگی به احزاب و گروهک هاي مخالف نظام جمهوري اسلامی ایران یا هواداري آنها.

بخش دوم: شرایط اختصاصی داوطلبان

صدور پروانه دفتر توسط رئیس مرکز منوط به احراز شرایط زیر است:

الف- شرکت در آزمون تخصصی و کسب حداقل هفتاد درصد نمره تراز میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز؛

ب دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط براي دارندگان مدرك کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه، دو

سال براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه و یک سال براي دارندگان مدرك

دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه.

نکته مهم: بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی افراد زیر نمیتوانند به

عنوان مدیر در دفتر فعالیت کنند:

الف- مستخدمان دستگاههاي موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران؛

ب- شاغلان به امر تجارت موضوع ماده 2 قانون تجارت؛

پ- وکلا و کارشناسان رسمی دادگستري

شرایط سنی: حداقل سن شرکت در آزمون در زمان ثبتنام بیست و چهار سال تمام شمسی است و حداکثر سن پنجاه سال تمام شمسی است.

تذکر: براي محاسبه سن، تاریخ فراغت از تحصیل و پایان خدمت وظیفه عمومی، آخرین روز ثبتنام ملاك عمل خواهد بود.

تبصره: درصورت شرکت مشمولین بند هاي (الف، ب و پ) و اتمام فرایند جذب، در زمان صدور پروانه دفتر خدمات

الکترونیک قضایی موظف به ارائه مستندات اتمام اشتغال به مشاغل مذکور میباشد.

بخش سوم: مواد امتحانی

آزمون کتبی به صورت تستی چهار گزینهاي وضرائب به شرح ذیل می باشد:

- مواد آزمون اختصاصی:

- حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها ـ شروط ضمن عقد ـ سقوط تعهدات ـ الزامات خارج از قرارداد اموال و مالکیت ـ عقود معین ـ ضمان ـ نکاح و طلاق) 

- آیین دادرسی مدنی (به جز مبحث داوري) 

- آیین دادرسی کیفري 

- حقوق جزاي عمومی (قواعد کلی و مشترك جرایم و مجازاتها) و حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) 

 -حقوق تجارت (اسناد تجاري) 

- حقوق عمومی 1( حقوق کار ـ حقوق اساسی ـ حقوق ثبت) 

- حقوق عمومی 2(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري ـ آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی (مصوب 23/05/1401 (ـ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی) 

-ادبیات و آیین نگارش 

برای مشاوره در مورد منابع و تهیه مستقیم آن با شماره 05131601060 تماس گرفته و یا به سایت داداستان بوک به آدرس www.dadestanbook.ir مراجعه نمائید.

تذکر: آزمون نمره منفی دارد.

لازم به توضیح است داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70 (%نمره تراز میانگین یک درصد (1 (%حائزان بالاترین نمره تراز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت سایر مراحل به مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائیه

معرفی می شوند.

مدارك مورد نیاز ثبت نام:

1 .تکمیل تقاضانامه اینترنتی

2 .پرداخت هزینه ثبتنام آزمون به مبلغ2000000دو میلیون ریال بصورت الکترونیکی از طریق درگاه

اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

3 .فایل عکس اسکن شده: متقاضی میبایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و

فایل آن را براي ثبتنام اینترنتی آماده نماید.

1-3 -عکس 4 × 3 که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)

2-3 -عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

3-3 -اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 400×300 پیکسل و حداقل 300 × 200 باشد.

4-3 -تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

5-3 -حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلو بایت بیشتر باشد.

6-3 -حاشیههاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

7-3 -تا حد امکان عکس، رنگی و داراي زمینه سفید باشد.

تبصره1 :عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره2 :درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبتنام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وي سلب

میگردد.

یادآوري مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون هاي قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس

متقاضیان، که این موضوع اکثرا براي متقاضیانی رخ داده است که ثبتنام آنان توسط دیگران انجام شده است،

تاکید می گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا عکس

متقاضی دیگري به جاي عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف فرد

متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

نحوه ثبتنام:

-کلیه متقاضیان ثبتنام در آزمون در صورت داشتن شرایط مندرج در اطلاعیه باید از روز دوشنبه مورخ30/08/1401  لغایت روز یکشنبه مورخ 06/09/1401 به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آگهی آزمون نسبت به ثبتنام اقدام نمایند. 

در پایان ثبت نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیري ارائه خواهد شد که متقاضیان لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداري نمایند. ضمناً یادآور میشود ثبتنام منحصراً به صورت الکترونیکی میباشد و متقاضیان لازم است از طریق درگاه اطلاع رسانی مذکور نسبت به ثبتنام در آزمون اقدام نمایند. ثبتنام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول بوده و این دسته از متقاضیان مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.

پرداخت وجه ثبتنام به مبلغ 200 هزار تومان (دو میلیون ریال) به صورت الکترونیکی از طریق کارتهاي بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.

متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهاي پایانی خودداري نمایند. به ثبتنامهاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

زمان برگزاري آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 22/09/1401 براي مشاهده و پرینت بر روي درگاه اطلاع رسانی

سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی خواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه مورخ 24/09/1401 بصورت

سراسري در تهران و تمامی مراکز استان هاي سراسر کشور بطور همزمان برگزار خواهد شد.

ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی

متقاضیان خواهد رسید.

تذکرات خیلی مهم:

1 -ثبتنام و شرکت درآزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی براي متقاضی نمی نماید بدیهی است پذیرش نهایی

بعد از انجام مصاحبه علمی ونظریه حفاظت با احراز صلاحیت داوطلب براي اخذ پروانه بهرهبرداري دفاتر

خدمات الکترونیک قضایی بر اساس اولویت راهاندازي دفاتر به تشخیص مرکز آمار وفناوري اطلاعات قوه

قضاییه خواهد بود.

2 -چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور پروانه دفاتر و پس از آن خلاف اظهارات ومدارك ارسالی از سوي

داوطلبان اثبات گردد از فهرست داوطلبان یا پذیرفته شدگان حذف ودر صورت صدور ،پروانه لغو خواهد شد.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به ماده 59 مکرر قانون جامع خدمات

رسانی به ایثارگران گزینش متقاضیان واجد شرایط براساس ماده 59 اصلاحی قانون خدمات رسانی به ایثارگران

صورت میگیرد.

متقاضیان سهمیه ایثارگري باید واجد یکی از شرایط زیر باشند:

الف- فرزندان و همسران شهدا

ب- جانبازان با حداقل ده درصد ( 10 (%جانبازي

پ- آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان

ت- رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

ث- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد ( 25 (%و بالاتر

ج- فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

تبصره: شرط سنی در خصوص ایثارگران اجرا نخواهد شد.

تذکرات مهم:

1 -مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شوراي عالی دفاع تعیین می شود.

2 -همسران رزمندگان (متقاضیانی که همسران آنان فقط داراي شرط مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول

استفاده از سهمیه رزمندگان نمی باشند.


3 -کد پیگیري 12رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان (حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهاي

مسلح،) براي هرآزمون و هر سال متفاوت است. لذا متقاضیان می بایست براي این آزمون، کدپیگیري جدید

از ارگان ذیربط دریافت دارند.

4 -شرط برخورداري از مزایاي ایثارگران و رزمندگان «واجد شرایط بودن» آنان است که در قسمت اخیر ماده 59

الحاقی همانند ماده 59 قبلی تصریح شده است. بنابراین وضعیت متقاضیان محترم باید بر اساس شرایط آیین

نامه اجرایی دفاتر وکانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وسایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم براي

صدور پروانه منطبق باشد.

5 -بررسی شمول سهمیه ایثارگري به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت، تایید

نهایی واجدشرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با مرکز آمار وفناوري اطلاعات قوه

قضاییه است.

6 -چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدي او در مورد ایثارگري مسموع نخواهد بود.

7 -پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط مرکز آمار وفناوري اطلاعات قوه قضاییه ، اصل گواهی ایثارگري

صادر شده از مرجع صالح می بایست به این مرکز تحویل داده شود.

8 -نظر به اینکه پذیرش متقاضیان در سهمیه انتخابی آنان صورت میگیرد، ضروري است متقاضیان ارجمند

هنگام ثبتنام درانتخاب گزینه سهمیه عادي یا ایثارگران دقت نمایند

مستندات قانونی:

1 .تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفري،

2 .آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 24/05/1401جایزه ویژه حقوق دادن برتر


فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code