وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

قانون اساسی کشور اندونزی

1395/09/03

قانون اساسی کشور اندونزی

اصل ۱
۱. دولت اندونزي يك دولت واحد و داراي شكل جمهوري خواهد بود .
۲. حاكميت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمايندگان اعمال خواهد شد .

اصل ۲
۱. مجلس شوراي خلق مركب از اعضاي مجلس نمايندگان و نمايندگان مناطق محلي و گروه ها ، طبق موازين مقرر در قانون مي باشد .
۲. مجلس شوراي خلق لااقل هر پنج سال يكبار درپايتخت كشور تشكيل جلسه مي دهد .
۳. كليه تصميمات مجلس شوراي خلق با اكثريت آراء اتخاذ مي گردد .

اصل ۳
مجلس شوراي خلق ، قانون اساسي و خطوط سياست كشور را تعيين و مقرر مي نمايد .

اصل ۴
۱. رييس جمهور اندونزي اختيار حكومت را به موجب قانون اساسي عهده دار خواهد بود .
۲. يك معاون ، رييس جمهور را در انجام وظايف خود ياري خواهد كرد .

اصل ۵
۱. رييس جمهور با توافق مجلس شوراي خلق ، اختيار وضع قانون را خواهد داشت .
۲. رييس جمهور مقررات لازم براي اجراي قوانين را تعيين و مقرر خواهد كرد .
اصل ۶
۱. رييس جمهور بايد بومي بوده و در اندونزي متولد شده باشد .
۲. رييس جمهور ومعاون وي با اكثريت رأي مجلس شوراي خلق انتخاب خواهند شد .
اصل ۷
رييس جمهور و معاون رييس جمهور براي يك دوره پنج ساله انتخاب مي شوند و حق انتخاب مجدد را دارند .

اصل ۸
اگر رييس جمهور فوت كند يا از سمت خود كناره گيري نمايد و يا قادر به انجام وظايف خويش نباشد ، معاون رييس جمهور تا خاتمه دوره رياست جمهوري ، وظايف و اختيارات وي را عهده دار خواهد بود .

اصل ۹
رييس جمهور و معاون رييس جمهور پيش از تصدي مقام خود ، طبق موازين مذهبي سوگند ياد خواهند كرد و يا به شرح زير در برابر مجلس شوراي خلق يا نمايندگان رسماً متعهد خواهند شد .
سوگند رييس جمهور (معاون رييس جمهور) :
در پيشگاه خداوند سوگند ياد مي نمايم كه با تمام توان وظايف رياست جمهوري (معاونت رياست جمهوري) را تا آنجا كه ممكن است به درستي و صحت انجام دهم و نسبت به قانون اساسي وفادار بمانم و همه قوانين و مقررات را وجداناً اجرا كنم و خود را وقف خدمت به مملكت و ملت نمايم .
تعهد رييس جمهور (معاون رييس جمهور) :
موكداً متعهد مي شوم كه با تمام توان وظايف رياست جمهوري ( معاونت رياست جمهوري ) را تا آنجا كه ممكن است به درستي و صحت انجام دهم . من نسبت به قانون اساسي وفادار خواهم ماند و همه قوانين و مقررات را وجداناً اجرا و خود را وقف خدمت به مملكت و ملت خواهم نمود .

اصل ۱۰
رييس جمهور بالاترين قدرت را بر ارتش ، نيروي دريايي و نيروي هوايي اعمال خواهد كرد .

اصل ۱۱
رييس جمهور با موافقت مجلس نمايندگان حق اعلان جنگ ، انعقاد صلح و عهدنامه با ساير دولتها را دارد .

اصل ۱۲
رييس جمهور حق اعلام وضعيت اضطراري را دارد . شرايط حاكم بر وضعيت اضطراري و آثار آن به موجب قانون تعيين خواهد شد .

اصل ۱۳
۱. رييس جمهور نمايندگان سياسي و كنسولها را منصوب مي نمايد .
۲. رييس جمهور استوارنامه نمايندگان سياسي ساير دولتها را مي پذيرد .

اصل ۱۴
رييس جمهور حق عفو ، بخشودگي ، لغو و استرداد حقوق را دارا مي باشد .

اصل ۱۵
رييس جمهور حق اعطاي عناوين ، درجات ، نشانها و ساير علائم افتخاري را دارد .

اصل ۱۶
۱. تركيب شوراي عالي مشورتي به موجب قانون تعيين خواهد شد .
۲. اين شورا به موضوعاتي كه توسط رييس جمهور مطرح مي شود ، رسيدگي مي كند و حق ارائه پيشنهاد به دولت را دارد .

اصل ۱۷
۱. وزاري دولت ، رييس جمهور را ياري مي نمايند .
۲. وزرا توسط رييس جمهور منصوب و معزول مي شوند .
۳. اداره و سازماندهي وزارتخانه هاي دولتي بر عهده وزرا مي باشد .

اصل ۱۸
تقسيم قلمرو اندونزي به مناطق كوچك و بزرگ و نيز ساختار اداري آنها را ، قانون با رعايت اصلي مشورت در نظام حكومتي كشور و با رعايت حقوق سنتي در سرزمينهاي ناحيه اي كه داراي ويژگيهاي مخصوص به خود هستند تعيين مي نمايد .

اصل ۱۹
۱. ساختار مجلس نمايندگان به موجب قانون معين خواهد شد .
۲. مجلس نمايندگان لااقل يكبار در سال تشكيل جلسه مي دهد .

اصل ۲۰
۱. كليه قوانين بايد به تصويب مجلس نمايندگان برسد .
۲. اگر يك لايحه قانوني مورد تصويب مجلس نمايندگان قرار گيرد ، نمي توان لايحه مذكور را مجدداً در همان دوره اجلاسيه به مجلس تقديم كرد .

اصل ۲۱
۱. اعضاي مجلس نمايندگان اختيار تهيه و تقديم طرح تقديم طرح قانوني را به مجلس دارند .
۲. چنانچه لوايح مزبور با وجود تصويب مجلس نمايندگان مورد تأييد و تنفيذ رييس جمهور نباشد نمي توان آنها را در آن دوره مجدداً مطرح كرد .

اصل ۲۲
۱. اگر مصلحت ايجاب نمايد ، رييس جمهور اختيار وضع مقررات حكومتي را به جاي قوانين دارد .
۲. مقررات ياد شده بايد در اجلاسيه بعدي مجلس نمايندگان به تصويب برسد .
۳. اگر مقررات مذكور به تصويب مجلس نمايندگان نرسد ، منسوخ خواهند شد .

اصل ۲۳
۱. پيش بيني درآمد و هزينه همه ساله به موجب قانون به عمل مي آيد . اگر مجلس نمايندگان پيش بيني دولت را نپذيرفت ، دولت بر اساس پيش بيني سال قبل عمل خواهد كرد
۲. وضع هر نوع ماليات براي رفع احتياجات كشور بايد به موجب قانون صورت گيرد .
۳. انواع پول و ارزشهاي آن را قانون مقرر مي دارد .
۴. ديگر امور مالي كشور را قانون تنظيم مي نمايد .
۵. به منظور رسيدگي به حسابرسي مالي دولت ، هيأت رسيدگي به امور مالي تشكيل خواهد شد و قواعد ناظر بر آن را قانون تعيين خواهد كرد .
نتايج رسيدگي هيأت مذكور به اطلاع مجلس نمايندگان مي رسد .

اصل ۲۴
۱. اختيارات قضايي توسط يك دادگاه عالي و ساير دادگاه ها مطابق با مقررات قانوني اعمال مي شود .
۲. سازمان و اختيارات دادگاه هاي ياد شده را قانون تعيين مي نمايد .

اصل ۲۵
شرايط نصب و عزل قضات به موجب قانون تعيين خواهد شد .

اصل ۲۶
۱. اتباع اندونزي اشخاصي هستند كه يا متولد و بومي اندونزي مي باشند و يا اشخاصي از ساير مليتها كه قانون آنها را تبعه شناخته است .
۲. شرايط مربوط به تابعيت را قانون تعيين مي نمايد .

اصل ۲۷
۱. بدون استثناي همه اتباع موضوع و جايگاه برابر در مقابل قانون و حكومت دارند و بايد قانون و دولت را حمايت نمايند .
۲. هر تبعه اي حق كار و حيات شايسته انسان را دارد .

اصل ۲۸
آزادي تشكيل انجمن و اجتماعات و آزادي ابزار عقيده و قلم ونظاير آن به موجب قانون تعيين خواهد شد .

اصل ۲۹
۱. اساس دولت اعتقاد به خداي واحد متعال مي باشد .
۲. دولت آزادي هر كس را به پيروي از دين و مذهب و اجراي مراسم و وظايف مذهبي خود تضمين مي نمايد .

اصل ۳۰
۱. همه اتباع كشور موظف و مكلف به دفاع از كشور مي باشند .
۲. شرايط مربوط به دفاع به موجب قانون تعيين مي شود .

اصل ۳۱
۱. هر تبعه اي حق تحصيل و برخورداري از آموزش را دارد .
۲. دولت مكلف است نظام آموزش همگاني را به موجب موازين قانوني داير نمايد .

اصل ۳۲
دولت جهت رشد و توسعه فرهنگ ملي اندونزي تلاش مي كند .

اصل ۳۳
۱. اقتصاد كشور به عنوان تلاش مشترك بر مبناي اصل نظام خانواده سازمان خواهد يافت .
۲. صنايع توليدي كه براي كشور از اهميت خاصي برخوردار است و در زندگي اكثر مردم تأثير دارد ، از جانب دولت كنترل خواهد شد .
۳. زمين ، آب و ثروتهاي طبيعي توسط دولت كنترل شده وبراي استفاده همه مردم مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت .

اصل ۳۴
فقرا واطفال نيازمند بايد تحت مراقبت دولت قرار گيرند .

اصل ۳۵
پرچم كشور اندونزي مزين به رنگهاي سرخ و سفيد است .

اصل ۳۶
زبان كشور ، اندونزي است .

اصل ۳۷
۱. به منظور اصلاح قانون اساسي بايد لا اقل دو سوم كل اعضاي مجلس شوراي خلق حضور داشته باشند .
۲. اخذ تصميم با موافقت لا اقل دو سوم كل اعضاي حاضر در جلسه صورت خواهد گرفت.ثبت نام