وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

انتشار کارنامه های آزمون مشاوره حقوقی و وکالت 1396

انتشار کارنامه های آزمون مشاوره حقوقی و وکالت 1396

1396/11/15

نتایج آزمون مشاوره حقوقی و وکالت 1396 اعلام شد و افتخار آفرینان مجموعه بزرگ داداِستان بار دیگر شگفتی آفریدند. حقوقدانان این موسسه با شرکت در آزمون های مفهومی مهارتی و کلاس های اساتید صاحب سبک ایران، توانستند به موفقیت نایل گردند.

حوزه انتخابی :  البرز - کرج          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.64%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

75

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

85.33

متون فقه

30

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

-2.22

حقوق تجارت

91.11

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  47.84%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

66.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

26.67

متون فقه

50

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

28.89

 

 

حوزه انتخابی :  البرز - کرج          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.74%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

75

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

52

متون فقه

76.67

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  50.69%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

55

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

66.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

90

امور حسبی

0

حقوق ثبت اسناد و املاک

0

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران شهدا
نمره  :  48.31%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

43.33

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

54.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

46.67

امور حسبی

23.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

75.56

 

 

حوزه انتخابی :  البرز - کرج          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  49.5%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

53.33

آئین دادرسی مدنی

40

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

42.67

متون فقه

0

امور حسبی

60

حقوق ثبت اسناد و املاک

11.11

حقوق تجارت

73.33

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  66.16%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

83.33

آئین دادرسی مدنی

73.33

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

82.67

متون فقه

63.33

امور حسبی

16.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

2.22

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

51.67

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

82.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

77.33

متون فقه

36.67

امور حسبی

30

حقوق ثبت اسناد و املاک

22.22

حقوق تجارت

68.89

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

68.33

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

30

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.98%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

81.67

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

69.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

81.33

متون فقه

33.33

امور حسبی

60

حقوق ثبت اسناد و املاک

17.78

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  مازندران - ساري          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  63.78%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

70

حقوق مدنی

66.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

84

متون فقه

56.67

امور حسبی

80

حقوق ثبت اسناد و املاک

17.78

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  مازندران - قائم شهر          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.5%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

51.67

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

56.67

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

37.78

حقوق تجارت

44.44

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.98%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

76.67

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

60

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

73.33

متون فقه

23.33

امور حسبی

60

حقوق ثبت اسناد و املاک

53.33

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  البرز - نظر آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  63.31%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

76.67

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

64

متون فقه

70

امور حسبی

36.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

11.11

حقوق تجارت

80

 

 

حوزه انتخابی :  البرز - کرج          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.55%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

55

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

46.67

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  البرز - کرج          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

54.67

متون فقه

26.67

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

-2.22

حقوق تجارت

82.22

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  60.45%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

58.33

آئین دادرسی مدنی

43.33

حقوق مدنی

80

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

70.67

متون فقه

80

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

76.67

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

81.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

30

امور حسبی

36.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان جنوبي - بيرجند          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.74%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

70

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

65.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

66.67

امور حسبی

80

حقوق ثبت اسناد و املاک

22.22

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان جنوبي - بيرجند          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  52.84%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

58.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

73.33

متون فقه

60

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

2.22

حقوق تجارت

51.11

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان شمالي - بجنورد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  54.03%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

50.67

متون فقه

43.33

امور حسبی

26.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

20

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  43.32%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

46.67

آئین دادرسی مدنی

41.67

حقوق مدنی

42.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

53.33

متون فقه

63.33

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

20

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان شمالي - بجنورد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  51.65%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

31.67

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

60

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

0

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مه ولات          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  52.36%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

50

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

0

امور حسبی

60

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

44.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - تربت جام          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  63.55%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

68.33

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

49.33

متون فقه

100

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

22.22

حقوق تجارت

73.33

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - تربت جام          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  41.89%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

25

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

45.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

40

متون فقه

33.33

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

68.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه
نمره  :  46.41%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

49.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

52

متون فقه

43.33

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

22.22

حقوق تجارت

31.11

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - تايباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

41.67

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

50

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

2.22

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان شمالي - بجنورد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.17%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

55

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

73.33

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - خواف          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  55.22%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

46.67

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

76

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

40

متون فقه

63.33

امور حسبی

60

حقوق ثبت اسناد و املاک

46.67

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - سبزوار          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  38.79%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

20

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

53.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

50.67

متون فقه

50

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

31.11

 

 

حوزه انتخابی :  سمنان - شاهرود          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  62.59%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

56.67

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

80

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

78.67

متون فقه

70

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - سبزوار          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  68.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

76

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

46.67

امور حسبی

73.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

62.22

حقوق تجارت

93.33

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - سبزوار          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  72.11%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

75

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

81.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

100

امور حسبی

86.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

62.22

حقوق تجارت

75.56

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - سرخس          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  54.5%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

61.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

56

متون فقه

50

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

51.11

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  46.17%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

56.67

آئین دادرسی مدنی

36.67

حقوق مدنی

65.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

26.67

متون فقه

50

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

44.44

حقوق تجارت

42.22

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.98%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

61.33

متون فقه

46.67

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  53.55%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

21.67

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

56

متون فقه

46.67

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - فريمان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  68.54%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

81.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

85.33

متون فقه

86.67

امور حسبی

70

حقوق ثبت اسناد و املاک

26.67

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان جنوبي - فردوس          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

75

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

53.33

متون فقه

73.33

امور حسبی

23.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - قوچان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  51.41%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

56.67

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

48

متون فقه

36.67

امور حسبی

36.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

8.89

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - قوچان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.5%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

62.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

73.33

امور حسبی

76.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

26.67

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - قوچان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.55%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

46.67

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

73.33

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

73.33

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - ملارد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  60.93%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

50

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

6.67

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - قوچان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  47.6%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

48.33

آئین دادرسی مدنی

45

حقوق مدنی

69.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

42.67

متون فقه

46.67

امور حسبی

26.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  هرمزگان - بندر لنگه          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  50.22%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

45

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

69.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

54.67

متون فقه

76.67

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

31.11

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.6%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

63.33

آئین دادرسی مدنی

43.33

حقوق مدنی

64

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

86.67

امور حسبی

60

حقوق ثبت اسناد و املاک

44.44

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - كاشمر          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  62.12%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

46.67

آئین دادرسی مدنی

45

حقوق مدنی

69.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

80

امور حسبی

90

حقوق ثبت اسناد و املاک

48.89

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - كاشمر          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  71.64%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

81.67

آئین دادرسی مدنی

66.67

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

60

امور حسبی

73.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

53.33

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  57.83%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

53.33

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

76

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

60

امور حسبی

36.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  70.92%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

76.67

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

86.67

امور حسبی

73.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

46.67

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  49.5%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

58.33

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

66.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

16.67

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

6.67

حقوق تجارت

51.11

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.6%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

62.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

56.67

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.83%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

88.33

آئین دادرسی مدنی

45

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

26.67

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

37.78

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.31%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

81.67

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

53.33

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

22.22

حقوق تجارت

31.11

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.5%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

68.33

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

61.33

متون فقه

50

امور حسبی

73.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  66.16%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

55

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

84

متون فقه

100

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

37.78

حقوق تجارت

62.22

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  62.12%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

88.33

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

76

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

65.33

متون فقه

36.67

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

53.33

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  45.46%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

33.33

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

62.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

37.33

متون فقه

66.67

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

20

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

62.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

90

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

68.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  74.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

68.33

حقوق مدنی

90.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

70.67

متون فقه

90

امور حسبی

73.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

93.33

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.4%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

74.67

متون فقه

66.67

امور حسبی

30

حقوق ثبت اسناد و املاک

22.22

حقوق تجارت

75.56

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.6%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

75

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

54.67

متون فقه

63.33

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

20

حقوق تجارت

51.11

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  42.6%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

36.67

آئین دادرسی مدنی

33.33

حقوق مدنی

46.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

48

متون فقه

36.67

امور حسبی

76.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

37.78

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - كردكوي          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  43.79%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

15

آئین دادرسی مدنی

41.67

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

49.33

متون فقه

26.67

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

51.11

حقوق تجارت

22.22

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  66.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

83.33

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

81.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

65.33

متون فقه

56.67

امور حسبی

76.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه
نمره  :  62.83%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

71.67

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

90

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

73.33

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.17%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

71.67

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

80

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

44

متون فقه

100

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

17.78

حقوق تجارت

68.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  60.45%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

76

متون فقه

76.67

امور حسبی

30

حقوق ثبت اسناد و املاک

15.56

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

86.67

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  66.4%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

56.67

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

76

متون فقه

90

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

37.78

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

41.67

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

56.67

امور حسبی

23.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

73.33

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.6%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

52

متون فقه

50

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

15.56

حقوق تجارت

73.33

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

65

آئین دادرسی مدنی

65

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

64

متون فقه

43.33

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

35.56

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.31%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

51.67

آئین دادرسی مدنی

41.67

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

70

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  49.03%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

26.67

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

65.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

53.33

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

26.67

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.74%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

55

آئین دادرسی مدنی

55

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

44

متون فقه

73.33

امور حسبی

80

حقوق ثبت اسناد و املاک

60

حقوق تجارت

33.33

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.6%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

65.33

متون فقه

73.33

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

15.56

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  60.69%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

56.67

آئین دادرسی مدنی

65

حقوق مدنی

81.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

52

متون فقه

76.67

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

26.67

حقوق تجارت

68.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  60.45%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

53.33

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

72

متون فقه

60

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

28.89

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - صالح آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

63.33

آئین دادرسی مدنی

55

حقوق مدنی

76

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

56

متون فقه

76.67

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

71.67

آئین دادرسی مدنی

75

حقوق مدنی

46.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

73.33

متون فقه

90

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

11.11

حقوق تجارت

68.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه
نمره  :  46.65%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

45

آئین دادرسی مدنی

36.67

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

38.67

متون فقه

46.67

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

28.89

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  70.92%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

93.33

آئین دادرسی مدنی

68.33

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

80

متون فقه

33.33

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

84.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.55%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

38.33

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

74.67

متون فقه

76.67

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

20

حقوق تجارت

40

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  54.03%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

36

متون فقه

53.33

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

4.44

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  54.26%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

50

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

48

متون فقه

76.67

امور حسبی

76.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

37.78

حقوق تجارت

28.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  64.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

76.67

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

50

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

93.33

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.6%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

90

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

88

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

34.67

متون فقه

76.67

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

6.67

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  47.6%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

33.33

آئین دادرسی مدنی

43.33

حقوق مدنی

56

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

40

متون فقه

76.67

امور حسبی

76.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

28.89

حقوق تجارت

51.11

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.74%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

36.67

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

50

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

48.89

حقوق تجارت

42.22

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - نيشابور          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  50.69%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

28.33

آئین دادرسی مدنی

26.67

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

65.33

متون فقه

16.67

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  47.84%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

46.67

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

64

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

16.67

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

20

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

65

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

52

متون فقه

50

امور حسبی

70

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

86.67

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  63.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

88.33

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

66.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

73.33

متون فقه

53.33

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

26.67

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اردستان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  55.45%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

88.33

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

41.33

متون فقه

40

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

15.56

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - سميرم          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  60.69%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

40

آئین دادرسی مدنی

40

حقوق مدنی

80

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

78.67

متون فقه

90

امور حسبی

70

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

75.56

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  63.55%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

68.33

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

63.33

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - برخوار          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  49.98%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

58.33

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

80

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

36

متون فقه

6.67

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

8.89

حقوق تجارت

68.89

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.4%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

55

حقوق مدنی

72

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

60

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

20

حقوق تجارت

71.11

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  59.74%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

48.33

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

82.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

50.67

متون فقه

63.33

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

68.89

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  63.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

75

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

62.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

61.33

متون فقه

66.67

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

82.22

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  64.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

95

آئین دادرسی مدنی

68.33

حقوق مدنی

64

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

53.33

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

28.89

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  47.84%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

68.33

آئین دادرسی مدنی

40

حقوق مدنی

72

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

36

متون فقه

66.67

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

22.22

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  64.97%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

50

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

80

متون فقه

86.67

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

48.89

حقوق تجارت

51.11

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

88.33

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

52

متون فقه

73.33

امور حسبی

30

حقوق ثبت اسناد و املاک

48.89

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  63.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

88.33

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

69.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

54.67

متون فقه

80

امور حسبی

86.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

53.33

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - برخوار          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.55%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

43.33

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

62.22

حقوق تجارت

31.11

 

 

حوزه انتخابی :  آذربايجان شرقي - تبريز          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.64%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

68.33

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

66.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

90

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

44.44

حقوق تجارت

53.33

 

 

حوزه انتخابی :  اردبيل - اردبيل          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  60.93%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

65

حقوق مدنی

65.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

70.67

متون فقه

73.33

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

51.11

حقوق تجارت

37.78

 

 

حوزه انتخابی :  آذربايجان شرقي - تبريز          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  63.55%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

65

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

80

امور حسبی

60

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  آذربايجان شرقي - بستان آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  41.65%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

48.33

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

33.33

متون فقه

20

امور حسبی

60

حقوق ثبت اسناد و املاک

6.67

حقوق تجارت

6.67

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - اهواز          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران آزادگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه
نمره  :  48.31%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

53.33

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

25.33

متون فقه

70

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

24.44

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - اهواز          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

49.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

61.33

متون فقه

100

امور حسبی

70

حقوق ثبت اسناد و املاک

6.67

حقوق تجارت

75.56

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - اهواز          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  56.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

78.33

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

72

متون فقه

56.67

امور حسبی

36.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

22.22

حقوق تجارت

33.33

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - اهواز          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  54.98%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

55

حقوق مدنی

58.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

66.67

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

6.67

حقوق تجارت

68.89

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - مباركه          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  56.64%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

83.33

آئین دادرسی مدنی

35

حقوق مدنی

77.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

60

امور حسبی

26.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

51.11

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - آبادان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  55.22%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

31.67

حقوق مدنی

60

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

53.33

متون فقه

80

امور حسبی

60

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

53.33

 

 

حوزه انتخابی :  چهارمحال بختياري - شهركرد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  53.79%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

43.33

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

74.67

متون فقه

33.33

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

40

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - بهبهان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  54.03%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

70

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

60

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

66.67

امور حسبی

10

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

62.22

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - اهواز          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  62.36%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

65

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

60

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - انديمشك          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  53.31%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

65

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

60

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

56

متون فقه

46.67

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - بندر ماهشهر          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.64%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

56.67

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

54.67

متون فقه

80

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

48.89

حقوق تجارت

75.56

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - بندر ماهشهر          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  52.36%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

45

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

49.33

متون فقه

66.67

امور حسبی

10

حقوق ثبت اسناد و املاک

53.33

حقوق تجارت

44.44

 

 

حوزه انتخابی :  البرز - کرج          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  60.21%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

77.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

50.67

متون فقه

40

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

51.11

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - اهواز          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  54.98%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

68.33

آئین دادرسی مدنی

41.67

حقوق مدنی

64

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

86.67

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

22.22

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - اهواز          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  55.45%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

41.67

آئین دادرسی مدنی

41.67

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

73.33

متون فقه

60

امور حسبی

20

حقوق ثبت اسناد و املاک

26.67

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گنبد كاووس          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  66.4%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

70

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

46.67

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

44.44

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - داشلي برون          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  52.84%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

36.67

آئین دادرسی مدنی

66.67

حقوق مدنی

61.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

40

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گنبد كاووس          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  66.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

81.67

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

90.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

70.67

متون فقه

46.67

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

82.22

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گنبد كاووس          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  46.17%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

21.67

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

62.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

50

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

31.11

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گنبد كاووس          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  36.89%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

33.33

آئین دادرسی مدنی

13.33

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

36

متون فقه

0

امور حسبی

60

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

37.78

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گنبد كاووس          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  64.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

75

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

69.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

72

متون فقه

36.67

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

44.44

حقوق تجارت

84.44

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گنبد كاووس          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

31.67

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

80

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

77.33

متون فقه

63.33

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

60

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.5%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

76

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

70.67

متون فقه

40

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  مازندران - ساري          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.79%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

63.33

آئین دادرسی مدنی

66.67

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

61.33

متون فقه

63.33

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

46.67

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  مازندران - ساري          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران آزادگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه
نمره  :  49.03%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

65

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

77.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

36

متون فقه

60

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

4.44

حقوق تجارت

40

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.64%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

66.67

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

30

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

51.11

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  68.78%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

78.67

متون فقه

56.67

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

100

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  56.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

75

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

65.33

متون فقه

16.67

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

40

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  45.46%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

33.33

آئین دادرسی مدنی

45

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

45.33

متون فقه

73.33

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

6.67

حقوق تجارت

33.33

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  69.73%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

75

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

77.33

متون فقه

70

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  68.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

63.33

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

70.67

متون فقه

100

امور حسبی

86.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

55.56

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  56.64%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

64

متون فقه

30

امور حسبی

23.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

17.78

حقوق تجارت

73.33

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.55%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

33.33

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

84

متون فقه

36.67

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

26.67

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  62.36%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

73.33

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

70.67

متون فقه

13.33

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  70.92%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

64

متون فقه

80

امور حسبی

76.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

51.11

حقوق تجارت

51.11

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  55.22%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

51.67

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

58.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

90

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

15.56

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  البرز - کرج          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  67.83%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

68.33

آئین دادرسی مدنی

55

حقوق مدنی

80

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

54.67

متون فقه

63.33

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

77.78

حقوق تجارت

82.22

 

 

حوزه انتخابی :  مازندران - تنكابن          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  64.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

30

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

81.33

متون فقه

86.67

امور حسبی

90

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

75.56

 

 

حوزه انتخابی :  گيلان - لاهيجان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  64.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

64

متون فقه

66.67

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - بندر تركمن          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  52.36%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

69.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

65.33

متون فقه

36.67

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

22.22

حقوق تجارت

11.11

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - علي آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  56.17%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

77.33

متون فقه

43.33

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

11.11

حقوق تجارت

42.22

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - علي آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  66.16%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

94.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

50

امور حسبی

36.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

51.11

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - علي آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.83%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

45

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

66.67

امور حسبی

73.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

22.22

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - اصفهان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  73.78%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

74.67

متون فقه

86.67

امور حسبی

90

حقوق ثبت اسناد و املاک

37.78

حقوق تجارت

80

 

 

حوزه انتخابی :  هرمزگان - بندرعباس          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  50.93%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

30

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

62.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

25.33

متون فقه

76.67

امور حسبی

86.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

57.78

حقوق تجارت

42.22

 

 

حوزه انتخابی :  گيلان - سياهكل          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  54.74%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

71.67

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

65.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

44

متون فقه

73.33

امور حسبی

36.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

44.44

حقوق تجارت

33.33

 

 

حوزه انتخابی :  گيلان - رشت          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

55

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

20

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

60

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  آذربايجان غربي - اروميه          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.83%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

53.33

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

78.67

متون فقه

63.33

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

33.33

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  64.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

40

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

80

متون فقه

73.33

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

68.89

 

 

حوزه انتخابی :  كرمان - رفسنجان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  56.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

58.33

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

94.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

46.67

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

78.33

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

61.33

متون فقه

53.33

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

11.11

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  سيستان و بلوچستان - زاهدان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  55.93%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

61.33

متون فقه

90

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

20

 

 

حوزه انتخابی :  سيستان و بلوچستان - زاهدان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  51.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

57.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

66.67

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

48.89

حقوق تجارت

24.44

 

 

حوزه انتخابی :  سيستان و بلوچستان - زاهدان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  56.41%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

45

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

64

متون فقه

53.33

امور حسبی

86.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

48.89

حقوق تجارت

35.56

 

 

حوزه انتخابی :  همدان - همدان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  62.12%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

86.67

امور حسبی

80

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

37.78

 

 

حوزه انتخابی :  همدان - فامنين          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  55.45%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

71.67

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

64

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

40

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

26.67

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  همدان - همدان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.74%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

73.33

متون فقه

40

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

51.11

حقوق تجارت

33.33

 

 

حوزه انتخابی :  البرز - کرج          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  60.69%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

66.67

امور حسبی

70

حقوق ثبت اسناد و املاک

11.11

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - قدس - قلعه حسنخان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.6%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

93.33

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

13.33

امور حسبی

20

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - ورامين          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.4%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

70

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

77.33

متون فقه

76.67

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

42.22

 

 

حوزه انتخابی :  همدان - خزل          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  67.12%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

81.67

آئین دادرسی مدنی

68.33

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

43.33

امور حسبی

76.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

60

حقوق تجارت

42.22

 

 

حوزه انتخابی :  همدان - تويسركان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  55.93%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

62.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

64

متون فقه

36.67

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

66.67

حقوق تجارت

42.22

 

 

حوزه انتخابی :  همدان - كبودر اهنگ          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  65.21%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

53.33

آئین دادرسی مدنی

66.67

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

80

متون فقه

73.33

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - رودهن          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  54.74%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

53.33

آئین دادرسی مدنی

73.33

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

53.33

امور حسبی

20

حقوق ثبت اسناد و املاک

0

حقوق تجارت

40

 

 

حوزه انتخابی :  همدان - همدان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  50.69%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

52

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

52

متون فقه

73.33

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

28.89

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

45

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

50

امور حسبی

30

حقوق ثبت اسناد و املاک

51.11

حقوق تجارت

84.44

 

 

حوزه انتخابی :  همدان - لالجين          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  53.55%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

55

حقوق مدنی

80

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

54.67

متون فقه

36.67

امور حسبی

30

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

44.44

 

 

حوزه انتخابی :  همدان - همدان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.64%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

65.33

متون فقه

76.67

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - خرم آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

66.67

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

33.33

امور حسبی

10

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - خرم آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.55%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

33.33

امور حسبی

23.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - پلدختر          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  60.45%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

70

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

60

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

66.67

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

57.78

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - خرم آباد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.36%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

65.33

متون فقه

63.33

امور حسبی

36.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

17.78

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - خرم آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.98%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

75

آئین دادرسی مدنی

65

حقوق مدنی

65.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

85.33

متون فقه

30

امور حسبی

16.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

6.67

حقوق تجارت

84.44

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - خرم آباد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.83%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

48.33

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

69.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

56.67

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - خرم آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  55.45%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

75

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

54.67

متون فقه

70

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

24.44

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - بروجرد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.83%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

53.33

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

65.33

متون فقه

30

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

20

حقوق تجارت

73.33

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - خرم آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  68.54%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

81.67

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

80

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

73.33

متون فقه

66.67

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

62.22

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - خرم آباد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  59.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

81.67

آئین دادرسی مدنی

55

حقوق مدنی

52

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

70.67

متون فقه

76.67

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - خرم آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  53.31%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

63.33

آئین دادرسی مدنی

51.67

حقوق مدنی

69.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

53.33

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

26.67

حقوق تجارت

44.44

 

 

حوزه انتخابی :  اصفهان - دهاقان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  64.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

74.67

متون فقه

53.33

امور حسبی

30

حقوق ثبت اسناد و املاک

46.67

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  كهكيلويه و بويراحمد - بوير احمد - ياسوج          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  67.35%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

68.33

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

70.67

متون فقه

60

امور حسبی

76.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  قزوين - قزوين          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.31%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

68.33

آئین دادرسی مدنی

68.33

حقوق مدنی

72

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

56.67

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

17.78

حقوق تجارت

42.22

 

 

حوزه انتخابی :  قزوين - قزوين          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.74%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

41.67

حقوق مدنی

89.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

53.33

متون فقه

60

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  چهارمحال بختياري - لردگان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  68.78%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

81.33

متون فقه

33.33

امور حسبی

66.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

62.22

 

 

حوزه انتخابی :  چهارمحال بختياري - سامان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  52.12%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

45

آئین دادرسی مدنی

65

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

46.67

متون فقه

60

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

24.44

 

 

حوزه انتخابی :  چهارمحال بختياري - شهركرد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.02%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

31.67

حقوق مدنی

81.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

50.67

متون فقه

20

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

51.11

حقوق تجارت

75.56

 

 

حوزه انتخابی :  چهارمحال بختياري - شهركرد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.98%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

43.33

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

50

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  چهارمحال بختياري - اردل          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  51.65%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

57.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

63.33

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

20

حقوق تجارت

37.78

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - باغ ملك          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  64.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

74.67

متون فقه

70

امور حسبی

36.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - پلدختر          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  62.83%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

68.33

آئین دادرسی مدنی

61.67

حقوق مدنی

64

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

70.67

متون فقه

36.67

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

44.44

حقوق تجارت

77.78

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - كلاله          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  62.83%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

65

آئین دادرسی مدنی

45

حقوق مدنی

81.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

76.67

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

57.78

حقوق تجارت

42.22

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - آزاد شهر          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  53.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

55

آئین دادرسی مدنی

70

حقوق مدنی

62.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

61.33

متون فقه

26.67

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

22.22

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - آزاد شهر          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
نمره  :  58.31%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

80

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

61.33

متون فقه

63.33

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

40

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - مينو دشت          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  67.59%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

72

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

90

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

71.11

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - مينو دشت          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

62.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

73.33

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

51.11

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - مينو دشت          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  54.5%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

53.33

آئین دادرسی مدنی

45

حقوق مدنی

64

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

42.67

متون فقه

90

امور حسبی

70

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

62.22

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - مينو دشت          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  64.97%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

86.67

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

61.33

متون فقه

23.33

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

84.44

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گنبد كاووس          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.79%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

55

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

80

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گاليکش          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.98%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

70

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

73.33

متون فقه

20

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

46.67

حقوق تجارت

62.22

 

 

حوزه انتخابی :  البرز - نظر آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

81.67

آئین دادرسی مدنی

45

حقوق مدنی

70.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

80

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

44.44

حقوق تجارت

35.56

 

 

حوزه انتخابی :  البرز - ساوجبلاق          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  62.59%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

81.67

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

36.67

امور حسبی

76.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

68.89

 

 

حوزه انتخابی :  گلستان - گرگان          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.26%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

52

متون فقه

73.33

امور حسبی

73.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

64.44

حقوق تجارت

28.89

 

 

حوزه انتخابی :  مازندران - ساري          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     جانبازان حداقل ده درصد
نمره  :  45.7%          نتیجه :     قبول-سهمیه ایثارگری

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

50

آئین دادرسی مدنی

36.67

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

42.67

متون فقه

46.67

امور حسبی

30

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

44.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  63.31%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

73.33

آئین دادرسی مدنی

73.33

حقوق مدنی

64

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

64

متون فقه

56.67

امور حسبی

73.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان شمالي - مانه و سملقان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  57.12%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

65

آئین دادرسی مدنی

41.67

حقوق مدنی

90.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

56.67

امور حسبی

70

حقوق ثبت اسناد و املاک

4.44

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - خرم آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  56.41%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

55

آئین دادرسی مدنی

43.33

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

53.33

امور حسبی

50

حقوق ثبت اسناد و املاک

28.89

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  كرمان - کوه بنان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  66.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

70

امور حسبی

86.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

44.44

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

93.33

آئین دادرسی مدنی

36.67

حقوق مدنی

66.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

60

امور حسبی

100

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - بردسكن          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  56.17%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

60

حقوق مدنی

64

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

77.33

متون فقه

46.67

امور حسبی

13.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

37.78

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - بردسكن          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  65.45%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

66.67

آئین دادرسی مدنی

55

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

72

متون فقه

76.67

امور حسبی

86.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

33.33

حقوق تجارت

55.56

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - دزفول          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  63.78%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

76.67

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

53.33

حقوق تجارت

44.44

 

 

حوزه انتخابی :  تهران - تهران          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.17%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

94.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

81.33

متون فقه

40

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

0

حقوق تجارت

66.67

 

 

حوزه انتخابی :  لرستان - خرم آباد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  64.97%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

76.67

حقوق مدنی

68

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

56

متون فقه

73.33

امور حسبی

76.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

53.33

حقوق تجارت

62.22

 

 

حوزه انتخابی :  خوزستان - اهواز          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.31%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

50

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

84

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

40

امور حسبی

36.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

31.11

حقوق تجارت

75.56

 

 

حوزه انتخابی :  چهارمحال بختياري - گندمان          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  61.4%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

88.33

آئین دادرسی مدنی

46.67

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

58.67

متون فقه

60

امور حسبی

26.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

53.33

حقوق تجارت

60

 

 

حوزه انتخابی :  چهارمحال بختياري - فلارد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  50.46%          نتیجه :     قبول-سهميه ايثارگري

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

26.67

آئین دادرسی مدنی

40

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

57.33

متون فقه

46.67

امور حسبی

46.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

28.89

حقوق تجارت

64.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان شمالي - فاروج          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير در استان حوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  52.84%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

53.33

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

50.67

متون فقه

23.33

امور حسبی

56.67

حقوق ثبت اسناد و املاک

26.67

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  60.69%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

48.33

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60

متون فقه

73.33

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

40

حقوق تجارت

73.33

 

 

حوزه انتخابی :  آذربايجان شرقي - چاراويماق          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  47.6%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

25

آئین دادرسی مدنی

33.33

حقوق مدنی

74.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

53.33

متون فقه

66.67

امور حسبی

43.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

17.78

حقوق تجارت

62.22

 

 

حوزه انتخابی :  آذربايجان غربي - شوط          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  68.54%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

83.33

آئین دادرسی مدنی

68.33

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

69.33

متون فقه

76.67

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

57.78

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - نيشابور          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  59.5%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

81.67

آئین دادرسی مدنی

48.33

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

56

متون فقه

66.67

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

26.67

حقوق تجارت

53.33

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - فيروزه          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  56.64%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

48.33

آئین دادرسی مدنی

65

حقوق مدنی

64

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

68

متون فقه

70

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

35.56

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  همدان - شرا - قهاوند          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  61.17%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

56.67

حقوق مدنی

76

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

76.67

امور حسبی

53.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

42.22

حقوق تجارت

46.67

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - رشتخوار          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  58.07%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

61.67

آئین دادرسی مدنی

58.33

حقوق مدنی

85.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

64

متون فقه

66.67

امور حسبی

40

حقوق ثبت اسناد و املاک

13.33

حقوق تجارت

48.89

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مشهد          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  66.88%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

76.67

آئین دادرسی مدنی

50

حقوق مدنی

73.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

66.67

متون فقه

86.67

امور حسبی

70

حقوق ثبت اسناد و املاک

44.44

حقوق تجارت

73.33

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - مه ولات          نوع بومی :   محل اخذ ديپلم،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  55.22%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

60

آئین دادرسی مدنی

23.33

حقوق مدنی

53.33

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

86.67

متون فقه

90

امور حسبی

63.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

24.44

حقوق تجارت

44.44

 

 

حوزه انتخابی :  خراسان رضوي - تربت حيدريه          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
نمره  :  56.88%          نتیجه :     عدم قبولي-نقص مدارک ايثار

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

75

آئین دادرسی مدنی

53.33

حقوق مدنی

82.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

54.67

متون فقه

56.67

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

17.78

حقوق تجارت

53.33

 

 

حوزه انتخابی :  فارس - شيراز          نوع بومی :   محل سكونت 5 سال اخير،شهرحوزه قضايي است
سهمیه :     آزاد
نمره  :  67.35%          نتیجه :     قبول

نام درس

نمره (%)

آئین دادرسی کیفری

80

آئین دادرسی مدنی

63.33

حقوق مدنی

78.67

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

62.67

متون فقه

90

امور حسبی

33.33

حقوق ثبت اسناد و املاک

44.44

حقوق تجارت

75.56

 جایزه ویژه حقوق دادن برتر