64

آزمون های 64 مرحله ای وکالت سال 1399

27 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
19 مرحله آمایش
9 کارگاه علمی تخصصی
9 ویژه برنامه

17,900,000 17,900,000
61

آزمون های 61 مرحله ای وکالت سال 1399

24 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
19 مرحله آمایش
9 کارگاه علمی تخصصی
9 ویژه برنامه

15,900,000 15,900,000
64

آزمون های 47 مرحله ای وکالت سال 1399

17 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
16 مرحله آمایش
9 کارگاه علمی تخصصی
5 ویژه برنامه

ریال14,950,000 ریال10,046,000