آزمون آنلاین وکالت97

آزمون های 65 مرحله ای وکالت سال 1398

28 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
19 مرحله آمایش
9 کارگاه علمی تخصصی
9 ویژه برنامه

1,190,000 1,071,000
آزمون آنلاین وکالت97

آزمون های 62 مرحله ای وکالت سال 1398

25 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
19 مرحله آمایش
9 کارگاه علمی تخصصی
9 ویژه برنامه

1,090,000 981,000
آزمون آنلاین وکالت97

آزمون های 39 مرحله ای وکالت سال 1398

14 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
13 مرحله آمایش
7 کارگاه علمی تخصصی
5 ویژه برنامه

800,90 800,000
آزمون آنلاین وکالت97

آزمون های 49 مرحله ای وکالت سال 1398

17 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
16 مرحله آمایش
7 کارگاه علمی تخصصی
9 ویژه برنامه

900,90 840,000
آزمون آنلاین وکالت97

آزمون های 31 مرحله ای وکالت سال 1398

12 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
11 مرحله آمایش
5 کارگاه علمی تخصصی
3 ویژه برنامه

8،200،000 738,000