وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

 نظر مشورتی شماره ۷/۶۲۸۰

نظر مشورتی شماره ۷/۶۲۸۰

1399/04/01
جایزه ویژه حقوق دادن برتر