وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

نظر مشورتی شماره  ۷/۴۸۸۹

نظر مشورتی شماره ۷/۴۸۸۹

1399/04/01
جایزه ویژه حقوق دادن برتر