وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

1395/05/20

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۰ به پیشنهاد کارگروه ملی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحیه‌های بعدی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۰۳۵۵۱/ت۵۲۴۲۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ و شماره ۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده (۲)، عبارت «تا پایان مرداد سال ۱۳۹۵» به عبارت «تا پایان شهریور سال ۱۳۹۵» اصلاح می‌شود.

۲ـ در ماده (۴)، عبارت «ظرف شش ماه پس از تاریخ تعیین‌تکلیف» به عبارت 
«تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیریجایزه ویژه حقوق دادن برتر