وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

همایش های تخصصی

1395/09/02

داداستان هر ساله اقدام به برگزاری همایش های عظیم تخصصی در حوزه مطالعه و پژوهش حقوق می نماید که نتایج درخشانی هم به دنبال داشته است. هدف افزایش دانش حقوقی، پرورش بینش آزمونی و ارتقاء نگرش راهبردی داوطلبان، اهدافی ست که در طی همایش های داداستان محقق می گردد..
حضور برجسته اساتید صاحب سبک و مشاورین برجسته سبب گردیده است که داوطلبین در همه جای ایران با اشتیاق در این جلسات شرکت کرده و بیش از پیش در مسیر موفقیت گام بردارند.

کارگاههای تخصصی؛ افزایش دانش حقوقی

آمایش؛ ارتقا بیبنش آزمونی

باشگاه موفقیت؛ ارتقاء نگرش راهبردی