وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رای وحدت‌ رویه شماره 819 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت‌ رویه شماره 819 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

1401/02/12

رای وحدت‌ رویه قضایی شماره 819 مورخ 1401/01/16

در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد، ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ، ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق، ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾـﮋه ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ اﺳﻘﺎط اﯾﻦ ﺣﻖ، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻖ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﻋﻮا ﻧﺪارد، ﻨﺎﺑا ﻣﻮﺿع ﻣﺸﻤل اق ﺪر ده 367ﺎﻧﻮن آﯿ دادرﺳ دادهي ﻋﻤ و اﻧﻘـب در اـر ـﯽ ﻣﺼﻮب 1379 اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺬﮐﻮر در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﻣـﻮرد از ﺷـﻤﻮل ﻣـﺎده 333اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮوج ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دارد، ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻓﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأي ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋـﺎﻟﯽ ﮐﺸـﻮرﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء، ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأي ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 471 ﻗـﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦدادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺼﻮب 1392 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔـﺎهﻫـﺎ وﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

 

ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر


جهت استفاده از خدمات و کسب مشاوره از سراسر كشور با شماره 
دفتر مرکزی 05136050072
امور شهرستانها 05131601111
 تماس حاصل فرمایید 

جایزه ویژه حقوق دادن برتر