وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

انتشار کارنامه های آزمون وکالت ۹۶

انتشار کارنامه های آزمون وکالت ۹۶

1396/10/21

نتایج آزمون وکالت 96 اعلام شد و افتخار آفرینان مجموعه بزرگ داداِستان بار دیگر شگفتی آفریدند و موفق به کسب رتبه های برتر گشتند. حقوقدانان این موسسه با شرکت در آزمون های مفهومی مهارتی و کلاس های اساتید صاحب سبک ایران، توانستد به موفقیت ذیل نایل گردند:
کسب 8 رتبه یک
36 رتبه تک رقمی
و بیش از 200رتبه در سطح کانون های کشور

افزایش ۳۰ درصدی تعداد افتخار آفرینان مجموعه درآزمون وکالت ۹۶
و افزایش ۱۰۰ درصدی رتبه های یک در سطح کانون های کشور

تقدیرنامه
کارنامه آزمون وکالت 96 این عزیزان جهت رویت و استفاده حقوقدانان، به شرح زیر قرار گرفته است.

نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/66 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
86/66 حقوق تجارت 3
71/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
78/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
95/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
10918 نمره کلتراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
76/66 حقوق مدنی 1
93/33 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
16/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
10769 نمره کلتراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
58/33 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
81/66 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اذربايجان شرقي کانون 8
10027 نمره کلتراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
31/66 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
90/00 حقوق تجارت 3
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري چهارمحال وبختياري کانون 8
9194 نمره کلتراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
46/66 حقوق مدنی 1
81/66 آيين دادرسي مدني 2
65/00 حقوق تجارت 3
13/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
70/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
9341 نمره کلتراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
18/33 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
55/00 حقوق تجارت 3
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
71/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8300 نمره کلتراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
6/66 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
88/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري قزوين کانون 8
8142 نمره کلتراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/66 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
83/33 حقوق تجارت 3
25/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
30/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
63/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8119 نمره کلتراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
65/00 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
10096 نمره کلتراز نهایی 9
2 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
46/66 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
85/00 حقوق تجارت 3
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
65/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9373 نمره کلتراز نهایی 9
2 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
58/33 حقوق مدنی 1
71/66 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
0 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8855 نمره کلتراز نهایی 9
2 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
31/66 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8030 نمره کلتراز نهایی 9
2 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
88/33 آيين دادرسي مدني 2
81/66 حقوق تجارت 3
75/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
10275 نمره کلتراز نهایی 9
3 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
81/66 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
76/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
9964 نمره کلتراز نهایی 9
3 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
71/66 حقوق تجارت 3
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري كرمان کانون 8
9539 نمره کلتراز نهایی 9
3 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/33 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8657 نمره کلتراز نهایی 9
3 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
86/66 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
40/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/66 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8086 نمره کلتراز نهایی 9
3 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
21/66 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
20/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
68/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/66 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8054 نمره کلتراز نهایی 9
3 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/33 حقوق مدنی 1
61/66 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
46/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
25/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8004 نمره کلتراز نهایی 9
3 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
85/00 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
46/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9969 نمره کلتراز نهایی 9
4 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
65/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري يزد کانون 8
9559 نمره کلتراز نهایی 9
4 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/66 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
20/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري چهارمحال وبختياري کانون 8
8653 نمره کلتراز نهایی 9
4 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
43/33 آيين دادرسي مدني 2
66/66 حقوق تجارت 3
21/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
7981 نمره کلتراز نهایی 9
4 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
46/66 حقوق تجارت 3
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
40/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
60/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
7806 نمره کلتراز نهایی 9
5 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
46/66 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
23/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
55/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
7782 نمره کلتراز نهایی 9
5 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
حقوق مدنی 1
آيين دادرسي مدني 2
حقوق تجارت 3
اصول استنباط حقوق اسلامي 4
حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
7646 نمره کلتراز نهایی 9
5 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/00 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9921 نمره کلتراز نهایی 9
6 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
41/66 حقوق مدنی 1
56/66 آيين دادرسي مدني 2
86/66 حقوق تجارت 3
80/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9011 نمره کلتراز نهایی 9
6 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
100/0 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
95/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9916 نمره کلتراز نهایی 9
7 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
28/33 حقوق مدنی 1
86/66 آيين دادرسي مدني 2
86/66 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9688 نمره کلتراز نهایی 9
7 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
90/00 حقوق تجارت 3
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
9111 نمره کلتراز نهایی 9
7 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
60/00 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
65/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مازندران کانون 8
9709 نمره کلتراز نهایی 9
8 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
31/66 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
81/66 حقوق تجارت 3
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
9276 نمره کلتراز نهایی 9
8 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
46/66 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
63/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9814 نمره کلتراز نهایی 9
9 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
30/00 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
88/33 حقوق تجارت 3
26/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
90/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
9000 نمره کلتراز نهایی 9
9 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/66 حقوق مدنی 1
20/00 آيين دادرسي مدني 2
53/33 حقوق تجارت 3
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
45/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
7221 نمره کلتراز نهایی 9
9 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
41/66 حقوق مدنی 1
85/00 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9468 نمره کلتراز نهایی 9
11 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
66/66 حقوق تجارت 3
66/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
63/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري قزوين کانون 8
8844 نمره کلتراز نهایی 9
11 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/33 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
90/00 حقوق تجارت 3
81/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9710 نمره کلتراز نهایی 9
12 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
83/33 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9452 نمره کلتراز نهایی 9
12 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
55/00 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
81/66 حقوق تجارت 3
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
9751 نمره کلتراز نهایی 9
13 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/33 حقوق مدنی 1
88/33 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9327 نمره کلتراز نهایی 9
14 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
46/66 حقوق مدنی 1
66/66 آيين دادرسي مدني 2
86/66 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري قم کانون 8
8926 نمره کلتراز نهایی 9
14 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
58/33 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
83/33 حقوق تجارت 3
73/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
9690 نمره کلتراز نهایی 9
15 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
65/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9630 نمره کلتراز نهایی 9
15 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/33 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
26/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8800 نمره کلتراز نهایی 9
16 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/33 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
81/66 حقوق تجارت 3
70/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8954 نمره کلتراز نهایی 9
17 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
46/66 حقوق مدنی 1
86/66 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد کانون 8
9635 نمره کلتراز نهایی 9
18 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/66 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
68/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
71/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9474 نمره کلتراز نهایی 9
18 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/66 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
15/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
90/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8934 نمره کلتراز نهایی 9
18 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8721 نمره کلتراز نهایی 9
18 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
88/33 حقوق تجارت 3
93/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
10595 نمره کلتراز نهایی 9
19 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/00 حقوق مدنی 1
88/33 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
45/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8657 نمره کلتراز نهایی 9
19 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/66 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گيلان کانون 8
9052 نمره کلتراز نهایی 9
20 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/66 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
36/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
90/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8766 نمره کلتراز نهایی 9
21 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
16/66 حقوق مدنی 1
83/33 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8619 نمره کلتراز نهایی 9
21 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
66/66 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
41/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8927 نمره کلتراز نهایی 9
22 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
51/66 حقوق مدنی 1
86/66 آيين دادرسي مدني 2
50/00 حقوق تجارت 3
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
18/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8569 نمره کلتراز نهایی 9
22 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
60/00 حقوق مدنی 1
83/33 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
9543 نمره کلتراز نهایی 9
23 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
71/66 حقوق مدنی 1
61/66 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
33/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
9133 نمره کلتراز نهایی 9
23 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/66 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
50/00 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8920 نمره کلتراز نهایی 9
23 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8612 نمره کلتراز نهایی 9
23 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
25/00 حقوق مدنی 1
90/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
58/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8519 نمره کلتراز نهایی 9
23 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
71/66 حقوق تجارت 3
65/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري زنجان کانون 8
8459 نمره کلتراز نهایی 9
23 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
60/00 حقوق مدنی 1
66/66 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9367 نمره کلتراز نهایی 9
24 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
83/33 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
36/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
9111 نمره کلتراز نهایی 9
24 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
83/33 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
13/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
70/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8918 نمره کلتراز نهایی 9
24 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/33 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
81/66 حقوق تجارت 3
26/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9358 نمره کلتراز نهایی 9
25 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
71/66 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
71/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8484 نمره کلتراز نهایی 9
25 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
95/00 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
63/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
10387 نمره کلتراز نهایی 9
26 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
25/00 حقوق مدنی 1
83/33 آيين دادرسي مدني 2
95/00 حقوق تجارت 3
68/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد کانون 8
9478 نمره کلتراز نهایی 9
26 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
51/66 حقوق مدنی 1
83/33 آيين دادرسي مدني 2
53/33 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
9438 نمره کلتراز نهایی 9
26 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
71/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9342 نمره کلتراز نهایی 9
26 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
86/66 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مازندران کانون 8
8858 نمره کلتراز نهایی 9
26 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
41/66 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
56/66 حقوق تجارت 3
45/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8584 نمره کلتراز نهایی 9
26 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
71/66 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8584 نمره کلتراز نهایی 9
27 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
60/00 حقوق مدنی 1
86/66 آيين دادرسي مدني 2
86/66 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
10379 نمره کلتراز نهایی 9
28 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
55/00 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9291 نمره کلتراز نهایی 9
28 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8400 نمره کلتراز نهایی 9
29 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
26/66 حقوق مدنی 1
86/66 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
20/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
23/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8401 نمره کلتراز نهایی 9
30 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
46/66 آيين دادرسي مدني 2
66/66 حقوق تجارت 3
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8375 نمره کلتراز نهایی 9
30 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
30/00 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
63/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9236 نمره کلتراز نهایی 9
31 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/00 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
56/66 حقوق تجارت 3
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
75/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
9275 نمره کلتراز نهایی 9
32 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
81/66 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
53/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8431 نمره کلتراز نهایی 9
33 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
83/33 حقوق تجارت 3
21/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
36/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8416 نمره کلتراز نهایی 9
34 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
41/66 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
26/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
58/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8305 نمره کلتراز نهایی 9
34 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
83/33 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9074 نمره کلتراز نهایی 9
35 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
28/33 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
65/00 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري كرمان کانون 8
8437 نمره کلتراز نهایی 9
35 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
30/00 حقوق مدنی 1
81/66 آيين دادرسي مدني 2
61/66 حقوق تجارت 3
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
40/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8278 نمره کلتراز نهایی 9
35 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
46/66 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
23/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9059 نمره کلتراز نهایی 9
36 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
28/33 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8724 نمره کلتراز نهایی 9
36 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
30/00 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8286 نمره کلتراز نهایی 9
36 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/00 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
21/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
30/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري كرمان کانون 8
8425 نمره کلتراز نهایی 9
37 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
26/66 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
93/33 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8786 نمره کلتراز نهایی 9
38 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8254 نمره کلتراز نهایی 9
38 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/33 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
61/66 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8256 نمره کلتراز نهایی 9
39 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/33 حقوق مدنی 1
83/33 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8871 نمره کلتراز نهایی 9
40 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
58/33 حقوق مدنی 1
95/00 آيين دادرسي مدني 2
85/00 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
36/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
10204 نمره کلتراز نهایی 9
41 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
46/66 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8856 نمره کلتراز نهایی 9
41 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
56/66 حقوق تجارت 3
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري يزد کانون 8
8318 نمره کلتراز نهایی 9
41 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
41/66 حقوق مدنی 1
71/66 آيين دادرسي مدني 2
61/66 حقوق تجارت 3
13/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8228 نمره کلتراز نهایی 9
41 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
21/66 حقوق مدنی 1
71/66 آيين دادرسي مدني 2
71/66 حقوق تجارت 3
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
70/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8811 نمره کلتراز نهایی 9
42 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
71/66 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
26/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8653 نمره کلتراز نهایی 9
42 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
66/66 آيين دادرسي مدني 2
65/00 حقوق تجارت 3
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8293 نمره کلتراز نهایی 9
42 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/00 حقوق مدنی 1
71/66 آيين دادرسي مدني 2
86/66 حقوق تجارت 3
13/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8218 نمره کلتراز نهایی 9
42 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
51/66 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
66/66 حقوق تجارت 3
8/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8679 نمره کلتراز نهایی 9
44 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
41/66 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8627 نمره کلتراز نهایی 9
44 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/33 حقوق مدنی 1
61/66 آيين دادرسي مدني 2
86/66 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8764 نمره کلتراز نهایی 9
45 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
55/00 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8200 نمره کلتراز نهایی 9
45 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
21/66 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8760 نمره کلتراز نهایی 9
47 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
31/66 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
81/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8731 نمره کلتراز نهایی 9
50 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
56/66 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8728 نمره کلتراز نهایی 9
51 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/66 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8606 نمره کلتراز نهایی 9
52 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
41/66 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
88/33 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
50/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8536 نمره کلتراز نهایی 9
52 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/66 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
66/66 حقوق تجارت 3
15/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
60/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8723 نمره کلتراز نهایی 9
53 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
16/66 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
65/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مازندران کانون 8
8310 نمره کلتراز نهایی 9
53 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
20/00 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
88/33 حقوق تجارت 3
75/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8719 نمره کلتراز نهایی 9
54 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
81/66 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
8903 نمره کلتراز نهایی 9
57 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
26/66 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8662 نمره کلتراز نهایی 9
57 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
23/33 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8661 نمره کلتراز نهایی 9
58 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
21/66 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
95/00 حقوق تجارت 3
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
45/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8555 نمره کلتراز نهایی 9
58 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
26/66 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
73/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8659 نمره کلتراز نهایی 9
59 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
66/66 آيين دادرسي مدني 2
65/00 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
71/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8656 نمره کلتراز نهایی 9
60 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
28/33 حقوق مدنی 1
55/00 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8602 نمره کلتراز نهایی 9
61 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
45/00 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
63/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8450 نمره کلتراز نهایی 9
61 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/33 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8590 نمره کلتراز نهایی 9
62 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
46/66 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
71/66 حقوق تجارت 3
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8556 نمره کلتراز نهایی 9
65 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8444 نمره کلتراز نهایی 9
66 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
30/00 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8423 نمره کلتراز نهایی 9
68 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
18/33 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
56/66 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8518 نمره کلتراز نهایی 9
69 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
23/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8420 نمره کلتراز نهایی 9
69 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
30/00 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
76/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8336 نمره کلتراز نهایی 9
72 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
23/33 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
81/66 حقوق تجارت 3
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8472 نمره کلتراز نهایی 9
75 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/33 حقوق مدنی 1
85/00 آيين دادرسي مدني 2
53/33 حقوق تجارت 3
23/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
60/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8468 نمره کلتراز نهایی 9
76 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
71/66 آيين دادرسي مدني 2
61/66 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
8599 نمره کلتراز نهایی 9
78 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
65/00 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
68/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
8599 نمره کلتراز نهایی 9
78 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
25/00 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
88/33 حقوق تجارت 3
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
56/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8463 نمره کلتراز نهایی 9
78 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
26/66 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
55/00 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8431 نمره کلتراز نهایی 9
80 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/33 حقوق مدنی 1
56/66 آيين دادرسي مدني 2
85/00 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
8586 نمره کلتراز نهایی 9
81 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
71/66 آيين دادرسي مدني 2
46/66 حقوق تجارت 3
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8427 نمره کلتراز نهایی 9
81 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
86/66 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9880 نمره کلتراز نهایی 9
85 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
23/33 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
66/66 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
40/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
85/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8409 نمره کلتراز نهایی 9
85 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
66/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
56/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8402 نمره کلتراز نهایی 9
86 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
26/66 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
86/66 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8384 نمره کلتراز نهایی 9
90 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
51/66 حقوق مدنی 1
28/33 آيين دادرسي مدني 2
65/00 حقوق تجارت 3
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
8438 نمره کلتراز نهایی 9
98 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
31/66 حقوق مدنی 1
61/66 آيين دادرسي مدني 2
66/66 حقوق تجارت 3
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8342 نمره کلتراز نهایی 9
98 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
60/00 حقوق مدنی 1
66/66 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
25/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
58/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8336 نمره کلتراز نهایی 9
99 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/66 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8151 نمره کلتراز نهایی 9
99 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
6/66 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
40/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8331 نمره کلتراز نهایی 9
100 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
25/00 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
71/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
8409 نمره کلتراز نهایی 9
102 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
21/66 حقوق مدنی 1
88/33 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
21/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد کانون 8
8405 نمره کلتراز نهایی 9
120 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/33 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
95/00 حقوق تجارت 3
20/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9586 نمره کلتراز نهایی 9
142 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/00 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9541 نمره کلتراز نهایی 9
161 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
90/00 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9515 نمره کلتراز نهایی 9
169 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/33 حقوق مدنی 1
83/33 آيين دادرسي مدني 2
88/33 حقوق تجارت 3
45/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9495 نمره کلتراز نهایی 9
176 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
86/66 آيين دادرسي مدني 2
83/33 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9416 نمره کلتراز نهایی 9
206 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
41/66 حقوق مدنی 1
85/00 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9406 نمره کلتراز نهایی 9
212 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
55/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9380 نمره کلتراز نهایی 9
225 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
71/66 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9361 نمره کلتراز نهایی 9
237 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
28/33 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
93/33 حقوق تجارت 3
73/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9291 نمره کلتراز نهایی 9
264 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
56/66 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9217 نمره کلتراز نهایی 9
291 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
55/00 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9193 نمره کلتراز نهایی 9
313 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
81/66 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9153 نمره کلتراز نهایی 9
334 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
51/66 حقوق مدنی 1
81/66 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9066 نمره کلتراز نهایی 9
387 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
50/00 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9026 نمره کلتراز نهایی 9
416 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
83/33 آيين دادرسي مدني 2
51/66 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9007 نمره کلتراز نهایی 9
423 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8979 نمره کلتراز نهایی 9
448 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/00 حقوق مدنی 1
61/66 آيين دادرسي مدني 2
65/00 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
95/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8978 نمره کلتراز نهایی 9
450 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
83/33 حقوق تجارت 3
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8919 نمره کلتراز نهایی 9
482 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
85/00 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
46/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8917 نمره کلتراز نهایی 9
485 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
30/00 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
85/00 حقوق تجارت 3
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8874 نمره کلتراز نهایی 9
513 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
66/66 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8869 نمره کلتراز نهایی 9
520 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/00 حقوق مدنی 1
56/66 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
70/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8849 نمره کلتراز نهایی 9
539 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
30/00 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
88/33 حقوق تجارت 3
46/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8841 نمره کلتراز نهایی 9
551 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/33 حقوق مدنی 1
66/66 آيين دادرسي مدني 2
71/66 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
60/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8818 نمره کلتراز نهایی 9
575 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
41/66 حقوق مدنی 1
56/66 آيين دادرسي مدني 2
86/66 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8788 نمره کلتراز نهایی 9
602 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
حقوق مدنی 1
آيين دادرسي مدني 2
حقوق تجارت 3
اصول استنباط حقوق اسلامي 4
حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8787 نمره کلتراز نهایی 9
603 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
71/66 آيين دادرسي مدني 2
71/66 حقوق تجارت 3
46/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8784 نمره کلتراز نهایی 9
610 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
55/00 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
55/00 حقوق تجارت 3
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8750 نمره کلتراز نهایی 9
632 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/66 حقوق مدنی 1
55/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
50/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8740 نمره کلتراز نهایی 9
645 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/33 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
66/66 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8711 نمره کلتراز نهایی 9
680 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8711 نمره کلتراز نهایی 9
680 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
31/66 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8668 نمره کلتراز نهایی 9
728 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
86/66 آيين دادرسي مدني 2
66/66 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8653 نمره کلتراز نهایی 9
745 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/00 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
25/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8649 نمره کلتراز نهایی 9
755 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
28/33 حقوق مدنی 1
66/66 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
68/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
55/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8625 نمره کلتراز نهایی 9
774 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/33 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8622 نمره کلتراز نهایی 9
780 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
71/66 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
63/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8614 نمره کلتراز نهایی 9
784 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/00 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
56/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8611 نمره کلتراز نهایی 9
791 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
23/33 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
73/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8601 نمره کلتراز نهایی 9
807 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
66/66 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8586 نمره کلتراز نهایی 9
826 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
28/33 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
71/66 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8580 نمره کلتراز نهایی 9
835 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
26/66 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
66/66 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8534 نمره کلتراز نهایی 9
880 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
حقوق مدنی 1
آيين دادرسي مدني 2
حقوق تجارت 3
اصول استنباط حقوق اسلامي 4
حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8534 نمره کلتراز نهایی 9
880 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
28/33 حقوق مدنی 1
81/66 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8521 نمره کلتراز نهایی 9
903 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
31/66 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
76/66 حقوق تجارت 3
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8500 نمره کلتراز نهایی 9
934 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/33 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
41/66 حقوق تجارت 3
16/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8463 نمره کلتراز نهایی 9
980 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
41/66 حقوق مدنی 1
76/66 آيين دادرسي مدني 2
81/66 حقوق تجارت 3
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8444 نمره کلتراز نهایی 9
1004 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
46/66 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
60/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8439 نمره کلتراز نهایی 9
1014 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
66/66 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/66 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8424 نمره کلتراز نهایی 9
1037 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
28/33 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8421 نمره کلتراز نهایی 9
1041 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
26/66 حقوق مدنی 1
61/66 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
65/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8404 نمره کلتراز نهایی 9
1073 رتبه 10جایزه ویژه حقوق دادن برتر