rr

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آغاز ثبت‌نام آزمون وكالت مركز وکلای قوه قضاییه

آغاز ثبت‌نام آزمون وكالت مركز وکلای قوه قضاییه

1402/10/20

ثبت‌نام آزمون وكالت مركز وکلای قوه قضاییه آغاز شد. 

آزمون وكالت مركز وکلای قوه قضاییه،كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه - نوبت دوم 1402 از امروز آغاز شد. زمان برگزاری آزمون :  18 اسفندماه 1402 دوره سرعت داداستان 
ویژه متقاضیان شرکت در آزمون وکالت قوه قضاییه 
5  مرحله آزمون + 75 ساعت تدریس نکته و تست 

به همراه: 
کارگاه برنامه ریزی برای قبولی در آزمون وکالت 
کارگاه تکنیک های تست زنی ویژه آزمون مرکز وکلا 
کارگاه قانون صدور چک ( به صورت آفلاین ) 
کارگاه قانون جدید شوراهای حل اختلاف 

هزینه دوره: 6 میلیون و 970 هزار تومان 
هزینه دوره در جشنواره تخفیفات: 4 میلیون و 470 هزار تومان 

مدت زمان استفاده از جشنواره تخفیفات دوره سرعت صرفا تا ساعت 17 ، 21 دی ماه می باشد. 

آزمون ها: 
29 دی ماه ( نیمه اول) 
20 بهمن ( نیمه دوم) 
27 بهمن آزمون جامع 
4 اسفند آزمون جامع 
11 اسفند آزمون جامع 

دروس آزمونی: 
حقوق جزا ( 10 ساعت ) 
حقوق مدنی ( 15 ساعت ) 
آدم( 15 ساعت )
آدک( 10 ساعت )
حقوق تجارت( 10 ساعت )
حقوق ثبت( 5 ساعت )
متون فقه( 5 ساعت )
حقوق اساسی ( 5 ساعت )

شماره تماس: 
☎️ 02191090200
☎️ 05131601400

مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی‌ و مشاوران خانواده قوه قضائیه‌، در اجرای‌ بند »ب« ماده ٤ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده ١٨٧ قانون برنامه‌ سوم توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مصوب ٢٧/١١/١٣٩٧ ، اجرای‌ قانون تسهیل‌ صدور برخی‌ مجوزهای‌ کسب‌ و کار (مصوب ١٤٠١) و ماده ٥ این‌ قانون و قانون استفساریه‌ مواد ٣ و ٤ و ٥ قانون تسهیل‌ صدور مجوزهای‌ کسب‌ و کار، با توجه‌ به‌ شرح، شرایط‌ و موارد زیر اقدام به‌ برگزاری‌ آزمون ورودی‌ کارآموزی‌ وکالت‌ می‌ نمایند.

 

مستندات قانونی‌:

الف‌ - ماده ٥ قانون تسهیل‌ صدور برخی‌ مجوزهای‌ کسب‌ و کار:

تبصره ماده (١) قانون کیفیت‌ اخذ پروانه‌ وکالت‌ دادگستری‌ مصوب ١٧/٠١/١٣٧٦ به‌ شرح زیر اصلاح و یک‌ تبصره به‌ عنوان تبصره (٢) به‌ آن الحاق می‌شود:

تب صره ١- کانون وکلای‌ دادگ ستری‌ و مرکز وکلا، کار شنا سان ر سمی‌ و م شاوران خانواده قوه ق ضائیه‌ مکلفند هر سال از طریق‌ سازمان سنجش‌ آموزش ک شور ن سبت‌ به‌ برگزاری‌ آزمون پروانه‌ وکالت‌ اقدام نمایند. داوطلبانی‌ که‌ حداقل‌ هفتاد درصــد (٧٠%) امتیاز میانگین‌ نمرات یک‌ درصــد (١%) حائزان بالاترین‌ امتیاز را کســب‌ کردهاند به‌ عنوان پذیرفته‌ شــده جهت‌ طی‌ مراحل‌ مقتضـــی‌ به‌ مرجع‌ صـــدور مجوز مربوط معرفی‌ می‌گردند. نظارت بر اجرای‌ این‌ تبصـــره بر عهده قوه قضائیه‌ است‌ و قوه مزبور مکلف‌ است‌ در صورت استنکاف کانون وکلای‌ دادگستری‌ و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌ و مشــاوران خانواده قوه قضــائیه‌ از برگزاری‌ آزمون، رأســا به‌ برگزاری‌ آن اقدام کند. اســتنکاف از اجرای‌ این‌ حکم‌ جرم محســوب و مرتکب‌ به‌ مجازات محرومیت‌ از حقوق اجتماعی‌ درجه‌ شــش‌ موضــوع ماده (١٩) قانون مجازات اســلامی‌ محکوم خواهد شد.

تبصره ٢ - برای‌ مشمولان بند »چ« ماده (٨٨) قانون برنامه‌ پنجساله‌ ششم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اســلامی‌ ایران که‌ مقرر می‌دارد "قوه قضــائیه‌، ســازمان ثبت‌ اســناد و املاك کشــور، کانون وکلای‌ دادگســتری‌، کانون کارشناسان رسمی‌، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه‌ مکلفند سی‌ درصد (٣٠%) از سهمیه‌ صدور دفاتر خدمات قضائی‌ و الکترونیک‌ سـردفتری‌، صـدور پروانه‌ وکالت‌ مجوز کارشـناسـان رسـمی‌ دادگسـتری‌ را به‌ فرزندان و همسـران شـهدا، جانبازان با حداقل‌ ده درصد (١٠%) آزادگان با داشتن‌ حداقل‌ سه‌ ماه سابقه‌ اسارت و رزمندگان با داشتن‌ حداقل‌ شش‌ ماه حضــور در جبهه‌ و همســر و فرزندان جانبازان بیســت‌ و پنج‌ درصــد (٢٥%) و بالاتر و فرزندان و همســران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای‌ حداقل‌ دوازده ماه سابقه‌ ح ضور داوطلبانه‌ در جبهه‌ بدون رعایت‌ شرط سنی‌ در صورت واجد شرایط‌ بودن اختصاص دهند."، نصاب مذکور در تبصره (١) حداقل‌ شصت‌ درصد (٦٠%) می‌ باشد.

 - طبق‌ قانون ا ستف ساریه‌ مواد ٣ و ٤ و ٥ قانون ت سهیل‌ صدور مجوزهای‌ ک سب‌ و کار م صوب ٢٤/١٢/١٤٠٠ منظور از امتیاز میانگین‌ نمرات میانگین‌ وزنی‌ نمرات ترازشده است‌.

شرایط‌ و مدارك لازم جهت‌ ثبت‌نام در آزمون وکالت‌:

 

١) تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران.

 

٢) اعتقاد و التزام عملی‌ به‌ احکام و مبانی‌ دین‌ مقدس اسلام.

 

٣) اعتقاد و تعهد به‌ نظام جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، ولایت‌ فقیه‌ و قانون اساسی‌.

 

  داشتن‌ دانشنامه‌ معتبر کارشناسی‌ یا بالاتر حقوق یا فقه‌ و مبانی‌ حقوق اسلامی‌ ( از دانشکدههای‌ داخل‌ یا خارج کشور که‌ مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ باشد) یا معادل آن از دروس حوزوی‌ و دانشگاهی‌ با تأیید مرجع‌ صالح‌ (ملاك فارغالتحصیلی‌ داوطلب‌ تاریخ‌ ٣١/٠٦/١٤٠٣ می‌باشد.)

 

تبصره ١: مرکز وکلا مکلف‌ است‌ به‌ منظور احراز شرایط‌ فوق از مراجع‌ ذی‌صلاح مربوطه‌ استعلام نماید و مراجع‌ مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ٢ ماه پاسخ‌ لازم را اعلام نمایند.

 

تبصره ٢:کسانی‌ که‌ فاقد مدرك کارشناسی‌ حقوق، فقه‌ و مبانی‌ حقوق اسلامی‌ یا معادل آن از دروس حوزوی‌ و دانشگاهی‌ با تأیید مرجع‌ صالح‌ بوده و فقط‌ دارای‌ مدارك بالاتر رشته‌های‌ فوقالذکر هستند، در صورت شرکت‌ در آزمون مدرك بالاتر آنان جایگزین‌ مدرك مرتبط‌ کارشناسی‌ نخواهد شد و مورد پذیرش نمی‌باشد؛ بنابراین‌ از ارائه‌ مدارك بالاتر به‌ جز مدارك کارشناسی‌ عنوانشده خودداری‌ نمایند.

 

تبصره ٣: مدرك معادل حوزوی‌ مدرکی‌ است‌ که‌ مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ باشد.

 

تبصره ٤: دارندگان مدارك کارشناسی‌ ناپیوسته‌ حقوق، فقه‌ و مبانی‌ حقوق اسلامی‌ با مدرك کاردانی‌ مرتبط‌ به‌ شرط آن که‌ واحدهای‌ دروس دوره کارشناسی‌ حقوق، فقه‌ و مبانی‌ حقوق اسلامی‌ را گذرانده باشند، مجاز به‌ شرکت‌ در آزمون هستند.

 

تبصره ٥: دارندگان مدارك کارشناسی‌ارشد پیوسته‌ حقوق، فقه‌ و مبانی‌ حقوق اسلامی‌، با مدرك کارشناسی‌ مرتبط‌، مجاز به‌ شرکت‌ در آزمون هستند.

 

تذکر: (مدارك معادل یا مدارك دارای‌ ارزش استخدامی‌ »داخلی‌ سازمانها« پذیرفته‌ نیست‌.) ٥) داشتن‌ حداقل‌ ٢٤ سال تمام شمسی‌ و حداکثر ٦٥ سال تمام شمسی‌ در زمان صدور پروانه‌ وکالت‌.

 

تبصره١: شرکت‌ در آزمون برای‌ افرادی‌ که‌ در زمان آزمون شرط سنی‌ را ندارند اما در زمان صدور پروانه‌ ( در صورت قبولی‌ در فرایندهای‌ آزمون و احراز صلاحیت‌) شرط سنی‌ را داشته‌ باشند، بلامانع‌ است‌.

 

٦) داشتن‌ کارت پایان خدمت‌ یا معافیت‌ دائم‌ برای‌ آقایان تا تاریخ‌ ٣١/٠٦/١٤٠٣. ٧) عدم سوءپیشینه‌ مؤثر کیفری‌ و عدم محرومیت‌ از حقوق اجتماعی‌.

 

٨) عدم اعتیاد به‌ مواد مخدر و سکرآور به‌ تأیید سازمان پزشکی‌ قانونی‌ و عدم تجاهر به‌ فسق‌.

 

         عدم اشتغال اعم‌ از رسمی‌، قراردادی‌، پیمانی‌ در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شرکت‌های‌ دولتی‌، نهادهای‌ انقلابی‌، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به‌ خدمات عمومی‌ و عدم اشتغال به‌ سردفتری‌ یا دفتریاری‌ در زمان صدور مجوز و پس‌ از آن مادامی‌ که‌ شخص‌ به‌ وکالت‌ موضوع این‌ آیین‌نامه‌ اشتغال دارد.

 

تبصره١: مشاغل‌ آموزشی‌ یا پژوهشی‌ در دانشگاهها از مقررات شرایط‌ فوق مستثنی‌ می‌باشد. ١٠) نداشتن‌ سوءشهرت.

 

١١) داشتن‌ وثاقت‌ و تعهد به‌ اصل‌ نظام و قانون اساسی‌.

 

١٢) عدم محکومیت‌ به‌ انفصال دائم‌ از خدمات قضائی‌ یا خدمات دولتی‌ یا وکالت‌ دادگستری‌.

 

تبصره ١: داوطلبانی‌که‌ موفق‌ به‌ کسب‌ حد نصاب تراز در مرحله‌ آزمون کتبی‌ می‌شوند برای‌ اخذ پروانه‌ وکالت‌ باید شرایط‌ مقرر در ماده ٥ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ مرکز وکلا و سایر قوانین‌ و مقررات حاکم‌ بر اخذ پروانه‌ وکالت‌ و مفاد آنها را دارا باشند، آگاهی‌ از این‌ شرایط‌ و مقررات هنگام ثبت‌نام در آزمون بر عهده داوطلبان است‌ و مسئولیت‌ عدم احراز شرایط‌ در قوانین‌ مذکور متوجه‌ ایشان خواهد بود. همینطور قبولی‌ در هر یک‌ از مراحل‌ آزمون برای‌ شرکت‌کنندگانی‌ که‌ شرایط‌ ذکرشده در قوانین‌ و آیین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ را نداشته‌ باشند، هیچگونه‌ حقی‌ ایجاد نمی‌کند.

 

مدارك لازم جهت‌ ثبت‌نام:

 

داوطلبان محترم لازم است‌ تصویر اسکن‌شده عکس‌ خود را در هنگام ثبت‌نام در سامانه‌ بارگذاری‌ نمایند: عکس‌ پرسنلی‌ با مشخصات زیر:

 

عکس‌ ٤×٣ رنگی‌ پرسنلی‌ تمامرخ با زمینه‌ سفید که‌ در سال ١٤٠٢ گرفته‌ شده باشد (با رعایت‌ تمام شئونات اسلامی‌) و اندازه آن حداقل‌ ٢٠٠ در ٣٠٠ تا حداکثر ٣٠٠ در ٤٠٠ pixels با فرمت‌ ipg و حجم‌ فایل‌ ذخیرهشده آن نباید از ١٥ کیلوبایت‌ کمتر و از ٧٠ کیلوبایت‌ بیشتر باشد، تهیه‌ نمایند. تصویر داوطلب‌ باید واضح‌، مشخص‌ و فاقد اثر مهر، منگنه‌ و هرگونه‌ لکه‌ باشد. حاشیه‌های‌ اضافه‌ عکس‌ اسکن‌شده باید حذف شده باشد.

 

تذکر مهم‌: با توجه‌ به‌ مشکلات به‌ وجود آمده در آزمونهای‌ قبلی‌، در خصوص اشتباه در ارسال عکس‌ داوطلبان، که‌ این‌ موضوع اکثراً برای‌ داوطلبانی‌ که‌ ثبت‌نام آنان توسط‌ دیگران انجام می‌شود، رخ داده است‌، تأکید می‌گردد که‌ علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی‌، حتما نسبت‌ به‌ کنترل عکس‌ ارسالی‌ دقت‌ نمایید تا اشتباهاً عکس‌ داوطلب‌ دیگری‌ به‌ جای‌ عکس‌ شما ارسال نگردد. بدیهی‌ است‌ که‌ در صورت ارسال عکس‌ اشتباهی‌، فرد متقاضی‌ به‌ عنوان متخلف‌ تلقی‌ و مطابق‌ مقررات با وی‌ رفتار خواهد شد و از ادامه‌ مراحل‌ آزمون توسط‌ داوطلب‌ جلوگیری‌ خواهد شد.

 

امتیازات و سهمیه‌هاي قانونی‌:

 

الف‌) با توجه‌ به‌ تصویب‌ قانون جامع‌ خدماترسانی‌ به‌ ایثارگران و با توجه‌ به‌ مفاد ماده ٨٨ قانون برنامه‌ پنجساله‌ ششم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و به‌ ویژه بند چ ماده مذکور که‌ به‌ موجب‌ آن بند چ به‌ عنوان ماده ٥٩ مکرر به‌ قانون جامع‌ خدماترسانی‌ به‌ ایثارگران الحاق شده است‌، گزینش‌ متقاضیان واجد شرایط‌ براساس ماده ٥٩ مکرر قانون خدماترسانی‌ به‌ ایثارگران صورت می‌گیرد. هر یک‌ از افراد متقاضی‌ سهمیه‌ رزمندگان و ایثارگران می‌توانند براساس شرایط‌ خود به‌ شرح مندرج در بندهای‌١ تا ٦ زیر، متقاضی‌ استفاده از سهمیه‌ شوند.

 

.١فرزندان و همسران شهدا

 

٢. جانبازان با حداقل‌ ده درصد (١٠%) ٣. آزادگان با داشتن‌ حداقل‌ سه‌ ماه سابقه‌ اسارت

 

٤. رزمندگان با داشتن‌ حداقل‌ شش‌ ماه سابقه‌ حضور در جبهه‌ ٥. همسر و فرزندان جانبازان بیست‌ و پنج‌ درصد(٢٥%) و بالاتر

 

٦. فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای‌ حداقل‌ دوازده ماه سابقه‌ حضور داوطلبانه‌ در جبهه‌، بدون رعایت‌ شرط سنی‌.

 

تبصره١: با توجه‌ به‌ مفاد بند چ ماده ٨٨ الحاقی‌ به‌ ماده ٥٩ قانون جامع‌ خدمات رسانی‌ به‌، ایثارگران پدر و مادر شهدا مشمول سهمیه‌ ایثارگری‌ نمی‌باشند.

 

تبصره ٢: شرط سنی‌ در خصوص ایثارگران اجرا نخواهد شد.

 

ب) مراجع‌ ذی‌صلاح جهت‌ تأیید سهمیه‌ ایثارگری‌:

 

معاونت‌ منابع‌ انسانی‌ کل‌ وزارت دفاع و پشتیبانی‌، وزارت جهاد کشاورزی‌، معاونت‌ نیروی‌ انسانی‌ کل‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، معاونت‌ منابع‌ انسانی‌ کل‌ نیروی‌ انتظامی‌، معاونت‌ منابع‌ انسانی‌ کل‌ ارتش‌، معاونت‌ سرمایه‌ انسانی‌ کل‌ سازمان بسیج‌ مستضعفین‌، مرکز عملیات و خدمات نیروی‌ انسانی‌ ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ و مدیر کل‌ اشتغال و کارآفرینی‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران.

 

تذکرات مهم‌:

 ١. داوطلبان ضروری‌ است‌ تا پایان مهلت‌ ثبت‌نام نسبت‌ به‌ تعیین‌ وضعیت‌ ایثارگری‌ خود اقدام نمایند. بدیهی‌ است‌ پس‌ از پایان مهلت‌ ثبت‌نام هیچ‌گونه‌ اقدامی‌ امکانپذیر نمی‌باشد.

 ٢. با توجه‌ به‌ مشکلات پیش‌ آمده در سالهای‌ گذشته‌، قبل‌ از ثبت‌ درخواست‌ اعمال سهمیه‌ به‌ ارگان صادرکننده ایثارگری‌ مراجعه‌ کرده و از تأیید سهمیه‌ ایثارگری‌ خود از ارگان مربوطه‌ اطمینان حاصل‌ نمایید. پس‌ از اعلام نتایج‌ آزمون سهمیه‌ ایثارگری‌ داوطلبان از ارگان مربوطه‌ استعلام می‌شود و در صورت عدم تأیید، قبولی‌ داوطلب‌ کأنلَم‌یکُ ن‌ می‌باشد.

 ٣. مناطق‌ عملیانی‌ بر اساس مصوبه‌ شورای‌ عالی‌ دفاع تعیین‌ می‌شود.

 ٤. همسران رزمندگان (متقاضیانی‌ که‌ همسران آنان فقط‌ دارای‌ شرط مدت حضور در جبهه‌ می‌باشند) مشمول استفاده از سهمیه‌ رزمندگان نمی‌باشند.

 ٥. کد پیگیری‌ ١٢ رقمی‌ ارگان استفادهکننده از سهمیه‌ رزمندگان (حسب‌ مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای‌ مسلح‌)، برای‌ هر آزمون و هر سال متفاوت است‌. لذا متقاضیان باید برای‌ این‌ آزمون، کد پیگیری‌ جدید از ارگان ذی‌ربط‌ دریافت‌ و آن را در زمان ثبت‌نام در محلی‌ که‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌نام اینترنتی‌ در نظر گرفته‌ شده است‌، درج نمایند.

 ٦. به‌ موجب‌ الحاق بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه‌ پنجساله‌ ششم‌ توسعه‌ به‌ ماده ٥٩ قانون جامع‌ خدماترسانی‌ به‌ ایثارگران مشمولین‌ استفاده از سهمیه‌ ایثارگران فقط‌ موارد شش‌گانه‌ فوق هستند.

 اعمال سهمیه‌ ایثارگری‌ برای‌ افراد از طریق‌ استعلام از ارگان مربوط توسط‌ سازمان سنجش‌ آموزش کشور انجام خواهد شد و در نهایت‌ تأیید نهایی‌ بررسی‌ واجد شرایط‌ بودن پذیرفته‌شدگان برای‌ استفاده از سهمیه‌ ایثارگران با مرکز وکلا،

 کارشناسان رسمی‌ و مشاوران خانواده قوه قضائیه‌ است‌.

 ٨. چنانچه‌ داوطلبی‌ در سهمیه‌ آزاد شرکت‌ کرده باشد، اعلام بعدی‌ او در مورد ایثارگری‌ مسموع نخواهد بود.

 نظر به‌ اینکه‌ پذیرش متقاضیان در سهمیه‌ انتخابی‌ آنان صورت می‌گیرد، ضروری‌ است‌ متقاضیان ارجمند هنگام ثبت‌نام در انتخاب گزینه‌ سهمیه‌ عادی‌ یا ایثارگران دقت‌ نمایند.

 نحوه ثبت‌نام:

 ١) کلیه‌ متقاضیان ثبت‌نام در آزمون وکالت‌ در صورت داشتن‌ شرایط‌ مندرج در اطلاعیه‌ باید از روز چهارشنبه‌ به‌ تاریخ‌ ٢٠/١٠/١٤٠٢ لغایت‌ روز سه‌شنبه‌ به‌ تاریخ‌ ٢٦/١٠/١٤٠٢ با مراجعه‌ به‌ درگاه اطلاعرسانی‌ ثبت‌نام آزمون سازمان سنجش‌ آموزش کشور به‌ نشانی‌ www.sanjesh.org ضمن‌ مطالعه‌ دقیق‌ دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون نسبت‌ به‌ ثبت‌نام اقدام نمایند. در پایان ثبت‌نام به‌ هر یک‌ از داوطلبان کد رهگیری‌ ارائه‌ خواهد شد که‌ داوطلبان لازم است‌ تا پایان کلیه‌ مراحل‌ آزمون این‌ کد را نزد خود نگهداری‌ نمایند. ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام منحصراً به‌ صورت الکترونیکی‌ می‌باشد و داوطلبان لازم است‌ از طریق‌ درگاه اینترنتی‌ مذکور نسبت‌ به‌ ثبت‌نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت‌نام به‌ غیر از روش فوق غیرقابل‌ قبول می‌باشد.

 ٢) متقاضیان در هنگام ثبت‌نام، حق‌ انتخاب صرفاً یک‌ استان (با اولویت‌ داوطلبین‌ بومی‌) جهت‌ انتخاب حوزه قضایی‌ محل‌ خدمت‌ را دارا می‌باشند.

 ٣) پرداخت‌ هزینه‌ ثبت‌نام به‌ صورت اینترنتی‌:

 متقاضیان واجد شرایط‌ می‌بایست‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ وجه‌ ثبت‌نام به‌ مبلغ‌ ٠٠٠,٤٠٠,٤ ریال به‌ صورت الکترونیکی‌ و یا از طریق‌ کارتهای‌ بانکی‌ متصل‌ به‌ شبکه‌ شتاب اقدام نمایند.

 تذکر: متقاضیان باید در مهلت‌ تعیین‌شده نسبت‌ به‌ ثبت‌نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به‌ روزهای‌ پایانی‌ خودداری‌ نمایند. به‌ ثبت‌نامهای‌ ناقص‌ ترتیب‌ اثر داده نخواهد شد و هزینه‌ ثبت‌نام به‌ هیچ‌ وجه‌ مسترد نمی‌شود.

 زمان آزمون و نحوه اخذ کارت شرکت‌ در آزمون: 

کارت شرکت‌ در آزمون از روز سه‌شنبه‌ به‌ تاریخ‌ ١٥/١٢/١٤٠٢ برای‌ مشاهده و پرینت‌ بر روی‌ درگاه اطلاعرسانی‌ سازمان سنجش‌ آموزش کشور قرار خواهد گرفت‌. آزمون در روز جمعه‌ به‌ تاریخ‌ ١٨/١٢/١٤٠٢ با توجه‌ به‌ آمار شرکت‌کنندگان، حسب‌ مورد در مراکز استانها برگزار خواهد شد. ساعت‌ شروع و محل‌ برگزاری‌ آزمون بر روی‌ کارت شرکت‌ در آزمون درج و به‌ هنگام پرینت‌ کارت به‌ آگاهی‌ داوطلبان خواهد رسید.

  

مواد و منابع‌ امتحانی‌:                      

                                   

            ردیف‌     نام دروس ضریب‌

                                   

            ١          حقوق مدنی‌           ٣

                                   

            ٢          آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌   ٣

                                   

            ٣          حقوق تجارت        ٢

                                   

            ٤          حقوق جزای‌ عمومی‌ و اختصاصی‌       ٢

                                   

            ٥          آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ ٢

                                   

            ٦          فقه‌         ١

                                   

            ٧          حقوق ثبت‌            ١

                                   

            ٨          حقوق اساسی‌        ١

                                   

 :* آزمون از قوانین‌ و مقررات زیر با آخرین‌ اصلاحات و همچنین‌ آراء وحدت رویه‌ مرتبط‌ با آنها خواهد بود.

 Ø آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌

 ١) قانون آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی‌ مصوب سال ١٣٧٩ با اصلاحات بعدی‌ 

٢) قانون اجرای‌ احکام مدنی‌ مصوب سال ١٣٥٦ با اصلاحات بعدی‌ 

٣) قانون نحوه اجرای‌ محکومیت‌های‌ مالی‌ مصوب سال ١٣٩٤

٤) قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌ مصوب سال ١٣٩٢ 

٥) قانون حمایت‌ خانواده مصوب سال ١٣٩١ 

٦) قانون شوراهای‌ حل‌ اختلاف مصوب سال ١٣٩٤

٧) آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده ١٨٧ قانون برنامه‌ سوم توسعه‌ مصوب سال ١٣٩٧

 Ø   آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌

١) قانون آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب سال ١٣٩٢ 

٢) آیین‌نامه‌ اجرای‌ احکام مصوب رییس‌ قوه قضائیه‌ سال ١٣٩٨

 Ø  حقوق تجارت

 ١) قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ 

٢) لایحه‌ قانونی‌ اصلاح موادی‌ از قانون تجارت مصوب سال ١٣٤٧

٣) قانون بخش‌ تعاون اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران مصوب سال ١٣٧٠ با اصلاحات بعدی‌ 

٤) قانون صدور چک‌ مصوب سال ١٣٩٧ 

٥) قانون اداره تصفیه‌ ورشکستگی‌ مصوب سال ١٣١٨ 

٦) قانون ثبت‌ شرکت‌ها با آخرین‌ اصلاحات

Ø   حقوق جزای‌ عمومی‌ و اختصاصی‌

 ١قانون مجازات اسلامی‌ مصوب سال١٣٩٢ (مطابق‌ با اصلاحات اخیر) به‌ همراه بخش‌ تعزیرات از قانون مجازات اسلامی‌ مصوب سال ١٣٧٥

٢) قانون کاهش‌ مجازات حبس‌ تعزیری‌ (مصوب ١٣٩٩) 

٣) قانون جرایم‌ رایانه‌ای‌ مصوب سال ١٣٨٨

٤) قانون مبارزه با پولشویی‌ مصوب سال ١٣٨٦ با اصلاحات بعدی‌ 

٥) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی‌ مصوب سال ١٣٦٩ با اصلاحات بعدی‌

٦) قانون تشدید مجازات مرتکبین‌ ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری‌ مصوب سال ١٣٦٧

Ø فقه‌

سوالات فقهی‌ این‌ بخش‌ از کتاب تحریرالوسیله‌ خواهد بود:

١) کتاب الوکاله‌ ٢) کتاب القضاء ٣) کتاب الشهادات ٤) کتاب الاقرار ٥) کتاب الایمان

 Ø حقوق ثبت‌

١) قانون ثبت‌ اسناد و املاك مصوب سال ١٣١٠ با اصلاحات بعدی‌ 

٢) قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ١٣٥٧

٣) قانون تعیین‌ تکلیف‌ وضعیت‌ ثبتی‌ اراضی‌ و ساختمانهای‌ فاقد سند رسمی‌ مصوب ١٣٩٠ 

٤) قانون اصلاح بعضی‌ از مواد قانون ثبت‌ و قانون دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب ١٣٢٢

 Ø  حقوق مدنی‌

 ١) قانون مدنی‌ مصوب سال ١٣٠٧ 

٢) قانون امور حسبی‌ مصوب سال ١٣١٩ با اصلاحات بعدی‌

٣) قانون مسئولیت‌ مدنی‌ مصوب سال ١٣٣٩ 

٤) قانون روابط‌ موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٥٦

٥) قانون روابط‌ موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧٦ 

٦) قانون تملک‌ آپارتمانها مصوب سال ١٣٤٣ با اصلاحات بعدی‌

٧) قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ١٣٨٩ ٨) قانون بیمه‌ اجباری‌ خسارات واردشده به‌ شخص‌ ثالث‌ در اثر حوادث ناشی‌ از وسایل‌ نقلیه‌ مصوب سال ١٣٩٥

 Ø  حقوق اساسی‌

 -   قانون اساسی‌ به‌ همراه نظریات تفسیری‌ و مشورتی‌ شورای‌ نگهبان

 تذکر:

 ١- ذکر هر عنوان زیر یک‌ درس به‌ منزله‌ عدم استفاده از آن در دروس دیگر نیست‌.

 ٢- قوانینی‌ که‌ دارای‌ اصلاحات و الحاقات می‌باشند، توسط‌ داوطلب‌ مورد مطالعه‌ قرار گیرد.

 تذکرات مهم‌:

   تاریخ‌ برگزاری‌ آزمون کتبی‌ روز جمعه‌ به‌ تاریخ‌ ١٨/١٢/١٤٠٢خواهد بود.

•ثبت‌نام در آزمون و شرکت‌ در آن، حتی‌ کسب‌ بالاترین‌ نمره در بین‌ شرکت‌کنندگان زمانی‌ مؤثر خواهد بود که‌ متقاضی‌ واجد کلیه‌ شرایط‌ اعلامشده در دفترچه‌ راهنما باشد. در غیر این‌صورت پرونده متقاضی‌ در هر مرحله‌ که‌ باشد، کأنلَم‌یکُن‌ تلقی‌ شده و از آنجا که‌ ثبت‌نام وی‌ با اطلاعات غلط‌ صورت گرفته‌، حقی‌ برایش‌ ایجاد نکرده و پرونده وی‌ مختومه‌ می‌شود. هیچ‌ وجهی‌ از وجوه دریافتی‌ نیز به‌ وی‌ مسترد نخواهد شد.

  به‌ ثبت‌نامهای‌ ناقص‌ ترتیب‌ اثر داده نخواهد شد.

  وجه‌ پرداختی‌صرفاً برای‌ شرکت‌ در آزمون کتبی‌ دریافت‌ می‌شود و پرداخت‌ هزینه‌ شرکت‌ در سایر مراحل‌ ارزیابی‌ نیز بر عهده داوطلبان است‌.

  داوطلب‌ باید در تاریخ‌ اعلامشده نسبت‌ به‌ اخذ کارت ورود به‌ جلسه‌ امتحان اقدام نموده و در زمان امتحان، در محل‌ حوزههایی‌ که‌ برای‌ او تعیین‌ می‌شود که‌( ممکن‌ است‌ لزوماً شهرستان محل‌ اقامت‌ وی‌ نباشد) حضور یافته‌ و به‌ سؤالات آزمون پاسخ‌ دهد.

 مطابق‌ ماده ٩ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ مرکز، صلاحیت‌ داوطلبان توسط‌ هیئت‌ تعیین‌ صلاحیت‌ رد یا تأیید خواهد شد، ضمن‌ آن که‌ آگاهی‌ از این‌ شرایط‌ و مقررات هنگام ثبت‌نام در آزمون، بر عهده داوطلبان است‌ و مسئولیت‌ عدم احراز شرایط‌ طبق‌ قوانین‌ مذکور، متوجه‌ ایشان خواهد بود.

 پذیرفته‌شــدگان پس‌ از تأیید صــلاحیت‌ توســط‌ هیئت‌ تعیین‌ صــلاحیت‌ مرکز به‌ کارآموزی‌ معرفی‌ می‌شــوند. این‌ افراد موظفند به‌ مدت ١٨ ماه علاوه بر انجام تکالیف‌ آموز شی‌، تحت‌نظر وکیل‌ سرپر ست‌ مطابق‌ با قوانین‌ و مقررات حاکم‌ به‌ کارآموزی‌ و وکالت‌ در برخی‌ دعاوی‌ بپردازند. کارآموزان پس‌ از طی‌ موفقیت‌آمیز دوره کارآموزی‌ و قبولی‌ در ارزیابی‌هایی‌ حین‌ و پایان این‌ دوره موفق‌ به‌ کسب‌ پروانه‌ وکالت‌ پایه‌ یک‌ می‌شوند.

•درصورت تأخیر غیرموجه‌ بیش‌ از یکسال در مجموع مراحل‌ کارآموزی‌ و تحلیف‌، قبولی‌ آنان کأنلَم‌یکُ ن‌ خواهد شد. مرجع‌ تشخیص‌ موجه‌ بودن غیبت‌، این‌ مرکز است‌.

•کلیه‌ اطلاعرسانی‌ها اعم‌ از اعلام زمان دریافت‌ کارت ورود به‌ جلسه‌ و زمان و مکان آزمون، اعلام نتیجه‌ آزمون، زمان ثبت‌نام حضوری‌ قبولشدگان آزمون کتبی‌، زمان احراز صلاحیت‌ عمومی‌ و سایر مراحل‌ از طریق‌ پایگاه اطلاعرسانی‌ سازمان سنجش‌ آموزش کشور به‌ نشانی‌ www.sanjesh.org و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌ و مشاوران خانواده قوه

قضائیه‌ به‌ نشانی‌ .ir٢٣٠٥٥www. انجام خواهد شد. درصورت عدم اطلاع متقاضی‌ از هر یک‌ از مراحل‌ مذکور، مسئولیت‌ آن متوجه‌ وی‌ است‌ و هیچ‌گونه‌ حقی‌ برای‌ تکرار هیچ‌ یک‌ از مراحل‌ فوق برای‌ او نخواهد بود. این‌ مرکز نیز هیچ‌گونه‌ تعهدی‌ برای‌ تکرار مراحل‌ گذشته‌ نخواهد داشت‌.

 درخواست‌ استفاده از سهمیه‌ ایثارگری‌ فقط‌ در زمان ثبت‌نام اولیه‌ امکانپذیر بوده و بعد از آن هیچ‌گونه‌ حقی‌ برای‌ داوطلب‌ ایجاد نخواهد شد.

•ویرایش‌ اطلاعات ثبت‌نام اعم‌ از ثبت‌ سهمیه‌ ایثارگری‌، تغییر استان محل‌ خدمت‌ و... پس‌ از پایان مهلت‌ ثبت‌نام به‌ هیچ‌ وجه‌ مقدور نمی‌باشد و مسئولیت‌ صحت‌ اطلاعات واردشده بر عهده داوطلب‌ می‌باشد.

 با توجه‌ به‌ مشکلات به‌ وجود آمده در آزمونهای‌ قبلی‌، در خصوص ثبت‌ اشتباه اطلاعات ثبت‌نامی‌، که‌ این‌ موضوع اکثراً برای‌ داوطلبانی‌ که‌ ثبت‌نام آنان توسط‌ دیگران انجام می‌شود، رخ داده است‌، تأکید می‌گردد داوطلب‌ حتما اقدام به‌ کنترل اطلاعات ثبت‌نامی‌ نماید. بدیهی‌ است‌ مسئولیت‌ ثبت‌ اطلاعات اشتباه بر عهده داوطلب‌ می‌باشد.

•صدور هرگونه‌ اطلاعیه‌ در خصوص آزمون، در درگاه اطلاعرسانی‌ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌ و مشاوران خانواده قوه قضائیه‌ به‌ نشانی‌ .ir٢٣٠٥٥www. و سازمان سنجش‌ آموزش کشور به‌ نشانی‌ www.sanjesh.org معتبر خواهد بود.

•تغییر محل‌ کارآموزی‌ به‌ هیچ‌ عنوان میسر نخواهد بود. بنابراین‌ متقاضیان محترم باید با در نظر گرفتن‌ همه‌ ویژگی‌ها، محدودیت‌های‌ فردی‌ و خانوادگی‌ خود صرفاً در حوزه استانی‌ ثبت‌نام نمایند که‌ قصد کارآموزی‌ و وکالت‌ در محدوده آن را دارند.

•محاسبه‌ نمرات براساس قانون تسهیل‌ صدور برخی‌ مجوزهای‌ کسب‌ و کار (مصوب ١٤٠١) و ماده ٥ این‌ قانون و قانون استفساریه‌ مواد ٣ و ٤ و ٥ قانون تسهیل‌ صدور مجوزهای‌ کسب‌ و کار انجام خواهد شد.

•تشخیص‌ معتبر بودن کلیه‌ مدارك و گواهی‌های‌ داوطلب‌ با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌ و مشاوران خانواده خواهد بود.

 هنگام ثبت‌نام باید اصل‌ مدارك موردنظر فقط‌ اسکن‌ و به‌ درگاه اطلاعرسانی‌ سازمان سنجش‌ آموزش کشور به‌ نشانی‌ 

www.sanjesh.org ارسال شود.

•ارسال اصل‌ یا تصویر هیچ‌ یک‌ از مدارك یادشده به‌ مرکز تا زمان اعلام نتیجه‌ مرحله‌ اول آزمون ضرورت ندارد.

•همه‌ قوانین‌ و مقررات داخلی‌ مرکز برای‌ تمام داوطلبین‌ و پذیرفته‌شدگان لازمالاتباع است‌ و تغییرات آتی‌ در قوانین‌ و مقررات به‌ منزله‌ سلب‌ حق‌ مکتسبه‌ نبوده و رعایت‌ آنها نیز الزامی‌ خواهد بود. کلیه‌ داوطلبین‌ نیز موظف‌ هستند دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های‌ مرتبط‌ با مرکز علی‌الخصوص آیین‌نامه‌ اجرایی‌ مرکز ماده ١٨٧ قانون برنامه‌ توسعه‌ مصوب ٢٧/١١/١٣٩٧ و دستورالعمل‌ کارآموزی‌ وکالت‌ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌ و مشاوران خانواده قوه قضائیه‌ مصوب ٠٥/٠٥/١٤٠٠ را مطالعه‌ نمایند.

•قبولی‌ داوطلب‌ در آزمون کتبی‌ در صورت عدم احراز شرایط‌ مندرج در قوانین‌، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های‌ مرتبط‌ با مرکز، هیچ‌گونه‌ حقی‌ مبنی‌ بر پذیرش وی‌ ایجاد نمی‌کند.

 عدم توجه‌ به‌ اطلاعیه‌های‌ مرکز در فرآیند جذب و عدم پیگیری‌ از سوی‌ داوطلب‌ در تمام مراحل‌ به‌ منزله‌ انصراف بوده و هیچگونه‌ عذری‌ در این‌ خصوص پذیرفته‌ نخواهد بود.

 داوطلب‌ معلول باید نوع معلولیت‌ خود را علامتگذاری‌ نماید. سپس‌ براساس شدت معلولیتی‌ که‌ سازمان بهزیستی‌ تأیید خواهد نمود، خدمات و تسهیلات لازم به‌ متقاضیان ارائه‌ خواهد شد. مفروض است‌ طبق‌ قانون اخذ پروانه‌ وکالت‌ مصوب

سال ١٣٧٦ هیچ‌گونه‌ سهمیه‌ فوقالعادهای‌ برای‌ پذیرش این‌ داوطلبان در آزمون وکالت‌ در نظر گرفته‌ نشده و با ارائه‌ این‌ گواهی‌ از نظر پذیرش در آزمون اولویتی‌ برای‌ فرد ارائه‌کننده ایجاد نخواهد شد.

  آن دســته‌ از متقاضــیانی‌ که‌ شــرایط‌ لازم برای‌ اخذ پروانه‌ وکالت‌ را ندارند، جهت‌ کســب‌ آمادگی‌ و ارزیابی‌ علمی‌ خود می‌توانند در آزمون شرکت‌ کنند و هیچ‌ گونه‌ حقی‌ برای‌ آنها ایجاد نمی‌کند.

  صــرفا داوطلبانی‌ که‌ در زمان ثبت‌نام، دارای‌ پروانه‌ وکالت‌ یا کارآموزی‌ هســتند، مجاز به‌ ثبت‌ درخواســت‌ انتقالی‌ (تغییر حوزه) می‌باشند.

تبصره: داوطلبان آزمونهای‌ گذ شته‌ که‌ پروانه‌ کارآموزی‌ یا وکالت‌ ندارند، به‌ هیچ‌ عنوان تا قبل‌ از صدور پروانه‌ اجازه ثبت‌ درخواست‌ انتقالی‌ (تغییر حوزه) را ندارند.

تبصره:متقا ضیان انتقالی‌ الزاماً باید ق سمت‌ مربوطه‌ در فرم ثبت‌نام را تکمیل‌ نمایند و هرگونه‌ درخوا ست‌ فیزیکی‌ و کتبی‌ دیگر بلااثر خواهد بود.

 کلیه‌ داوطلبان موظف‌ هســتند موارد مندرج در دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون را مطالعه‌ نمایند. مســئولیت‌ مشــکلات بعدی‌ ناشی‌ از عدم اطلاع از ضوابط‌ درجشده بر عهده داوطلب‌ خواهد بود.


با آرزوي موفقیت‌ براي کلیه‌ داوطلبان گرامی‌

جایزه ویژه حقوق دادن برتر

فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code