وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

انتشار کارنامه های آزمون وکالت 97

انتشار کارنامه های آزمون وکالت 97

1397/11/02

نتایج آزمون وکالت 1397 اعلام شد و افتخار آفرینان مجموعه بزرگ داداِستان بار دیگر شگفتی آفریدند و موفق به کسب رتبه های برتر گشتند. حقوقدانان این موسسه با شرکت در آزمون های مفهومی مهارتی و کلاس های اساتید صاحب سبک ایران، توانستد به موفقیت ذیل نایل گردند:

کارنامه ها بر اساس تراز مرتب شده است


نمره خام-درصد نام درس ردیف
86/67 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
81/67 حقوق تجارت 3
76/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/15 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
11178 نمره کل تراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
83/33 حقوق مدنی 1
61/67 آيين دادرسي مدني 2
83/33 حقوق تجارت 3
70/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
68/42 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
10818 نمره کل تراز نهایی 9
12 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
68/42 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
95/00 حقوق تجارت 3
76/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
52/63 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
10677 نمره کل تراز نهایی 9
3 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
75/00 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
81/67 حقوق تجارت 3
46/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
61/11 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
10561 نمره کل تراز نهایی 9
22 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
86/67 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
83/33 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
52/63 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
10428 نمره کل تراز نهایی 9
4 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/33 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
64/91 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
10275 نمره کل تراز نهایی 9
2 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
77/19 حقوق مدنی 1
48/33 آيين دادرسي مدني 2
84/21 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
95/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
10007 نمره کل تراز نهایی 9
5 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
83/33 حقوق مدنی 1
51/67 آيين دادرسي مدني 2
83/33 حقوق تجارت 3
61/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
40/74 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9990 نمره کل تراز نهایی 9
69 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
76/67 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
76/67 حقوق تجارت 3
86/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
62/96 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9969 نمره کل تراز نهایی 9
8 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
65/00 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
71/67 حقوق تجارت 3
63/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
51/85 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9839 نمره کل تراز نهایی 9
11 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
75/44 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
73/68 حقوق تجارت 3
65/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/48 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9833 نمره کل تراز نهایی 9
102 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
58/33 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/56 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه کانون 8
9826 نمره کل تراز نهایی 9
4 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
77/19 حقوق مدنی 1
66/67 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/70 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
63/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9779 نمره کل تراز نهایی 9
14 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/33 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
68/42 حقوق تجارت 3
65/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
27/78 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9730 نمره کل تراز نهایی 9
124 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/68 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
76/67 حقوق تجارت 3
56/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
37/04 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9573 نمره کل تراز نهایی 9
5 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/00 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
68/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
47/37 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9549 نمره کل تراز نهایی 9
165 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
75/44 حقوق مدنی 1
61/67 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
23/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
57/41 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري ايلام کانون 8
9545 نمره کل تراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/33 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
81/67 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
54/39 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
56/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
9439 نمره کل تراز نهایی 9
8 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/68 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/56 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
63/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گيلان کانون 8
9378 نمره کل تراز نهایی 9
12 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
82/46 حقوق مدنی 1
48/33 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
40/74 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9364 نمره کل تراز نهایی 9
223 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/14 حقوق مدنی 1
35/00 آيين دادرسي مدني 2
76/67 حقوق تجارت 3
70/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
59/65 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مازندران کانون 8
9315 نمره کل تراز نهایی 9
14 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
76/67 حقوق مدنی 1
51/67 آيين دادرسي مدني 2
61/40 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
25/93 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اردبيل کانون 8
9222 نمره کل تراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
75/00 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/86 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
48/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9218 نمره کل تراز نهایی 9
6 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
71/67 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
41/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
37/04 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9193 نمره کل تراز نهایی 9
294 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
66/67 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
50/00 حقوق تجارت 3
63/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9185 نمره کل تراز نهایی 9
297 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
54/39 حقوق مدنی 1
55/00 آيين دادرسي مدني 2
88/33 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/58 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9177 نمره کل تراز نهایی 9
306 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/68 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
42/59 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
60/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9163 نمره کل تراز نهایی 9
39 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
65/00 حقوق مدنی 1
61/67 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
66/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
44/44 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9158 نمره کل تراز نهایی 9
314 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
55/00 آيين دادرسي مدني 2
71/93 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/15 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري كردستان کانون 8
9096 نمره کل تراز نهایی 9
9 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
65/00 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
75/00 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
22/22 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
9058 نمره کل تراز نهایی 9
19 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
68/33 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
61/40 حقوق تجارت 3
36/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
59/26 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9046 نمره کل تراز نهایی 9
49 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/67 حقوق مدنی 1
66/67 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
51/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/14 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9024 نمره کل تراز نهایی 9
52 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
78/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/88 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9015 نمره کل تراز نهایی 9
55 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/16 حقوق مدنی 1
30/00 آيين دادرسي مدني 2
82/46 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/70 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8966 نمره کل تراز نهایی 9
10 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
59/65 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
68/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/14 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
48/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8912 نمره کل تراز نهایی 9
470 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
66/67 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
59/26 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8908 نمره کل تراز نهایی 9
67 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
71/93 حقوق مدنی 1
38/33 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
66/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
44/44 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8906 نمره کل تراز نهایی 9
474 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
68/33 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
52/63 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8903 نمره کل تراز نهایی 9
31 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
66/67 حقوق مدنی 1
48/33 آيين دادرسي مدني 2
75/44 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
35/19 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8902 نمره کل تراز نهایی 9
479 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/68 حقوق مدنی 1
43/33 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
41/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/15 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8891 نمره کل تراز نهایی 9
485 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/18 حقوق مدنی 1
48/33 آيين دادرسي مدني 2
47/37 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
64/81 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گيلان کانون 8
8861 نمره کل تراز نهایی 9
31 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
66/67 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/30 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
60/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8857 نمره کل تراز نهایی 9
73 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
68/33 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
68/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/60 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8856 نمره کل تراز نهایی 9
514 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
75/00 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
53/33 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
29/63 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8853 نمره کل تراز نهایی 9
74 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
57/89 حقوق مدنی 1
55/00 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
63/16 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
50/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8849 نمره کل تراز نهایی 9
12 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/00 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
56/67 حقوق تجارت 3
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/88 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8846 نمره کل تراز نهایی 9
520 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
60/00 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
87/72 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
28/07 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8843 نمره کل تراز نهایی 9
13 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/16 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
3/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
54/39 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8837 نمره کل تراز نهایی 9
27 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
60/00 حقوق مدنی 1
48/33 آيين دادرسي مدني 2
45/00 حقوق تجارت 3
83/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
62/96 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
55/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8819 نمره کل تراز نهایی 9
539 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/00 حقوق مدنی 1
41/67 آيين دادرسي مدني 2
51/67 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
42/59 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8815 نمره کل تراز نهایی 9
542 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
54/39 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
40/00 حقوق تجارت 3
31/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/56 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8779 نمره کل تراز نهایی 9
576 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
49/12 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
35/19 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8772 نمره کل تراز نهایی 9
16 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
51/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/15 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8754 نمره کل تراز نهایی 9
24 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
64/91 حقوق مدنی 1
51/67 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
36/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
54/39 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
46/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد کانون 8
8698 نمره کل تراز نهایی 9
124 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
61/40 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
65/00 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/89 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
71/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8695 نمره کل تراز نهایی 9
91 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
88/33 حقوق مدنی 1
36/67 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
19/30 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
45/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اذربايجان غربي کانون 8
8595 نمره کل تراز نهایی 9
47 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
48/33 حقوق تجارت 3
70/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/70 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8537 نمره کل تراز نهایی 9
794 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
54/39 حقوق مدنی 1
46/67 آيين دادرسي مدني 2
45/00 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
57/89 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري قزوين کانون 8
8532 نمره کل تراز نهایی 9
38 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
68/42 حقوق مدنی 1
56/67 آيين دادرسي مدني 2
43/33 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
20/37 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8506 نمره کل تراز نهایی 9
834 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
61/67 آيين دادرسي مدني 2
41/67 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8494 نمره کل تراز نهایی 9
51 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/00 حقوق مدنی 1
35/00 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
29/63 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري زنجان کانون 8
8454 نمره کل تراز نهایی 9
34 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
57/89 حقوق مدنی 1
26/67 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
25/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
51/85 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8433 نمره کل تراز نهایی 9
3 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
65/00 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
40/74 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
45/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8092 نمره کل تراز نهایی 9
86 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/86 حقوق مدنی 1
48/33 آيين دادرسي مدني 2
55/00 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
40/74 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
46/67 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
7826 نمره کل تراز نهایی 9
15 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
38/33 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
53/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري زنجان کانون 8
7736 نمره کل تراز نهایی 9
6 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
66/67 حقوق مدنی 1
23/33 آيين دادرسي مدني 2
56/67 حقوق تجارت 3
31/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
44/44 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
40/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مازندران کانون 8
7629 نمره کل تراز نهایی 9
17 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/60 حقوق مدنی 1
25/00 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
46/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/86 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
7583 نمره کل تراز نهایی 9
20 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
47/37 حقوق مدنی 1
43/33 آيين دادرسي مدني 2
52/63 حقوق تجارت 3
سفید اصول استنباط حقوق اسلامي 4
44/44 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
7545 نمره کل تراز نهایی 9
4 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/61 حقوق مدنی 1
30/00 آيين دادرسي مدني 2
53/33 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/15 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
55/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
7539 نمره کل تراز نهایی 9
10 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/35 حقوق مدنی 1
36/67 آيين دادرسي مدني 2
49/12 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
42/59 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
55/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گيلان کانون 8
7461 نمره کل تراز نهایی 9
15 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/86 حقوق مدنی 1
48/33 آيين دادرسي مدني 2
50/00 حقوق تجارت 3
6/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/48 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
63/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
7434 نمره کل تراز نهایی 9
190 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/61 حقوق مدنی 1
40/00 آيين دادرسي مدني 2
35/00 حقوق تجارت 3
16/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/67 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد کانون 8
7186 نمره کل تراز نهایی 9
47 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/60 حقوق مدنی 1
26/67 آيين دادرسي مدني 2
45/00 حقوق تجارت 3
51/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
37/04 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/67 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
7170 نمره کل تراز نهایی 9
252 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
49/12 حقوق مدنی 1
25/00 آيين دادرسي مدني 2
53/33 حقوق تجارت 3
16/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/60 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
33/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
6953 نمره کل تراز نهایی 9
304 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
52/63 حقوق مدنی 1
30/00 آيين دادرسي مدني 2
35/00 حقوق تجارت 3
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
16/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
51/67 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
6877 نمره کل تراز نهایی 9
9 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/84 حقوق مدنی 1
40/00 آيين دادرسي مدني 2
15/79 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/48 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
46/67 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
6696 نمره کل تراز نهایی 9
370 رتبه 10جایزه ویژه حقوق دادن برتر