وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

انتشار کارنامه های آزمون وکالت 98

انتشار کارنامه های آزمون وکالت 98

1398/10/20

نتایج آزمون وکالت 1398 اعلام شد و افتخار آفرینان مجموعه بزرگ داداِستان بار دیگر شگفتی آفریدند و موفق به کسب رتبه های برتر گشتند. حقوقدانان این موسسه با شرکت در آزمون های مفهومی مهارتی و کلاس های اساتید صاحب سبک ایران، توانستد به موفقیت ذیل نایل گردند:

کارنامه ها بر اساس تراز مرتب شده است

نمره خام-درصد نام درس ردیف
78/33 حقوق مدنی 1
78/33 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
71/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
10928 نمره کل تراز نهایی 9
21 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
71/67 آيين دادرسي مدني 2
85/00 حقوق تجارت 3
73/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
36/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
10616 نمره کل تراز نهایی 9
35 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/33 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
88/33 حقوق تجارت 3
56/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اذربايجان غربي کانون 8
10331 نمره کل تراز نهایی 9
2 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
78/33 حقوق مدنی 1
71/67 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
25/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
10286 نمره کل تراز نهایی 9
7 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
46/67 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
55/00 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
73/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
95/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9967 نمره کل تراز نهایی 9
11 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/33 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
76/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري چهارمحال وبختياري کانون 8
9931 نمره کل تراز نهایی 9
3 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
71/67 آيين دادرسي مدني 2
55/00 حقوق تجارت 3
68/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
68/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9751 نمره کل تراز نهایی 9
162 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
58/33 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
65/00 حقوق تجارت 3
56/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
56/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
9695 نمره کل تراز نهایی 9
5 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
51/67 حقوق تجارت 3
71/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
51/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9692 نمره کل تراز نهایی 9
17 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
61/67 حقوق مدنی 1
41/67 آيين دادرسي مدني 2
55/00 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
80/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9684 نمره کل تراز نهایی 9
19 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
51/67 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
80/00 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
73/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
9652 نمره کل تراز نهایی 9
15 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/00 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
41/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9649 نمره کل تراز نهایی 9
23 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/00 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
46/67 حقوق تجارت 3
41/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
71/93 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
9589 نمره کل تراز نهایی 9
24 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
60/00 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
85/96 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9575 نمره کل تراز نهایی 9
228 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
58/33 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
41/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مازندران کانون 8
9517 نمره کل تراز نهایی 9
2 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
66/67 حقوق مدنی 1
61/67 آيين دادرسي مدني 2
38/33 حقوق تجارت 3
56/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
95/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
9487 نمره کل تراز نهایی 9
28 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
58/33 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
73/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
9446 نمره کل تراز نهایی 9
8 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/00 حقوق مدنی 1
66/67 آيين دادرسي مدني 2
43/33 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
9440 نمره کل تراز نهایی 9
9 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
61/67 آيين دادرسي مدني 2
85/00 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
41/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9420 نمره کل تراز نهایی 9
7 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
71/67 آيين دادرسي مدني 2
55/00 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
92/98 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9385 نمره کل تراز نهایی 9
308 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/00 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
36/67 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد کانون 8
9351 نمره کل تراز نهایی 9
27 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
56/67 حقوق تجارت 3
11/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
71/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9343 نمره کل تراز نهایی 9
328 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
68/33 حقوق مدنی 1
61/67 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
36/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9337 نمره کل تراز نهایی 9
332 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
61/67 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
73/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9320 نمره کل تراز نهایی 9
53 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
61/67 حقوق مدنی 1
46/67 آيين دادرسي مدني 2
51/67 حقوق تجارت 3
66/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
95/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9310 نمره کل تراز نهایی 9
350 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
31/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
75/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري بوشهر کانون 8
9302 نمره کل تراز نهایی 9
16 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
60/00 حقوق مدنی 1
40/00 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
70/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
41/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9297 نمره کل تراز نهایی 9
22 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/33 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
55/00 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
59/65 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9271 نمره کل تراز نهایی 9
8 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
51/67 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
41/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
9266 نمره کل تراز نهایی 9
19 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/67 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
85/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
9264 نمره کل تراز نهایی 9
38 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
38/33 حقوق مدنی 1
76/67 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9216 نمره کل تراز نهایی 9
10 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/33 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
46/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري چهارمحال وبختياري کانون 8
9191 نمره کل تراز نهایی 9
7 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
55/00 حقوق مدنی 1
55/00 آيين دادرسي مدني 2
71/67 حقوق تجارت 3
66/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9170 نمره کل تراز نهایی 9
456 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/33 حقوق مدنی 1
41/67 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/67 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9169 نمره کل تراز نهایی 9
1 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
41/67 حقوق تجارت 3
26/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9166 نمره کل تراز نهایی 9
461 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
46/67 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9123 نمره کل تراز نهایی 9
487 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
61/67 آيين دادرسي مدني 2
71/67 حقوق تجارت 3
71/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/68 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9117 نمره کل تراز نهایی 9
69 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
41/67 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
71/67 حقوق تجارت 3
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
64/91 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
9113 نمره کل تراز نهایی 9
50 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
66/67 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
41/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
18/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
95/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9092 نمره کل تراز نهایی 9
14 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
51/67 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9088 نمره کل تراز نهایی 9
75 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
65/00 حقوق مدنی 1
48/33 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
61/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
9064 نمره کل تراز نهایی 9
78 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
33/33 حقوق مدنی 1
66/67 آيين دادرسي مدني 2
78/33 حقوق تجارت 3
46/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
9062 نمره کل تراز نهایی 9
15 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
73/33 حقوق مدنی 1
46/67 آيين دادرسي مدني 2
50/00 حقوق تجارت 3
63/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
36/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9049 نمره کل تراز نهایی 9
546 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
58/33 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
71/67 حقوق تجارت 3
46/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
9044 نمره کل تراز نهایی 9
551 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
70/00 حقوق تجارت 3
23/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
9018 نمره کل تراز نهایی 9
34 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
80/00 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
56/67 حقوق تجارت 3
16/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
40/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
60/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اذربايجان غربي کانون 8
9009 نمره کل تراز نهایی 9
31 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/67 حقوق مدنی 1
66/67 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
36/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
71/93 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
8999 نمره کل تراز نهایی 9
68 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/00 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
53/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8988 نمره کل تراز نهایی 9
20 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
61/67 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
53/33 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه کانون 8
8977 نمره کل تراز نهایی 9
15 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
75/00 آيين دادرسي مدني 2
51/67 حقوق تجارت 3
51/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه کانون 8
8951 نمره کل تراز نهایی 9
16 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/67 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
20/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8933 نمره کل تراز نهایی 9
85 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
48/33 حقوق تجارت 3
61/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
20/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
83/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8897 نمره کل تراز نهایی 9
86 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
61/67 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
45/00 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
36/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه کانون 8
8894 نمره کل تراز نهایی 9
19 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
46/67 حقوق مدنی 1
48/33 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
45/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
8892 نمره کل تراز نهایی 9
77 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
51/67 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
46/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
65/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
68/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8876 نمره کل تراز نهایی 9
694 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
45/00 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8872 نمره کل تراز نهایی 9
23 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
60/00 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
46/67 حقوق تجارت 3
36/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8860 نمره کل تراز نهایی 9
713 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
71/67 آيين دادرسي مدني 2
35/00 حقوق تجارت 3
76/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8826 نمره کل تراز نهایی 9
97 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8826 نمره کل تراز نهایی 9
753 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
68/33 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
66/67 حقوق تجارت 3
56/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
8/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
76/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8825 نمره کل تراز نهایی 9
98 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
68/33 حقوق مدنی 1
66/67 آيين دادرسي مدني 2
46/67 حقوق تجارت 3
26/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري چهارمحال وبختياري کانون 8
8813 نمره کل تراز نهایی 9
10 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
61/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
55/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
8804 نمره کل تراز نهایی 9
42 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/00 حقوق مدنی 1
76/67 آيين دادرسي مدني 2
41/67 حقوق تجارت 3
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اذربايجان شرقي کانون 8
8800 نمره کل تراز نهایی 9
75 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/67 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
25/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8794 نمره کل تراز نهایی 9
104 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
66/67 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
46/67 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
71/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8788 نمره کل تراز نهایی 9
58 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
80/00 حقوق مدنی 1
56/67 آيين دادرسي مدني 2
23/33 حقوق تجارت 3
23/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
75/44 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مازندران کانون 8
8786 نمره کل تراز نهایی 9
53 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
38/33 حقوق تجارت 3
71/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8785 نمره کل تراز نهایی 9
4 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
73/33 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
6/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
23/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8765 نمره کل تراز نهایی 9
19 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
66/67 حقوق مدنی 1
41/67 آيين دادرسي مدني 2
73/33 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
25/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
82/46 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري قم کانون 8
8764 نمره کل تراز نهایی 9
12 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
48/33 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8750 نمره کل تراز نهایی 9
859 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
58/33 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
40/00 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
36/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
8694 نمره کل تراز نهایی 9
68 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
51/67 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
10/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8685 نمره کل تراز نهایی 9
29 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
41/67 آيين دادرسي مدني 2
56/67 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
36/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
95/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8684 نمره کل تراز نهایی 9
43 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
51/67 آيين دادرسي مدني 2
35/00 حقوق تجارت 3
75/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
53/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8669 نمره کل تراز نهایی 9
31 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/67 حقوق مدنی 1
56/67 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
45/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8667 نمره کل تراز نهایی 9
940 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
51/67 حقوق مدنی 1
80/00 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
21/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
20/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
56/14 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8653 نمره کل تراز نهایی 9
958 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
63/33 آيين دادرسي مدني 2
45/00 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
85/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8648 نمره کل تراز نهایی 9
964 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
20/00 حقوق مدنی 1
70/00 آيين دادرسي مدني 2
56/67 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
88/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري قزوين کانون 8
8647 نمره کل تراز نهایی 9
46 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
20/00 حقوق مدنی 1
81/67 آيين دادرسي مدني 2
58/33 حقوق تجارت 3
20/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اذربايجان شرقي کانون 8
8643 نمره کل تراز نهایی 9
97 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
36/67 آيين دادرسي مدني 2
53/33 حقوق تجارت 3
65/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
26/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
100/0 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8615 نمره کل تراز نهایی 9
1012 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
61/67 حقوق مدنی 1
48/33 آيين دادرسي مدني 2
33/33 حقوق تجارت 3
66/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8611 نمره کل تراز نهایی 9
1016 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/67 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
30/00 حقوق تجارت 3
61/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
93/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8601 نمره کل تراز نهایی 9
1037 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
55/00 حقوق مدنی 1
68/33 آيين دادرسي مدني 2
53/33 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
11/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
80/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8600 نمره کل تراز نهایی 9
34 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
61/67 حقوق مدنی 1
61/67 آيين دادرسي مدني 2
55/00 حقوق تجارت 3
46/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
55/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8595 نمره کل تراز نهایی 9
1044 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
53/33 حقوق مدنی 1
46/67 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
31/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
86/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8558 نمره کل تراز نهایی 9
24 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
66/67 حقوق مدنی 1
65/00 آيين دادرسي مدني 2
36/67 حقوق تجارت 3
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
30/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
65/00 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8553 نمره کل تراز نهایی 9
26 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
31/67 حقوق مدنی 1
53/33 آيين دادرسي مدني 2
56/67 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
81/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري لرستان کانون 8
8542 نمره کل تراز نهایی 9
30 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
56/67 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
45/00 حقوق تجارت 3
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
66/67 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
8506 نمره کل تراز نهایی 9
139 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
40/00 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/40 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
8490 نمره کل تراز نهایی 9
55 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
58/33 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
63/33 حقوق تجارت 3
70/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
1/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
70/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
8410 نمره کل تراز نهایی 9
2 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
48/33 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
68/33 حقوق تجارت 3
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
21/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
78/33 آیین دادرسی كيفري 6
ازاد سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه کانون 8
8316 نمره کل تراز نهایی 9
40 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
55/00 حقوق مدنی 1
33/33 آيين دادرسي مدني 2
55/00 حقوق تجارت 3
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
46/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
63/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
8041 نمره کل تراز نهایی 9
2 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
66/67 حقوق مدنی 1
45/00 آيين دادرسي مدني 2
51/67 حقوق تجارت 3
21/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
23/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
58/33 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
8000 نمره کل تراز نهایی 9
17 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
63/33 حقوق مدنی 1
55/00 آيين دادرسي مدني 2
51/67 حقوق تجارت 3
16/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
11/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
57/89 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري همدان کانون 8
7918 نمره کل تراز نهایی 9
5 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
21/67 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
61/67 حقوق تجارت 3
16/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
73/68 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
7700 نمره کل تراز نهایی 9
18 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
28/33 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
53/33 حقوق تجارت 3
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
57/89 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
7673 نمره کل تراز نهایی 9
24 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
28/33 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
33/33 حقوق تجارت 3
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/67 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
7655 نمره کل تراز نهایی 9
18 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/67 حقوق مدنی 1
58/33 آيين دادرسي مدني 2
40/00 حقوق تجارت 3
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
11/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/40 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
7606 نمره کل تراز نهایی 9
26 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
70/00 حقوق مدنی 1
28/33 آيين دادرسي مدني 2
33/33 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
11/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
61/40 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي کانون 8
7370 نمره کل تراز نهایی 9
36 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
50/00 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
60/00 حقوق تجارت 3
-1/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
25/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
17/54 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري خوزستان کانون 8
7211 نمره کل تراز نهایی 9
18 رتبه 10

نمره خام-درصد نام درس ردیف
45/00 حقوق مدنی 1
51/67 آيين دادرسي مدني 2
36/67 حقوق تجارت 3
3/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
15/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
55/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
7148 نمره کل تراز نهایی 9
347 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
21/67 حقوق مدنی 1
60/00 آيين دادرسي مدني 2
31/67 حقوق تجارت 3
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
18/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
52/63 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري گلستان کانون 8
7110 نمره کل تراز نهایی 9
12 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/67 حقوق مدنی 1
36/67 آيين دادرسي مدني 2
50/00 حقوق تجارت 3
10/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
45/61 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
7105 نمره کل تراز نهایی 9
44 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
3/33 حقوق مدنی 1
55/00 آيين دادرسي مدني 2
25/00 حقوق تجارت 3
51/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
59/65 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
7103 نمره کل تراز نهایی 9
369 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
15/00 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
51/67 حقوق تجارت 3
15/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
23/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
56/67 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
7040 نمره کل تراز نهایی 9
390 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
36/67 حقوق مدنی 1
46/67 آيين دادرسي مدني 2
28/33 حقوق تجارت 3
25/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
13/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
63/16 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري مركز کانون 8
7003 نمره کل تراز نهایی 9
404 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
43/33 حقوق مدنی 1
36/67 آيين دادرسي مدني 2
48/33 حقوق تجارت 3
6/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
11/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
63/16 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري البرز کانون 8
6994 نمره کل تراز نهایی 9
38 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
31/67 حقوق مدنی 1
35/00 آيين دادرسي مدني 2
25/00 حقوق تجارت 3
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
50/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري اصفهان کانون 8
6892 نمره کل تراز نهایی 9
54 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
21/67 حقوق مدنی 1
50/00 آيين دادرسي مدني 2
40/00 حقوق تجارت 3
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
6/67 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
60/00 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد کانون 8
6863 نمره کل تراز نهایی 9
23 رتبه 10
نمره خام-درصد نام درس ردیف
35/00 حقوق مدنی 1
41/67 آيين دادرسي مدني 2
36/67 حقوق تجارت 3
1/67 اصول استنباط حقوق اسلامي 4
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 5
38/60 آیین دادرسی كيفري 6
رزمندگان وايثارگران سهمیه 7
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد کانون 8
6781 نمره کل تراز نهایی 9
24 رتبه 10جایزه ویژه حقوق دادن برتر